Teksti suurus:

Nätsi-Võlla looduskaitseala kaitse-eeskiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2004, 41, 280

Nätsi-Võlla looduskaitseala kaitse-eeskiri

Vastu võetud 30.04.2004 nr 177

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 2002, 6, 21; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 99, 579) § 5 lõike 4 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

(1) Nätsi-Võlla looduskaitseala (edaspidi kaitseala) on moodustatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 11. juuli 1957. a määrusega nr 242 moodustatud botaanilis-zooloogilise keeluala Nätsi raba, Eesti NSV Ministrite Nõukogu 25. mai 1981. a määrusega nr 340 moodustatud Nätsi-Võlla sookaitseala, Pärnu Linna RSN Täitevkomitee 12. septembri 1958. a otsusega nr 376 kaitse alla võetud kuldkinga kasvuala ning Pärnu Rajooni TSN Täitevkomitee 5. veebruari 1964. a otsusega nr 26 kaitse alla võetud kuldkinga kasvuala baasil.

(2) Kaitseala eesmärk on Nätsi-Võlla soo- ja metsakoosluste, poollooduslike koosluste ning kaitstavate taime- ja loomaliikide elupaikade kaitse.

(3) Kaitseala maa- ja veeala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele üheksaks sihtkaitsevööndiks.

(4) Kaitseala ja selle vööndite piirid kantakse maakatastrisse.

