HALDUSÕIGUSLiiklus ja transportVälislepingud

OrganisatsioonidRahvusvaheliste Raudteevedude Valitsustevaheline Organisatsioon (OTIF)

Teksti suurus:

9. mai 1980. aasta rahvusvahelise raudteeveo konventsioon 3. juuni 1999. aasta muutmisprotokollile vastavas redaktsioonis (COTIF) [01.01.2009]

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2009
Avaldamismärge:RT II 2004, 13, 52

9. mai 1980. aasta rahvusvahelise raudteeveo konventsioon 3. juuni 1999. aasta muutmisprotokollile vastavas redaktsioonis (COTIF) [01.01.2009]

Rahvusvahelise raudteeveo konventsiooniga ühinemise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

9. mai 1980. aasta rahvusvahelise raudteeveo konventsioon

Rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni (COTIF) ja selle lisade muudatused [30.09.2015]

9. mai 1980. aasta rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni (COTIF) ja selle lisade muudatused [vastu võetud 26.09.2018]

9. mai 1980. aasta rahvusvahelise raudteeveo konventsioon 3. juuni 1999. aasta protokolliga muudetud versioonis (COTIF) [01.07.2015]

Rahvusvahelise Raudteeveo Valitsustevahelise Organisatsiooni (OTIF) privileegide ja immuniteetide protokoll [01.07.2006]


Rahvusvahelise raudteeveo konventsioon
COTIF

I jaotis
ÜLDSÄTTED

Artikkel 1. Valitsustevaheline organisatsioon

1. Käesoleva konventsiooni osalisteks olevad liikmesriigid moodustavad Rahvusvaheliste Raudteevedude Valitsustevahelise Organisatsiooni (OTIF), edaspidi organisatsioon.

2. Organisatsiooni peakorter asub Bernis. Üldkogu võib teha otsuse peakorteri üleviimise kohta mõnda teise liikmesriiki.

3. Organisatsioon on juriidiline isik. Ta võib sõlmida lepinguid, omandada ja võõrandada vallas- ja kinnisvara ning olla kohtus hagejaks ja kostjaks.

4. Organisatsioonil, tema töötajatel, organisatsiooni poolt määratud ekspertidel ja liikmesriikide esindajatel on oma ülesannete täitmiseks vajalikud privileegid ja immuniteedid vastavalt tingimustele, mis on sätestatud konventsioonile lisatud organisatsiooni privileegide ja immuniteetide protokollis.

5. Organisatsiooni ja asukohariigi vahelisi suhteid reguleerib peakorterit käsitlev kokkulepe.

6. Organisatsiooni töökeeled on inglise, prantsuse ja saksa keel. Üldkogu võib töökeeltena kasutusele võtta ka teisi keeli.

Artikkel 2. Organisatsiooni eesmärk

1. Organisatsiooni eesmärgiks on rahvusvahelise raudteeliikluse igakülgne soodustamine, parandamine ja hõlbustamine; selle eesmärgi saavutamiseks
a) kehtestab ta ühtse õigussteemi järgmistes õigusvaldkondades:
1. reisijate ja kaupade veo leping rahvusvahelise raudteeliikluse otseühenduste korral, kaasa arvatud täiendavad veod teiste transpordivahenditega, mis on sama lepingu objektiks;
2. leping vagunite kasutamise kohta transpordivahendina rahvusvahelises raudteeliikluses;
3. leping infrastruktuuri kasutamise kohta rahvusvahelises raudteeliikluses;
4. ohtlike kaupade vedu rahvusvahelises raudteeliikluses;
b) taotleb rahvusvahelises raudteeliikluses piiriületamisel esinevate takistuste kiiret kõrvaldamist avalikke erihuvisid arvestades, kuivõrd nende takistuste põhjused on riiklikus vastutusalas;
c) aitab tehniliste normide kehtestamise ja ühtsete tehniliste eeskirjade vastuvõtmisega kaasa koostalitusvõimele ja tehnilisele ühtlustamisele raudtee valdkonnas;
d) kehtestab ühtse menetluse tehnilise loa väljaandmiseks raudteematerjalile, mis on ette nähtud kasutamiseks rahvusvahelises raudteeliikluses;
e) teostab järelevalvet kõigi organisatsiooni raames välja töötatud seaduste ja esitatud soovituste kohaldamise ja rakendamise üle;
f) arendab edasi punktides a–e nimetatud ühtset õiguskorda, ühtseid reegleid ja menetlusi, arvestades õiguslikke, majanduslikke ja tehnilisi muudatusi.

2. Organisatsioon võib
a) lõikes 1 nimetatud eesmärke silmas pidades välja töötada teisi ühtseid õigussüsteeme;
b) luua raamtingimused, mille alusel liikmesriigid võivad rahvusvahelise raudteeliikluse soodustamiseks, parandamiseks ja hõlbustamiseks välja töötada teisi rahvusvahelisi konventsioone.

Artikkel 3. Rahvusvaheline koostöö

1. Liikmesriigid kohustuvad oma rahvusvahelise raudteealase koostöö, kuivõrd see on seotud organisatsioonile artiklite 2 ja 4 alusel määratud ülesannetega, keskendama põhimõtteliselt organisatsiooni raamidesse. Selle eesmärgi saavutamiseks rakendavad liikmesriigid kõiki vajalikke ja asjaohaseid meetmeid, et vastavalt kohandada kehtivaid mitmepoolseid rahvusvahelisi konventsioone ja kokkuleppeid, mille lepingupoolteks nad on, kuivõrd need konventsioonid ja kokkulepped puudutavad rahvusvahelist raudteealast koostööd ning määravad teistele valitsustevahelistele või mitteriiklikele organisatsioonidele ülesandeid, mis kattuvad käesoleva organisatsiooni ülesannetega.

2. Kohustused, mis tulenevad lõikest 1 liikmesriikide jaoks, kes on ühtlasi Euroopa ühenduste liikmed või Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigid, ei puuduta kohustusi, mis neil on Euroopa ühenduste liikmetena või Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriikidena.

Artikkel 4. Ülesannete ülevõtmine ja ülekandmine

1. Üldkogu otsusel võib organisatsioon kooskõlas artiklis 2 nimetatud eesmärkidega üle võtta ülesandeid, vahendeid ja kohustusi, mis talle teistelt valitsustevahelistelt organisatsioonidelt nendega sõlmitud kokkulepete alusel üle kantakse.

2. Üldkogu otsusel võib organisatsioon üle kanda ülesandeid, vahendeid ja kohustusi teistele rahvusvahelistele organisatsioonidele nendega sõlmitud kokkulepete alusel.

3. Organisatsioon võib halduskomisjoni nõusolekul täita oma eesmärkidega seotud haldusülesandeid, mis mõni liikmesriik on talle üle kandnud. Kulud, mis on tingitud nende ülesannete täitmisest, tuleb kanda asjaomasel liikmesriigil.

Artikkel 5. Liikmesriikide erikohustused

1. Liikmesriigid lepivad kokku, et rakendavad kõiki vajalikke meetmeid, et hõlbustada ja kiirendada rahvusvahelist raudteeliiklust. Sel eesmärgil kohustub iga liikmesriik võimaluste piires
a) kõrvaldama kõik üleliigsed menetlused,
b) lihtsustama ja ühtlustama veel nõutavaid formaalsusi,
c) lihtsustama piirikontrolli.

2. Rahvusvahelise raudteeliikluse lihtsustamiseks ja parandamiseks lepivad liikmesriigid kokku, et nad aitavad kaasa raudteeveeremi, raudteepersonali, raudteeinfrastruktuuri ja abiteenistuste suhtes kehtivate eeskirjade, standardite, menetluste ja organiseerimismeetodite võimalikult ulatuslikule ühtlustamisele.

3. Liikmesriigid lepivad kokku, et nad soodustavad raudteeinfrastruktuuri- ettevõtjate vaheliste kokkulepete sõlmimist, mis on suunatud rahvusvahelise raudteeliikluse optimeerimisele.

Artikkel 6. Ühtsed eeskirjad

1. Kui vastavalt artikli 42 lõike 1 esimesele lausele ei ole esitatud deklaratsioone ega reservatsioone, reguleerivad rahvusvahelist raudteeliiklust ja rahvusvahelises raudteeliikluses kasutatavale raudteematerjalile tehnoloa väljaandmist:
a) «Reisijate rahvusvahelise raudteeveo lepingu ühtsed eeskirjad (CIV)», konventsiooni lisa A,
b) «Kaupade rahvusvahelise raudteeveo lepingu ühtsed eeskirjad (CIM)», konventsiooni lisa B,
c) «Määrus ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo kohta (RID)», konventsiooni lisa C,
d) «Vagunite kasutamist rahvusvahelises raudteeliikluses käsitlevate lepingute ühtsed eeskirjad (CUV)», konventsiooni lisa D,
e) «Infrastruktuuri kasutamist rahvusvahelises raudteeliikluses käsitleva lepingu ühtsed eeskirjad(CUI)», konventsiooni lisa E,
f) «Ühtsed eeskirjad tehniliste standardite kehtestamiseks ja ühtsete tehniliste eeskirjade vastuvõtmiseks raudteematerjali suhtes, mis on ette nähtud kasutamiseks rahvusvahelises liikluses (APTU)», konventsiooni lisa F,
g) «Ühtsed eeskirjad tehnoloa väljaandmiseks raudteematerjalile, mida kasutatakse rahvusvahelises liikluses (ATMF)», konventsiooni lisa G,
h) teised artikli 2 lõike 2 punkti a alusel organisatsiuooni poolt välja töötanud ühtsed õiguskorrad, mis on samuti konventsiooni lisadeks.

2. Lõikes 1 nimetatud ühtsed eeskirjad ja õiguskorrad on koos oma lisadega käesoleva konventsiooni lahutamatu osa.

Artikkel 7. Konventsiooni mõiste

Järgnevalt hõlmab mõiste « konventsioon» konventsiooni ennast, artikli 1 lõikes 4 nimetatud protokolli ja artiklis 6 nimetatud lisasid koos nende lisadega.


II jaotis
ÜHISSÄTTED

Artikkel 8. Siseriiklik õigus

1. Konventsiooni tõlgendamisel ja kohaldamisel tuleb arvesse võtta tema kuulumist rahvusvahelise õiguse hulka ja vajadust ühtlustamist soodustada.

2. Kui konventsioonis puuduvad vastavad sätted, siis kehtib siseriiklik õigus.

3. Siseriikliku õiguse all mõistetakse selle riigi õigust koos kollisiooninormidega, kus õigustatud isik oma oma nõude esitab.

Artikkel 9. Arvestusühik

1. Lisades ette nähtud arvestusühik on Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühik SDR.

2. Rahvusvahelise Valuutafondi liikmeks oleva liikmesriigi rahvusliku vääringu väärtus SDRides arvutatakse sama meetodi järgi, mida Rahvusvaheline Valuutafond kasutab oma operatsioonide ja tehingute puhul.

3. Rahvusvahelisse Valuutafondi mittekuuluva liikmesriigi rahvusliku vääringu väärtus SDRides arvutatakse selle riigi poolt kehtestatud meetodi alusel. Arvutuse tulemus rahvuslikus vääringus peab olema võimalikult ligilähedane selle reaalväärtusega, mis tuleneks lõike 2 kohaldamisest.

4. Liikmesriigi puhul, kes ei ole Rahvusvahelise Valuutafondi liige ja kelle seadusandlus ei luba lõike 2 või 3 kohaldamist, võrdsustatakse lisades ette nähtud arvestusühik kolme kuldfrangiga. Kuldfrank võrdub 10/31 grammi kullaga, milles puhta kulla sisaldus on 0,900. Kuldfrangi konverteerimine rahvuslikku vääringusse peab andma tulemuse, mis on võimalikult ligilähedane reaalväärtusele, mis tuleneks lõike 2 kohaldamisest.

5. Kolme kuu jooksul pärast konventsiooni jõustumist ja iga kord, kui muutub arvutusmeetod või rahvusliku vääringu väärtus arvestusühiku suhtes, teatavad liikmesriigid peasekretärile oma arvutusmeetodi vastavalt lõikele 3 konverteerimise tulemuse vastavalt lõikele 4. Peasekretär edastab selle informatsiooni teistele liikmesriikidele.

6. Arvestusühikutes väljendatud summa konverteeritakse selle riigi rahvuslikku vääringusse, mille kohtusse pöörduti. Konverteerimine toimub vastavalt antud vääringu väärtusele kohtuotsuse päeval või päeval, mille suhtes pooled on kokku leppinud.

Artikkel 10. Lisasätted

1. CIVi ühtsete eeskirjade ja CIMi ühtsete eeskirjade täitmiseks võivad kaks või enam liikmesriiki või kaks või enam veoettevõtjat kokku leppida lisasätetes, mis ei tohi kõrvale kalduda nimetatud ühtsetest eeskirjadest.

2. Lisasätted vastavalt lõikele 1 jõustatakse ja avaldatakse kooskõlas iga riigi seaduste ja eeskirjadega. Riikide lisasätetest ja nende jõustumisest teavitatakse organisatsiooni peasekretäri. Peasekretär edastab selle informatsiooni teistele liikmesriikidele.

Artikkel 11. Kohtukulude kautsjon

Hagide puhul, mis esitatakse CIVi ühtsete eeskirjade, CIMi ühtsete eeskirjade, CUVi ühtsete eeskirjade või CUI ühtsete eeskirjade alusel, ei saa nõuda kohtukulude kautsjonit.

Artikkel 12. Kohtuotsuste täitmine. Arestimine

1. Otsused, ka tagaseljaotsused, mis pädev kohus on konventsiooni alusel langetanud ja mis kuuluvad täitmisele kohtu poolt kohaldatud seaduste alusel, kuuluvad täitmisele ka igas teises liikmesriigis, niipea kui antud riigis, kus täideviimine peab toimuma, on ettenähtud formaalsused täidetud. Asja sisu ei kuulu uuesti läbivaatamisele. Käesolevaid sätteid kohaldatakse ka kohtulike kompromisside suhtes.

2. Lõiget 1 ei kohaldata viivitamatule täitmisele kuuluvate kohtuotsuste suhtes ega kohtuotsuste suhtes, mis kohustavad kohtuasja kaotanud hagejat lisaks kohtukulude kandmisele maksma ka hüvitist.

3. Kui veoettevõttele kuulub veoteenuse eest, mille suhtes kehtivad CIVi või CIMi ühtsed eeskirjad, nõue mõne teise veoettevõtja vastu, mis ei allu sama liikmesriigi jurisdiktsioonile, siis võib seda nõuet arestida vaid selle liikmesriigi kohtute otsuse alusel, mille jurisdiktsioonile allub ettevõtja, kes on arestimisele kuuluva nõude võlausaldaja.

4. Nõudeid lepingute alusel, mille suhtes kehtivad CUVi või CUI ühtsed eeskirjad, võib arestida vaid selle liikmesriigi kohtute otsuse alusel, mille jurisdiktsioonile allub ettevõtja, kes on arestimisele kuuluva nõude võlausaldaja.

5. Raudteeveeremit võib valdaja asukohamaast erinevas liikmesriigis arestida ainult selle riigi kohtute otsuse alusel. Mõiste «valdaja» tähistab omanikku või käsutuseks õigustatud isikut, kes alaliselt kasutab veeremit transpordivahendina majanduslikul otstarbel.


III jaotis
STRUKTUUR JA TEGEVUS

Artikkel 13. Organid

1. Organisatsiooni tegevuse tagavad järgmised organid:
a) üldkogu
b) halduskomisjon,
c) revisjonikomisjon,
d) ohtlike kaupade veo ekspertkomisjon (RIDi ekspertkomisjon),
e) raudteeliikluse hõlbustamise komisjon,
f) tehnikaekspertide komisjon
g) peasekretär.

2. Üldkogu otsuse alusel võib konkreetsete ülesannete täitmiseks luua teisi, ajutisi komisjone.

3. Üldkogu ja lõike 1 punktides c–f nimetatud komisjonide otsustusvõimelisuse kindlakstegemisel ei võeta arvesse hääleõiguseta liikmesriike (art 14 lg 5, art 26 lg 7 või art 40 lg 4).

4. Üldkogu eesistuja, halduskomisjoni eesistuja ning peasekretäri koht tuleks põhimõtteliselt anda vaid erinevate liikmesriikide kodanikele.

Artikkel 14. Üldkogu

1. Üldkogu koosneb kõikidest liikmesriikidest.

