Teksti suurus:

Koorunõmme looduskaitseala kaitse-eeskiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2004, 41, 283

Koorunõmme looduskaitseala kaitse-eeskiri

Vastu võetud 05.05.2004 nr 182

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 2002, 6, 21; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 99, 579) § 5 lõike 4 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

(1) Koorunõmme looduskaitseala (edaspidi kaitseala) on moodustatud Kingissepa Rajooni RSN Täitevkomitee 3. aprilli 1965. a otsusega nr 32 moodustatud Maapere Rauna kaitseala baasil.

(2) Kaitseala eesmärk on märgalade, järvede, loo- ja laialeheliste metsade, pankade, rannavallide ja kaitsealuste liikide elupaikade kaitse.

(3) Kaitseala maa- ja veeala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele kolmeks sihtkaitsevööndiks ja kolmeks piiranguvööndiks.

(4) Kaitseala ja selle vööndite piirid kantakse maakatastrisse.

§ 2. Kaitseala piir

(1) Kaitseala välispiir kulgeb Saare maakonnas Mustjala vallas Meriste küla Säärepe maaüksuse 48301:001:0116 (asub väljaspool kaitseala) loodetipust kagu suunas piki maaüksuse piiri kirde-edelasuunalise pinnasteeni, piki pinnastee lääneserva edela ja lõuna suunas kuni lõikumiseni endise Mustjala metskonna kvartali 64 sihiga; seejärel piki kvartalisihti ida suunas kuni Lõuka-Kuusiku maaüksuse 48301:001:0167 edelanurgani, edasi kirdesse asimuudil 40° kuni Jaha 48301:001:0095 maaüksuse edelatipuni, siis põhja suunas piki maaüksuse lääneserva kuni endise Mustjala metskonna kvartalite 57 ja 45 vahelise sihini, sealt piki sihti ida suunas ja piki kvartalite 45 ja 46 vahelist sihti põhja suunas, siis piki kvartalite 46 ja 37 vahelist sihti lääne suunas kuni lõikumiseni Jaha 48301:001:0095 kirdepiiriga; edasi kagu suunas piki Jaha maaüksuse piiri kuni lõikumiseni Maanuse 48c talumaa põhjapiiriga, seejärel kirdesse piki talumaa põhjapiiri ja kagusse piki talumaa 48c kirdepiiri punktini; sealt edelasse asimuudil 222° kuni lõikumiseni endise Mustjala metskonna kvartali 46 idapiiriga ning lõunasse piki kvartalite 46, 58 ja 70 idapiiri kuni lõikumiseni Pihla 46 talumaa loodetipuga; seejärel ida suunas piki maaüksuse Pihla 46 ja ühise turbaraba A 25 põhjapiiri, siis lõuna suunas piki turbaraba A 25 idapiiri ja edelasse piki kagupiiri maaüksuste Kajumaa 71b ja Kirsi 60 kagupiiri ning piki maaüksuste Kirsi 60 ja Vapri A 3b lõunapiiri kuni lõikumiseni Vanakubja ojaga; sealt loodesse ja läände piki oja lõunakallast kuni Kivijärveni, Kivijärve rannajoont järgides edela suunas kuni ristumiseni talumaa Reinu 34b piiriga ning piki talupiiri lõunasse kuni ristumiseni endise Mustjala metskonna kvartalite 81 ja 91 vahelise sihiga, sealt lääne suunas piki kvartalisihti ja lõuna suunas piki kvartalite 90 ja 91 vahelist sihti, seejärel läände piki kvartalite 90 ja 99 vahelist sihti, lõunasse piki kvartalite 98 ja 99 vahelist sihti kuni ristumiseni ida-läänesuunalise pinnasteega; edasi piki tee põhjaserva edelasse kuni lõikumiseni lääne-kagusuunalise pinnasteega; sealt lääne suunas kuni lõikumiseni Kihelkonna metskonna idapiiriga, piki idapiiri põhja suunas metskonna piiri nurgani ning sealt mõttelise sirgjoonena loodesse asimuudil 312° kuni Kihelkonna metskonna teise piirinurgani, sealt, järgides metskonna piiri, lääne, siis edela ja lõuna suunas ning kirde ja ida suunas kuni lõikumiseni Rahtla–Kallasmaa teega; piki tee lõunaserva itta kuni lõikumiseni Kihelkonna metskonna kvartalite 219 ja 220 vahelise sihiga; sealt lõunasse piki kvartalite 219 ja 220; 227 ja 228; 235 ja 236 vahelist sihti; itta piki kvartalite 236 ja 240 vahelist sihti kuni lõikumiseni põhja-lõunasuunalise pinnasteega, siis piki tee lääneserva lõunasse kuni lõikumiseni Kihelkonna metskonna välispiiriga, sealt piki metskonna piiri edelasse kuni rannajooneni ning mööda rannajoont põhja suunas kuni Säärepe maaüksuse 48301:001:0116 loodetipuni.