§ 2. Kaitseala piir

(1) Kaitseala esimese lahustüki välispiir kulgeb Pärnu maakonnas Koonga, Tõstamaa ja Audru valla piiri ja Nätsi peakraavi lõikumiskohalt mööda Nätsi peakraavi kirde suunas kuni Koonga vallas Liisu maaüksuse 33402:002:0070 (asub väljaspool kaitseala) lõunanurgani; edasi mööda nimetatud maaüksuse kagupiiri kirde suunas kuni Lihula–Pärnu maantee teemaa piirini ja mööda teemaa piiri kagu suunas kuni Vallapiiri maaüksuse 33402:002:0186 (asub väljaspool kaitseala) loodepiirini ning mööda maaüksuse loode-, edela- ja kagupiiri ümber maaüksuse kuni elektriliini trassiga lõikumiseni Audru vallas; seejärel mööda elektriliini trassi edelaserva kagu suunas kuni Lehtmetsa maaüksuse 15901:001:0064 läänenurgani; edasi mööda nimetatud maaüksuse loodepiiri kirde suunas kuni põllumaa piirdekraavini, sealt mööda kraavi ning puisniidu piiri algul kagu ja siis kirde suunas kuni maaparandusobjekti piirdekraavini; edasi mööda seda kraavi kagu suunas kuni Vanaõue-Aadu maaüksuse 15901:001:0180 (asub väljaspool kaitseala) kagupiirini; edasi mööda nimetatud maaüksuse kagupiiri edela suunas kuni Nätsi peakraavini; seejärel mööda Nätsi peakraavi kuni Lepiku maaüksuse 15901:001:0108 (asub väljaspool kaitseala) lõunanurgani; seejärel mööda Lepiku maaüksuse kagupiiri kirde suunas kuni maaparandusobjekti piirdekraavini; edasi mööda seda kraavi kagu ja seejärel kirde suunas kuni kõrgepingeliini trassiga lõikumiseni, edasi mööda kõrgepingeliini trassi edelaserva kagu suunas kuni Seapesa maaüksuse 15901:001:0081 kagupiirini ja sealt mööda soopoolseid kraave läbi Kebaste Jaani maaüksuse 15901:001:0106, Kebaste Tooma maaüksuse 15901:001:0095 ja Vahemetsa maaüksuse 15901:001:0089 kuni Kiviste maaüksuse 15901:001:0260 loodepiirini ja mööda seda kirde suunas kuni nimetatud maaüksuse piirikupitsani nr 2 ning sealt mööda mõttelist sirgjoont kuni sama maaüksuse piirikupitsani nr 8 ja edasi lõuna suunas kuni Kiviste maaüksuse piirikupitsani nr 9; edasi mööda pinnasteed põhja-kirde suunas kuni metsa servas asuva kraavini ja seejärel jälle mööda soopoolseid kraave kagu suunas kuni Urda-Jüri maaüksuse 15901:001:0250 piirini ning mööda seda lõuna suunas kuni Urda-Jüri maaüksuse piirikupitsani nr 2; edasi mööda metsa piiri kagu suunas läbi Urda-Jüri maaüksuse kuni nimetatud maaüksuse kagupiirini; edasi mööda seda piiri kuni Urda-Aadu maaüksuse 15901:001:0175 (asub väljaspool kaitseala) läänenurgani, sealt mööda Urda-Aadu maaüksuse edelapiiri kagu suunas kuni metsa piiril kraaviga lõikumiseni ja mööda seda kraavi algul edela ja siis kagu suunas kuni kraavi ristini; edasi mööda seda kraavi kirde suunas kuni Möldri maaüksuse 15901:001:0200 loodepiirini; edasi mööda nimetatud maaüksuse piiri algul kirde ja siis ida suunas, kuni metsa servas oleva loode-kagu suunalise kraavini; jätkudes mööda seda kraavi kagusse ja seejärel mööda metsa piiri kirde ja seejärel kagu suunas kuni Saarde talu õuemaa (maaüksus 15901:001:0156) kirdenurgani; sealt edasi mööda metsa piiri edela ja siis lõuna suunas kuni kirde-edela suunalise kraavini ning mööda soopoolseid kraave edela, siis kagu ja seejärel uuesti edela suunas kuni soo servas oleva kraavi edelanurgani; sealt edasi kagu suunas mööda mõttelist sirgjoont kuni Kullassaare maaüksuse 15901:001:0086 (asub väljaspool kaitseala) loodenurgani ja mööda selle maaüksuse edelapiiri kagu suunas kuni sama maaüksuse lõunatipuni; edasi kagu suunas mööda mõttelist sirgjoont kuni punktini, mille koordinaadid on 24°10'56"N; 