2. Üldkogu:
a) kehtestab oma kodukorra;
b) määrab halduskomisjoni liikmed ning igale liikmele ühe asendusliikme ja valib ühe liikmesriigi eesistujaks (art 15 lg-d 1–3);
c) valib peasekretäri (art 21 lg 2);
d) annab direktiivid halduskomisjoni ja peasekretäri tegevuse kohta;
e) määrab kindlaks kuueaastaseks perioodiks maksimumsumma, milleni organisatsiooni iga eelarveperioodi kulud (art 25) võivad ulatuda; või annab maksimaalselt kuueaastaseks perioodiks direktiivid nende kulude piirangute kohta;
f) teeb otsuse organisatsiooni peakorteri üleviimise kohta (art 1 lg 2);
g) otsustab täiendavate töökeelte kasutamise üle (art 1 lg 6);
h) teeb otsuste organisatsioonile täiendavate ülesannete võtmise kohta (art 4 lg 1) ning organisatsiooni ülesannete ülekandmise kohta mõnele teisele valitsustevahelisele organisatsioonile (art 4 lg 2);
i) otsustab vajadusel luua konkreetsete ülesannete täitmiseks ajutisi komisjone (art 13 lg 2);
j) teeb kindlaks, kas mõne riigi käitumist tuleks käsitleda vaikiva denonsseerimisena (art 26 lg 7);
k) otsustab, kas usaldada auditeerimine peakorteri asukohariigi asemel mõnele teisele liikmesriigile (art 27 lg 1);
l) otsustab konventsiooni muudatusettepanekute üle (art 33 lg-d 2 ja 3);
m) otsustab ühinemistaotluste üle, mis talle esitatakse (art 37 lg 4);
n) otsustab tingimuste üle, mille alusel saab organisatsiooniga ühineda piirkondlik majandusintegratsiooni organisatsioon (art 38 lg 1);
o) teeb otsuse assotsieerimistaotluste kohta, mis talle esitatakse (art 39 lg 1);
p) võtab vastu otsuse organisatsiooni tegevuse lõpetamise kohta ja selle ülesannete võimaliku ülekandmise kohta mõnele teisele valitsustevahelisele organisatsioonile (art 43);
q) teeb otsuseid teiste päevakorda võetud küsimuste kohta.

3. Peasekretär kutsub üldkogu kokku kord kolme aasta jooksul või vähemalt ühe kolmandiku liikmesriikide või halduskomisjoni taotlusel, samuti artikli 33 lõigetes 2 ja 3 ning artikli 37 lõikes 4 ettenähtud juhtudel. Ta edastab liikmesriikidele vähemalt kolm kuud enne istungi algust päevakorra projekti vastavalt kodukorra lõike 2 punktis a sätestatud tingimustele.

4. Üldkogu on otsustusvõimeline (art 13 lg 3), kui esindatud on liikmesriikide enamus. Liikmesriik võib lasta end teisel liikmesriigil esindada; üks riik ei või siiski teistest riikidest esindada rohkem kui ühte liikmesriiki.

5. Üldkogu otsuste korral, mis puudutavad konventsiooni lisade muutmist, ei ole hääleõigust neil liikmesriikidel, kes on vastavalt artikli 42 lõike 1 esimesele lausele esitanud antud lisa suhtes deklaratsiooni.

6. Üldkogu võtab oma otsused vastu hääletamisel osalenud liikmesriikide häälteenamusega; lõike 2 punktides e, f, g, h, l ja p ning artikli 34 lõikes 6 sätestatud juhtudel on siiski nõutav kahekolmandikuline häälteenamus. Lõike 2 punktis l sätestatud juhul on kahekolmandikuline häälteenamus nõutav ainult konventsiooni enda muudatusettepanekute korral, välja arvatud artikkel 9 ja artikli 27 lõiked 2–10, ning artikli 1 lõikes 4 nimetatud protokollide muudatusettepanekute korral.

7. Peasekretäri kutsel, mis on esitatud liikmesriikide enamuse nõusolekul, võivad üldkogu istungitest nõuandva hääleõigusega osa võtta ka
a) riigid, kes ei ole organisatsiooni liikmed,
b) rahvusvahelised organisatsioonid ja ühendused, kes on pädevad organisatsiooni tegevust puudutavates küsimustes või kes tegelevad päevakorda võetud küsimustega.

Artikkel 15. Halduskomisjon

1. Halduskomisjon koosneb ühest kolmandikust liikmesriikidest.

2. Komisjoni liikmed ja igale liikmele üks asendusliige ning eesistujaks olev liikmesriik nimetatakse ametisse kolmeks aastaks. Komisjoni koosseis määratakse kindlaks igaks ametiajaks, pidades eeelkõige silmas proportsionaalset geograafilist jaotust. Kui asendusliige saab ametiaja jooksul komisjoni liikmeks, siis tuleb ta järgmiseks ametiajaks nimetada komisjoni liikmeks.

3. Kui komisjonis mõni koht vabaneb või kui komisjoni mõne liikme hääleõigus on peatatud või kui mõni liige ei võta komisjoni kahest järjestikusest istungist osa ega lase end vastavalt lõikele 6 mõnel teisel liikmel esindada, siis täidab üldkogu nimetatud asendusliige tema funktsioone kuni ametiaja lõpuni.

4. Välja arvatud lõikes 3 sätestatud juhul, ei tohi liikmesriik kuuluda komisjoni koosseisu kauem kui kaks järjestikust täisametiaega.

5. Komisjon
a) kehtestab oma kodukorra;
b) sõlmib peakorterit käsitleva kokkuleppe;
c) annab välja organisatsiooni personalieeskirjad;
d) nimetab ametisse organisatsiooni juhtivad töötajad, võttes arvesse kandidaatide sobivust ja geograafiliselt proportsionaalset jaotust;
e) kehtestab organisatsiooni rahandus- ja raamatupidamiseeskirja;
f) kinnitab organisatsiooni tööplaani, eelarve, tegevusaruande ja finantsaruande;
g) määrab kinnitatud finantsaruande alusel kindlaks liikmemaksu lõpliku suuruse, mis liikmesriikidel tuleb vastavalt artiklile 26 kahe eelneva kalendriaasta eest tasuda ja ettemaksu suuruse, mis artikli 26 lõike 5 kohaselt tuleb tasuda jooksva ja järgneva kalendriaasta eest;
h) määrab kindlaks, millised organisatsiooni ülesanded puudutavad kõiki või ainult osasid liikmesriike ning millised on sellest tulenevalt kulud, mis liikmesriikidel tuleb kanda (art 26 lg 4);
i) määrab kindlaks eritasude suuruse (art 26 lg 11);
j) annab erikorraldusi auditeerimise läbiviimiseks (art 27 lg 1);
k) annab nõusoleku organisatsioonile haldusülesannete ülevõtmiseks (art 4 lg 3) ja määrab kindlaks spetsiaalsed osamaksud, mis vastaval liikmesriigil tuleb tasuda;
l) edastab liikmesriikidele tegevusaruande, finantsaruande ning oma otsused ja soovitused;
m) koostab tegevuse aruande ja teeb ettepaneku komisjoni uue koosseisu kohta ning edastab need liikmesriikidele hiljemalt kaks kuud enne üldkogu istungi algust, pidades silmas asjaolu, et komisjoni koosseisu peab kindlaks määrama üldkogu (art 14 lg 2 p b);
n) teostab järelevalvet peasekretäri ametialase tegevuse üle;
o) teostab järelevalvet, et peasekretär kohaldaks konventsiooni korrektselt ning täidaks teiste organite otsuseid; komisjon võib konventsiooni ja nimetatud otsuste paremaks kohaldamiseks võtta vajalikke meetmeid;
p) esitab oma põhjendatud arvamuse küsimuste kohta, mis võivad mõjutada organisatsiooni tegevust ja mis esitatakse komisjonile mõne liikmesriigi või peasekretäri poolt;
q) langetab otsuse liikmesriigi ja peasekretäri vahelises vaidluses, mis puudutab viimase funktsioone depositaarina (art 36 lg 2);
r) teeb otsuse liikmelisuse peatamiseks esitatud taotluste kohta (art 40).

6. Komisjon on otsustusvõimelin, kui on esindatud kaks kolmandikku komisjoni liikmetest. Komisjoni liige võib lasta end teisel liikmel esindada; üks liige ei või siiski teistest liikmetest rohkem kui ühte esindada.

7. Komisjon võtab oma otsused vastu hääletamisel esindatud liikmete häälteenamusega.

8. Kui komisjon ei ole otsustanud teisiti, tuleb ta kokku organisatsiooni peakorteris. Istungite protokollid saadetakse kõikidele liikmesriikidele.

9. Komisjoni esimees
a) kutsub komisjoni kokku vähemalt kord aastas, samuti ka nelja komisjoni liikme või peasekretäri taotlusel;
b) saadab komisjoni liikmetele päevakorraprojekti;
c) tegeleb kiireloomuliste küsimustega istungite vahelisel perioodil komisjoni kodukorras kindlaks määratud piirides ja tingimustel;
d) kirjutab alla lõike 5 punktis b nimetatud peakorteri kokkuleppe.

10. Komisjon võib oma pädevuse piires teha esimehele ülesandeks teatud eriülesannete täitmise.

Artikkel 16. Teised komisjonid

1. Artikli 13 lõike 1 punktides c–f nimetatud komisjonid koosnevad põhimõtteliselt kõikidest liikmesriikide esindajatest. Kui revisjonikomisjon, RIDi ekspertkomisjon või tehnikaekspertide komisjon tegeleb oma pädevuse piires konventsiooni lisade muutmisega ja teeb sellekohaseid otsuseid, siis need liikmesriigid, kes on esitanud deklaratsiooni vastavate lisade suhtes artikli 42 lõike 1 esimese lause kohaselt, ei saa olla vastava komisjoni liikmeks.

2. Peasekretär kutsub komisjonid kokku kas omal algatusel või siis viie liikmesriigi või halduskomisjoni ettepanekul. Peasekretär saadab liikmesriikidele hiljemalt kaks kuud enne istungi avamist päevakorraprojekti.

3. Liikmesriik võib volitada teise liikmesriigi end esindama, kuid üks riik ei või esindada rohkem kui kahte liikmesriiki.

4. Igal liikmesriigil on üks hääl. Ettepanek on vastu võetud, kui poolthäälte arv
a) võrdub vähemalt ühe kolmandikuga hääletamisel esindatud liikmesriikide arvust ja
b) on suurem kui vastuhäälte arv.

5. Peasekretäri kutsel, ja liikmesriikide enamuse nõusolekul võivad komisjonides osaleda ka
a) riigid, kes ei ole organisatsiooni liikmed,
b) liikmesriigid, kes ei ole antud komisjoni liikmed,
c) nõuandva hääleõigusega rahvusvahelised organisatsioonid ja ühendused, kes on pädevad organisatsiooni tegevust puudutavates küsimustes või kes tegelevad päevakorda võetud küsimustega.

6. Komisjonid valivad igaks istungiks või kindlaks perioodiks esimehe ja ühe või mitu aseesimeest.

7. Arutelud toimuvad töökeeltes. Koosoleku käigus tõlgitakse ühes töökeeles esitatu oluline sisu teistesse töökeeltesse; ettepanekud ja otsused tõlgitakse täies ulatuses.

8. Läbirääkimisi kajastakse protokollides kokkuvõtlikult. Ettepanekud ja otsused kantakse protokolli täies ulatuses. Otsuste osas on eeliskohaldatav prantsuskeelne tekst. Protokollid saadetakse kõikidele liikmesriikidele.

9. Komisjonid võivad konkreetsete küsimustega tegelemiseks luua töögruppe.

10. Komisjonid kehtestavad oma kodukorra.

Artikkel 17. Revisjonikomisjon

1. Revisjonikomisjon
a) teeb otsuseid vastavalt artikli 33 lõikele 4 konventsiooni muudatusettepanekute kohta;
b) vaatab läbi ettepanekud, mis vastavalt artikli 33 lõikele 2 tuleb esitada otsustamiseks üldkogule.

2. Revisjonikomisjon on otsustusvõimeline (art 13 lg 3), kui esindatud on liikmesriikide enamus.

Artikkel 18. RIDi ekspertkomisjon

1. RIDi ekspertkomisjon teeb vastavalt artikli 33 lõikele 5 otsuseid konventsiooni muudatusettepanekute kohta.

2. RIDi ekspertkomisjon on otsustusvõimeline (art 13 lg 3), kui esindatud on üks kolmandik liikmesriikidest.

Artikkel 19. Raudteeliikluse hõlbustamise komisjon

1. Raudteeliikluse hõlbustamise komisjon
a) tegeleb kõigi küsimustega, mis puudutavad piiriületamise hõlbustamist rahvusvahelises raudteeliikluses;
b) soovitab standardeid, meetodeid, menetlusi ja praktikat seoses rahvusvahelise raudteeliikluse hõlbustamisega.

2. Raudteeliikluse hõlbustamise komisjon on otsustusvõimeline (art 13 lg 3), kui esindatud on üks kolmandik liikmesriikidest.

Artikkel 20. Tehnikaekspertide komisjon

1. Tehnikaekspertide komisjon
a) teeb otsuse tehnilise standardi kehtestamiseks raudteematerjali jaoks, mis on ette nähtud kasutamiseks rahvusvahelises liikluses, vastavalt APTU ühtsete eeskirjade artiklile 5;
b) teeb otsuse ühtse tehniliste eeskirja vastuvõtmise kohta ehituse, kasutuse, hooldamise või menetluse vallas seoses raudteematerjaliga, mis on ette nähtud kasutamiseks rahvusvahelises liikluses, vastavalt APTU ühtsete eeskirjade artiklile 6;
c) jälgib tehniliste standardite ja ühtsete tehniliste eeskirjade rakendamist raudteematerjali suhtes, mis on ette nähtud kasutamiseks rahvusvahelises liikluses, ning hindab nende edasiarendamise võimalusi, silmas pidades nende kehtestamist või vastuvõtmist vastavalt APTU ühtsete eeskirjade artiklites 5 ja 6 sätestatud menetlusele;
d) teeb vastavalt artikli 33 lõikele 6 otsuseid konventsiooni muudatusettepanekute kohta;
e) tegeleb kõigi teiste küsimustega, mis on talle vastavalt APTU ja ATMFi ühtsetele eeskirjadele läbivaatamiseks suunatud.

2. Tehnikaekspertide komisjon on otsustusvõimeline (art 13 lg 3), kui esindatud on pool liikmesriikidest vastavalt artikli 16 lõikele 1. Kui võetakse vastu otsusteid APTU ühtsete eeskirjade lisade sätete kohta, ei ole hääleõigust neil liikmesriikidel, kes antud sätete suhtes on esitanud vastuväite artikli 35 lõike 4 alusel või deklaratsiooni APTU ühtsete eeskirjade artikli 9 lõike 1 alusel.

3. Tehnikaekspertide komisjon võib tehnilisi standardeid kehtestada või ühtseid tehnilisi eeskirju vastu võtta või nende kehtestamise või vastuvõtmise tagasi lükata; ta ei või mitte mingil juhul neid muuta.

Artikkel 21. Peasekretär

1. Peasekretär täidab organisatsiooni sekretariaadi ülesandeid.

2. Peasekretäri valib üldkogu kolmeks aastaks ja teda võib maksimaalselt kaks korda tagasi valida.

3. Peasekretär peab eelkõige
a) täitma depositaari ülesandeid (art 36);
b) esindama organisatsiooni väljapoole;
c) teavitama liikmesriike üldkogu ja komisjonide otsustest (art 34 lg 1, art 35 lg 1);
d) täitma ülesandeid, mis organisatsiooni teised organid on talle üle kandnud;
e) valmistama aruteluks ette liikmesriikide ettepanekud konventsiooni muutmiseks, vajaduse korral kaasama selleks eksperte;
f) kutsuma kokku üldkogu ja teised komisjonid (art 14 lg 3, art 16 lg 2);
g) edastama liikmesriikidele õigeaegselt vajalikud dokumendid erinevate organite istungite läbiviimiseks;
h) koostama organisatsiooni tööplaani, eelarveprojekti ja tegevusaruande ning esitama need kinnitamiseks halduskomisjonile (art 25);
i) juhtima kinnitatud eelarve alusel organisatsiooni rahandust;
j) püüdma lepitava vahendajana lahendada ühe osapoole palvel vaidlusi, mis tulenevad konventsiooni tõlgendamisest või kohaldamisest;
k) esitama kõigi osapoolte palvel arvamuse vaidluste kohta, mis tulenevad konventsiooni tõlgendamisest või kohaldamisest;
l) täitma talle V jaotises antud ülesandeid;
m) vastu võtma teatisi liikmesriikidelt, artikli 16 lõikes 5 nimetatud rahvusvahelistelt organisatsioonidelt ja ühendustelt, samuti rahvusvahelises raudteeliikluses osalevatelt ettevõtetelt (veoettevõtjad, infrastruktuuriettevõtjad jne) ning vajadusel teavitama nendest teisi liikmesriike, rahvusvahelisi organisatsioone ja ühendusi ning ettevõtteid;
n) juhtima organisatsiooni personali;
o) teavitama liikmesriike õigeaegselt vabanenud ametikohtadest organisatsioonis;
p) täpsustama ja avaldama artiklis 24 ette nähtud liinide nimekirju.

