Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1996. a määruse nr 221 «Vabariigi Valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine» muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 50, 755

Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1996. a määruse nr 221 «Vabariigi Valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 02.06.1998 nr 121

Vastavalt erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse (RT I 1996, 26, 529; 1997, 13, 210; 28, 424) paragrahvi 7 lõikele 4 Vabariigi Valitsus määrab:

1. Teha Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1996. a määrusega nr 221 (RT I 1996, 64, 1177; 1997, 50, 810) kinnitatud «Vabariigi Valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korras» järgmised muudatused:

1) jätta välja punkt 19;

2) asendada punkti 22 esimeses lauses sõna «Rahandusministeeriumile» sõnadega «ministeeriumile või Eesti Erastamisagentuurile»;

3) asendada punkti 22 teises lauses sõnad «rahandusministri käskkirjaga» sõnadega «ministri või Eesti Erastamisagentuuri peadirektori käskkirjaga»;

4) lisada punkti 22 lõppu uus lause: «Pärast eelnimetatud käskkirja (v.a rahandusministri käskkirja) andmist edastatakse see kümne päeva jooksul Rahandusministeeriumile.»;

5) muuta punkti 24 ja sõnastada see järgmiselt:

«24. Raha ülekandmine reservfondist toimub pärast käesoleva korra punktides 21--23 nimetatud korralduse, käskkirja ja/või lepingu jõustumist riigieelarve seaduse (RT I 1993, 42, 614; 1994, 30, 464; 69, 1194; 1996, 22, 436; 49, 953) paragrahvi 29 alusel rahandusministri poolt kehtestatud korras.»;

6) asendada punktis 25 sõna «rahandusministri» sõnadega «ministri või Eesti Erastamisagentuuri peadirektori»;

7) jätta välja punkt 26.

2. Käesoleva määruse punkti 1 alapunktid 5 ja 7 jõustuvad 1. juulil 1998. a. Asutustel ja isikutel, kellele on Vabariigi Valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist raha eraldatud enne käesoleva määruse jõustumist ja see on osaliselt või täielikult nimetatud ajaks üle kandmata käesoleva määruse punktis 1 nimetatud korra punktis 26 sätestatud eraldi arvele, tuleb täita ja esitada 1. juuliks 1998. a asukohajärgsele riigikassale riigieelarve seaduse paragrahvi 29 alusel rahandusministri kehtestatud teatis (vorm TE01).

3. Enne 1. juulit 1998. a Vabariigi Valitsuse eelarvevälisest omandireformi reservfondist eraldi arvetele ülekantud raha kasutatakse enne nimetatud tähtaja saabumist kehtinud alustel ja korras.

Peaminister Mart SIIMANN

Rahandusminister Mart OPMANN

Riigisekretär Uno VEERING

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json