58°27'2"E; seejärel mööda kraavi ja selle mõttelist pikendust kagu suunas kuni lõikumiseni Kullipesa maaüksuse 15901:001:0087 loodepiiriga; edasi mööda Kullipesa maaüksuse piiri kirde suunas ja siis lõuna-kagu suunas kuni kõige kagupoolsema edela-kirdesuunalise kraavini metsa piiril; sealt mööda kraavi kirde suunas kuni Nurga maaüksuse 15901:001:0117 (asub väljaspool kaitseala) edelapiirini; seejärel mööda selle maaüksuse piiri kagu suunas kuni Sepa maaüksuse 15901:001:0132 (asub väljaspool kaitseala) loodepiirini; edasi mööda Sepa maaüksuse loodepiiri ning Metsalõpu maaüksuse 15901:001:0096 (asub väljaspool kaitseala) loode- ja edelapiiri kuni Metsalõpu maaüksuse lõunanurgani; edasi mööda mõttelist sirgjoont kagu suunas kuni Lindamäe maaüksuse 15901:001:0282 (asub väljaspool kaitseala) loodenurgani; seejärel mööda Lindamäe maaüksuse edelapiiri kagu suunas kuni Rabakraavi maaüksuse 15901:001:0097 loodepiirini; edasi mööda Rabakraavi maaüksuse piiri kirde ja kagu suunas kuni lõikumiseni pinnastee piirdekraaviga Sepa maaüksuse 15901:001:0133 (asub väljaspool kaitseala) edelapiiril; siit mööda seda kraavi ja selle mõttelist pikendust kagu suunas kuni Sarapiku maaüksuse 15901:001:0098 (asub väljaspool kaitseala) põhjatipuni; edasi mööda Sarapiku maaüksuse ja Benno maaüksuse 15901:001:0135 (asub väljaspool kaitseala) edelapiiri kuni Benno maaüksuse edelanurgani, seejärel mööda mõttelist sirgjoont Benno maaüksuse kagupiiri pikendusena edela suunas kuni Uruste ojani; mööda Uruste oja lääne suunas kuni Tua maaüksuse 15905:001:0163 läänepiirini; mööda Tua maaüksuse läänepiiri kagu suunas kuni sama maaüksuse lõunanurgani; sealt mööda mõttelist sirgjoont Kailepa maaüksuse 15905:001:0181 (asub väljaspool kaitseala) idanurgani; edasi mööda Kailepa maaüksuse kirdepiiri loode suunas kuni Uruste ojani; edasi mööda oja edela, siis lõuna ja seejärel loode suunas kuni Umlaugu maaüksuse 15905:001:0175 (asub väljaspool kaitseala) põhjanurgani; sealt mööda Umlaugu maaüksuse läänepiiri lõuna suunas kuni Vanatoa maaüksuse 15905:001:0096 (asub väljaspool kaitseala) kirdepiirini ja edasi mööda Vanatoa maaüksuse kirdepoolset piiri ning läänepiiri ümber Vanatoa maaüksuse kuni läänepiiril asuva kraavini; edasi mööda kraavi loode, siis edela ja seejärel taas loode suunas kuni kraavi lõpuni ning sealt edasi mõttelise sirgjoonena edela suunas kuni Erma-Jaani maaüksuse 15905:001:0167 (asub väljaspool kaitseala) põhjanurgani ning edasi mööda mõttelist sirgjoont loode suunas kuni Tõstamaa valla Murro-Kõrtsi maaüksuse 15905:001:0201 (asub väljaspool kaitseala) idanurgani; edasi mööda nimetatud maaüksuse ida- ja põhjapiiri kuni Tooma maaüksuse 82601:002:0123 (asub väljaspool kaitseala) idanurgani; edasi mööda Tooma ja Ennu 82601:002:0127 (asub väljaspool kaitseala) maaüksuste idapiire ja sealt edasi mööda mõttelist sirgjoont loode suunas kuni Paadremaa-Alu peakraavini ning mööda seda ja Mustoja vasemkallast kuni Uue-Viruna maaüksuse 82601:001:0008 lõunanurgani; sealt edasi mööda Uue-Viruna maaüksuse edelapiiri loode suunas kuni nimetatud maaüksuse loodenurgani; sealt edasi mööda Asunduse maaüksuse 82601:001:0049 edelapiiri loode suunas ja loodepiiri kirde suunas kuni Pasunduse maaüksuse 82601:001:0050 (asub väljaspool kaitseala) idapiirini; edasi mööda seda piiri kuni Punaojani; sealt mööda Punaoja paremkallast ida suunas kuni pinnasteeni ja mööda pinnasteed põhja suunas kuni Koonga, Tõstamaa ja Audru valla piiri Nätsi peakraaviga lõikumise kohani.