4. Peasekretär võib omal algatusel esitada ettepanekuid konventsiooni muutmiseks.

Artikkel 22. Organisatsiooni personal

Organisatsiooni personali õigused ja kohustused tulenevad personalieeskirjadest, mis halduskomisjon kehtestab vastavalt artikli 15 lõike 5 punktile c.

Artikkel 23. Ajakiri

1. Organisatsioon annab välja ajakirja, mis sisaldab ametlikku ning konventsiooni rakendamiseks vajalikku ja kasulikku informatsiooni.

2. Teateid, mida peasekretär konventsioonist lähtuvalt peab edastama, võib vajadusel avaldada ajakirjas.

Artikkel 24. Liinide nimekirjad

1. CIVi ühtsetete eeskirjade ja CIMi ühtsete eeskirjade artiklis 1 nimetatud mere- või siseveeliinid, kus üheainsa veolepingu alusel viiakse läbi raudteeveo jätkuks olevaid vedusid, kantakse kahte nimekirja:
a) CIVi mere- või siseveeliinide nimekiri,
b) CIMi mere- või siseveeliinide nimekiri.

2. Kui liikmesriik on teinud reservatsiooni CIVi ühtsete eeskirjade artikli 1 lõike 6 alusel või CIMi ühtsete eeskirjade artikli 1 lõike 6 alusel, siis selle riigi raudteeliinid kantakse vastavalt sellele reservatsioonile kahte nimekirja:
a) CIVi raudteeliinide nimekiri,
b) CIMi raudteeliinide nimekiri.

3. Liikmesriigid saadavad peasekretärile oma teatised, mis käsitlevad lõigetes 1 ja 2 osutatud liinide nimekirja kandmist või sealt kustutamist. Kui lõikes 1 nimetatud mere- või siseveeliinid liikmesriike ühendavad, siis kantakse nad nimekirja ainult nende riikide nõusolekul; sellise liini nimekirjast kustutamiseks piisab, kui üks neist riikidest esitab teatise.

4. Peasekretär teavitab kõiki liikmesriike liini nimekirja kandmisest või sealt kustutamisest.

5. Konventsioon hakkab lõikes 1 nimetatud mere- või siseveeliinide ning lõikes 2 nimetatud raudteeliinide suhtes kehtima ühe kuu möödumisel päevast, mil peasekretär teatab nende kandmisest nimekirja. Konventsioon lakkab liinide suhtes kehtimast kolme kuu möödumisel päevast, mil peasekretär teatab nende kustutamisest nimekirjast; erandiks on juba alustatud veod, mis tuleb lõpetada.


IV jaotis
FINANTSSÄTTED

Artikkel 25. Tööplaan. Eelarve. Finantsaruanne. Tegevusaruanne

1. Organisatsiooni tööplaan, eelarve, finantsaruanne ja tegevusaruanne koostatakse perioodiks, mille pikkus on kaks kalendriaastat.

2. Organisatsioon annab vähemalt kord kahe aasta jooksul välja oma tegevusaruande.

3. Igaks eelarveperioodiks määrab halduskomisjon peasekretäri ettepanekul kindlaks organisatsiooni kulude üldsumma.

Artikkel 26. Kulude katmine

1. Jättes puutumata lõiked 2–4, kannavad liikmesriigid need organisatsiooni kulud, mis ei ole kaetud teiste tulude arvelt, kahe viiendiku ulatuses Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liikmemaksude arvutamise meetodi alusel ja kolme viiendiku ulatuses oma raudteeinfrastruktuuri ning artikli 24 lõike 1 alusel nimekirjadesse kantud mere- ja siseveeliinide kogupikkuse alusel. Mere- ja siseveeliinide puhul võetakse arvesse ainult pool nende pikkusest.

2. Kui liikmesriik on teinud reservatsiooni vastavalt CIVi ühtsete eeskirjade artikli 1 lõikele 6 või vastavalt CIMi ühtsete eeskirjade artikli 1 lõikele 6, siis arvutatakse tema liikmemaksu järgmiselt:
a) antud liikmesriigi territooriumil paikneva raudteeinfrastruktuuri kogupikkuse asemel võetakse arvesse ainult artikli 24 lõike 2 alusel nimekirjadesse kantud raudteeliinide pikkus;
b) Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni meetodi alusel arvutatav liikmemaksu osa arvutatakse vastavalt sellele, kui suure osa moodustab artikli 24 lõigete 1 ja 2 alusel nimekirjadesse kantud liinide pikkus antud liikmesriigi territooriumil paikneva raudteeinfrastruktuuri kogupikkusest, millele on juurde arvatud artikli 24 lõike 1 alusel nimekirjadesse kantud liinide pikkus; mingil juhul ei tohi see olla väiksem kui 0,01 protsenti.

3. Iga liikmesriik tasub vähemalt 0,25 protsenti ja mitte enam kui 15 protsenti liikmemaksude kogusummast.

4. Halduskomisjon otsustab, millised organisatsiooni ülesanded
a) puudutavad võrdselt kõiki liikmesriike ja milliste kulude kandmises osalevad kõik liikmesriigid vastavalt lõikes 1 nimetatud valemile;
b) puudutavad ainult ühte osa liikmesriikidest ja milliseid kulusid kannavad need liikmesriigid vastavalt samale valemile.

Lõige 3 kehtib vastavalt. Artikkel 4 lõige 3 jääb puutumata.

5. Liikmesriikidel tuleb organisatsiooni kulude katmiseks tasuda liikmemaksud kaheosalise ettemaksuna hiljemalt kaheaastalise eelarveperioodi kummagi aasta 31. oktoobriks. Ettemaksude suurus määratakse kindlaks eelnenud kahe aasta lõplike liikmemaksude põhjal.

6. Saates liikmesriikidele tegevusaruande ja finantsaruande, teeb peasekretär neile ühtlasi teatavaks liikmemaksu lõpliku suuruse kahe möödunud kalendriaasta eest ning ettemaksu suuruse kaheks eelseisvaks kalendriaastaks.

7. Pärast jooksva aasta 31. detsembrit, kui peasekretär edastas teatise vastavalt lõikele 6, arvestatakse kahe möödunud kalendriaasta eest tasumisele kuuluvalt liikmemaksult viivist viis protsenti aastas. Kui liikmesriik ei ole ühe aasta möödumisel sellest kuupäevast oma liikmemaksu tasunud, peatatakse tema hääleõigus kuni maksekohustuse täitmiseni. Pärast järgmise kaheaastase tähtaja möödumist arutab üldkogu, kas antud riigi käitumist tuleks lugeda konventsiooni vaikivaks denonsseerimiseks, määrates vajadusel kindlaks denonsseerimise jõustumise kuupäeva.

8. Denonsseerimise korral vastavalt lõikele 7 või artiklile 41, samuti hääleõiguse peatamise korral vastavalt artikli 40 lõike 4 punktile b, kuuluvad võlgnetavad liikmemaksud tasumisele.

9. Maksmata liikmemaksud kaetakse organisatsiooni vahenditest.

10. Konventsiooni denonsseerinud liikmesriik võib konventsiooniga ühinedes uuesti liikmesriigiks saada, tingimusel, et ta on võlgu oleva summa tasunud.

11. Organisatsioon nõuab sisse tasu erikulude katmiseks, mis tulenevad artikli 21 lõike 3 punktides j–l ette nähtud toimingutest. Artikli 21 lõike 3 punktides j ja k nimetatud juhtudel määrab tasu suuruse peasekretäri ettepanekul halduskomisjon; artikli 21 lõike 3 punktis l nimetatud juhul tuleb kohaldada artikli 31 lõiget 3.

Artikkel 27. Auditeerimine

1. Kui üldkogu ei ole artikli 14 lõike 2 punkti k alusel otsustanud teisiti, siis viib auditeerimise läbi peakorteri asukohariik vastavalt käesolevas artiklis sätestatud reeglitele ning, jättes puutumata halduskomisjoni erijuhised, kooskõlas organisatsiooni rahandus- ja raamatupidamiseeskirjaga (art 15 lg 5 p e).

2. Audiitor kontrollib organisatsiooni kontosid, sealhulgas kõiki usaldusfonde ja erikontosid, kuivõrd ta peab seda vajalikuks, veendumaks et:
a) finantsaruandlus on vastavuses organisatsiooni pearaamatu ja kontodega;
b) finantstehingud, mille kohta aruandlus on koostatud, on läbi viidud vastavalt organisatsiooni reeglitele ja eeskirjadele, eelarvet käsitlevatele sätetele ja teistele direktiividele;
c) väärtpaberid ja sularaha, mis on hoiustatud pangas või kassas, on kontrollitud depositaari otseste tõendite alusel või siis üle loetud;
d) sisekontroll, sealhulgas raamatupidamise siseaudit, on nõuetekohane;
e) kogu aktiva ja passiva ning kõik ülejäägid ja puudujäägid on kirjendatud viisil, mida ta peab rahuldavaks.

3. Ainult audiitoril on õigus peasekretäri esitatud tõendavad dokumendid kas täielikult või osaliselt vastuvõetavaks tunnistada. Kui ta peab seda otstarbekaks, siis võib ta põhjalikult uurida ja kontrollida iga raamatupidamisdokumenti finantstehingute või hangete ja inventari kohta.

4. Audiitoril on igal ajal vaba juurdepääs kõigile arveraamatutele, kannetele, raamatupidamisdokumentidele ja muule informatsioonile, mida ta peab vajalikuks.

5. Audiitoril ei ole õigust ühte või teist kuluartiklit eirata, kuid ta juhib peasekretäri tähelepanu otsekohe tehingutele, mille nõuetekohasus või otstarbekus näib talle küsitavana, et peasekretär saaks vajalikke meetmeid võtta.

6. Audiitor esitab ja allkirjastab finantsaruannete kohta järgnevas sõnastuses audiitori järeldusotsuse: «Olen kontrollinud organisatsiooni …. aasta 31. detsembril lõppenud eelarveperioodi finantsaruandeid. Audit hõlmas raamatupidamismeetodite üldist analüüsi ja raamatupidamiskannete ning teiste dokumentide kontrolli, mida pidasin antud juhul vajalikuks.» Vajaduse korral kinnitab see järeldusotsus, et:
a) finantsaruanded kajastavad rahuldavalt finantsolukorda kõnealuse perioodi lõppkuupäeval ning samuti sel perioodil sooritatud tehingute tulemusi;
b) finantsaruanded on koostatud kooskõlas heade raamatupidamispõhimõtetega;
c) finantspõhimõtteid on rakendatud sarnaselt eelnenud eelarveperioodile;
d) finantstehingud on läbi viidud kooskõlas organisatsiooni reeglite ja eeskirjadega, eelarvet käsitlevate sätete ja teiste direktiividega.

7. Oma aruandes finantstehingute kohta mainib audiitor ära:
a) läbiviidud auditi olemuse ja ulatuse;
b) kontode täielikkust või täpsust puudutavad asjaolud, sealhulgas vajaduse korral:
1. informatsiooni, mis on vajalik kontode õigeks tõlgendamiseks ja hindamiseks;
2. iga summa, mis oleks pidanud laekuma, kuid mida ei ole kontole kantud;
3. iga summa, mis oleks tulnud kindlasti või eeldatavasti tasuda, kuid mida ei ole läbi kantud või mida ei ole finantsaruannetes arvesse võetud;
4. kulud, mille kohta ei ole esitatud piisavalt tõendusmaterjali;
5. hinnangu, kas arveraamatuid on peetud nõuetekohasel viisil; esile tuleb tuua juhtumid, kus finantsaruannnete esitamine kaldub kõrvale üldtunnustatud ja pidevalt kasutatavatest raamatupidamisarvestuse põhimõtetest;
c) muud asjaolud, millele tuleb juhtida halduskomisjoni tähelepanu, nagu näiteks:
1. kuritarvitamise või selle kahtluse juhtumid;
2. organisatsiooni fondide ja teiste varade raiskamine või lubamatu kasutamine (isegi kui selliste tehingutega seotud kontosid on peetud nõuetekohaselt);
3. väljaminekud, mille puhul on oht, et nad võivad edaspidi põhjustada organisatsioonile märkimisväärseid kulutusi;
4. kõik üldised või konkreetsed vead, mis esinevad sissetulekute ja väljaminekute või hangete ja inventari kontrollisüsteemis;
5. väljaminekud, mis ei vasta halduskomisjoni kavatsustele, arvestades eelarve piires nõuetekohaselt ettenähtud ülekandeid;
6. krediidi ületamine, arvestades muudatusi, mis tulenevad ülekannetest, mis on eelarve piires nõuetekohaselt ette nähtud;
7. kulutused, mis ei vasta oma volitustele;
d) kas hangete ja inventariga seotud kontod on inventuuri ning arveraamatute põhjal täpsed või ebatäpsed.

Lisaks võib aruanne viidata tehingutele, mis on kirjendatud eelmise eelarveperioodi jooksul ja mille kohta on saadud uut informatsiooni või tehingutele, mis tuleb sooritada mõne hilisema eelarveperioodi jooksul ja millest on soovitav eelnevalt informeerida halduskomisjoni.

8. Audiitor ei tohi oma aruandes mitte mingil juhul esitada kriitikat, andmata eelnevalt peasekretärile võimalust oma seisukohta väljendada.

9. Audiitor informeerib halduskomisjoni ja peasekretäri auditi tulemustest. Lisaks sellele võib ta teha peasekretäri finantsaruande kohta märkusi, mida ta peab vajalikuks.

10. Kui audiitor viis läbi ainult väga üldise auditi või kui ta ei saanud oma käsutusse piisavat tõendusmaterjali, siis peab ta seda oma audiitori järeldusotsuses ja aruandes märkima ning lähemalt põhjendama, ühtlasi kirjeldama tagajärgi, mis sellest tulenevad finantsolukorra ja kirjendatud finantstehingute jaoks.

V jaotis
VAHEKOHUS

Artikkel 28. Pädevus

1. Käesoleva konventsiooni tõlgendamisest või kohaldamisest tulenevad vaidlused liikmesriikide vahel, samuti liikmesriikide ja organisatsiooni vahelised vaidlused, mis tulenevad  privileegide ja immuniteetide protokolli tõlgendamisest või kohaldamisest, võib ühe osapoole taotlusel esitada lahendamiseks vahekohtule. Osapooled määravad oma äranägemisel vahekohtu koosseisu ja menetluse korra.

2. Vaidlusi, mis tulenevad käesoleva konventsiooni või teiste organisatsiooni raames vastvalt artikli 2 lõikele 2 välja töötatud konventsioonide tõlgendamisest või kohaldamisest ja mida ei ole lahendatud vastastikusel kokkuleppel või mida ei ole esitatud lahendamiseks harilikule kohtule, võib osapoolte kokkuleppel esitada vahekohtule.Vahekohtu koosseisu ja menetluse suhtes kohaldatakse artikleid 29–32.

3. Iga riik, kes esitab taotluse konventsiooniga ühinemiseks, võib endale seejuures jätta õiguse mitte kohaldada lõike 1 ja 2 tervikuna või osaliselt.

4. Riik, kes on teinud reservatsiooni vastavalt lõikele 3, võib sellest depositaarile teatades igal ajal loobuda. Loobumine jõustub ühe kuu möödumisel päevast, mil depositaar teavitas sellest liikmesriike.

Artikkel 29. Vahekohtuleping. Kohtu kantselei

Vaidluse osapooled sõlmivad vahekohtulepingu, milles eelkõige määratakse kindlaks
a) vaidluse objekt,
b) vahekohtu koosseis ja kokkulepitud tähtajad vahekohtuniku või vahekohtunike nimetamiseks ning
c) vahekohtu kokkulepitud asukoht. Vahekohtuleping tuleb esitada peasekretärile, kes täidab kohtu kantselei ülesandeid.

Artikkel 30. Vahekohtunikud

1. Peasekretär koostab vahekohtunike nimekirja ning uuendab seda. Iga liikmesriik võib esitada kaks oma kodanikku vahekohtunike nimekirja kandmiseks.

