Teksti suurus:

Vaatlejale esitatavad nõuded ja vaatleja ülesanded, vaatleja kogutud andmete esitamise kord ja vorm ning vaatleja pardale võtmise vajaduse määramine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.11.2008
Avaldamismärge:

Vaatlejale esitatavad nõuded ja vaatleja ülesanded, vaatleja kogutud andmete esitamise kord ja vorm ning vaatleja pardale võtmise vajaduse määramine

Vaatlejale esitatavad nõuded ja vaatleja ülesanded, vaatleja kogutud andmete esitamise kord ja vorm ning vaatleja pardale võtmise vajaduse määramine [RTL 2004, 55, 924 - jõust. 07.05.2004]
Keskkonnaministri 7. mai 2003. a määrus nr 38 ( RTL 2003, 59, 831)

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

27.04.2004/30 (RTL 2004, 55, 924) 07.05.2004

Määrus kehtestatakse « Kalapüügiseaduse» (RT I 1995, 80, 1384; 1996, 27, 567; 1998, 108/109, 1784; 1999, 10, 152; 54, 583; 95, 843; 2000, 13, 92; 54, 348; 81, 514; 2001, 18, 88; 2002, 41, 250; 61, 375; 63, 387; 2003, 9, 43) § 24 1 lõigete 1, 4 ja 5 alusel.

[RTL 2004, 55, 924 - jõust. 07.05.2004]

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Määruse reguleerimisala

(1) Määrusega kehtestatakse Eesti lipudokumenti omavale kalalaevale suunatavale vaatlejale esitatavad nõuded ja tema ülesanded ning vaatleja kogutud andmete esitamise kord ja vorm, kui seda ei ole kehtestanud Euroopa Liit.

(2) Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni (edaspidi NAFO) reguleerimisalal tegutsevale kalalaevale suunatavale vaatlejale esitatavad nõuded ja tema ülesanded ning vaatleja kogutud andmete esitamise kord ja vorm on sätestatud EL nõukogu määruses 3069/95/EÜ, millega moodustakse Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni (NAFO) reguleerimisalal tegutsevate ühenduse kalalaevade suhtes kohaldatav Euroopa Ühenduse vaatlejate süsteem (Euroopa Liidu Teataja L 329, 30.12.1995, lk 5–10).

(3) Määrusega määratakse püügipiirkond või püütavad liigid, mille jaoks Eesti lipudokumenti omav kalalaev peab pardale võtma vaatleja.

[RTL 2004, 55, 924 - jõust. 07.05.2004]

§11. Vaatleja pardale võtmise vajadus

Eesti lipudokumenti omav kalalaev peab pardale võtma vaatleja:

1) EL nõukogu määruses 3069/95/EÜ sätestatud juhul;

2) EL nõukogu määruses 2347/2002/EÜ, millega kehtestatakse süvamere kalavarude püügi suhtes kohaldatavad konkreetsed juurdepääsunõuded ja nendega seotud tingimused (Euroopa Liidu Teataja L 351, 28.12.2002, lk 6–11), sätestatud juhul.

[RTL 2004, 55, 924 - jõust. 07.05.2004]

§12. Vaatleja määramine

EL nõukogu määruse 2347/2002/EÜ artiklis 8 nimetatud vaatlejad määrab Keskkonnainspektsioon.

[RTL 2004, 55, 924 - jõust. 07.05.2004]

2. peatükk

VAATLEJALE ESITATAVAD NÕUDED

§2. Nõuded vaatleja teadmistele ja oskustele

Vaatleja haridus, teadmised ning oskused ja kogemused peavad olema järgmised:
1) omandatud keskharidus;
2) läbitud spetsiifiline koolitus;
3) kesktasemel eesti keele oskus ja vähemalt algtasemel inglise ning vene keele oskus koos ametialase sõnavara valdamisega;
4) Eesti Vabariigi kalapüüki reguleerivate õigusaktide, rahvusvaheliste kalandusorganisatsioonide poolt reguleeritaval veealal kehtivate kalapüüginõuete ning muid ametikohast tulenevaid ülesandeid reguleerivate õigusaktide tundmine ja nende rakendamise oskus;
5) piisavad teadmised kalaliikide ja püügivahendite identifitseerimiseks;
6) side- ja navigatsiooniseadmete tundmine ja kasutamisoskus;
7) oskus koguda algandmeid teadusuuringuteks, sealhulgas koguda proove ning teha täpseid vaatlusi ja ülestähendusi;
8) muud ametikohal nõutavad teadmised ja oskused.