(2) Teise lahustükina kuulub kaitseala koosseisu Pärnu maakonnas Audru vallas Audru metskonna maaüksusel 15905:001:0128 asuv metsakvartal AU050.

(3) Kaitseala kolmanda lahustüki piir kulgeb Pärnu maakonnas Tõstamaa vallas Kösa-Mardi maaüksuse 82602:002:0017 (asub väljaspool kaitseala) edelanurgast kagu suunas mööda Kastani maaüksuse 82602:002:0061 idapiiri kuni Kastani maaüksuse kagunurgani; edasi mööda kraavi ja kiviaeda kagu suunas kuni Tolli maaüksuse 82602:002:0007 kirdenurgani; edasi mööda Tolli maaüksuse kirdepiiri kuni sama maaüksuse kagunurgani; edasi mööda kiviaeda ja kraavi kagu ning seejärel lõuna suunas kuni jalgteeni; mööda jalgteed lääne suunas kuni esimese kraavini; mööda seda kraavi kagu ja lõuna suunas kuni Kõlu-Andrese maaüksuse 82602:002:0190 (asub väljaspool kaitseala) põhjapiirini; edasi mööda nimetatud maaüksuse põhja- ja loodepiiri kuni sama maaüksuse läänenurgani; sealt edasi mööda mõttelist sirgjoont lõuna suunas kuni uudismaa piirdekraavi nurgani; edasi piirdekraavi nurgast mööda mõttelist sirgjoont edela suunas kuni Asoste Indrek maaüksuse 82602:002:0146 (asub väljaspool kaitseala) põhjanurgani; seejärel edasi mööda nimetatud maaüksuse loodepiiri kuni loodesse suunduva pinnasteeni; mööda pinnasteed loode suunas kuni Kalevi maaüksuse 82602:002:0043 (asub väljaspool kaitseala) lõunapiirini; edasi mööda lõunapiiri ida suunas ja mööda idapiiri põhja suunas kuni sama maaüksuse kirdenurgani; seejärel mööda mõttelist sirgjoont, mis on sama maaüksuse põhjapiiri pikendus, kirde suunas kuni kraavini ja mööda kraavi loode suunas kuni uudismaa piirdekraavini; sealt mööda uudismaa piirdekraavi loode ja siis kirde suunas ning mööda piirdekraavi mõttelist pikendust samas suunas kuni Kösa-Mardi maaüksuse 82602:002:0017 (asub väljaspool kaitseala) piirini; sealt edasi mööda Kösa-Mardi maaüksuse läänepiiri kuni sama maaüksuse edelanurgani.