2. Vahekohus koosneb vastavalt vahekohtulepingule ühest, kolmest või viiest vahekohtunikust. Vahekohtunikud valitakse isikute hulgast, kes on kantud lõikes 1 nimetatud nimekirja. Kui aga vahekohtuleping näeb ette viis vahekohtunikku, siis võib kumbki osapool valida ühe vahekohtuniku, keda ei ole kantud nimekirja. Kui vahekohtuleping näeb ette ühe vahekohtuniku, siis valitakse ta osapoolte vastastikusel kokkuleppel. Kui vahekohtuleping näeb ette kolm või viis vahekohtunikku, siis valib kumbki osapool vastavalt ühe või kaks vahekohtunikku, kes nimetavad ühisel kokkuleppel kolmanda või viienda vahekohtuniku, kes on vahekohtu esimeheks. Kui pooled ei jõua üksiku vahekohtuniku nimetamisel kokkuleppele või kui valitud vahekohtunikud ei suuda kokku leppida kolmanda või viienda vahekohtuniku suhtes, siis nimetab selle peasekretär.

3. Kui osapooltel on erinev kodakondsus, siis peab üksikul vahekohtunikul, samuti kolmandal või viiendal vahekohtunikul olema osapoolte kodakondsustest erinev kodakondsus.

4. Kolmanda osapoole osavõtt vaidlusest ei mõjuta vahekohtu koosseisu.

Artikkel 31. Menetlus. Kulud

1. Vahekohus määrab kindlaks menetluse korra, arvestades eelkõige järgnevaid sätteid:
a) vahekohus vaatab vaidlusasja läbi ja langetab otsuse osapoolte esitatud tõendusmaterjali alusel, laskmata end oma õigusemõistmisel mõjutada osapoolte tõlgendustest;
b) vahekohus ei või välja mõista rohkem, kui hageja nõuab ega hageja nõudest midagi erinevat, ja ka mitte vähem, kui kostja on kohustusena omaks võtnud;
c) vahekohtu otsuse koos vastava põhjendusega koostab vahekohus ja osapooltele teeb selle teatavaks peasekretär;
d) vahekohtu otsus on lõplik, kui vahekohtu asukohariigi seadus või osapooltevaheline kokkulepe ei näe ette teisiti.

2. Vahekohtunike töötasu määrab kindlaks peasekretär.

3. Vahekohtu otsus fikseerib menetluse kulud ning määrab, mis vahekorras tuleb need ja vahekohtunike töötasu osapoolte vahel jagada.

Artikkel 32. Aegumine. Täitmine

1. Vahekohtumenetluse algatamisel on aegumise katkemisele samasugune mõju, kui kohaldatavas materiaalõiguses on ette nähtud hagi esitamisel korralisse kohtusse.

2. Vahekohtu otsus kuulub täitmisele igas liikmesriigis, niipea kui selles riigis, kus täideviimine peab toimuma, on ettenähtud formaalsused täidetud. Asja sisu ei kuulu uuesti läbivaatamisele.

VI jaotis
KONVENTSIOONI MUUTMINE

Artikkel 33. Pädevus

1. Peasekretär teavitab viivitamatult liikmesriike konventsiooni muudatusettepanekutest, mis liikmesriigid on talle edastanud või mis ta on ise välja töötanud.

2. Üldkogu otsustab konventsiooni muudatusettepanekute üle, kuivõrd lõigetes 4–6 ei ole sätestatud teisiti.

3. Kui üldkogule on esitatud muudatusettepanek, siis võib üldkogu artikli 14 lõikes 6 ettenähtud enamusega otsustada, et antud ettepanek on otseselt seotud konventsiooni lisade ühe või mitme sättega. Sellisel juhul, samuti lõigete 4–6 teises lauses nimetatud juhtudel, on üldkogu ka pädev otsustama lisade antud sätte või sätete muutmise üle.

4. Välja arvatud lõike 3 esimese lause kohased üldkogu otsused, teeb revisjonikomisjon otsuse ettepanekute kohta, mille eesmärgiks on muuta
a) artiklit 9 ja artikli 27 lõikeid 2–10;
b) CIVi ühtseid eeskirju, välja arvatud artiklid 1, 2, 5, 6, 16, 26–39, 41–53 ja 56–60;
c) CIMi ühtseid eeskirju, välja arvatud artiklid 1 ja 5, artikli 6 lg-d 1 ja 2, artiklid 8 ja 12, artikli 13 lg 2, artikkel 14, artikli 15 lg-d 2 ja 3, artikli 19 lg-d 6 ja 7 ning artiklid 23–27, 30–33, 36–41 ja 44–48;
d) CUVi ühtseid eeskirju, välja arvatud artiklid 1, 4, 5 ja 7–12;
e) CUI ühtseid eeskirju, välja arvatud artiklid 1, 2, 4, 8–15, 17–19, 21 ja 23–25;
f) APTU ühtseid eeskirju, välja arvatud artiklid 1, 3 ja 9–11 ning nende ühtsete eeskirjade lisad;
g) ATMFi ühtseid eeskirju, välja arvatud artiklid 1, 3 ja 9.

Kui muudatusettepanekud vastavalt punktidele a–g on esitatud revisjonikomisjonile, võib üks kolmandik komisjonis esindatud riikidest nõuda, et need ettepanekud esitataks otsustamiseks üldkogule.

5. RIDi ekspertkomisjon teeb otsuse ettepanekute kohta, mis on esitatud «Ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo määruse (RID)» muutmiseks. Kui sellised ettepanekud esitatakse RIDi ekspertkomisjonile, siis võib üks kolmandik komisjonis esindatud riikidest nõuda, et need ettepanekud esitataks otsustamiseks üldkogule.

6. Tehnikaekspertide komisjon teeb otsuse ettepanekute kohta, mis on esitatud APTU ühtsete eeskirjade lisade muutmiseks. Kui sellised ettepanekud on esitatud tehnikaekspertide komisjonile, siis võib üks kolmandik komisjonis esindatud riikidest nõuda, et need ettepanekud esitataks otsustamiseks üldkogule.

Artikkel 34. Üldkogu otsused

1. Üldkogu poolt vastuvõetud konventsiooni muudatused teeb liikmesriikidele teatavaks peasekretär.

2. Üldkogu poolt vastu võetud konventsiooni enda muudatused jõustuvad kõikide liikmesriikide suhtes kaheteist kuu möödumisel pärast seda, kui kaks kolmandikku liikmesriikidest on nad heaks kiitnud, välja arvatud nende liikmesriikide suhtes, kes on enne muudatuste jõustumist deklareerinud, et nad neid heaks ei kiida.

3. Üldkogu poolt vastu võetud konventsiooni lisade muudatused jõustuvad kõikide liikmesriikide suhtes kaheteist kuu möödumisel pärast seda, kui muudatused on heaks kiitnud pool nendest liikmesriikidest, kes ei ole vastavalt artikli 42 lõike 1 esimesele lausele esitanud deklaratsiooni, välja arvatud nende liikmesriikide suhtes, kes enne muudatuste jõustumist on deklareerinud, et nad neid muudatusi heaks ei kiida, samuti nende liikmesriikide suhtes, kes on esitanud deklaratsiooni vastavalt artikli 42 lõike 1 esimesele lausele.

4. Liikmesriigid saadavad peasekretärile oma teatised üldkogul vastuvõetud konventsiooni muudatuste heakskiitmise kohta, samuti deklaratsioonid, millega nad neid muudatusi heaks ei kiida. Peasekretär teavitab sellest teisi liikmesriike.

5. Lõigetes 2 ja 3 nimetatud tähtaega hakatakse arvestama päevast, mil peasekretär teatab, et tingimused muudatuste jõustumiseks on täidetud.

6. Üldkogu võib mõne muudatuse vastuvõtmisel otsustada, et see muudatus on niivõrd oluline, et iga liikmesriik, kes esitab deklaratsiooni vastavalt lõikele 2 või lõikele 3 ja kes ei kiida muudatust heaks kaheksateistkümne kuu jooksul pärast selle jõustumist, lakkab pärast selle tähtaja möödumist olemast organisatsiooni liige.

7. Kui üldkogu otsused puudutavad konventsiooni lisade muudatusi, siis peatatakse nende otsuste jõustumisel tervikuna antud lisa rakendamine liikluses nende liikmesriikidega ja nende liikmesriikide vahel, kes vastavalt lõikele 3 esitasid õigeaegselt vastuväite. Peasekretär teavitab sellest peatamisest liikmesriike; peatamine kaotab oma kehtivuse ühe kuu möödumisel päevast, mil peasekretär teatab teistele liikmesriikidele vastuväite tagasivõtmisest.

Artikkel 35. Komisjonide otsused

1. Komisjonide poolt vastu võetud konventsiooni muudatused teeb liikmesriikidele teatavaks peasekretär.

2. Revisjonikomisjoni poolt vastu võetud konventsiooni enda muudatused jõustuvad kõikide liikmesriikide suhtes kaheteistkümnenda kuu esimesel päeval pärast seda kuud, mil peasekretär neist muudatustest liikmesriike teavitas. Muudatuse teatavakstegemise päevast alates nelja kuu jooksul võivad liikmesriigid vastuväite esitada. Kui üks neljandik liikmesriikidest esitab vastuväite, siis muudatused ei jõustu. Kui liikmesriik esitab neljakuulise tähtaja jooksul revisjonikomisjoni otsuse suhtes vastuväite ja konventsiooni denonsseerib, siis jõustub denonsseerimine kuupäeval, mis on ette nähtud selle otsuse jõustumiseks.

3. Revisjonikomisjoni poolt vastu võetud konventsiooni lisade muudatused jõustuvad kõikide liikmesriikide suhtes kaheteistkümnenda kuu esimesel päeval pärast seda kuud, mil peasekretär neist muudatustest liikmesriike teavitas. RIDi ekspertkomisjoni või tehnikaekspertide komisjoni poolt vastu võetud muudatused jõustuvad kõikide liikmesriikide suhtes kuuenda kuu esimesel päeval pärast seda kuud, mil peasekretär neist muudatustest liikmesriike teavitas.

4. Nelja kuu jooksul, alates lõikes 3 nimetatud peasekretäri teate päevast, võivad liikmesriigid esitada vastuväite. Kui üks neljandik liikmesriikidest esitab vastuväite, siis muudatused ei jõustu. Nendes liikmesriikides, kes esitasid otsuste suhtes õigeaegselt vastuväite, peatatakse otsuste jõustumisel tervikuna antud lisa kohaldamine liikluses nende liikmesriikidega ja nende liikmesriikide vahel. Kuid vastuväite esitamisel mõne tehnilise standardi kehtestamise või ühtse tehnilise eeskirja vastuvõtmise suhtes peatatakse otsuste jõustumisel ainult vastava standardi või eeskirja kohaldamine liikluses nende liikmesriikidega ja nende liikmesriikide vahel; sama kehtib ka osalise vastuväite korral.

5. Peasekretär teeb peatamise lõike 4 alusel liikmesriikidele teatavaks; peatamine kaotab oma kehtivuse ühe kuu möödumisel päevast, mil peasekretär teavitab teisi liikmesriike vastuväite tagasivõtmisest.

6. Lõigetes 2 ja 4 nimetatud vastuväidete arvu kindlakstegemisel ei võeta arvesse liikmesriike,
a) kellel ei ole hääleõigust (art 14 lg 5, art 26 lg 7 või art 40 lg 4),
b) kes ei ole vastava komisjoni liikmed (art 16 lg 1 teine lause),
c) kes on esitanud deklaratsiooni vastavalt APTU ühtsete eeskirjade artikli 9 lõikele 1.


VII jaotis
LÕPPSÄTTED

Artikkel 36. Depositaar

1. Käesoleva konventsiooni depositaar on peasekretär. Tema ülesanded depositaarina on vastavuses 23. mai 1969. aasta rahvusvaheliste lepingute õiguse Viini konventsiooni VII osas nimetatutega.

2. Kui liikmesriigi ja depositaari vahel on tekkinud vaidlus depositaari funktsioonide üle, peab depositaar või asjaomane liikmesriik teavitama vaidlusküsimusest teisi liikmesriike või esitama selle vajadusel halduskomisjonile otsustamiseks.

Artikkel 37. Konventsiooniga ühinemine

1. Konventsioon on ühinemiseks avatud igale riigile, kelle territooriumil majandatakse raudteeinfrastruktuuri.

2. Riik, kes soovib konventsiooniga ühineda, esitab depositaarile taotluse. Depositaar teavitab sellest taotlusest liikmesriike.

3. Kui viis liikmesriiki ei ole kolme kuu jooksul pärast lõikes 2 nimetatud teadet depositaarile esitanud protesti, siis loetakse taotlus rahuldatuks. Depositaar teavitab sellest viivitamatult taotluse esitanud riiki ning liikmesriike. Ühinemine jõustub teavitamisele järgneva kolmanda kuu esimesel päeval.

4. Kui vähemalt viis riiki on lõikes 3 nimetatud tähtaja jooksul esitanud protesti, siis esitatakse ühinemistaotlus otsustamiseks üldkogule.

5. Iga konventsiooniga ühinemine, arvestades artiklis 42 sisalduvaid reservatsioone, saab tugineda üksnes konventsiooni sellele redaktsioonile, mis kehtib ühinemise jõustumise kuupäeval.

Artikkel 38. Piirkondlike majandusintegratsiooni organisatsioonide ühinemine konventsiooniga

1. Konventsioon on ühinemiseks avatud piirkondlikele majandusintegratsiooni organisatsioonidele, kes on pädevad oma liikmete jaoks siduvaks seadusandluseks valdkondades, mida konventsioon reguleerib, ja kelle liikmeteks on üks või mitu liikmesriiki. Sellise ühinemise tingimused määratakse kindlaks organisatsiooni ja antud piirkodliku organisatsiooni vahelises kokkuleppes.

2. Piirkondlik organisatsioon võib teostada õigusi, mis on käesoleva konventsiooni liikmetel, kuivõrd need puudutavad küsimusi, mis on piirkondlike organisatsioonide pädevuses. Sama kehtib ka kohustuste suhtes, milleks liikmesriigid konventsiooni põhjal on kohustatud, välja arvatud rahalised kohustused vastavalt artiklile 26.

3. Hääleõiguse kasutamisel ja artikli 35 lõigetes 2 ja 4 ettenähtud vastuväite esitamise õiguse puhul on piirkondlikul organisatsioonil sama palju hääli, kui palju on tal liikmeid, kes on ühtlasi organisatsiooni liikmesriigid. Viimati nimetatud võivad oma õigusi, eriti hääleõigust, kasutada ainult sellises ulatuses, nagu seda lubab lõige 2. Piirkondlikul organisatsioonil ei ole hääleõigust IV jaotise suhtes.

4. Liikmelisuse lõpetamise suhtes kehtib analoogselt artikkel 41.

Artikkel 39. Assotsieerunud liikmed

1. Iga riik, kelle territooriumil majandatakse raudteeinfrastruktuuri, võib saada organisatsiooni assotsieerunud liikmeks. Vastavalt kohaldatakse artikli 37 lõikeid 2–5.

2. Assotsieerunud liige võib osa võtta artikli 13 lõike 1 punktides a ja c–f nimetatud organite tööst ainult nõuandva häälega. Assotsieerunud liiget ei või määrata halduskomisjoni liikmeks. Tema osalus organisatsiooni kulude katmises on 0,25 protsenti liikmemaksude summast (art 26 lg 3).

3. Assotsieerunud liikme staatuse lõppemise suhtes kohaldatakse vastavalt artiklit 41.

Artikkel 40. Liikmelisuse peatumine

1. Kui mõne liikmesriigi territooriumil temast sõltumatutel põhjustel rahvusvahelist raudteeliiklust enam ei toimu, siis võib ta ilma konventsiooni denonsseerimata taotleda oma liikmelisuse peatumist organisatsioonis.

2. Otsuse liikmelisuse peatumistaotluse kohta teeb halduskomisjon. Taotlus tuleb esitada hiljemalt kolm kuud enne komisjoni istungit peasekretärile.

3. Liikmelisuse peatumine jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb päevale, mil peasekretär teatas liikmesriikidele halduskomisjoni otsusest. Liikmelisuse peatumine lõpeb, kui liikmesriik teatab rahvusvahelise raudteeliikluse taastamisest oma territooriumil. Peasekretär teavitab sellest viivitamatult teisi liikmesriike.

4. Liikmelisuse peatumise tagajärjel
a) vabaneb liikmesriik kohustusest maksta organisatsiooni kulude katmiseks liikmemaksu;
b) peatub tema hääleõigus organisatsiooni organites;
c) peatub tema õigus vastuväite esitamiseks vastavalt artikli 34 lõigetele 2 ja 3 ning artikli 35 lõigetele 2 ja 4.

Artikkel 41. Konventsiooni denonsseerimine

1. Konventsiooni võib igal ajal denonsseerida.

2. Liikmesriik, kes soovib konventsiooni denonsseerida, teatab sellest depositaarile. Denonsseerimine jõustub järgmise aasta 31. detsembril.

