Teksti suurus:

Täiendavate kvalifikatsiooninõuete kehtestamine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.02.2005
Avaldamismärge:RTL 2004, 63, 1048

Täiendavate kvalifikatsiooninõuete kehtestamine

Vastu võetud 07.05.2004 nr 37

Määrus kehtestatakse «Kriminaalhooldusseaduse» (RT I 1998, 4, 62; 2002, 82, 478; 2004, 27, 176) § 13 lõike 2 alusel.

§ 1. Täiendavad kvalifikatsiooninõuded

Kriminaalhooldusametniku (sh vanemkriminaalhooldusametniku), kriminaalhooldusosakonna talituse juhataja ja kriminaalhooldusosakonna juhataja täiendavad kvalifikatsiooninõuded on:
1) nõuded haridusele;
2) nõuded erialasele töökogemusele;
3) nõuded keeleoskusele;
4) nõuded arvuti kasutamise oskusele;
5) nõuded isiksuseomadustele.

§ 2. Nõuded kriminaalhooldusametniku (sh vanemkriminaalhooldusametniku) ja kriminaalhooldusosakonna talituse juhataja haridusele

(1) Nõuetele vastavaks hariduseks loetakse rakenduslik või akadeemiline kõrgharidus, mis on omandatud riiklikult akrediteeritud õppekava alusel järgmistel erialadel:
1) psühholoogia-sotsiaalpedagoogika;
2) psühholoogia;
3) sotsiaaltöö;
4) sotsiaaltöö korraldus;
5) eripedagoogika;
6) sotsiaalpedagoogika.

(2) Lõikes 1 nimetamata erialade korral tuleb kontrollida eriala vastavust Justiitsministeeriumi kriminaalhoolduse talituse kaudu.

(3) Nõuetele vastavaks hariduseks loetakse iga rakenduslik või akadeemiline kõrgharidus, kui lisaks sellel erialal nõutavale õppekavale on omandatud vähemalt 12 ainepunkti ulatuses (kokku 480 tundi, mis sisaldab auditoorset ja iseseisvat tööd) järgmistele kirjeldustele vastavaid vaba- või valikained:
1) sotsiaaltöö teooria ja meetodid (Sotsiaaltöö teoreetilisi käsitlusi. Teoreetilised mudelid: psühhodünaamiline, kriisikeskne, käitumuslik, humanistlik, kommunikatiivne, kognitiivne jne. Sotsiaaltöö meetodid: kliendikeskne sotsiaaltöö, individuaaltöö, rühmatöö, ühiskonnatöö.);
2) sissejuhatus õigusteadusesse (Sissejuhatus õigusteadusesse. Õiguse põhimõisted. Õiguse allikad. Õigusnormid. Õigussuhe. Riik ja õigusriik. Avaliku- ja eraõiguse piiritlemine. Võimude lahusus.);
3) karistusõigus (Karistusõiguse ajalooline taust, hetkeolukord, kriminaaltäitevõigus. Kuritegu ja karistus. Kriminoloogia. Kuritegeliku käitumise seletusviisid, kriminaalpoliitika koolkonnad.);
4) suhtlemispsühholoogia (Suhtlemise olemus, enesekehtestamine, aktiivne kuulamine ja vestluse juhtimine, mitteverbaalne suhtlemine, rollikäitumine, konflikt, põhiteadmised käitumisest grupis.).

(4) Lõikes 3 nimetatud vaba- või valikainete läbimist tõendab vastav märge lõputunnistusel või diplomil või sellekohane tunnistus või muu dokument, mis on välja antud riiklikult akrediteeritud kõrgkooli või koolitusluba omava koolitusasutuse poolt.

§ 3. Nõuded kriminaalhooldusosakonna juhataja haridusele

Kriminaalhooldusosakonna juhatajal peab olema rakenduslik või akadeemiline kõrgharidus.

§ 4. Muud kvalifikatsiooninõuded kriminaalhooldusametnikule (sh vanemkriminaalhooldusametnikule), kriminaalhooldusosakonna talituse juhatajale ja kriminaalhooldusosakonna juhatajale

Täiendavad nõuded erialasele töökogemusele, keeleoskusele, arvuti kasutamise oskusele ja isiksuseomadustele kehtestatakse vastavate ametikohtade ametiprofiilidega (lisatud).