(4) Kaitseala neljanda lahustüki välispiir kulgeb Pärnu maakonnas Koonga, Tõstamaa ja Varbla valla piiri Nätsi peakraaviga lõikumise kohalt mööda Nätsi peakraavi kirde suunas kuni Tõstamaa vallas Nätsi peakraavi vasemkalda poolt suubuva Punaoja kraavini; edasi mööda kraavi ida ja lõuna suunas kuni Kalli-Tõstamaa maantee teemaa piirini; siis mööda teemaa piiri kagu suunas lõikumiseni Kivi-Kaarli maaüksuse 82601:001:0062 (asub väljaspool kaitseala) läänepiiriga; sealt mööda Kivi-Kaarli maaüksuse läänepiiri lõuna suunas kuni Viruna maaüksuse 82601:001:0020 (asub väljaspool kaitseala) põhjapiirini; edasi mööda Viruna maaüksuse piiri edela ja seejärel kagu suunas kuni Tohuri Andrese maaüksuse 82601:001:0041 kirdenurgani; sealt edasi mööda Tohuri Andrese maaüksuse kirdepiiri ja Keskmetsa maaüksuse 82601:001:0019 kirdepiiri kagu suunas kuni Keskmetsa maaüksuse lõunapiirini; mööda kagupiiri edela ja mööda edelapiiri loode suunas ning seejärel Tohuri Andrese maaüksuse 82601:001:0040 edelapiiri loode suunas kuni Viruna-Sauna maaüksuse 82601:001:0006 lõunanurgani; edasi mööda mõttelist sirgjoont edela suunas kuni Suure-Jakobi maaüksuse 82601:001:0063 (asub väljaspool kaitseala) idanurgani; sealt mööda Suure-Jakobi maaüksuse kirdepiiri loode suunas kuni Tõstamaa ja Varbla valla piiril voolava Paadremaa jõeni; siis mööda Paadremaa jõge ja jõega piirnevaid maaüksuste piire kirde, siis põhja ja seejärel loode suunas kuni Nätsi peakraavini.

(5) Kaitseala ja selle vööndite piiride kirjeldus on koostatud Maa-ameti põhikaardi (1:10 000), riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1994. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000), Eesti Metsakorralduskeskuse Audru metskonna 1997. aasta puistuplaani (mõõtkava 1:20 000) ning talumaade osas Katastri Ameti 1939. aasta skeemkaartide (mõõtkava 1:10 000) ja maakatastri andmete alusel seisuga veebruar 2004. a.

§ 3. Kaitseala valitseja

«Kaitstavate loodusobjektide seaduse» § 6 lõike 3 alusel on kaitseala valitseja Keskkonnaministeeriumi Pärnumaa Keskkonnateenistus.

2. peatükk
KAITSEALA KAITSEKORD

§ 4. Vööndite kirjeldus

(1) Nätsi-Võlla looduskaitseala sihtkaitsevöönd on kaitsealal välja kujunenud või kujundatavate looduslike ja poollooduslike koosluste säilitamiseks.

