Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määruse nr 319 «Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 49, 736

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määruse nr 319 «Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 26.05.1998 nr 109

Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614) paragrahvi 42 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

Teha Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määrusega nr 319 (RT I 1997, 1, 7; 32, 514; 73, 1208; 1998, 17, 275) kinnitatud «Justiitsministeeriumi põhimääruses» järgmised muudatused:

1) muuta punkti 18 alapunkti 13 ja sõnastada see järgmiselt:

«13) kinnitab prokuratuuri põhimääruse, moodustab maa- ja linnaprokuratuurid ning kinnitab nende tööpiirkonnad, kinnitab Riigiprokuratuuri ning maa- ja linnaprokuratuuride jagunemise osakondadeks, esitab Vabariigi Valitsusele ettepaneku riigi peaprokuröri ametisse nimetamiseks, nimetab ametisse maakonna ja linna vanemprokuröri ning riigiprokuröri, samuti maa- ja linnaprokuröri ning abiprokuröri, teostab teenistuslikku järelevalvet prokuratuuri üle ning täidab muid prokuratuuri töö korraldamisega seotud ülesandeid seaduses ettenähtud alustel ja korras;»;

2) täiendada punkti 26 alapunkti 1 pärast sõna «personaliosakonna» sõnadega «, prokuratuuri osakonna»;

3) täiendada punkti 39 alapunktiga 91 järgmises sõnastuses:

«91) prokuratuuri osakond;»;

4) muuta punkti 45 ja jätta pärast sõna «ja» välja sõnad «kriminaalpreventsioon, samuti» ning asendada sõna «valdkondades» sõnaga «valdkonnas»;

5) täiendada punkti 461 ja lisada selle lõppu sõnad «ja kriminaalpreventsioon.»;

6) täiendada põhimäärust punktiga 481 järgmises sõnastuses:

«481. Prokuratuuri osakonna põhiülesanne on prokuratuuri korraldus ja järelevalve.».

Peaminister Mart SIIMANN

Justiitsminister Paul VARUL

Riigisekretär Uno VEERING

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json