[RTL 2004, 55, 924 - jõust. 07.05.2004]

§3. Nõuded vaatleja isikuomadustele ja terviseseisundile

(1) Vaatleja isikuomadused ja vaimsed võimed peavad vastama järgmistele nõuetele:
1) ausus ja seadusekuulekus;
2) kohusetundlikkus ja usaldusväärsus;
3) hea suhtlemisoskus;
4) oskus lahendada probleeme ja teha otsuseid;
5) kriitilise mõtlemise oskus;
6) algatus- ja vastutusvõime;
7) analüüsi- ja sünteesivõime;
8) hea kohanemisvõime.

(2) Vaatleja peab oma terviseseisundi poolest olema võimeline täitma talle pandud ülesandeid.

§4. [Kehtetu - RTL 2004, 55, 924 - jõust. 07.05.2004]

3. peatükk
VAATLEJA ÜLESANDED

§5. [Kehtetu - RTL 2004, 55, 924 - jõust. 07.05.2004]

§6. Vaatleja poolt kogutavad andmed

(1) Vaatleja kogub andmeid:
1) saagi koguse ja liigilise koosseisu, pardale jäetud ja tagasiheidetud kalade kohta, püügi aja, koha (laius- ja pikkuskraad), sügavuse ning püünise veesolemise aja kohta püügioperatsioonide kaupa;
2) laeval kasutatavate kalapüügivahendite tüübi, võrgusilma suuruse, kinnitusviiside ja võrkpüüniste tarindite kohta;
3) laeval korraldatud kontrolli kohta;
4) muid andmeid.

(2) EL nõukogu määruses 2347/2002/EÜ sätestatud juhul kogub vaatleja ka nimetatud määruse lisas III märgitud andmeid.

[RTL 2004, 55, 924 - jõust. 07.05.2004]

§7. Vaatleja poolt kasutatav valimikava

Vaatleja kogub andmeid kala tagasiheitmise ja kala pardalejätmise kohta, järgides järgmist valimikava:
1) iga loomuse kohta märgitakse kogu saagi kaal liikide kaupa ning vette tagasi lastava kala kaal liikide kaupa;
2) vähemalt üks loomus päevas sorteeritakse ja võetakse sealt kõikide liikide näidised, märkides iga kaalutud valimi kohta ka lossitava ja vette tagasi lastava saagiosa pikkusenäitajad.

§8. Vaatleja ülesanded püügitegevuse kontrollimisel

(1) Vaatleja kontrollib püügipäevikusse ja toodangu päevaraamatusse tehtud sissekannete õigsust ja vastavust nõuetele. Toodangu päevaraamatu kontrollimisel kasutatakse kala eluskaalu saamiseks kala- ja toodangu liigile sobivat ümberarvestuskoefitsenti.

(2) Vaatleja kontrollib laeva asukoha määramise süsteemide funktsioneerimist ja informeerib Keskkonnainspektsiooni ning laeva kaptenit lahknevustest nende näitudes.

§9. Vaatleja teavitamiskohustused

(1) Vaatleja teavitab laeva kaptenit viivitamatult tema poolt avastatud vastuoludest laeva kalapüügitegevuse ja nõuete vahel.

(2) Kui vaatleja tuvastab nõuete ilmse rikkumise, informeerib vaatleja sellest 24 tunni jooksul Keskkonnainspektsiooni.

[RTL 2004, 55, 924 - jõust. 07.05.2004]

§10. Nõuded vaatleja ametiülesannete täitmisele

(1) Vaatleja võtab kõik vajalikud meetmed tagamaks, et tema viibimine kalalaeva pardal ei häiri laeva nõuetekohast funktsioneerimist, sealhulgas püügitegevust.

(2) Vaatleja peab hoidma saladuses oma ametiülesannete täitmisel teatavaks saanud andmeid, mis kujutavad endast ärisaladust, kui nende andmete avalikustamine ei tulene seadusest.

4. peatükk
VAATLEJA POOLT KOGUTUD ANDMETE ESITAMISE KORD JA VORM

§11. Vaatleja poolt täidetavad vormid ja täitmise ning esitamise aeg

(1) Vaatleja kannab kalapüügiga seotud ning muud asjassepuutuvad andmed lisas 1 toodud vormidele.

(2) Vormid täidetakse järgmiselt:
1) vorm 1 – kohe pärast laeva kontrollimist inspektorite poolt;
2) vorm 2 – enne kalalaeva püügile asumist;
3) vorm 3 – iga tootegrupi kohta terve püügireisi kestel;
4) vorm 4 – reisi lõppedes;
5) vorm 5 – enne kalalaeva püügile asumist;
6) vorm 6 – enne kalalaeva püügile asumist;
7) vorm 7 – kohe pärast igat traalimist terve püügireisi kestel;
8) vorm 8 – üks kord päevas vähemalt kahe erineva kalaliigi kohta.

