Teksti suurus:

Raha ja väärtpaberite veo kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:RT I 2004, 42, 293

Raha ja väärtpaberite veo kord

Vastu võetud 11.05.2004 nr 187

Määrus kehtestatakse « Turvaseaduse» (RT I 2003, 68, 461) § 3 lõike 3 alusel.

§1. Määruse reguleerimisala

Määrusega reguleeritakse raha ja väärtpaberite veo korda ning sellega seotud turvateenuse osutamist.

§2. Raha ja väärtpaberite veo kord

Raha ja väärtpaberite veole kohaldatakse turvatöötajate arvu ning neile ettenähtud tehnikavahendite ja sõiduki suhtes järgmisi nõudeid:
1) kuni 50 000 krooni on lubatud vedada ühe turvatöötajaga. Veoks võib kasutada mis tahes sõidukit;
2) üle 50 000 kuni 100 000 krooni veoks peab olema auto ja vähemalt üks tulirelvaga (edaspidi relvastatud) turvatöötaja;
3) üle 100 000 kuni 3 000 000 krooni veoks peab olema auto ja vähemalt kaks relvastatud turvatöötajat. Veo puhul spetsiaalselt selleks toodetud turvakohvritega võib olla üks relvastatud turvatöötaja;
4) üle 3 000 000 kuni 30 000 000 krooni veoks peab olema soomusauto ja vähemalt kolm relvastatud turvatöötajat. Veo puhul spetsiaalselt selleks toodetud turvakohvritega võib kasutada tavalist autot kahe relvastatud turvatöötajaga;
5) üle 30 000 000 krooni veoks peab olema soomusauto ja vähemalt kolm relvastatud turvatöötajat ning vedu võib toimuda ainult kooskõlastatult politseiprefektuuriga.

§3. Turvatöötaja kohustused

(1) Turvatöötaja on kohustatud:
1) rakendama vajalikke meetmeid kuritegeliku ründe tõkestamiseks, sealhulgas «Turvaseaduses» ettenähtud juhtudel erivahendeid ja tulirelva;
2) hoidma saladuses raha ja väärtpaberite veo marsruute ja veetavate väärtustega seotud andmeid, veoga seotud turvasüsteemide, veo- ja sidevahendite ning veoga seotud isikute andmeid;
3) viivitamata informeerima politseid ja veetavate väärtuste omanikku või teenuse tellijat veose vastu toimepandud või temale teada olevast kuritegelikust ründest.

(2) Turvatöötajale on keelatud tegevus või tegevusetus, mis võib tekitada raha ja väärtpaberite veol täiendavaid ohutegureid või otsest ohtu veose turvalisusele.

(3) Raha ja väärtpaberite vedu teostavad isikud vastutavad nende poolt toimepandud õiguserikkumiste eest seadusega ettenähtud korras ning turvatöötajad ka töölepingus ja turvaettevõtja teenuse osutamise lepingus ettenähtud korras.

Peaminister Juhan PARTS
Siseminister Margus LEIVO
Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json