Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määruse nr 284 «Kultuuriministeeriumi põhimääruse kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 41, 628

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määruse nr 284 «Kultuuriministeeriumi põhimääruse kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 05.05.1998 nr 94

Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552) paragrahvi 42 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

Teha Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määrusega nr 284 (RT I 1996, 80, 1443) kinnitatud «Kultuuriministeeriumi põhimääruses» järgmised muudatused:

1. Asendada punkti 9 alapunktis 6 sõna «asekantslerid» sõnaga «asekantsleri».

2. Sõnastada punkti 13 alapunkt 1 järgmiselt:

«1) juhib vahetult asekantsleri ja kantslerile alluvate nõunike tööd, osakonnajuhatajate kaudu kunstide osakonna, rahvakultuuri osakonna, eelarve- ja majandusanalüüsi osakonna ning üldosakonna tööd ja asekantsleri kaudu spordiosakonna tööd;».

3. Asendada punkti 13 alapunktis 7 sõna «asekantslerite» sõnaga «asekantsleri».

4. Sõnastada punkt 16 järgmiselt:

«16. Kantsleri äraolekul paneb minister oma käskkirjaga tema ülesanded asekantslerile, viimase äraolekul ühele osakonnajuhatajatest.».

5. Sõnastada punkt 17 järgmiselt:

«17. Ministeeriumi koosseisus on asekantsleri ametikoht.».

6. Jätta välja punkt 18.

7. Asendada punktis 19 sõnad «Spordi asekantsler» sõnaga «Asekantsler».

8. Jätta punktist 20 välja sõnad «teine asekantsler või».

9. Sõnastada punkti 27 alapunktid 1 ja 5 järgmiselt:

«1) kunstide osakonnal -- teatri, muusika ja kontserttegevuse, kirjanduse ja kirjastustegevuse, kunstide ja kinematograafia probleemide analüüsimine, ettepanekute tegemine nende valdkondade arengu tagamise kohta ning vastavate õigusaktide eelnõude ettevalmistamine;».

«5) üldosakonnal -- ministeeriumi dokumendiregistri pidamine, asjaajamise, personali- ja haldustöö korraldamine ning välissuhtluse küsimuste lahendamine, meedia- ja autoriõigusealane töö ning seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamine.».

10. Sõnastada punkt 29 järgmiselt:

«29. Ministeeriumi struktuuri kuuluvad väljaspool struktuuriüksusi olevad nõunikud on:

1) ministri nõunikud;

2) ministeeriumi nõunikud.».

11. Täiendada põhimäärust punktidega 291, 292 ja 293 järgmises sõnastuses:

«291. Ministri nõunikud alluvad vahetult ministrile, kes nimetab nad ametisse ja vabastab ametist. Ministri nõunikud võetakse teenistusse ministri volituste ajaks.

292. Ministeeriumi nõunikud alluvad kantslerile. Ministeeriumi nõunikud nimetab ametisse ja vabastab ametist kantsler.

293. Nõuniku ülesanded ja alluvus määratakse nõuniku ametijuhendis, mille kinnitab minister.».

Peaminister Mart SIIMANN

Kultuuriminister Jaak ALLIK

Riigisekretär Uno VEERING

/otsingu_soovitused.json