(3) Täidetud vormid edastatakse Keskkonnainspektsioonile koos §-s 12 nimetatud koondaruandega.

[RTL 2004, 55, 924 - jõust. 07.05.2004]

§12. Püügiaruanded

(1) EL nõukogu määruses 2347/2002/EÜ sätestatud juhul esitab vaatleja aruande nimetatud määruse artikli 8 punktis 4b määratud tähtajaks lisas 4 esitatud vormis.

(2) Lõikes 1 nimetatud aruanne ning EL nõukogu määruse 3069/95/EÜ artiklis 5 nimetatud lõpparuanne esitatakse Keskkonnainspektsioonile faksiga, elektronpostiga või muul viisil.

(3) Lõikes 1 nimetatud aruande koopia jääb vaatlejale.

[RTL 2004, 55, 924 - jõust. 07.05.2004]

§13. Püügiandmete esitamise viis

(1) Paragrahvi 12 lõigetes 1 ja 2 nimetatud aruanded edastatakse faksi teel, elektronposti kaudu või muul viisil.

(2) Aruande koopia jätab vaatleja endale.

§14. Koondaruanne

Vaatleja esitab Keskkonnainspektsioonile ja NAFO sekretariaadile 20 päeva jooksul pärast vaatlusperioodi lõppu koondaruande lisas 4 toodud vormis.

Keskkonnaministri 7. mai 2003. a määruse nr 38
«Vaatlejale esitatavad nõuded ja ülesanded ning vaatleja poolt kogutud andmete esitamise kord ja vorm»

lisa 1

ANDMETE KOGUMISE VORMID

Vorm 1 – Kontrolli andmed

NAFO KONTROLL Reisi number:
Pardaletuleku kuupäev (pp.kk.aa)  
Pardaletuleku aeg (UTC)  
Kestus (tundides)  
Rutiinne või kutsutud  
Patrull-laeva nimi  
Riik (inspektori päritoluriik)  
1. inspektori nimi  
2. inspektori nimi  

Kommentaarid pardaloleku kohta: _____________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Vorm 2 – Hoiuruumide andmed

TÖÖTLEMINE – hoiuruumide plaan Reisi number:

Joonista skeem näitamaks laeva hoiuruumide asukohta ja mahtu. Plaanil näidatakse kala paiknemist hoiuruumides püügipiirkonna lõikes (võimalusel liigiti).

Kui hoiuruumides on mõnel eelneval reisil püütud kala, tehakse skeemile vastav märge, näidates ära ka reisi numbri, mille jooksul pardal olev kala püüti.

Vorm 3 – Toodangu andmed

TOODANGU KAAL Reisi number:
Kalaliigi kood (3-alfa) Toote liik Proovide arv Toodangu keskmine kaal (kg) Märgitud kaal (kg) Rohkem/ vähem märgitud
(% +või –)
Valmis-
toodangu tervise-
märk (on/ei ole)
             
             
             

Vorm 4 – Andmed elamis- ja töötingimuste kohta

ELAMIS-/TÖÖTINGIMUSED Reisi number:

Kirjelda kapteni ja meeskonna koostööd: ________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Kirjelda elamistingimusi: ____________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Kirjelda proovivõtmise kohta: ________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Kirjelda ohutustingimusi reisi vältel: ____________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Vorm 5 – Laeva andmed

ANDMED LAEVA KOHTA Reisi number:

ÜLDANDMED

Laeva nimi: Laeva lipuriik:
Pardatähis: Kodusadam:
Raadiokutsung:  

LAEVA OMANIK või KASUTAJA, juhul, kui viimane on laeva omanikust erinev

Laeva omanik: Kasutaja:
Omaniku aadress: Kasutaja aadress:
* Kapteni nimi: * Meeskonna suurus:

LAEVA ANDMED

Pikkus (m):

Tonnaaž

t
Laeva tüüp:

Mootori võimsus

hj
Külmutatud kala hoiuruumide maht m3

t

Külmutatud kala hoiuruumide temperatuur

Teiste hoiuruumide maht (__________) m3

t

  m3

t

  m3

t

HOIURUUMIDE MAHT KOKKU m3

t

  jah ei Kas laeva pardal oli kalapüügiluba?
  jah ei Kas laeva pardal oli hoiuruumide kinnitatud skeem?