(2) Kaitsealal on üheksa sihtkaitsevööndit:
1) Nätsi-Võlla sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Audru vallas Audru metskonna kvartalid 1, 2, 3 (ainult eraldis 1), 4, 5 (ainult eraldised 1–3, 5, 6), 6–10, Tua maaüksus 15905:001:0163 (ainult kaitsealale jääv osa), endised kinnistud 31, 31a, 26, 33, 34, 36, 30, 29, 58 (ainult kaitsealale jääv osa), 5 (ainult kaitsealale jääv osa), 9 (ainult kaitsealale jääv osa), 6 (ainult kaitsealale jääv osa), LVI (ainult kaitsealale jääv osa), 7 (ainult kaitsealale jääv osa), LVII (ainult kaitsealale jääv osa), 4 (ainult kaitsealale jääv osa), 2 (ainult kaitsealale jääv osa), 70 (ainult kaitsealale jääv osa), 71 (ainult kaitsealale jääv osa), 74 (ainult kaitsealale jääv osa), 77 (ainult kaitsealale jääv osa), 76, 76a, 73, 63, 32 (kahes osas, ainult kaitsealale jääv osa), 26a (ainult kaitsealale jääv osa), 8, 16 (ainult kaitsealale jääv osa), LXI (ainult kaitsealale jääv osa), 3 (kahes osas), LV (kahes osas, ainult kaitsealale jääv osa), 25, 27, 28, V, 57 (ainult kaitsealale jääv osa), 59a (ainult kaitsealale jääv osa), endised kinnistud Kuutro A102, Raba 106 (kahes osas, ainult kaitsealale jäävad osad), Tanni 105 (kolmes osas, ainult kaitsealale jäävad osad), Kuutro 102 (kahes osas, ainult kaitsealale jäävad osad), Orika Aadu 104 (kahes osas, ainult kaitsealale jäävad osad), Orika Jüri 15905:001:0136, Orika Jüri 103 (kahes osas, ainult kaitsealale jäävad osad), A85 (ainult kaitsealale jääv osa), A84 (ainult kaitsealale jääv osa), A82, A342, 103, 104, A336 (ainult kaitsealale jääv osa), Murro-Jaani 71 (ainult kaitsealale jääv osa), Topi Jaan 93, Põhja Jüri 100 (kahes osas, ainult kaitsealale jääv osa), Põhja Jüri Jaan 99 (kahes osas, ainult kaitsealale jääv osa), Põhja Unt Jaan 98 (ainult kaitsealale jääv osa) ja endine Alu turbakaevandusala, kinnistud 289, 290, 291, 79, Tammiku X, 133, 104, 46, A103, A102, 163 (ainult kaitsealale jääv osa), 154 (ainult kaitsealale jääv osa), 45 (ainult kaitsealale jääv osa), 114 (ainult kaitsealale jääv osa), 115 (ainult kaitsealale jääv osa), 116 (ainult kaitsealale jääv osa), 117 (ainult kaitsealale jääv osa), 118 (ainult kaitsealale jääv osa), 119 (ainult kaitsealale jääv osa), 120 (ainult kaitsealale jääv osa), 121 (ainult kaitsealale jääv osa), 122 (ainult kaitsealale jääv osa), 123 (ainult kaitsealale jääv osa), 124 (ainult kaitsealale jääv osa), 125 (ainult kaitsealale jääv osa), 126 (ainult kaitsealale jääv osa), 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, A138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 92, 95, 96, 94, 109 (ainult kaitsealale jääv osa), 108 (ainult kaitsealale jääv osa), 107 (ainult kaitsealale jääv osa), 106 (ainult kaitsealale jääv osa), 105 (ainult kaitsealale jääv osa), 104 (ainult kaitsealale jääv osa), II (ainult kaitsealale jääv osa), I (ainult kaitsealale jääv osa), A82 (ainult kaitsealale jääv osa), A83 (ainult kaitsealale jääv osa), A84 (ainult kaitsealale jääv osa), A85 (ainult kaitsealale jääv osa), A86 (ainult kaitsealale jääv osa), A87 (ainult kaitsealale jääv osa), A88 (ainult kaitsealale jääv osa), A89 (ainult kaitsealale jääv osa), A90 (ainult kaitsealale jääv osa), ühiskarjamaa (IIIb, IVa, Va, Vb, VIa, VIIa), 170 (ainult kaitsealale jääv osa), Jaani 167 (kahes osas, ainult kaitsealale jäävad osad), 164 (ainult kaitsealale jääv osa), Annuse 169 (ainult kaitsealale jääv osa), Tõnise 166 (kahes osas, ainult kaitsealale jäävad osad), Aasa 168 (ainult kaitsealale jääv osa), Aadu 165 (kahes osas, ainult kaitsealale jäävad osad) ja Mihkli Jüri 16 (ainult kaitsealale jääv osa);
