Teksti suurus:

Töökeskkonna ohutegurid ja tööd, mille puhul alaealise töötamine on keelatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2009
Avaldamismärge:RT I 2004, 40, 273

Töökeskkonna ohutegurid ja tööd, mille puhul alaealise töötamine on keelatud1

Vastu võetud 30.04.2004 nr 171

Määrus kehtestatakse « Eesti Vabariigi töölepingu seaduse» (RT 1992, 15/16, 241; 1993, 10, 150; RT I 1993, 26, 441; 1995, 14, 170; 16, 228; 1996, 3, 57; 40, 773; 45, 850; 49, 953; 1997, 5/6, 32; 1998, 111, 1829; 1999, 16, 276; 60, 616; 2000, 25, 144; 51, 327; 57, 370; 102, 669; 2001, 17, 78; 42, 233; 53, 311; 2002, 61, 375; 62, 377; 110, 656; 111, 663; 2003, 4, 22; 13, 69; 88, 591; 90, 601; 2004, 37, 256) § 21 lõike 3 punkti 5 alusel.

§1. Füüsikalised ohutegurid

Tööandja ei tohi alaealist tööle võtta ega rakendada tööl, mis ohustab alaealise tervist järgmiste töökeskkonnas toimivate füüsikaliste ohutegurite tõttu:
1) radioaktiivne aine või ioniseeriva kiirguse allikas;
2) laserkiirgus;
3) kõrg- või madalsageduslikud elektromagnetväljad (elektri- ja magnetväljad sagedusvahemikuga 30 MHz kuni 300GHz ja alla 30 MHz);
4) tugevasti vibreerivad töövahendid;
5) müratase üle 80 dB;
6) kõrgrõhutingimused, näiteks töö kessoonis, barokambris või tuukrina;
7) pidev madal temperatuur (kerge füüsiline töö ruumis temperatuuril alla +19 °C, keskmise raskusega füüsiline töö ruumis temperatuuril alla +16 °C);
8) pidev kõrge temperatuur (kerge füüsiline töö ruumis temperatuuril üle +26 °C, keskmise raskusega füüsiline töö ruumis temperatuuril üle +24 °C).

§2. Keemilised ohutegurid

(1) Tööandja ei tohi alaealist tööle võtta ega rakendada tööl, mis ohustab alaealise tervist järgmiste töökeskkonnas toimivate keemiliste ohutegurite tõttu:
1) ohtlikud ained või neid sisaldavad valmistised, mis vastavalt «Kemikaaliseaduse» (RT I 1998, 47, 697; 1999, 45, 512; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 2003, 23, 144; 51, 352; 75, 499; 88, 591) alusel kehtestatud õigusaktile on märgistatud 1. või 2. kategooria kantserogeenide või mutageenidena lõikes 2 nimetatud ohutunnuste ja riskilausetega;
2) plii või selle ioonsed ühendid;
3) asbest;
4) 1. või 2. kategooria kantserogeenid või mutageenid või neid sisaldavad valmistised.

(2) Ohtlikud ained või neid sisaldavad valmistised, mis on märgistatud ohutunnuste ja riskilausetega järgmiselt:
1) ohutunnus T ja riskilause R23, R24, R25, R39, R45, R46, R48, R60, R61 või nende ühendlaused;
2) ohutunnus T+ ja riskilause R26, R27, R28, R39 või nende ühendlaused;
3) ohutunnus C ja riskilause R34 või R35;
4) ohutunnus E ja riskilause R2 või R3;
5) ohutunnus Xn ja riskilause R39, R40, R42, R43, R45, R46, R48, R60, R61 või nende ühendlaused;
6) ohutunnus Xi ja riskilause R12, R42, R43 või nende ühendlaused.

§3. Bioloogilised ohutegurid

Tööandja ei tohi alaealist tööle võtta ega rakendada tööl, mis ohustab alaealise tervist töökeskkonnas toimivate 3. või 4. ohurühma bioloogiliste ohutegurite tõttu, mis on sätestatud «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» (RT I 1999, 60, 616; 2000, 55, 362; 2001, 17, 78; 2002, 47, 297; 63, 387; 2003, 20, 120) alusel kehtestatud õigusaktiga.

§4. Muud tööd

Tööandja ei tohi alaealist tööle võtta ega rakendada järgmistel töödel, mis ohustavad alaealise tervist:
1) töö seadmetega, mille abil toodetakse, säilitatakse või kasutatakse suru-, veeldatud või lahustatud gaasi;
2) töö § 2 lõikes 1 nimetatud aineid või valmistisi sisaldavate anumate, pudelite või muude mahutitega;
3) auramiini tootmine;
4) töö, kus tekib tahmas, pigis või tõrvas sisalduvate aromaatsete polütsükliliste süsivesinike udu või tolm;
5) töö, kus ainete termilisel või elektrilisel töötlemisel tekib vasetolm või niklitolm või aerosoolid;
6) isopropüülalkoholi tootmine, kus kasutatakse tugevalt happelisi tooraineid;
7) töö, kus puututakse kokku lehtpuidutolmuga;
8) lõhkematerjali käitlemine;
9) töö loomaaias metsikute või mürkloomadega;
10) kõrge psüühilise koormusega seotud töö, näiteks töö, mis on seotud psühhiaatria eriala tervishoiuteenuse osutamisega haiglas, töö vanglas, arestimajas, lahkamiskambris või kohtades, kus tapetakse või hävitatakse loomi või linde;
11) töö, mis on seotud varisemisohuga, näiteks lammutustöö;
12) töö, mis on seotud kõrgusest kukkumise ohuga;
13) raskuste käsitsi teisaldamine, kui teisaldustöö riskitase vastavalt «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» § 9 lõike 4 alusel kehtestatud õigusaktile on 3 või 4;
14) töö kõrgpingestatud elektriseadmetel;
15) liftide remondi- ja hooldustööd;
16) töö, mille tempo määravad masinad ja mille eest tasustatakse vastavalt töötulemustele;
17) töö mehaaniliste lõikuritega, ketas- või lintsaagidega, metallifreesidega, suruõhu abil töötavate seadmetega, keevitusseadmetega, liikuvate tõsteseadmete juhina, inimeste tõstmiseks kasutatavate tõsteseadmetega;
18) töö traktoril, mis on varustatud vintsi või muu sarnase jõuseadmega;
19) allmaatöö;
20) töö lennuvahendil, lennuvahendite tehnohooldustööd või lennuliikluse ohutuse tagamisega seotud tööd;
21) töö veduril, raudtee tehnilise korrashoiu, energiavarustuse või liiklusohutuse tagamisega seotud tööd;
22) töö metsatöömasinatel, näiteks metsa langetamine;
23) töötamine katlakütjana või katlamaja operaatorina;
24) tualettruumide koristamine.

§5. Rakendussäte

Vabariigi Valitsuse 22. juuli 1992. a määruse nr 214 «Eesti Vabariigi töölepingu seaduse rakendamise otsuse täitmise kohta» (RT 1992, 34, 454; RT I 1993, 67, 961; 1999, 12, 192) punktid 2 ja 7 tunnistatakse kehtetuks.

1 EL Nõukogu direktiiv 94/33/EÜ noorte kaitse kohta tööl (EÜT L 216, 20.08.1994, lk 12–20)

Peaminister Juhan PARTS

Sotsiaalminister Marko POMERANTS

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json