* Vastavalt munsterrollile

Vorm 6 – Püügivahendite andmed

PÜÜGIVAHEND – TRAAL Reisi number:
Püünise number   Vertikaalsete nööride arv  
Püünise tüüp   Vertikaalne ava (m)  
Püünise liik   Horisontaalsete nööride arv  
Püünise kirjeldus   Horisontaalne ava (m)  
Võrgu materjal   Kattekoti liik  

KESKMINE SILMASUURUS MILLIMEETRITES

TRAALI OSA Suurim Vähim Keskmine
Tiivad      
Kere      
Pikendav osa      
Pära      

Muud püünise lisad:

_______________________________________________________
_______________________________________________________

  jah ei Kas püünis vastas nõuetele? Kui mitte,
kommenteeri lühidalt ja dokumenteeri täielikult käesoleva aruande oluliste rikkumiste osas.

______________________________________________________
______________________________________________________

  jah ei Kas esines püünise silma avanemist takistavaid
tegureid (nt valesti kinnitatud kaitsekotid, traalipära ujukid, tugevdusnöörid jms).

______________________________________________________
______________________________________________________

Vorm 7 – Saagi ja püügikoormuse andmed

SAAK JA PÜÜGIKOORMUS Reisi number:
Traali-
tõmbe number
  Püünise number   Püünise liik   Kuupäev (pp.kk.aa)  

ANDMED PÜÜGIKOORMUSE KOHTA

Algus
(püünis sees)
Lõpp
(püünis välja)
Püügipiirkond   Laiuskraad N N
  Pikkuskraad W W
Sügavus m m
Traaltunnid*   Aeg (UTC) Z Z

* Märgitakse tundides (N: 1,5 h = 1 h 30 min)

ANDMED SAAGI KOHTA

SAAK KOKKU:                       KG

Liigid* Hoitud (värske kala kaal kg) Tagasi heidetud (värske kala kaal kg) Liigid* Hoitud (värske kala kaal kg) Tagasi heidetud (värske kala kaal kg)
           
           
           

* 3-alfa kood

MÄRKUSED:___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Vorm 8 – Andmed püütud kalade kohta

ANDMED PIKKUSE KOHTA Reisi number:
Traalitõmbe number     Traalitõmbe number  
Kalaliigi kood (3-alfa)   Kalaliigi kood (3-alfa)  
Proovi kaal (kg)   Proovi kaal (kg)  
mm/cm*

Isendeid

Kokku   mm/cm*

Isendeid

Kokku
             
             
             

Mõõdetud isendeid kokku

  tk  

Mõõdetud isendeid kokku

  tk

* Kasutatava mõõtühiku ümber tõmmatakse ring ja tabelis olevaid numbreid täpsustatakse vastavalt vajadusele.

[RTL 2004, 55, 924 - jõust. 07.05.2004]

Keskkonnaministri 7. mai 2003. a määruse nr 38 «Vaatlejale esitatavad nõuded ja ülesanded ning vaatleja poolt kogutud andmete esitamise kord ja vorm»
lisa 2

[Kehtetu - RTL 2004, 55, 924 - jõust. 07.05.2004]

Keskkonnaministri 7. mai 2003. a määruse nr 38 «Vaatlejale esitatavad nõuded ja ülesanded ning vaatleja poolt kogutud andmete esitamise kord ja vorm»
lisa 3
[Kehtetu - RTL 2004, 55, 924 - jõust. 07.05.2004]

Keskkonnaministri 7. mai 2003. a määruse nr 38 «Vaatlejale esitatavad nõuded ja ülesanded ning vaatleja poolt kogutud andmete esitamise kord ja vorm»
lisa 4

KOONDARUANDE VORM

Laev (nimi ja pardanumber): Sihtliik: Püügipiirkond või -piirkonnad:
Vaatleja: Püügivahend:  

Kuupäev

Traalitõmbe nr

Püünise nr

Kestus (püügil oldud tundide arv)

Sügavus (m)

Asukoht

Kalaliik2)

Saak kokku

PRA

RED

GHL

         

algus

lõpp

algus

lõpp

püügipiirkond1)

P3)

T

P

T

P

T

P

T

P

T

P

T

P

T

P

T

 
pikkus laius pikkus laius
                                                     
                                                     
                                                            
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     

1) Märkida püügipiirkond. Kui püügipiirkond on traalitõmbe alustamisel ja lõpetamisel erinev, märkida mõlemad püügipiirkonnad eraldades need kaldkriipsuga.
2) Kui on püütud muid kui tabelis nimetatud kalaliike, märkida tühja lahtrisse kalaliigi 3-alfa kood.
3) P – pardale jäetud; T – tagasi heidetud.

[RTL 2004, 55, 924 - jõust. 07.05.2004]

/otsingu_soovitused.json