Teksti suurus:

Laeva sadamasse tuleku ning pardal olevate kalakoguste kohta teate edastamise aeg, kord ja edastatavate andmete nimistu

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.05.2009
Avaldamismärge:

Laeva sadamasse tuleku ning pardal olevate kalakoguste kohta teate edastamise aeg, kord ja edastatavate andmete nimistu

Vastu võetud 17.12.2002 nr 76
RTL 2002, 146, 2128
jõustumine 01.01.2003

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

4.02.2003/12 (RTL 2003, 22, 318) 16.02.2003

27.04.2004/30 (RTL 2004, 55, 924) 07.05.2004

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» (RT I 1995, 80, 1384; 1996, 27, 567; 1998, 108/109, 1784; 1999, 10, 152; 54, 583; 95, 843; 2000, 13, 92; 54, 348; 81, 514; 2001, 18, 88; 2002, 41, 250; 61, 375; 63, 387) § 18 lõike 7 alusel.

§1. Määrusega kehtestatakse merel kala püüdva, vastuvõtva, vedava või töötleva Eesti kalalaeva kapteni teate edastamise aeg, kord ning edastatavate andmete nimistu.

[RTL 2004, 55, 924 - jõust. 07.05.2004]

§11. Kui kavatsetakse lossida EL teise liikmesriigi sadamas, lähtutakse lossimisest etteteatamisel EL nõukogu määruse 2847/93/EMÜ, millega asutatakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem (Euroopa Liidu Teataja L 261, 20.10.1993, lk 1-16), artikli 7 punktist 1 ning EL komisjoni määrusest 728/1999/EÜ, millega sätestatakse Läänemerel, Skagerrakis ja Kattegatis kalapüügiga tegelevate ühenduse kalalaevadele teatamistähtaeg vastavalt nõukogu määruse (EMÜ) nr 2847/93 artikli 7 lõikele 3 (Euroopa Liidu Teataja L 093, 08.04.1999, lk 10).

[RTL 2004, 55, 924 - jõust. 07.05.2004]

§12. Paragrahvis 1 ning EL nõukogu määruse 2847/93/EMÜ artikli 7 punktis 1 nimetatud andmed esitatakse Keskkonnainspektsioonile.

[RTL 2004, 55, 924 - jõust. 07.05.2004]

§2. Teade laeva sadamasse tuleku ja pardal olevate kalakoguste kohta (edaspidi teade) edastatakse kala püügil, vastuvõtmisel, transportimisel või töötlemisel Läänemerel vähemalt 2 tundi enne sadamasse saabumist.

§3. Teate päisesse märgitakse sõna «SADAM».

§4. Teatesse märgitakse järgmised andmed järgmises järjestuses:
1) kalalaeva nimi ja pardanumber, mille kohta teade edastatakse;
2) teadet edastava kapteni nimi;
3) sadam, kuhu laev saabub;
4) laeva sadamasse saabumise aeg;
5) laeva pardal olevad kalakogused kilogrammides liikide kaupa;
6) [Kehtetu]

[RTL 2004, 55, 924 - jõust. 07.05.2004]

§5. Kalakogused tuleb teatesse märkida vähemalt 100 kg täpsusega. Teatesse märgitud kalakogus ei tohi laeva pardal olevast kogusest erineda üle 20 %.

[RTL 2003, 22, 318 - jõust. 16.02.2003]

§6. Kui Eesti lipu all sõitval laeval kulub püügikohast sadamasse jõudmiseks vähem kui 2 tundi, võib § 4 punktis 5 nimetatud andmed edastada pärast püüniste nõudmist, kuid mitte hiljem kui 30 minutit enne sadamasse jõudmist.

§7. Teade edastatakse Keskkonnainspektsioonile kirjalikult faksi numbril (+372) 696 22 37 või elektronposti aadressil valve@kki.

§8. Kui teadet ei ole võimalik kirjalikult edastada, teatatakse käesolevas määruses nimetatud andmed Keskkonnainspektsioonile valvetelefonil (+372) 660 33 33.

§9. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

/otsingu_soovitused.json