2) Soeva sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Audru vallas Mihkli Ans maaüksus 15901:001:0294 (ainult kaitsealale jääv osa), Möldre 15901:001:0155 (ainult kaitsealale jääv osa), Tammemetsa 15901:001:0303 (välja arvatud kraavidega piiratud õuemaa ning põllumaa), Lepiku 15901:001:0109, Mihkli Ans maaüksus 15901:001:0295 (ainult kaitsealale jääv osa), 9 (ainult kaitsealale jääv osa), Kubja 15901:001:0022 (ainult kaitsealale jääv osa), 7 (ainult kaitsealale jääv osa), LVII (kahes osas, ainult kaitsealale jääv osa), 6 (ainult kaitsealale jääv osa), 5 (ainult kaitsealale jääv osa), 2 (ainult kaitsealale jääv osa), 4 (ainult kaitsealale jääv osa), Kebaste Jaani 15901:001:0105 (ainult kaitsealale jääv osa), Seapesa maaüksus 15901:001:0081 (ainult kaitsealale jääv osa), Kebaste Jaani 15901:001:0106 (ainult kaitsealale jääv osa), Kebaste Tooma 15901:001:0095 (ainult kaitsealale jääv osa), Vahemetsa 15901:001:0089 (ainult kaitsealale jääv osa), Kiviste maaüksus 15901:001:0260 (ainult kaitsealale jääv osa), Saaniko (ainult kaitsealale jääv osa), 13, Eksi Jüri 23a (ainult kaitsealale jääv osa), Eksi Peeter 23 (ainult kaitsealale jääv osa), 14, LIX, Urda-Jüri maaüksus 15901:001:0250 (ainult kaitsealale jääv osa), Möldri 15901:001:0200 (ainult kaitsealale jääv osa), A22 (ainult kaitsealale jääv osa), A21 (ainult kaitsealale jääv osa), Saarde 15901:001:0156 (ainult kaitsealale jääv osa), A20 (ainult kaitsealale jääv osa), Uuesaarde 15901:001:0150 (ainult kaitsealale jääv osa), Põllu 15901:001:0179 (ainult kaitsealale jääv osa), Kullassaare 15901:001:0086 (ainult kaitsealale jääv osa), A19 (ainult kaitsealale jääv osa), A18 (ainult kaitsealale jääv osa), A17 (ainult kaitsealale jääv osa), Õie A11 (ainult kaitsealale jääv osa), Kase A10 (ainult kaitsealale jääv osa), Kullipesa 15901:001:0087 (ainult kaitsealale jääv osa), Kalda 15901:001:0166, A16, Allika A12, Raba A23, Kivi A5, Karjamaa 15901:001:0113 (ainult kaitsealale jääv osa), Rabakraavi 15901:001:00097 (ainult kaitsealale jääv osa), Suurevälja 15901:001:0057, 28 (ainult kaitsealale jääv osa), 29 (ainult kaitsealale jääv osa), 30 (ainult kaitsealale jääv osa) 25 (ainult kaitsealale jääv osa), 32 (ainult kaitsealale jääv osa), 26a (ainult kaitsealale jääv osa), 26 (ainult kaitsealale jääv osa), endised kinnistud 5, 9 (Kärbu kraavist ida pool), 6 (Kärbu kraavist ida pool), LVI (Kärbu kraavist ida pool), 7 (Kärbu kraavist ida pool), LVII (Kärbu kraavist ida pool), 4 (Kärbu kraavist ida pool), 2 (Kärbu kraavist ida pool), 70 (Kärbu kraavist ida pool), 71 (Kärbu kraavist ida pool), 74 (Kärbu kraavist ida pool), 77 (Kärbu kraavist ida pool), 76 (Kärbu kraavist ida pool), 76a (Kärbu kraavist ida pool), 73 (Kärbu kraavist ida pool), 63 (Kärbu kraavist ida pool), 8 (Kärbu kraavist ida pool), 31 (Kärbu kraavist ida pool), 8 (Kärbu kraavist ida pool), 16 (Kärbu kraavist ida pool), 31a (Kärbu kraavist ida pool), Mihkli-Jüri 16 (ainult kaitsealale jääv osa);
3) Viruna sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Tõstamaa vallas Asunduse maaüksus 82601:001:0005 (ainult kaitsealale jääv osa) ja Uue-Viruna maaüksus 82601:001:0008, Passi-Jõekalda 82602:002:0022, Matsi 82601:001:0054, Lauri Tamnemaa 82601:001:0013, Viruna-Sauna 82601:001:0006, Tohuri Andrese 82601:001:0040:0041, Keskmetsa 82601:001:0019 ja endiste kinnistute 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 140, 141, 126a, 126b, 139, 144, 173, 138, 125, 142, 143, 131b, 128, A362, 122, 121, 127, 147, 157, 153, 154, 152, 151, 123, 141 kaitsealale jääv maa;
4) Salusaarte sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Audru vallas Audru metskonna kvartal 5 (ainult eraldis 4) ja endised kinnistud Salu Jaan Eespere 17, Salu Jaan Tagapere 18, 1, 1a;
5) Tuuraste sihtkaitsevöönd, kuhu kuulub Audru vallas Audru metskonna kvartal AU050;
6) Vallapiiri sihtkaitsevöönd , kuhu kuulub Koonga vallas endise kinnistu Annuse 169 (ainult kaitsealale jääv osa) maa;
7) Aru sihtkaitsevöönd, kuhu kuulub Audru vallas endise kinnistu Aru 59b (ainult kaitsealale jääv osa) maa;
8) Vanaõue sihtkaitsevöönd , kuhu kuuluvad Audru vallas Lehtmetsa maaüksus 15901:001:0064 ja endiste kinnistute A 49, Raja I, A 51 ja Vanaõue 1a maad (ainult kaitsealale jääv osa);
9) Männikuste sihtkaitsevöönd , kuhu kuuluvad Tõstamaa vallas kinnistud Kastani 82602:002:0061, Tolli 82602:002:0007 (ainult kaitsealale jääv osa), Rannanurme 82602:002:0104 (ainult kaitsealale jääv osa) ja endiste kinnistute Uus-Kosa 91, 114, 110, 110c, 115, 109, 108, 112a, 112b, IIIa, III, 169, A 341 ja A 340 kaitsealale jääv maa.