(2) Kaitseala välispiiri ja vööndite piiri kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000), Eesti Metsakorralduskeskuse koostatud Kuressaare metskonna 1996. aasta puistuplaani (mõõtkava 1:20 000) ning talumaade osas Katastri Ameti 1939. aasta skeemkaartide (mõõtkava 1:10 000) ja maakatastri 2001. aasta septembri andmete alusel.

§ 3. Kaitseala valitseja

«Kaitstavate loodusobjektide seaduse» § 6 lõike 3 kohaselt on kaitseala valitseja Keskkonnaministeeriumi Saaremaa Keskkonnateenistus.

2. peatükk
KAITSEKORRA ÜLDPÕHIMÕTTED

§ 4. Lubatud tegevus

(1) Inimestel on lubatud viibida, korjata marju ja seeni ning püüda kala kogu kaitsealal, välja arvatud käesoleva määruse § 10 lõikes 2 sätestatud juhul sihtkaitsevööndis. Liikumine eramaal toimub vastavalt «Asjaõigusseadusele» (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509; 2001, 34, 185; 52, 303; 93, 565; 2002, 47, 297; 53, 336; 2003, 13, 64; 17, 95; 78, 523; 2004, 20, 141) ja «Kaitstavate loodusobjektide seadusele».

(2) Telkimine ja lõkke tegemine on kaitsealal lubatud ainult selleks ette valmistatud ja tähistatud paikades. Telkimine ja lõkke tegemine õuemaal on lubatud omaniku loal.

(3) Kaitsealal on lubatud kuni 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ette valmistamata kohtades. Rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ette valmistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.

§ 5. Keelatud tegevus

(1) Kaitsealal on keelatud puhtpuistute kujundamine ning üheliigiliste metsakultuuride ja energiapuistute rajamine.

(2) Kaitsealal on keelatud mootorsõidukitega ja maastikusõidukitega sõitmine ja nende parkimine väljaspool selleks määratud teid ning parklaid, välja arvatud järelevalve-, teadus- ja päästetöödel ning käesoleva määrusega lubatud metsatöödel ja poollooduslike koosluste hooldamisel.

(3) Kaitseala piires kooskõlastatakse kaitseala valitsejaga:
1) katastriüksuse kõlvikute piiride muutmine;
2) maakorralduskava enne selle kinnitamist;
3) metsamajandamiskava enne selle väljastamist metsaomanikule;
4) detailplaneering ja üldplaneering enne nende «Planeerimisseaduse» (RT I 2002, 99, 579) kohast vastuvõtmist;
5) projekteerimistingimused ja ehitusprojekt enne ehitusele ehitusloa andmist.

§ 6. Teadusalased välitööd

Teadusalaseid välitöid tehakse kaitsealal «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» § 25 alusel kehtestatud korras.

§ 7. Tegevuse kooskõlastamine

(1) Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas määruses sätestatud juhtudel peab vastava loa, projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse.