Artikkel 42. Deklaratsioonid ja reservatsioonid

1. Iga liikmesriik võib igal ajal deklareerida, et ta ei hakka konventsiooni teatud lisasid tervikuna kohaldama. Muus osas on reservatsioonid ja deklaratsioonid konventsiooni enda või tema lisade teatud sätete suhtes lubatud ainult siis, kui sellised reservatsioonid ja deklaratsioonid on antud sätetes selgesõnaliselt ette nähtud.

2. Reservatsioonid või deklaratsioonid tuleb edastada depositaarile. Nad hakkavad kehtima hetkel, mil konventsioon jõustub antud riigi suhtes. Deklaratsioonid, mis esitatakse pärast seda, jõustuvad deklaratsiooni tegemisele järgneva aasta 31. detsembril. Depositaar teavitab sellest liikmesriike.

Artikkel 43. Organisatsiooni tegevuse lõpetamine

1. Üldkogu võib vastu võtta otsuse organisatsiooni tegevuse lõpetamise ja tema ülesannete võimaliku ülekandmise kohta mõnele teisele valitsustevahelisele organisatsioonile ning määrata vajadusel koos antud organisatsiooniga kindlaks ülekandmise tingimused.

2. Tegevuse lõpetamise korral jagatakse organisatsiooni varad liikmesriikide vahel, kes olid katkestusteta organisatsiooni liikmeks viimase viie kalendriaasta jooksul, mis eelnesid lõike 1 kohaselt tehtud otsuse aastale, ja nimelt proportsionaalselt organisatsiooni kulude katmiseks tasutud liikmemaksu keskmise protsendimääraga nimetatud viie eelneva aasta jooksul.

Artikkel 44. Üleminekusätted

Artikli 34 lõikes 7, artikli 35 lõikes 4, artikli 41 lõikes 1 ja artiklis 42 ettenähtud juhtudel kohaldatakse kehtivate lepingute suhtes vastavalt CIVi ühtsetele eeskirjadele, CIMi ühtsetele eeskirjadele, CUVi ühtsetele eeskirjadele või CUI ühtsetele eeskirjadele lepingute sõlmimise ajal jõus olnud õigust edasi.

Artikkel 45. Konventsiooni tekst

1. Konventsioon on koostatud inglise, prantsuse ja saksa keeles. Lahknevuste korral on eeliskohaldatav prantsuskeelne tekst.

2. Asjaomastest riikidest ühe taotlusel annab organisatsioon konventsiooni ametlikke tõlkeid välja ka teistes keeltes, juhul kui mõni neist keeltest on riigikeeleks vähemalt kahe liikmesriigi territooriumil. Tõlked tehakse koostöös antud liikmesriikide pädevate asutustega.


RAHVUSVAHELISE RAUDTEEVEO VALITSUSTEVAHELISE ORGANISATSIOONI (OTIF)
PRIVILEEGIDE JA IMMUNITEETIDE PROTOKOLL

Artikkel 1. Immuniteet kohtualluvuse, täideviimise ja arestimise suhtes
Artikkel 2. Kaitse sundvõõrandamise eest
Artikkel 3. Maksudest vabastamine
Artikkel 4. Tollimaksudest ja -lõivudest vabastamine
Artikkel 5. Ametlik tegevus
Artikkel 6. Finantstehingud
Artikkel 7. Side
Artikkel 8. Riikide esindajate privileegid ja immuniteedid
Artikkel 9. Organisatsiooni töötajate privileegid ja immuniteedid
Artikkel 10. Ekspertide privileegid ja immuniteedid
Artikkel 11. Privileegide ja immuniteetide eesmärk
Artikkel 12. Kuritarvituste ärahoidmine
Artikkel 13. Oma kodanike kohtlemine
Artikkel 14. Täiendavad kokkulepped

Artikkel 1. Immuniteet kohtualluvuse, täideviimise ja arestimise suhtes

1. Oma ametliku tegevuse raames on organisatsioonil immuniteet kohtualluvuse ja täideviimise suhtes, välja arvatud:
a) juhul, kui organisatsioon üksikjuhtumil on selgesõnaliselt loobunud immuniteedist;
b) kolmanda isiku algatatud tsiviilmenetluse korral;
c) vastuhagi korral, mis on otseselt seotud organisatsooni esitatud põhihagiga;
d) juhul kui palk, töötasu või muud sissetulekud, mis organisatsioon võlgneb mõnele oma töötajale, kohtu otsuse alusel arestitakse.

2. Organisatsiooni hoiused ja muud varad on olenemata nende asukohast puutumatud igasuguses vormis arestimise, konfiskeerimise, sundvalitsemise või muus vormis arestimise või sundtäitmise suhtes, kuivõrd see ei ole ajutiselt vajalik organisatsioonile kuuluvate või tema kasutada olevate mootorsõidukitega seotud õnnetuste ärahoidmiseks või nende uurimiseks.

Artikkel 2. Kaitse sundvõõrandamise eest

Kui sundvõõrandamine on vajalik avalikes huvides, tuleb rakendada kõiki kohaseid abinõusid, et vältida organisatsiooni tegevuse kahjustamist; viivitamatult tuleb ette ära tasuda piisav hüvitis.

Artikkel 3. Maksudest vabastamine

1. Iga liikmesriik vabastab organisatsiooni, tema vara ja tulud organisatsiooni ametliku tegevuse teostamiseks otsestest maksudest. Kui organisatsioon teeb märkimisväärse väärtusega oste või kasutab märkimisväärse väärtusega teenuseid, mis on tingimata vajalikud organisatsiooni ametlikuks tegevuseks ja kui selliste ostude või teenuste hinnas sisalduvad maksud, siis võtavad liikmesriigid võimaluste piires asjakohaseid meetmeid, et organisatsioon nendest maksudest vabastada või need tagastada.

2. Vabastust ei võimaldata maksudest, mis kujutavad endast lihtsalt tasu osutatud teenuste eest.

3. Lõike 1 kohaselt omandatud kaupu võib müüa, ära anda või kasutada ainult tingimustel, mis on kindlaks määranud maksuvabastuse andnud liikmesriik.

Artikkel 4. Tollimaksudest ja -lõivudest vabastamine

1. Kaubad, mis organisatsioon on importinud või eksportinud ja mis on tingimata vajalikud organisatsiooni ametlikuks tegevuseks, on vabastatud kõikidest impordiga või ekspordiga seoses tasumisele kuuluvatest tollimaksudest ja -lõivudest.

2. Kaupadele ja teenustele, mida ostetakse, imporditakse või vastavalt osutatakse organisatsiooni töötajate isiklikuks tarbeks, käesoleva artikli alusel vabastust ei võimaldata.

3. Lõike 1 kohaselt imporditud kaupade suhtes kohaldatakse vastavalt artikli 3 lõiget 3.

Artikkel 5. Ametlik tegevus

Organisatsiooni ametlik tegevus käesoleva protokolli tähenduses on tegevus, mis vastab konventsiooni artiklis 2 kindlaks määratud eesmärkidele.

Artikkel 6. Finantstehingud

Organisatsioon võib vastu võtta ja vallata mis tahes laadi rahalisi vahendeid, valuutat või väärtpabereid. Ta võib neid vabalt käsutada igal konventsioonis ettenähtud eesmärgil ning hallata oma kohustuste täitmiseks vajalikus ulatuses pangaarveid mis tahes valuutas.

Artikkel 7. Side

Organisatsioonil on oma ametlikuks sidepidamiseks ja kõikide oma dokumentide edastamiseks õigus samale korrale, mille liikmesriigid tagavad teistele samaväärsetele rahvusvahelistele organisatsioonidele.

Artikkel 8. Riikide esindajate privileegid ja immuniteedid

Liikmesriikide esindajatel on oma ülesannete täitmiseks ning ametilähetuste ajal iga liikmesriigi territooriumil järgmised privileegid ja immuniteedid:
a) kohtulik puutumatus oma ülesannete täitmisel sooritatud tegude, sealhulgas suuliste ja kirjalike avalduste suhtes, seda ka pärast oma ametiülesannete lõppemist; see puutumatus ei kehti, kui on tekitatud kahju õnnetuse tagajärjel, mille põhjustas liikmesriigi esindajale kuuluv või tema poolt juhitud mootorsõiduk või muu transpordivahend, samuti sellise transpordivahendi suhtes kehtivate liikluseeskirjade rikkumise korral;
b) immuniteet vahistamise ja eeluurimisvangistuse suhtes, välja arvatud kuriteo sündmuse korral;
c) immuniteet isikliku pagasi arestimise suhtes, välja arvatud teolt tabamise korral;
d) kõigi ametlike dokumentide puutumatus;
e) nemad ja nende abikaasad on vabastatud kõigist sissesõidupiirangutest ja välismaalaste registreerimise formaalsustest;
f) valuutaeeskirjade suhtes on neil samad soodustused, mis võimaldatakse ajutises ametilähetuses olevate välisriikide valitsuste esindajatele.

Artikkel 9. Organisatsiooni töötajate privileegid ja immuniteedid

Organisatsiooni töötajatel on oma ülesannete täitmiseks iga liikmesriigi territooriumil järgmised privileegid ja immuniteedid:
a) kohtulik puutumatus oma ülesannete täitmisel ja oma pädevuse piires sooritatud tegude, sealhulgas suuliste ja kirjalike avalduste suhtes; see puutumatus ei kehti, kui on tekitatud kahju õnnetuse tagajärjel, mille põhjustas organisatsiooni töötajale kuuluv või tema poolt juhitud mootorsõiduk või muu transpordivahend, samuti sellise transpordivahendi suhtes kehtivate liikluseeskirjade rikkumise korral; see puutumatus säilib töötajatel ka pärast organisatsiooni teenistusest lahkumist;
b) kõigi ametlike dokumentide puutumatus;
c) samasugune vabastus sissesõidupiirangutest ja välismaalaste registreerimise formaalsustest, nagu see tavapäraselt võimaldatakse rahvusvaheliste organisatsioonide töötajatele; nendega koos elavatel perekonnaliikmetel on õigus samasugustele soodustustele;
d) vabastus riiklikust tulumaksust, tingimusel, et organisatsioonis on kehtestatud töötasult, palgalt või muult tasult organisatsiooni kasuks võetav maks; kuid liikmesriikidel on õigus arvestada seda töötasu, palka või muud tasu teistest allikatest saadud sissetulekutelt tasumisele kuuluva maksusumma kindlaksmääramisel; liikmesriigid ei ole kohustatud maksuvabastust kohaldama hüvitiste ning vanadus- ja toitjakaotuspensionide suhtes, mida organisatsioon oma endistele töötajatele või nende õigusjärglastele maksab;
e) valuutaeeskirjade suhtes on neil samasugused privileegid, mis tavapäraselt võimaldatakse rahvusvaheliste organisatsioonide töötajatele;
f) rahvusvahelise kriisi ajal on neil ja nendega koos elavatel perekonnaliikmetel kodumaale naasmisel samasugused soodustused, mis tavapäraselt võimaldatakse rahvusvaheliste organisatsioonide töötajatele.

Artikkel 10. Ekspertide privileegid ja immuniteedid

Organisatsiooni poolt määratud ekspertidel on organisatsiooni teenistuses olles või organisatsioonilt saadud ülesannete täitmisel, kaasa arvatud reisidel, mis toimuvad teenistuse või ülesannete täitmise ajal, järgmised privileegid ja immuniteedid, kuivõrd need on vajalikud ülesannete täitmiseks:
a) kohtulik puutumatus oma ülesannete täitmisel sooritatud tegude, sealhulgas suuliste ja kirjalike avalduste suhtes; see puutumatus ei kehti, kui on tekitatud kahju õnnetuse tagajärjel, mille põhjustas eksperdile kuuluv või tema poolt juhitud mootorsõiduk või muu transpordivahend, samuti sellise transpordivahendi suhtes kehtivate liikluseeskirjade rikkumise korral; see puutumatus säilib ekspertidel ka pärast nende tegevuse lõppemist organisatsiooni juures;
b) kõigi ametlike dokumentide puutumatus;
c) soodustused valuutaeeskirjade suhtes, mis on vajalikud nende töötasu ülekandmiseks;
d) isikliku pagasi osas on neil samasugused soodustused, mis võimaldatakse ajutises ametilähetuses olevatele välisriikide valitsusametnikele.

Artikkel 11. Privileegide ja immuniteetide eesmärk

1. Käesolevas protokollis ette nähtud privileegid ja immuniteedid võimaldatakse üksnes selleks, et igal juhul tagada organisatsiooni häireteta tegevus ja nende isikute täielik sõltumatus, kellele sellised immuniteedid ja privileegid võimaldatakse. Pädevad asutused võivad tühistada immuniteedi, kui see takistaks õigusemõistmist ja kui seda saab teha, kahjustamata eesmärki, milleks immuniteet oli antud.

2. Lõikes 1 ette nähtud pädevad asutused on:
a) liikmesriigid oma esindajate suhtes;
b) halduskomisjon peasekretäri suhtes;
c) peasekretär organisatsiooni ülejäänud töötajate ja organisatsiooni poolt määratud ekspertide suhtes.

Artikkel 12. Kuritarvituste ärahoidmine

1. Käesolev protokoll ei puuduta ühegi liikmesriigi õigust võtta oma avaliku julgeoleku huvides tarvitusele kõiki kohaseid meetmeid.

2. Organisatsioon teeb liikmesriikide pädevate asutustega alati koostööd, et soodustada nõuetekohast õigusemõistmist, tagada liikmesriikide seadustest ja teistest õigusaktidest kinnipidamine ning vältida mis tahes kuritarvitusi, mis võiksid tuleneda käesolevas protokollis ette nähtud immuniteetidest ja privileegidest.

Artikkel 13. Oma kodanike kohtlemine

Liikmesriik ei ole kohustatud võimaldama oma kodanikele või isikutele, kelle alaline elukoht on antud riigis, käesolevaid privileege ja immuniteete vastavalt
a) artiklile 8, välja arvatud punkt d,
b) artiklile 9, välja arvatud punktid a, b ja d,
c) artiklile 10, välja arvatud punktid a ja b.

Artikkel 14. Täiendavad kokkulepped

Organisatsioon võib sõlmida ühe või enama liikmesriigiga täiendavaid kokkuleppeid käesoleva protokolli rakendamiseks selle liikmesriigi või nende liikmesriikide suhtes, samuti muid kokkuleppeid organisatsiooni eduka tegevuse tagamiseks.


ÜBEREINKOMMEN ÜBER DEN INTERNATIONALEN EISENBAHNVERKEHR VOM 9. MAI 1980 IN DER FASSUNG DES ÄNDERUNGSPROTOKOLLS VOM 3. JUNI 1999
COTIF

Titel I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
Artikel 1. Zwischenstaatliche Organisation
Artikel 2. Ziel der Organisation
Artikel 3. Internationale Zusammenarbeit
Artikel 4. Übernahme und Übertragung von Aufgaben
Artikel 5. Besondere Verpflichtungen der Mitgliedstaaten
Artikel 6. Einheitliche Rechtsvorschriften
Artikel 7. Begriffsbestimmung «Übereinkommen»
Titel II. GEMEINSAME BESTIMMUNGEN
Artikel 8. Landesrecht
Artikel 9. Rechnungseinheit
Artikel 10. Zusatzbestimmungen
Artikel 11. Prozeßkaution
Artikel 12. Vollstreckung von Urteilen. Arrest und Pfändung
Titel III. AUFBAU UND TÄTIGKEIT
Artikel 13. Organe
Artikel 14. Generalversammlung
Artikel 15. Verwaltungsausschuß
Artikel 16. Übrige Ausschüsse
Artikel 17. Revisionsausschuß
Artikel 18. Fachausschuß RID
Artikel 19. Ausschuß für Erleichterungen im Eisenbahnverkehr
Artikel 20. Fachausschuß für technische Fragen
Artikel 21. Generalsekretär
Artikel 22. Personal der Organisation
Artikel 23. Zeitschrift
Artikel 24. Listen der Linien
Titel IV. FINANZEN
Artikel 25. Arbeitsprogramm. Voranschlag. Rechnungsabschluß. Geschäftsbericht
Artikel 26. Finanzierung der Ausgaben
Artikel 27. Rechnungsprüfung
Titel V. SCHIEDSGERICHTSBARKEIT
Artikel 28. Zuständigkeit
Artikel 29. Schiedsvertrag. Gerichtskanzlei
Artikel 30. Schiedsrichter
Artikel 31. Verfahren. Kosten
Artikel 32. Verjährung. Vollstreckbarkeit
Titel VI. ÄNDERUNG DES ÜBEREINKOMMENS
Artikel 33. Zuständigkeiten
Artikel 34. Beschlüsse der Generalversammlung
Artikel 35. Beschlüsse der Ausschüsse
Titel VII. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Artikel 36. Depositar
Artikel 37. Beitritt zum Übereinkommen
Artikel 38. Beitritt regionaler Organisationen für wirtschaftliche Integration
Artikel 39. Assoziierte Mitglieder
Artikel 40. Ruhen der Mitgliedschaft
Artikel 41. Kündigung des Übereinkommens
Artikel 42. Erklärungen und Vorbehalte zum Übereinkommen
Artikel 43. Auflösung der Organisation
Artikel 44. Übergangsregelung
Artikel 45. Wortlaut des Übereinkommens

Titel I
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1. Zwischenstaatliche Organisation

§ 1. Die Parteien dieses Übereinkommens bilden als Mitgliedstaaten die Zwischenstaatliche Organisation für den internationalen Eisenbahnverkehr (OTIF), im folgenden «Organisation» genannt.

