Teksti suurus:

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.05.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 41, 277

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 22.04.2004

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 30. aprilli 2004. a otsusega nr 627

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 6 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Omavalitsusüksuse ülesandeks on korraldada antud vallas või linnas sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, territoriaalplaneerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla teede ja linnatänavate korrashoidu, juhul kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita.»

§ 2. Paragrahvi 22 lõiget 1 täiendatakse punktidega 36 4–366 järgmises sõnastuses:

« 364) jäätmekava vastuvõtmine ja ajakohastamine;
365) jäätmehoolduseeskirja kehtestamine;
366 ) jäätmeliikide, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, vedamissageduse ja -aja, jäätmeveo piirkondade ja jäätmeveo teenustasu piirmäära kehtestamine;».

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json