(2) Kaitseala valitseja vastab nii taotlejale kui ka vastava loa andjale kirjaliku nõusoleku andmisega ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste seadmisega või motiveeritud keeldumisega hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.

(3) Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni keskkonnamõjude kohta heakskiidetud aruande saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

(4) Metsaraie taotluse vaatab kaitseala valitseja läbi ja kümne päeva jooksul pärast taotluse saamist annab metsakoosluse liikide ning vanuse mitmekesisuse säilitamise eesmärgist tulenevalt oma kirjaliku nõusoleku ja vajaduse korral seab omapoolsed tingimused või esitab motiveeritud keeldumise.

3. peatükk
SIHTKAITSEVÖÖND

§ 8. Sihtkaitsevööndi kirjeldus

(1) Koorunõmme looduskaitseala sihtkaitsevöönd on kaitseala osa seal väljakujunenud või kujundatavate looduslike ja poollooduslike koosluste säilitamiseks.

(2) Kaitsealal on kolm sihtkaitsevööndit:
1) Merise-Abula sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad talumaade Männiku, Männiku-Niina, Lõuka-Danieli ja Kaanda kaitseala piiresse jäävad osad; Kihelkonna metskonna kvartali 207 Tagalahe ja Kaanda tee vaheline osa (eraldised 1, 2, 3, 4, 9–14), kvartalid 209, 210 (eraldised 1–13, 18, 19), 217 ja 225 (v.a Lao 48103:001:0008, Kallasmaa 48301:001:0006 ja Ristiaugu 483010:001:0007 kinnistud), 218, 219 (eraldised 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12), 226 (eraldised 1, 12 ja 13), 233, 237, 254, 255 ja 234 eraldised 1, 2, 3, 6, 7 ning eraldiste 8 ja 11 kirde-edelasuunalisest pinnasteest mere poole jääv osa; kvartali 238 eraldiste 1 ja 14 pinnasteest mere poole jääv osa; kvartali 256 kaitseala piiresse jääv osa;
2) Maapere Rauna sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Mustjala valla järgmiste talude või nende lahustükkide ja katastriüksuste kaitseala piiresse jäävad maad: Reinu 34b, Pallasmetsa 37b, Tõla 35b, Anni 35a, Lõuka-Danieli, Lõuka-Kuusiku 48301:001:0095, Maanuse 48c, Peetri 49c, Harjuse 50c, Poolaka 47b, Peetri 49b, Sõõru 52a, Harjuse 50b, Manuse 48b, Kalda A13a, Paadeaugu A1c, Meiuse A72d, Õunpuu A68c, Lepa A73c, nimetatud talude ühine turbaraba A24, Pihla 46, ühine turbaraba A25, Kajumaa 71b, Kirsi 60, Vapri A3b, Tuhakopli A70d;
3) Kooru oja sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Mustjala valla talude Tossi 27a ja Tartso 32c lahustükkide maad.

§ 9. Lubatud tegevus

Kaitseala valitseja nõusolekul on sihtkaitsevööndites lubatud:
1) hooldustööd kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks;
2) poollooduslike koosluste ilme ja liigikoosseisu säilimiseks vajalikud tööd;
3) teede, liinirajatiste ja tootmisega mitteseotud ehitiste rajamine kaitsealal paikneva kinnistu või kaitseala tarbeks;
4) metsakoosluse kujundamine vastavalt kaitse-eesmärgile, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja ja -tehnoloogia, metsamaterjali kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas;
5) jahipidamine 1. septembrist 31. jaanuarini.

§ 10. Keelatud tegevus

(1) Sihtkaitsevööndis on keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine ja uute ehitiste püstitamine, välja arvatud käesoleva määrusega lubatud tegevus.

(2) Merise-Abula sihtkaitsevööndis on Kihelkonna metskonna kvartalis 210 keelatud inimeste viibimine 1. veebruarist 31. augustini, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödel ning teadusalastel välitöödel.