§ 2. Die Organisation hat ihren Sitz in Bern. Die Generalversammlung kann beschließen, ihn an einen anderen Ort in einem der Mitgliedstaaten zu verlegen.

§ 3. Die Organisation besitzt Rechtspersönlichkeit. Sie kann insbesondere Verträge schließen, bewegliches und unbewegliches Vermögen erwerben und veräußern sowie klagen und verklagt werden.

§ 4. Die Organisation, die Mitglieder ihres Personals, die von ihr berufenen Sachverständigen und die Vertreter der Mitgliedstaaten genießen die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Vorrechte und Immunitäten, und zwar zu den Bedingungen, wie sie im Protokoll über die Vorrechte und Immunitäten der Organisation, das dem Übereinkommen beigefügt ist, festgelegt sind.

§ 5. Die Beziehungen zwischen der Organisation und dem Sitzstaat werden in einem Sitzabkommen geregelt.

§ 6. Die Arbeitssprachen der Organisation sind Deutsch, Englisch und Französisch. Die Generalversammlung kann weitere Arbeitssprachen einführen.

Artikel 2. Ziel der Organisation

§ 1. Ziel der Organisation ist es, den internationalen Eisenbahnverkehr in jeder Hinsicht zu fördern, zu verbessern und zu erleichtern; zu diesem Zweck wird sie insbesondere
a) einheitliche Rechtsordnungen für folgende Rechtsbereiche aufstellen:
1. Vertrag über die Beförderung von Personen und Gütern im durchgehenden internationalen Eisenbahnverkehr, einschließlich ergänzender Beförderungen mit anderen Beförderungsmitteln, die Gegenstand eines einzigen Vertrages sind;
2. Vertrag über die Verwendung von Wagen als Beförderungsmittel im internationalen Eisenbahnverkehr;
3. Vertrag über die Nutzung der Infrastruktur im internationalen Eisenbahnverkehr;
4. Beförderung gefährlicher Güter im internationalen Eisenbahnverkehr;
b) auf eine zügige Beseitigung von Hindernissen beim Grenzübertritt im internationalen Eisenbahnverkehr unter Berücksichtigung besonderer öffentlicher Belange hinwirken, soweit diese Hindernisse ihre Ursache im staatlichen Verantwortungsbereich haben;
c) zur Interoperabilität und technischen Harmonisierung im Eisenbahnbereich durch Verbindlicherklärung technischer Normen und Annahme einheitlicher technischer Vorschriften beitragen;
d) ein einheitliches Verfahren für die technische Zulassung von Eisenbahnmaterial, das zur Verwendung im internationalen Verkehr bestimmt ist, aufstellen;
e) die Anwendung und Durchführung aller im Rahmen der Organisation geschaffenen Rechtsvorschriften und ausgesprochenen Empfehlungen überwachen;
f) die in den Buchstaben a) bis e) genannten einheitlichen Rechtsordnungen, Regeln und Verfahren unter Berücksichtigung der rechtlichen, wirtschaftlichen und technischen Veränderungen weiterentwickeln.

§ 2. Die Organisation kann
a) im Rahmen der in § 1 genannten Ziele weitere einheitliche Rechtsordnungen ausarbeiten;
b) einen Rahmen bilden, in dem die Mitgliedstaaten weitere internationale Übereinkommen mit dem Ziel ausarbeiten können, den internationalen Eisenbahnverkehr zu fördern, zu verbessern oder zu erleichtern.

Artikel 3. Internationale Zusammenarbeit

§ 1. Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Eisenbahnwesens grundsätzlich in der Organisation zu konzentrieren, soweit ein Zusammenhang mit den Aufgaben besteht, die ihr gemäß Artikel 2 und 4 zugewiesen sind. Um dieses Ziel zu erreichen, werden die Mitgliedstaaten alle notwendigen und zweckdienlichen Maßnahmen ergreifen, damit bestehende multilaterale internationale Übereinkommen und Vereinbarungen, deren Vertragsparteien sie sind, entsprechend angepaßt werden, soweit diese Übereinkommen und Vereinbarungen die internationale Zusammenarbeit im Eisenbahnwesen betreffen und anderen zwischenstaatlichen oder nichtstaatlichen Organisationen Aufgaben zuweisen, die sich mit den Aufgaben der Organisation überschneiden.

§ 2. Die Verpflichtungen, die sich aus § 1 für die Mitgliedstaaten, die zugleich Mitglieder der Europäischen Gemeinschaften oder zugleich Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind, ergeben, lassen die Verpflichtungen, die sie als Mitglieder der Europäischen Gemeinschaften oder als Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum treffen, unberührt.

Artikel 4. Übernahme und Übertragung von Aufgaben

§ 1. Auf Beschluss der Generalversammlung kann die Organisation in Einklang mit den in Artikel 2 genannten Zielen Aufgaben, Mittel und Verbindlichkeiten übernehmen, die ihr von anderen zwischenstaatlichen Organisationen auf der Grundlage von Vereinbarungen mit diesen Organisationen übertragen werden.

§ 2. Auf Beschluss der Generalversammlung kann die Organisation Aufgaben, Mittel und Verbindlichkeiten auf andere zwischenstaatliche Organisationen auf der Grundlage von Vereinbarungen mit diesen Organisationen übertragen.

§ 3. Die Organisation kann mit Zustimmung des Verwaltungsausschusses Verwaltungsaufgaben wahrnehmen, die mit ihren Zielen in Zusammenhang stehen und ihr von einem Mitgliedstaat übertragen werden. Die Ausgaben, die sich aus der Wahrnehmung dieser Aufgaben ergeben, gehen zu Lasten des betreffenden Mitgliedstaates.

Artikel 5. Besondere Verpflichtungen der Mitgliedstaaten

§ 1. Die Mitgliedstaaten kommen überein, alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um den internationalen Eisenbahnverkehr zu erleichtern und zu beschleunigen. Zu diesem Zweck verpflichtet sich jeder Mitgliedstaat, im Rahmen des Möglichen
a) jedes überflüssige Verfahren zu beseitigen,
b) die noch erforderlichen Formalitäten zu vereinfachen und zu vereinheitlichen,
c) die Grenzkontrollen zu vereinfachen.

§ 2. Zur Vereinfachung und Verbesserung des internationalen Eisenbahnverkehrs kommen die Mitgliedstaaten überein, dazu beizutragen, ein möglichst hohes Maß an Einheitlichkeit bei Vorschriften, Standards, Verfahren und Organisationsmethoden betreffend Eisenbahnfahrzeuge, Eisenbahnpersonal, Eisenbahninfrastruktur und Hilfsdienstleistungen zu erreichen.

§ 3. Die Mitgliedstaaten kommen überein, den Abschluss von Vereinbarungen zwischen Infrastrukturbetreibern zu fördern, die darauf abzielen, den internationalen Eisenbahnverkehr zu optimieren.

Artikel 6. Einheitliche Rechtsvorschriften

§ 1. Sofern keine Erklärungen oder Vorbehalte gemäß Artikel 42 § 1 Satz 1 abgegeben oder eingelegt worden sind, finden im internationalen Eisenbahnverkehr und bei der technischen Zulassung von Eisenbahnmaterial zur Verwendung im internationalen Verkehr Anwendung:
a) die «Einheitlichen Rechtsvorschriften für den Vertrag über die internationale Eisenbahnbeförderung von Personen (CIV)», Anhang A zum Übereinkommen,
b) die «Einheitlichen Rechtsvorschriften für den Vertrag über die internationale Eisenbahnbeförderung von Gütern (CIM)», Anhang B zum Übereinkommen,
c) die «Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RID)», Anhang C zum Übereinkommen,
d) die «Einheitlichen Rechtsvorschriften für Verträge über die Verwendung von Wagen im internationalen Eisenbahnverkehr (CUV)», Anhang D zum Übereinkommen,
e) die «Einheitlichen Rechtsvorschriften für den Vertrag über die Nutzung der Infrastruktur im internationalen Eisenbahnverkehr (CUI)», Anhang E zum Übereinkommen,
f) die «Einheitlichen Rechtsvorschriften für die Verbindlicherklärung technischer Normen und für die Annahme einheitlicher technischer Vorschriften für Eisenbahnmaterial, das zur Verwendung im internationalen Verkehr bestimmt ist (APTU)», Anhang F zum Übereinkommen,
g) die «Einheitlichen Rechtsvorschriften für die technische Zulassung von Eisenbahnmaterial, das im internationalen Verkehr verwendet wird (ATMF)», Anhang G zum Übereinkommen,
h) weitere von der Organisation auf der Grundlage des Artikels 2 § 2 Buchst. a) ausgearbeitete einheitliche Rechtsordnungen, die ebenfalls Anhänge zum Übereinkommen bilden.

§ 2. Die in § 1 genannten Einheitlichen Rechtsvorschriften und Rechtsordnungen sind mit ihren Anlagen Bestandteil des Übereinkommens.

Artikel 7. Begriffsbestimmung «Übereinkommen»

Im folgenden umfaßt der Ausdruck «Übereinkommen» das Übereinkommen selbst, das in Artikel 1 § 4 genannte Protokoll und die in Artikel 6 genannten Anhänge einschließlich ihrer Anlagen.

Titel II
GEMEINSAME BESTIMMUNGEN

Artikel 8. Landesrecht

§ 1. Bei Auslegung und Anwendung des Übereinkommens ist seinem Charakter als internationalem Recht und der Notwendigkeit, die Einheitlichkeit zu fördern, Rechnung zu tragen.

§ 2. Soweit im Übereinkommen keine Bestimmungen getroffen sind, gilt Landesrecht.

§ 3. Unter Landesrecht versteht man das Recht des Staates, in dem der Berechtigte seinen Anspruch geltend macht, einschließlich der Kollisionsnormen.

Artikel 9. Rechnungseinheit

§ 1. Die in den Anhängen vorgesehene Rechnungseinheit ist das Sonderziehungsrecht, wie es vom Internationalen Währungsfonds definiert ist.

§ 2. Der in Sonderziehungsrechten ausgedrückte Wert der Landeswährung eines Mitgliedstaates, der zugleich Mitglied des Internationalen Währungsfonds ist, wird nach der vom Internationalen Währungsfonds für seine eigenen Operationen und Transaktionen angewendeten Methode ermittelt.

§ 3. Der in Sonderziehungsrechten ausgedrückte Wert der Landeswährung eines Mitgliedstaates, der nicht zugleich Mitglied des Internationalen Währungsfonds ist, wird auf die von diesem Staat bestimmte Art und Weise berechnet. Diese Berechnung muß in der Landeswährung soweit wie möglich zu demselben Realwert führen, wie er sich aus der Anwendung des § 2 ergeben würde.

§ 4. Für einen Mitgliedstaat, der nicht zugleich Mitglied des Internationalen Währungsfonds ist und dessen Gesetzgebung die Anwendung des § 2 oder des § 3 nicht erlaubt, wird die in den Anhängen vorgesehene Rechnungseinheit dem Wert von drei Goldfranken gleichgesetzt. Der Goldfranken ist durch 10/31 Gramm Gold mit einem Feingehalt von 0,900 definiert. Die Umrechnung des Goldfrankens muß in der Landeswährung soweit wie möglich zu demselben Realwert führen, wie er sich aus der Anwendung des § 2 ergeben würde.

§ 5. Innerhalb von drei Monaten nach Inkraftsetzung des Übereinkommens und immer dann, wenn in ihrer Berechnungsmethode oder im Wert ihrer Landeswährung im Verhältnis zur Rechnungseinheit eine Veränderung eintritt, teilen die Mitgliedstaaten ihre Berechnungsmethode gemäß § 3 oder das Ergebnis der Umrechnung gemäß § 4 dem Generalsekretär mit. Er bringt den übrigen Mitgliedstaaten diese Mitteilungen zur Kenntnis.

§ 6. Ein in Rechnungseinheiten ausgedrückter Betrag wird in die Landeswährung des Staates des angerufenen Gerichts umgerechnet. Die Umrechnung erfolgt entsprechend dem Wert der betroffenen Währung am Tag des Urteils oder an dem von den Parteien vereinbarten Tag.

Artikel 10. Zusatzbestimmungen

§ 1. Zur Ausführung der Einheitlichen Rechtsvorschriften CIV und der Einheitlichen Rechtsorschriften CIM können zwei oder mehrere Mitgliedstaaten oder zwei oder mehrere Beförderer Zusatzbestimmungen vereinbaren, die von diesen Einheitlichen Rechtsvorschriften nicht abweichen dürfen.

§ 2. Die Zusatzbestimmungen gemäß § 1 werden in der durch die Gesetze und Vorschriften jedes Staates vorgesehenen Form in Kraft gesetzt und veröffentlicht. Die Zusatzbestimmungen der Staaten und ihre Inkraftsetzung werden dem Generalsekretär der Organisation mitgeteilt. Er bringt den übrigen Mitgliedstaaten diese Mitteilungen zur Kenntnis.

Artikel 11. Prozeßkaution

Bei Klagen auf Grund der Einheitlichen Rechtsvorschriften CIV, der Einheitlichen Rechtsvorschriften CIM, der Einheitlichen Rechtsvorschriften CUV oder der Einheitlichen Rechtsvorschriften CUI kann eine Sicherheitsleistung für die Kosten des Rechtsstreites nicht gefordert werden.

Artikel 12. Vollstreckung von Urteilen. Arrest und Pfändung

§ 1. Urteile, auch Versäumnisurteile, die auf Grund des Übereinkommens vom zuständigen Gericht gefällt worden und nach den für das urteilende Gericht maßgebenden Gesetzen vollstreckbar geworden sind, werden in jedem der anderen Mitgliedstaaten vollstreckbar, sobald die in dem Staat, in dem die Vollstreckung erfolgen soll, vorgeschriebenen Förmlichkeiten erfüllt sind. Eine sachliche Nachprüfung des Inhaltes ist nicht zulässig. Diese Bestimmungen gelten auch für gerichtliche Vergleiche.

§ 2. § 1 findet keine Anwendung auf nur vorläufig vollstreckbare Urteile und auf Urteile, die dem Kläger wegen seines Unterliegens im Rechtsstreit außer den Kosten eine Entschädigung auferlegen.

§ 3. Stehen einem Beförderungsunternehmen aus einer Beförderung, auf welche die Einheitlichen Rechtsvorschriften CIV oder die Einheitlichen Rechtsvorschriften CIM anzuwenden sind, Forderungen gegen ein anderes Beförderungsunternehmen zu, das nicht demselben Mitgliedstaat angehört, so können diese Forderungen nur auf Grund einer Entscheidung der Gerichte des Mitgliedstaates mit Arrest belegt oder gepfändet werden, dem das Unternehmen angehört, das Gläubiger der zu pfändenden Forderung ist.

§ 4. Forderungen auf Grund von Verträgen, auf welche die Einheitlichen Rechtsvorschriften CUV oder die Einheitlichen Rechtsvorschriften CUI anzuwenden sind, können nur auf Grund der Entscheidung der Gerichte des Mitgliedstaates mit Arrest belegt oder gepfändet werden, dem das Unternehmen angehört, das Gläubiger der zu pfändenden Forderung ist.

§ 5. Eisenbahnfahrzeuge können in einem anderen Mitgliedstaat als demjenigen, in dem der Halter seinen Sitz hat, nur auf Grund einer Entscheidung der Gerichte dieses Staates mit Arrest belegt oder gepfändet werden. Der Ausdruck «Halter» bezeichnet denjenigen, der als Eigentümer oder sonst Verfügungsberechtigter das Eisenbahnfahrzeug dauerhaft als Beförderungsmittel wirtschaftlich nutzt.


Titel III
AUFBAU UND TÄTIGKEIT

Artikel 13. Organe

§ 1. Die Tätigkeit der Organisation wird durch die folgenden Organe wahrgenommen:
a) Generalversammlung,
b) Verwaltungsausschuß,
c) Revisionsausschuß,
d) Fachausschuß für die Beförderung gefährlicher Güter (Fachausschuß RID),
e) Ausschuß für Erleichterungen im Eisenbahnverkehr,
f) Fachausschuß für technische Fragen,
g) Generalsekretär.