Minister Ken-Marti VAHER

Kantsler Priidu PÄRNA

Justiitsministri 7. mai 2004. a määruse nr 37
lisa

AMETIPROFIIL

Ametikoht: Kriminaalhooldusametnik (katseajal)
Struktuuriüksus: Kriminaalhooldusosakond
Ametikoha põhifunktsioon:
Töö kriminaalhoolduse klientidega; vajadusel juhendatakse töö käigus kõrgema taseme ametniku poolt; vajadusel teiste kriminaalhooldusametnike asendamine klienditöös.
Nõuded haridusele: Kõrgem haridus vastavalt käesoleva määruse paragrahvile 2
Nõuded erialasele töökogemusele: Ei eelda erialast töökogemust
Nõuded keeleoskusele: Keel Tase
  Eesti keel Kõrg
Võõrkeel I Alg
Nõuded arvuti kasutamise oskusele: Algtase

Kvalifikatsiooninõuded ning erioskused ja teadmised:

 – Põhilised kutsealased oskused ja teadmised on     omandatud enamasti läbi koolituse
 – Eelteadmised karistussüsteemi toimimisest tulevad     kasuks
 – Töökogemus riigistruktuuris tuleb kasuks
 – Eelnev klienditöö kogemus tuleb kasuks
Ametikohal vajalikud nõuded isiksuseomadustele:
• Kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime
• Analüüsivõime
• Olulise eristamise oskus
• Koostöö- ja motiveerimisvõime
• Pingetaluvus
• Algatusvõime ja loovus
• Suhtlemisoskus, empaatiavõime, tolerantsus

AMETIPROFIIL

Ametikoht: Kriminaalhooldusametnik
Struktuuriüksus: Kriminaalhooldusosakond
Ametikoha põhifunktsioon:
Töö kriminaalhoolduse klientidega; vajadusel kriminaalhooldusabiliste, praktikantide ja katseajal olevate kriminaalhooldusametnike juhendamine; vajadusel teiste kriminaalhooldusametnike asendamine klienditöös.
Nõuded haridusele: Kõrgem haridus vastavalt käesoleva määruse paragrahvile 2
Nõuded erialasele töökogemusele: 6 kuud kriminaalhooldusametnikuna
Nõuded keeleoskusele: Keel Tase
  Eesti keel Kõrg
Võõrkeel I Kesk
Nõuded arvuti kasutamise oskusele: Kesktase

Kvalifikatsiooninõuded ning erioskused ja teadmised:

Lisaks kutsealastele oskustele omab tööülesannete täitmisel vilumust ja kogemust
Projektides osalemise, nende koostamise ja juhtimise kogemus tuleb kasuks
Ametikohal vajalikud nõuded isiksuseomadustele:
• Kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime
• Analüüsivõime
• Olulise eristamise oskus
• Koostöö- ja motiveerimisvõime
• Pingetaluvus
• Algatusvõime ja loovus
• Suhtlemisoskus, empaatiavõime, tolerantsus

AMETIPROFIIL

Ametikoht: Vanemkriminaalhooldusametnik
Struktuuriüksus: Kriminaalhooldusosakond
Ametikoha põhifunktsioon:
Töö kriminaalhoolduse klientidega; kolleegide nõustamine tööalastes küsimustes; kriminaalhoolduse valdkonna arendamine; vajadusel katseajal olevate kriminaalhooldusametnike, praktikantide ja kriminaalhooldusabiliste juhendamine; vajadusel teiste kriminaalhooldusametnike asendamine klienditöös.
Nõuded haridusele: Kõrgem haridus vastavalt käesoleva määruse paragrahvile 2
Nõuded erialasele töökogemusele: 2 aastat kriminaalhooldusametnikuna vahetult enne vanemkriminaalhooldusametnikuks saamist
Nõuded keeleoskusele: Keel Tase
  Eesti keel Kõrg
Võõrkeel I Kesk
Võõrkeel II Kesk
Nõuded arvuti kasutamise oskusele: Kesktase

Kvalifikatsiooninõuded ning erioskused ja teadmised:

Omab kutsealast meisterlikkust
Kasuks tuleb magistrikraadi omamine käesoleva määruse paragrahvi 2 lõikes 1 loetletud erialadel
Projektide koostamise ja juhtimise kogemus
Eelnev spetsialiseerumine teatud valdkonnale
Osalemine piirkondlikes töögruppides, komisjonides, ümarlaudades
Ametikohal vajalikud nõuded isiksuseomadustele:
• Kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime
• Analüüsivõime
• Olulise eristamise oskus
• Koostöö- ja motiveerimisvõime
• Pingetaluvus
• Algatusvõime ja loovus
• Suhtlemisoskus, empaatiavõime, tolerantsus

AMETIPROFIIL

Ametikoht: Talituse juhataja
Struktuuriüksus: Kriminaalhooldusosakond
Ametikoha põhifunktsioon:
Kriminaalhooldusosakonna talituse töö juhtimine; kriminaalhoolduse valdkonna arendamine; talituse ressursside jagamine; alluvate töö korraldamine ja järelevalve; vajadusel katseajal olevate kriminaalhooldusametnike, praktikantide ja kriminaalhooldusabiliste juhendamine. Töö kriminaalhoolduse klientidega. Vajadusel kriminaalhooldusametnike asendamine klienditöös. Vajadusel teiste talituse juhatajate ja osakonna juhataja asendamine.
Nõuded haridusele: Kõrgem haridus vastavalt käesoleva määruse paragrahvile 2
Nõuded erialasele töökogemusele: 2 aastat kriminaalhooldusametnikuna vahetult enne talituse juhatajaks saamist
Nõuded keeleoskusele: Keel Tase
  Eesti keel Kõrg
Võõrkeel I Kesk
Võõrkeel II Kesk
Nõuded arvuti kasutamise oskusele: Kesktase

Kvalifikatsiooninõuded ning erioskused ja teadmised:

Laialdased kutse- ja erialased teadmised
Põhjalikud teadmised karistussüsteemist ja kriminaalhoolduse valdkonda reguleerivatest õigusaktidest
Magistrikraadi omamine tuleb kasuks
Projektide koostamise ja juhtimise kogemus tuleb kasuks
Eelnev juhtimiskogemus tuleb kasuks
Ametikohal vajalikud nõuded isiksuseomadustele:
• Kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime
• Analüüsivõime
• Olulise eristamise oskus
• Koostöö- ja motiveerimisvõime
• Pingetaluvus
• Algatusvõime ja loovus
• Suhtlemisoskus, empaatiavõime, tolerantsus
• Juhivõimed

AMETIPROFIIL

Ametikoht: Osakonna juhataja
Struktuuriüksus: Kriminaalhooldusosakond
Ametikoha põhifunktsioon:

Kriminaalhooldusosakonna juhtimine; kriminaalhoolduse valdkonna arendamine; osakonna ressursside haldamine, alluvate töö korraldamine ja järelevalve.

Nõuded haridusele: Kõrgem haridus vastavalt käesoleva määruse paragrahvile 3
Nõuded keeleoskusele: Keel Tase
  Eesti keel Kõrg
Võõrkeel I Kesk
Võõrkeel II Kesk
Nõuded arvuti kasutamise oskusele: Kesktase

Kvalifikatsiooninõuded ning erioskused ja teadmised:

Põhjalikud teadmised karistussüsteemist ja kriminaalhoolduse valdkonda reguleerivatest õigusaktidest
Avaliku sektori majandustegevuse ja eelarve kujundamise põhimõtete tundmine
Avaliku halduse organisatsiooni toimimise põhimõtete tundmine
Magistrikraadi omamine tuleb kasuks
Projektide koostamise ja juhtimise kogemus tuleb kasuks
Eelnev juhtimiskogemus tuleb kasuks
Ametikohal vajalikud nõuded isiksuseomadustele:
•     Kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime
•     Analüüsivõime
•     Olulise eristamise oskus
• Koostöö- ja motiveerimisvõime
• Pingetaluvus
• Algatusvõime ja loovus
• Suhtlemisoskus, empaatiavõime, tolerantsus
• Juhivõimed

/otsingu_soovitused.json