§ 5. Lubatud tegevus

(1) Inimestel on lubatud viibida, korjata marju ja seeni kogu kaitseala maa-alal, välja arvatud § 6 lõikes 2 sätestatud juhul. Liikumine eramaal toimub vastavalt «Asjaõigusseadusele» (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509; 2001, 34, 185; 93, 565; 2002, 47, 297; 53, 336; 2003, 13, 64; 17, 95; 78, 523; 2004, 20, 141) ja «Kaitstavate loodusobjektide seadusele».

(2) Telkimine ja lõkke tegemine on lubatud ainult selleks ette valmistatud ja tähistatud paikades.

(3) Kaitsealal on lubatud vähem kui 15 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades, välja arvatud Salusaarte sihtkaitsevööndis ajavahemikul 15. veebruarist kuni 31. juulini ning Nätsi-Võlla sihtkaitsevööndis 15. veebruarist kuni 31. juulini ilma kaitseala valitseja nõusolekuta.

(4) Rohkem kui 15 osalejaga rahvaürituste korraldamine kogu kaitsealal selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.

(5) Kaitsealal on lubatud jahipidamine ulukite arvukuse reguleerimise eesmärgil.

(6) Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud:
1) hooldustööd kaitstavate liikide elutingimuste säilitamiseks;
2) tootmisega mitte seotud rajatiste rajamine kaitseala tarbeks ja nende hooldustööd;
3) Soeva, Tuuraste, Vallapiiri, Aru, Vanaõue, Männikuste ja Viruna sihtkaitsevööndi metsakooslustes vastavalt kaitseala kaitse-eesmärgile puu- ja põõsarinde harvendamine, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja ja -tehnoloogia, metsamaterjali kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas;
4) Soeva, Tuuraste, Vallapiiri, Aru, Vanaõue, Männikuste ja Viruna sihtkaitsevööndis alates 15. juulist kuni 1. märtsini ning Salusaarte sihtkaitsevööndis alates 1. augustist kuni 14. veebruarini poollooduslike koosluste esinemisaladel niitmine ning puu- ja põõsarinde harvendamine ulatuses, mis tagab poollooduslike koosluste ilme ja liigikoosseisu säilimise;
5) soo piirdekraavi hooldustööd.

§ 6. Keelatud tegevus

(1) Kaitsealal on keelatud majandustegevus, loodusvarade kasutamine ja uute ehitiste püstitamine, välja arvatud käesoleva määrusega lubatud tegevus.

(2) Salusaarte sihtkaitsevööndis on inimeste viibimine keelatud 15. veebruarist kuni 31. juulini.

(3) Kaitsealal on keelatud jalgrattaga sõitmine väljaspool teid ja radu, sõidukite ja maastikusõidukitega sõitmine väljaspool teid ja radu ning nende parkimine väljaspool parklaid, välja arvatud järelevalve-, teadus- ja päästetöödel ning käesoleva määrusega lubatud metsa- ja põllumajandustöödel.

(4) Kaitsealal on keelatud ujuvvahendiga sõitmine, välja arvatud kaitseala valitsejaga kooskõlastatud õpperadadel ja järelevalve-, teadus- ning päästetöödel.

(5) Kaitseala piires kooskõlastatakse kaitseala valitsejaga:
1) katastriüksuse kõlvikute piiride muutmine;
2) maakorralduskava enne selle kinnitamist;
3) metsamajandamiskava enne selle väljastamist metsaomanikule;
4) detailplaneering ja üldplaneering enne nende «Planeerimisseaduse» (RT I 2002, 99, 579) kohast vastuvõtmist;
5) projekteerimistingimused ja ehitusprojekt enne ehitusele ehitusloa andmist.

§ 7. Kohustuslik tegevus

Kaitsealal on poollooduslike koosluste ja avatud maastike säilitamiseks ning poollooduslike koosluste ilme ja liigikoosseisu tagamiseks kohustuslik puu- ja põõsarinde harvendamine ja niitmine ulatuses, mis tagab poolloodusliku koosluse loodusväärtuste säilimise.

§ 8. Teadusalased välitööd

Teadusalaseid välitöid tehakse kaitsealal «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» § 25 alusel kehtestatud korras.

§ 9. Tegevuse kooskõlastamine

(1) Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesoleva määrusega sätestatud juhtudel peab vastava loa või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse.

(2) Kaitseala valitseja vastab nii taotlejale kui ka vastava loa andjale kirjaliku nõusoleku andmisega ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste seadmisega või motiveeritud keeldumisega hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.

(3) Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni keskkonnamõjude kohta heakskiidetud aruande saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

(4) Metsaraie taotluse vaatab kaitseala valitseja läbi ja kümne päeva jooksul pärast taotluse saamist annab metsakoosluse liikide ning vanuse mitmekesisuse säilitamise eesmärgist tulenevalt oma kirjaliku nõusoleku ning vajaduse korral seab omapoolsed tingimused või esitab motiveeritud keeldumise.

§ 10. Sihtkaitsevööndi metsa kaitse

(1) Nätsi-Võlla ja Salusaarte sihtkaitsevööndis on metsa kaitse-eesmärk metsaökosüsteemi arengu tagamine üksnes loodusliku protsessina.

(2) Soeva, Tuuraste, Vallapiiri, Aru, Vanaõue, Männikuste ja Viruna sihtkaitsevööndis on metsa kaitse-eesmärk elustiku mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine ning elupaikade kaitse.

1 Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitsest (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7) ja Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitsest (EÜT L 103, 25.04.1979, lk 1).

Peaminister Juhan PARTS

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json