§ 2. Die Generalversammlung kann die zeitlich befristete Einrichtung weiterer Ausschüsse für besondere Aufgaben beschließen.

§ 3. Bei der Feststellung der Beschlußfähigkeit der Generalversammlung und der in § 1 Buchst. c) bis f) genannten Ausschüsse werden Mitgliedstaaten ohne Stimmrecht (Artikel 14 § 5, Artikel 26 § 7 oder Artikel 40 § 4) nicht berücksichtigt.

§ 4. Der Vorsitz in der Generalversammlung, der Vorsitz im Verwaltungsausschuß sowie die Funktion des Generalsekretärs sollten grundsätzlich nur Angehörigen aus verschiedenen Mitgliedstaaten übertragen werden.

Artikel 14. Generalversammlung

§ 1. Die Generalversammlung besteht aus allen Mitgliedstaaten.

§ 2. Die Generalversammlung
a) gibt sich eine Geschäftsordnung;
b) bestimmt die Mitglieder des Verwaltungsausschusses sowie für jedes Mitglied ein Ersatzmitglied und bezeichnet den Mitgliedstaat, welcher den Vorsitz führt (Artikel 15 §§ 1 bis 3);
c) wählt den Generalsekretär (Artikel 21 § 2);
d) gibt Richtlinien für die Tätigkeit des Verwaltungsausschusses und des Generalsekretärs;
e) setzt für einen Zeitraum von sechs Jahren den Höchstbetrag fest, den die Ausgaben der Organisation in jeder Haushaltsperiode (Artikel 25) erreichen dürfen; andernfalls gibt sie für einen Zeitraum von höchstens sechs Jahren Richtlinien für die Begrenzung dieser Ausgaben;
f) entscheidet über eine Verlegung des Sitzes der Organisation (Artikel 1 § 2);
g) entscheidet über die Einführung weiterer Arbeitssprachen (Artikel 1 § 6);
h) entscheidet über die Übernahme weiterer Aufgaben durch die Organisation (Artikel 4 § 1) sowie über die Übertragung von Aufgaben der Organisation auf eine andere zwischenstaatliche Organisation (Artikel 4 § 2);
i) beschließt gegebenenfalls die zeitlich befristete Einrichtung von Ausschüssen für besondere Aufgaben (Artikel 13 § 2);
j) prüft, ob die Haltung eines Staates als stillschweigende Kündigung anzusehen ist (Artikel 26 § 7);
k) beschließt, die Durchführung der Rechnungsprüfung einem anderen Mitgliedstaat als dem Sitzstaat anzuvertrauen (Artikel 27 § 1);
l) entscheidet über Anträge auf Änderung des Übereinkommens (Artikel 33 §§ 2 und 3);
m) entscheidet über Beitrittsanträge, die ihr unterbreitet werden (Artikel 37 § 4);
n) entscheidet über die Bedingungen des Beitrittes einer regionalen Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit (Artikel 38 § 1);
o) entscheidet über Assoziierungsgesuche, die ihr unterbreitet werden (Artikel 39 § 1);
p) beschließt über die Auflösung der Organisation und die allfällige Übertragung ihrer Aufgaben auf eine andere zwischenstaatliche Organisation (Artikel 43);
q) entscheidet über sonstige Fragen, die auf die Tagesordnung gesetzt sind.

§ 3. Der Generalsekretär beruft die Generalversammlung alle drei Jahre oder auf Antrag eines Drittels der Mitgliedstaaten oder auf Antrag des Verwaltungsausschusses sowie in den Fällen ein, die in Artikel 33 §§ 2 und 3 und in Artikel 37 § 4 vorgesehen sind. Er übermittelt den Mitgliedstaaten spätestens drei Monate vor der Eröffnung der Tagung den Entwurf der Tagesordnung gemäß den in der Geschäftsordnung nach § 2 Buchst. a) festgelegten Bedingungen.

§ 4. Die Generalversammlung ist beschlußfähig (Artikel 13 § 3), wenn die Mehrheit der Mitgliedstaaten vertreten ist. Ein Mitgliedstaat kann sich von einem anderen Mitgliedstaat vertreten lassen; ein Staat kann jedoch nicht mehr als einen anderen Staat vertreten.

§ 5. Bei Beschlüssen der Generalversammlung über Änderungen der Anhänge zum Übereinkommen haben diejenigen Mitgliedstaaten, die eine Erklärung zu dem betreffenden Anhang gemäß Artikel 42 § 1 Satz 1 abgegeben haben, kein Stimmrecht.

§ 6. Die Generalversammlung faßt ihre Beschlüsse mit der Mehrheit der bei der Abstimmung vertretenen Mitgliedstaaten; in den Fällen des § 2 Buchst. e), f), g), h), l) und p) sowie im Falle des Artikels 34 § 6 ist jedoch eine Mehrheit von zwei Dritteln erforderlich. Im Falle des § 2 Buchst. l) ist eine Mehrheit von zwei Dritteln nur erforderlich, soweit es sich um Anträge auf Änderung des Übereinkommens selbst, mit Ausnahme der Artikel 9 und 27 §§ 2 bis 10, sowie um Anträge auf Änderung des in Artikel 1 § 4 genannten Protokolls handelt.

§ 7. Auf Einladung des Generalsekretärs, die im Einverständnis mit der Mehrheit der Mitgliedstaaten ausgesprochen wurde, können auch
a) Staaten, die nicht Mitglied der Organisation sind,
b) internationale Organisationen und Verbände, die für Fragen, die die Tätigkeit der Organisation betreffen, zuständig sind oder die sich mit auf der Tagesordnung stehenden Fragen befassen, an den Tagungen der Generalversammlung mit beratender Stimme teilnehmen.

Artikel 15. Verwaltungsausschuß

§ 1. Der Verwaltungsausschuß besteht aus einem Drittel der Mitgliedstaaten.

§ 2. Die Mitglieder des Ausschusses und für jedes Mitglied ein Ersatzmitglied sowie derjenige Mitgliedstaat, der den Vorsitz führt, werden für drei Jahre bezeichnet. Die Zusammensetzung des Ausschusses wird unter Berücksichtigung insbesondere einer angemessenen geographischen Verteilung für jede Amtszeit bestimmt. Wird ein Ersatzmitglied während einer Amtszeit Mitglied des Ausschusses, so ist es für die folgende Amtszeit als Mitglied des Ausschusses zu bezeichnen.

§ 3. Wird ein Sitz frei oder ist das Stimmrecht eines Mitgliedes des Ausschusses ausgesetzt oder nimmt ein Mitglied an zwei aufeinanderfolgenden Tagungen des Ausschusses nicht teil und läßt sich nicht gemäß § 6 von einem anderen Mitglied vertreten, so übt das Ersatzmitglied, das durch die Generalversammlung bezeichnet wurde, dessen Funktionen für den Rest der Amtszeit aus.

§ 4. Abgesehen vom Fall des § 3 darf ein Mitgliedstaat nicht mehr als zwei volle aufeinanderfolgende Amtszeiten dem Ausschuss angehören.

§ 5. Der Ausschuss
a) gibt sich eine Geschäftsordnung;
b) schließt das Sitzabkommen;
c) erläßt das Personalstatut der Organisation;
d) ernennt unter Berücksichtigung der Eignung der Bewerber und einer angemessenen geographischen Verteilung die höheren Bediensteten der Organisation;
e) stellt eine Ordnung für das Rechnungswesen und die Buchhaltung der Organisation auf;
f) genehmigt das Arbeitsprogramm, den Voranschlag, den Geschäftsbericht und den Rechnungsabschluß der Organisation;
g) setzt auf der Grundlage des genehmigten Rechnungsabschlusses den endgültigen Beitrag, den die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 26 für die beiden abgelaufenen Kalenderjahre zu tragen haben, sowie die Höhe der für das laufende und folgende Kalenderjahr nach Maßgabe des Artikels 26 § 5 zu leistenden Vorauszahlung fest;
h) legt fest, welche Aufgaben der Organisation alle oder nur einen Teil der Mitgliedstaaten betreffen und welche Ausgaben demzufolge von den Mitgliedstaaten zu tragen sind (Artikel 26 § 4);
i) setzt den Betrag für besondere Vergütungen fest (Artikel 26 § 11);
j) erteilt besondere Weisungen für die Rechnungsprüfung (Artikel 27 § 1);
k) stimmt der Übernahme von Verwaltungsaufgaben durch die Organisation zu (Artikel 4 § 3) und setzt die besonderen Beiträge fest, die der betreffende Mitgliedstaat zu entrichten hat;
l) teilt den Mitgliedstaaten den Geschäftsbericht, den Rechnungsabschluß sowie seine Beschlüsse und Empfehlungen mit;
m) verfaßt einen Tätigkeitsbericht, macht Vorschläge für seine Neubestellung und teilt beides den Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Generalversammlung, die seine Zusammensetzung zu bestimmen hat (Artikel 14 § 2 Buchst. b)), spätestens zwei Monate vor der Eröffnung der Tagung mit;
n) überwacht die Geschäftsführung des Generalsekretärs;
o) überwacht die sachgemäße Anwendung des Übereinkommens sowie die Ausführung der von den anderen Organen gefaßten Beschlüsse durch den Generalsekretär; zu diesem Zweck kann der Ausschuss die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Anwendung des Übereinkommens und der genannten Beschlüsse zu verbessern;
p) begutachtet Fragen, welche die Tätigkeit der Organisation betreffen können und die ihm von einem Mitgliedstaat oder dem Generalsekretär unterbreitet werden;
q) entscheidet bei Streitigkeiten zwischen einem Mitgliedstaat und dem Generalsekretär hinsichtlich seiner Funktionen als Depositar (Artikel 36 § 2);
r) entscheidet über Anträge auf Ruhen der Mitgliedschaft (Artikel 40).

§ 6. Der Ausschuss ist beschlußfähig, wenn zwei Drittel seiner Mitglieder vertreten sind. Ein Mitglied kann sich von einem anderen Mitglied vertreten lassen; ein Mitglied kann jedoch nicht mehr als ein anderes Mitglied vertreten.

§ 7. Der Ausschuss faßt seine Beschlüsse mit der Mehrheit der bei der Abstimmung vertretenen Mitglieder.

§ 8. Sofern er nichts anderes beschließt, tritt der Ausschuss am Sitz der Organisation zusammen. Die Niederschriften der Tagungen werden allen Mitgliedstaaten zugestellt.

§ 9. Der Vorsitzende des Ausschusses
a) beruft den Ausschuss mindestens einmal im Jahr sowie auf Antrag entweder von vier seiner Mitglieder oder des Generalsekretärs ein;
b) übermittelt den Mitgliedern des Ausschusses den Entwurf der Tagesordnung;
c) behandelt in den Grenzen und unter den Bedingungen, die in der Geschäftsordnung des Ausschusses festgelegt sind, die dringlichen Fragen, die zwischen den Tagungen auftreten;
d) unterzeichnet das in § 5 Buchst. b) genannte Sitzabkommen.

§ 10. Der Ausschuss kann im Rahmen seiner eigenen Zuständigkeiten den Vorsitzenden beauftragen, bestimmte besondere Aufgaben auszuführen.

Artikel 16. Übrige Ausschüsse

§ 1. Die in Artikel 13 § 1 Buchst. c) bis f) und § 2 genannten Ausschüsse bestehen grundsätzlich aus allen Mitgliedstaaten. Befaßt sich der Revisionsausschuß, der Fachausschuß RID oder der Fachausschuß für technische Fragen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten mit Änderungen der Anhänge zum Übereinkommen und entscheidet darüber, sind jedoch diejenigen Mitgliedstaaten, die eine Erklärung zu den betreffenden Anhängen gemäß Artikel 42 § 1 Satz 1 abgegeben haben, nicht Mitglieder des jeweiligen Ausschusses.

§ 2. Der Generalsekretär beruft die Ausschüsse entweder von sich aus oder auf Antrag von fünf Mitgliedstaaten oder des Verwaltungsausschusses ein. Der Generalsekretär übermittelt den Mitgliedstaaten spätestens zwei Monate vor der Eröffnung der Tagung den Entwurf der Tagesordnung.

§ 3. Ein Mitgliedstaat kann sich von einem anderen Mitgliedstaat vertreten lassen, jedoch kann ein Staat nicht mehr als zwei andere Staaten vertreten.

§ 4. Jeder vertretene Mitgliedstaat verfügt über eine Stimme. Ein Antrag ist angenommen, wenn die Zahl der Ja-Stimmen.
a) mindestens gleich einem Drittel der bei der Abstimmung vertretenen Mitgliedstaaten und
b) größer als die Zahl der Nein-Stimmen ist.

§ 5. Auf Einladung des Generalsekretärs, die im Einverständnis mit der Mehrheit der Mitgliedstaaten ausgesprochen wurde, können auch
a) Staaten, die nicht Mitglied der Organisation sind,
b) Mitgliedstaaten, die jedoch nicht Mitglied des jeweiligen Ausschusses sind,
c) internationale Organisationen und Verbände, die für Fragen, die die Tätigkeit der Organisation betreffen, zuständig sind oder die sich mit auf der Tagesordnung stehenden Fragen befassen, an den Tagungen der Ausschüsse mit beratender Stimme teilnehmen.

§ 6. Die Ausschüsse wählen für jede Tagung oder für einen bestimmten Zeitraum einen Vorsitzenden und einen oder mehrere stellvertretende Vorsitzende.

§ 7. Die Beratungen finden in den Arbeitssprachen statt. Die während der Sitzung in einer Arbeitssprache vorgetragenen Ausführungen werden ihrem wesentlichen Inhalt nach in die anderen Arbeitssprachen übersetzt; die Anträge und die Beschlüsse werden in ihrem vollen Wortlaut übersetzt.

§ 8. Die Niederschriften enthalten eine gedrängte Wiedergabe der Verhandlungen. Die Anträge und die Beschlüsse werden in ihrem vollen Wortlaut aufgenommen. Hinsichtlich der Beschlüsse ist der französische Wortlaut maßgebend. Die Niederschriften werden allen Mitgliedstaaten zugestellt.

§ 9. Die Ausschüsse können zur Behandlung bestimmter Fragen Arbeitsgruppen einsetzen.

§ 10. Die Ausschüsse geben sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 17. Revisionsausschuß

§ 1. Der Revisionsausschuß
a) entscheidet gemäß Artikel 33 § 4 über Anträge auf Änderung des Übereinkommens;
b) prüft die Anträge, die gemäß Artikel 33 § 2 der Generalversammlung zur Entscheidung vorzulegen sind.

§ 2. Der Revisionsausschuß ist beschlußfähig (Artikel 13 § 3), wenn die Mehrheit der Mitgliedstaaten vertreten ist.

Artikel 18. Fachausschuß RID

§ 1. Der Fachausschuß RID entscheidet gemäß Artikel 33 § 5 über Anträge auf Änderung des Übereinkommens.

§ 2. Der Fachausschuß RID ist beschlußfähig (Artikel 13 § 3), wenn ein Drittel der Mitgliedstaaten vertretenist.

Artikel 19. Ausschuss für Erleichterungen im Eisenbahnverkehr

§ 1. Der Ausschuss für Erleichterungen im Eisenbahnverkehr
a) befaßt sich mit allen Fragen der Erleichterung des Grenzübertritts im internationalen Eisenbahnverkehr;
b) empfiehlt Standards, Methoden, Verfahren und Praktiken betreffend Erleichterungen im internationalen Eisenbahnverkehr.

§ 2. Der Ausschuss für Erleichterungen im Eisenbahnverkehr ist beschlußfähig (Artikel 13 § 3), wenn ein Drittel der Mitgliedstaaten vertreten ist.

Artikel 20. Fachausschuß für technische Fragen

§ 1. Der Fachausschuß für technische Fragen
a) entscheidet über die Verbindlicherklärung einer technischen Norm für Eisenbahnmaterial, das zur Verwendung im internationalen Verkehr bestimmt ist, gemäß Artikel 5 der Einheitlichen Rechtsvorschriften APTU;
b) entscheidet über die Annahme einer einheitlichen technischen Vorschrift für Bau, Betrieb, Instandhaltung oder für Verfahren betreffend Eisenbahnmaterial, das zur Verwendung im internationalen Verkehr bestimmt ist, gemäß Artikel 6 der Einheitlichen Rechtsvorschriften APTU;
c) beobachtet die Anwendung technischer Normen und einheitlicher technischer Vorschriften für Eisenbahnmaterial, das zur Verwendung im internationalen Eisenbahnverkehr bestimmt ist, und prüft ihre Weiterentwicklung im Hinblick auf ihre Verbindlicherklärung oder Annahme gemäß den in Artikel 5 und 6 der Einheitlichen Rechtsvorschriften APTU vorgesehenen Verfahren;
d) entscheidet gemäß Artikel 33 § 6 über Anträge auf Änderung des Übereinkommens;
e) befaßt sich mit allen weiteren Angelegenheiten, die ihm gemäß den Einheitlichen Rechtsvorschriften APTU und den Einheitlichen Rechtsvorschriften ATMF zur Behandlung zugewiesen sind.