§ 11. Metsa kaitse-eesmärk sihtkaitsevööndis

Sihtkaitsevööndites on metsa kaitse-eesmärk metsaökosüsteemi arengu tagamine üksnes loodusliku protsessina.

4. peatükk
PIIRANGUVÖÖND

§ 12. Piiranguvööndi kirjeldus

(1) Koorunõmme looduskaitseala piiranguvöönd on kaitseala majandusotstarbel kasutatav osa, kus majandustegevuses tuleb arvestada «Kaitstavate loodusobjektide seaduses» ning käesolevas määruses kehtestatud tingimusi.

(2) Koorunõmme looduskaitsealal on kolm piiranguvööndit:
1) Kooru järve piiranguvöönd, kuhu kuuluvad Kaanda ja Lõuka-Danieli talude kaitseala piiresse jääv maa, mis ei kuulu sihtkaitsevööndisse, Männiku-Niina, Lõuka-Kuusiku 48301:001:0168, LitE, A101, A58a, LitA, A59, K1, K2, 29c, 31a, 33c, A46a ja 37b kaitseala piiresse jäävad osad; Kihelkonna metskonna kvartali 207 eraldised 5, 6, 7, 8, 17, 18 ja 19; kvartali 210 eraldised 14, 17, 18; kvartali 211 eraldised 1–9 ja 12; kvartali 219 eraldised 1–12, 20; kvartali 220 eraldised 1, 2, 20 ja 21;
2) Kallasma piiranguvöönd, kuhu kuuluvad Lao 48301:001:0008, Kallasma 48301:0001:0006 ja Ristiaugu 48301:001:0007 maaüksused;
3) Kuussaare piiranguvöönd , kuhu kuuluvad Kihelkonna metskonna kvartalite 226, 234 ja 238 pinnasteest ida poole jääv osa; kvartalid 227, 235 ja 239 tervikuna ja kvartali 240 pinnasteest lääne poole jääv osa.

§ 13. Lubatud tegevus

Piiranguvööndis on jahipidamine lubatud, välja arvatud linnujaht.

§ 14. Keelatud tegevus

(1) Piiranguvööndis on lisaks §-s 5 loetletud tegevusele keelatud:
1) maavarade ja maa-ainese kaevandamine, välja arvatud «Maapõueseaduse» (RT I 1994, 86/87, 1488; 1995, 75, 1321; 1996, 49, 953; 1997, 52, 833; 86, 1461; 93, 1562; 1998, 64/65, 1005; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2000, 54, 348; 102, 670; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 2003, 20, 118; 2004, 17, 126) §-des 26 ja 62 sätestatud juhtudel kaitseala valitseja nõusolekul ja temaga kooskõlastatud kohtades;
2) väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine metsamaal ja looduslikul rohumaal;
3) uuendusraie, välja arvatud turberaie perioodiga vähemalt 40 aastat, kusjuures kaitseala valitsejal on koosluse liikide ja vanuse mitmekesisuse säilitamiseks õigus esitada nõudeid turberaie liigi, raieaja, puidu kokku- ja väljaveo, raielangi puhastamise viiside ning puistu koosseisu ja täiuse kohta;
4) jäätmete ladustamine, välja arvatud kodumajapidamises tekkinud tavajäätmete ajutine ladustamine oma kinnisasja piires kaitseala valitsejaga kooskõlastatud kohtades.

(2) Piiranguvööndis on kaitseala valitseja nõusolekuta keelatud:
1) uute ehitiste, kaasa arvatud ajutiste ehitiste püstitamine;
2) uute teede ning liinirajatiste rajamine;
3) uute maaparandussüsteemide rajamine;
4) veekogude veetaseme muutmine ja kallaste kahjustamine.

§ 15. Metsa kaitse-eesmärk piiranguvööndis

Piiranguvööndi metsa kaitse-eesmärk on elustiku mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.

1 Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitsest (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7) ja Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitsest (EÜT L 103, 25.04.1979, lk 1)

Peaminister Juhan PARTS

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json