§ 2. Der Fachausschuß für technische Fragen ist beschlußfähig (Artikel 13 § 3), wenn die Hälfte der Mitgliedstaaten im Sinne des Artikels 16 § 1 vertreten ist. Bei der Beschlußfassung über Bestimmungen der Anlagen der Einheitlichen Rechtsvorschriften APTU haben Mitgliedstaaten, die den betreffenden Bestimmungen gemäß Artikel 35 § 4 widersprochen oder eine Erklärung gemäß Artikel 9 § 1 der Einheitlichen Rechtsvorschriften APTU abgegeben haben, kein Stimmrecht.

§ 3. Der Fachausschuß für technische Fragen kann entweder technische Normen für verbindlich erklären oder einheitliche technische Vorschriften annehmen oder ihre Verbindlicherklärung oder Annahme ablehnen; er kann sie keinesfalls ändern.

Artikel 21. Generalsekretär

§ 1. Der Generalsekretär besorgt die Sekretariatsgeschäfte der Organisation.

§ 2. Der Generalsekretär wird für einen Zeitraum von drei Jahren von der Generalversammlung gewählt und ist höchstens zweimal wiederwählbar.

§ 3. Der Generalsekretär hat insbesondere
a) die Aufgaben des Depositars zu erfüllen (Artikel 36);
b) die Organisation nach außen zu vertreten;
c) die von der Generalversammlung und von den Ausschüssen gefaßten Beschlüsse den Mitgliedstaaten mitzuteilen (Artikel 34 § 1, Artikel 35 § 1);
d) die Aufgaben auszuführen, die ihm von den anderen Organen der Organisation übertragen werden;
e) die Anträge der Mitgliedstaaten auf Änderung des Übereinkommens für die Beratungen vorzubereiten, wobei gegebenenfalls Sachverständige zugezogen werden können;
f) die Generalversammlung und die übrigen Ausschüsse einzuberufen (Artikel 14 § 3, Artikel 16 § 2);
g) den Mitgliedstaaten rechtzeitig die erforderlichen Dokumente für die Tagungen der verschiedenen Organe zu übermitteln;
h) das Arbeitsprogramm, den Voranschlag und den Geschäftsbericht der Organisation auszuarbeiten und sie dem Verwaltungsausschuß zur Genehmigung zu unterbreiten (Artikel 25);
i) die Finanzen der Organisation im Rahmen des genehmigten Voranschlages zu führen;
j) auf Ersuchen einer der beteiligten Parteien durch Anbieten seiner guten Dienste zu versuchen, Streitigkeiten zwischen ihnen über Auslegung oder Anwendung des Übereinkommens zu schlichten;
k) auf Ersuchen aller beteiligten Parteien bei Streitigkeiten über Auslegung oder Anwendung des Übereinkommens Gutachten abzugeben;
l) die ihm in Titel V zugewiesenen Aufgaben wahrzunehmen;
m) die Mitteilungen der Mitgliedstaaten, der internationalen Organisationen und Verbände, die in Artikel 16 § 5 genannt sind, sowie der am internationalen Eisenbahnverkehr beteiligten Unternehmen (Beförderer, Infrastrukturbetreiber usw.) entgegenzunehmen und sie gegebenenfalls den anderen Mitgliedstaaten, den internationalen Organisationen und Verbänden sowie den Unternehmen zur Kenntnis zu bringen;
n) das Personal der Organisation zu führen;
o) die Mitgliedstaaten rechtzeitig zu unterrichten, wenn bei der Organisation ein Dienstposten frei wird;
p) die in Artikel 24 vorgesehenen Listen der Linien auf dem laufenden zu halten und zu veröffentlichen.

§ 4. Der Generalsekretär kann von sich aus Anträge zur Änderung des Übereinkommens vorlegen.

Artikel 22. Personal der Organisation

Die Rechte und Pflichten des Personals der Organisation ergeben sich aus dem vom Verwaltungsausschuß gemäß Artikel 15 § 5 Buchst. c) zu erlassenden Personalstatut.

Artikel 23. Zeitschrift

§ 1. Die Organisation gibt eine Zeitschrift heraus, die die amtlichen sowie die für die Anwendung des Übereinkommens notwendigen und zweckdienlichen Mitteilungen enthält.

§ 2. Mitteilungen, die der Generalsekretär auf Grund des Übereinkommens zu machen hat, können gegebenenfalls durch Veröffentlichung in der Zeitschrift erfolgen.

Artikel 24. Listen der Linien

§ 1. Die jeweils in Artikel 1 der Einheitlichen Rechtsvorschriften CIV und der Einheitlichen Rechtsvorschriften CIM genannten Linien zur See oder auf Binnengewässern, auf denen auf der Grundlage eines einzigen Beförderungsvertrages zusätzlich zu einer Schienenbeförderung Beförderungen durchgeführt werden, werden in zwei Listen eingetragen:
a) Liste der Linien zur See oder auf Binnengewässern CIV,
b) Liste der Linien zur See oder auf Binnengewässern CIM.

§ 2. Eisenbahnstrecken eines Mitgliedstaates, der einen Vorbehalt gemäß Artikel 1 § 6 der Einheitlichen Rechtsvorschriften CIV oder gemäß Artikel 1 § 6 der Einheitlichen Rechtsvorschriften CIM eingelegt hat, werden diesem Vorbehalt entsprechend in zwei Listen eingetragen:
a) Liste der Eisenbahnstrecken CIV,
b) Liste der Eisenbahnstrecken CIM.

§ 3. Die Mitgliedstaaten richten ihre Mitteilungen betreffend die Eintragung oder die Streichung von Linien und Eisenbahnstrecken gemäß den §§ 1 und 2 an den Generalsekretär. Sofern die in § 1 bezeichneten Linien zur See oder auf Binnengewässern Mitgliedstaaten verbinden, werden sie nur im Einverständnis dieser Staaten eingetragen; für die Streichung einer solchen Linie genügt die Mitteilung eines dieser Staaten.

§ 4. Der Generalsekretär teilt allen Mitgliedstaaten die Eintragung oder die Streichung einer Linie oder einer Eisenbahnstrecke mit.

§ 5. Beförderungen auf Linien zur See oder auf Binnengewässern gemäß § 1 und Beförderungen auf Eisenbahnstrecken gemäß § 2 sind dem Übereinkommen nach Ablauf eines Monats, gerechnet vom Tage der Mitteilung des Generalsekretärs über die Eintragung, unterstellt. Sie sind dem Übereinkommen nach Ablauf von drei Monaten, gerechnet vom Tage der Mitteilung des Generalsekretärs über die Streichung, nicht mehr unterstellt, ausgenommen bereits begonnene Beförderungen, die beendet werden müssen.


Titel IV
FINANZEN

Artikel 25. Arbeitsprogramm. Voranschlag. Rechnungsabschluß. Geschäftsbericht

§ 1. Das Arbeitsprogramm, der Voranschlag und der Rechnungsabschluß der Organisation umfassen einen Zeitraum von jeweils zwei Kalenderjahren.

§ 2. Die Organisation gibt mindestens alle zwei Jahre einen Geschäftsbericht heraus.

§ 3. Die Höhe der Ausgaben der Organisation wird auf Vorschlag des Generalsekretärs vom Verwaltungsausschuß für jede Haushaltsperiode festgelegt.

Artikel 26. Finanzierung der Ausgaben

§ 1. Vorbehaltlich der §§ 2 bis 4 werden die nicht durch sonstige Einnahmen gedeckten Ausgaben der Organisation von den Mitgliedstaaten zu zwei Fünfteln auf der Grundlage des Beitragsschlüssels der Vereinten Nationen und zu drei Fünfteln auf der Grundlage der gesamten Länge der Eisenbahninfrastruktur sowie der gemäß Artikel 24 § 1 eingetragenen Linien zur See und auf Binnengewässern getragen. Für Linien zur See und auf Binnengewässern wird nur die Hälfte ihrer Längen berechnet.

§ 2. Hat ein Mitgliedstaat einen Vorbehalt gemäß Artikel 1 § 6 der Einheitlichen Rechtsvorschriften CIV oder gemäß Artikel 1 § 6 der Einheitlichen Rechtsvorschriften CIM eingelegt, so wird sein Beitrag wie folgt ermittelt:
a) Statt der gesamten Länge der Eisenbahninfrastruktur auf dem Gebiet dieses Mitgliedstaates wird nur die Länge der gemäß Artikel 24 § 2 eingetragenen Eisenbahnstrecken berücksichtigt;
b) der Teil des Beitrages nach dem Schlüssel der Vereinten Nationen wird nur anteilig im Verhältnis der Länge der gemäß Artikel 24 §§ 1 und 2 eingetragenen Linien oder Eisenbahnstrecken zur Gesamtlänge der Eisenbahninfrastruktur auf dem Gebiet dieses Mitgliedsstaates, zuzüglich der Länge der gemäß Artikel 24 § 1 eingetragenen Linien, berechnet; in keinem Falle darf er weniger als 0,01 Prozent betragen.

§ 3. Jeder Mitgliedstaat trägt mindestens 0,25 Prozent und höchstens 15 Prozent der Beiträge.

§ 4. Der Verwaltungsausschuß legt fest, welche Aufgaben der Organisation
a) alle Mitgliedstaaten in gleicher Weise betreffen, und welche Ausgaben von allen Mitgliedstaaten nach dem in § 1 genannten Schlüssel getragen werden;
b) nur einen Teil der Mitgliedstaaten betreffen, und welche Ausgaben von diesen Mitgliedstaaten nach dem gleichen Schlüssel getragen werden.

§ 3 gilt entsprechend. Artikel 4 § 3 bleibt unberührt.

§ 5. Die Beiträge der Mitgliedstaaten zu den Ausgaben der Organisation werden in Form einer Vorauszahlung in zwei Raten bis spätestens 31. Oktober eines jeden der beiden Jahre, die der Voranschlag umfaßt, geschuldet. Die Höhe der Vorauszahlungen wird auf der Grundlage der für die beiden Vorjahre endgültig geschuldeten Beiträge festgesetzt.

§ 6. Mit der Übersendung des Geschäftsberichtes und des Rechnungsabschlusses an die Mitgliedstaaten teilt der Generalsekretär die endgültige Höhe des Beitrags für die beiden abgelaufenen Kalenderjahre sowie die Höhe des Vorschusses für die beiden kommenden Kalenderjahre mit.

§ 7. Nach dem 31. Dezember des Jahres, in dem die Mitteilung des Generalsekretärs gemäß § 6 erfolgt ist, ist der für die beiden abgelaufenen Kalenderjahre geschuldete Beitrag mit fünf Prozent jährlich zu verzinsen. Hat ein Mitgliedstaat ein Jahr nach diesem Zeitpunkt seinen Beitrag nicht gezahlt, so ist sein Stimmrecht ausgesetzt, bis er seiner Zahlungspflicht nachgekommen ist. Nach Ablauf einer weiteren Frist von zwei Jahren prüft die Generalversammlung, ob die Haltung dieses Staates als stillschweigende Kündigung des Übereinkommens anzusehen ist, wobei sie gegebenenfalls den Zeitpunkt festlegt, in dem die Kündigung wirksam wird.

§ 8. Im Falle der Kündigung gemäß § 7 oder gemäß Artikel 41 sowie im Falle der Aussetzung des Stimmrechtes gemäß Artikel 40 § 4 Buchst. b) bleiben die fälligen Beiträge geschuldet.

§ 9. Nicht bezahlte Beiträge werden aus Mitteln der Organisation gedeckt.

§ 10. Ein Mitgliedstaat, der das Übereinkommen gekündigt hat, kann durch Beitritt wieder Mitgliedstaat werden, vorausgesetzt, daß er die von ihm geschuldeten Beträge gezahlt hat.

§ 11. Die Organisation erhebt eine Vergütung zur Deckung der besonderen Kosten, die sich aus den in Artikel 21 § 3 Buchst. j) bis l) vorgesehenen Tätigkeiten ergeben. In den Fällen des Artikels 21 § 3 Buchst. j) und k) wird dieser Betrag auf Vorschlag des Generalsekretärs vom Verwaltungsausschuß festgesetzt; im Falle des Artikels 21 § 3 Buchst. l) ist Artikel 31 § 3 anzuwenden.

Artikel 27. Rechnungsprüfung

§ 1. Sofern die Generalversammlung gemäß Artikel 14 § 2 Buchst. k) nichts anderes beschließt, wird die Rechnungsprüfung vom Sitzstaat nach den Regeln dieses Artikels und, vorbehaltlich besonderer Weisungen des Verwaltungsausschusses, in Übereinstimmung mit der Ordnung für das Rechnungswesen und die Buchhaltung der Organisation (Artikel 15 § 5 Buchst. e)) durchgeführt.

§ 2. Der Rechnungsprüfer prüft die Konten der Organisation einschließlich aller Treuhandfonds und Sonderkonten, soweit er es für nötig hält, um sich zu vergewissern, daß
a) die Finanzausweise den Büchern und Schriften der Organisation entsprechen;
b) die Finanzoperationen, auf die sich die Ausweise beziehen, in Übereinstimmung mit den Regeln und Vorschriften sowie den Budgetbestimmungen und den anderen Richtlinien der Organisation durchgeführt wurden;
c) die Werte und das Bargeld, die bei einer Bank oder in der Kasse hinterlegt sind, entweder anhand direkter Belege der Verwahrer geprüft oder tatsächlich gezählt wurden;
d) die internen Kontrollen, einschließlich der internen Rechnungsprüfung, angemessen sind;
e) alle Elemente der Aktiva und Passiva sowie alle Überschüsse und Defizite in einem Verfahren verbucht wurden, das er für befriedigend erachtet.

§ 3. Nur der Rechnungsprüfer ist berechtigt, die Bestätigungen und Belege, die der Generalsekretär liefert, ganz oder teilweise anzuerkennen. Sofern er es als zweckmäßig erachtet, kann er jeden Beleg über Finanzoperationen oder Lieferungen und Material eingehend untersuchen und nachprüfen.

§ 4. Der Rechnungsprüfer hat jederzeit freien Zugang zu allen Büchern, Schriften, Buchungsbelegen und sonstigen Informationen, die er als notwendig erachtet.

§ 5. Der Rechnungsprüfer ist nicht berechtigt, die eine oder andere Rubrik der Konten abzulehnen, er macht jedoch den Generalsekretär unverzüglich auf jede Operation aufmerksam, deren Ordnungsmäßigkeit oder Zweckmäßigkeit ihm fraglich erscheint, damit dieser die nötigen Maßnahmen ergreifen kann.

§ 6. Der Rechnungsprüfer legt eine Bestätigung über die Finanzausweise mit folgendem Wortlaut vor und unterschreibt sie: «Ich habe die Finanzausweise der Organisation für die Haushaltsperiode, die am 31. Dezember … endet, geprüft. Die Prüfung schloß eine allgemeine Analyse der Buchungsmethoden und die Kontrolle der Buchungsbelege und anderer Unterlagen ein, die mir nach den Umständen notwendig erschien.» Gegebenenfalls führt diese Bestätigung aus, daß
a) die Finanzausweise die Finanzlage am Ende des in Betracht kommenden Zeitraumes sowie die Ergebnisse der während dieses Zeitraumes durchgeführten Operationen zufriedenstellend wiedergeben;
b) die Finanzausweise entsprechend den erwähnten Buchungsprinzipien erstellt wurden;
c) die Finanzgrundsätze gemäß den Modalitäten angewendet wurden, die denjenigen entsprechen, die für die vorangegangene Haushaltsperiode galten;
d) die Finanzoperationen in Übereinstimmung mit den Regeln und Vorschriften sowie den Budgetbestimmungen und den anderen Richtlinien der Organisation durchgeführt wurden.

§ 7. In seinem Bericht über die Finanzoperationen erwähnt der Rechnungsprüfer:
a) die Art und das Ausmaß der Prüfung, die er vorgenommen hat;
b) die Elemente, die sich auf die Vollständigkeit oder Genauigkeit der Rechnungen beziehen, erforderlichenfalls einschließlich.
1. der für die richtige Interpretation und Beurteilung der Rechnungen notwendigen Informationen;
2. jedes Betrages, der zu erheben gewesen wäre, der aber nicht in die Rechnung eingegangen ist;
3. jedes Betrages, der Gegenstand einer normalen oder bedingten Ausgabeverpflichtung war und der nicht verbucht oder bei den Finanzausweisen nicht berücksichtigt wurde;
4. der Ausgaben, für die keine ausreichenden Belege vorgelegt wurden;
5. einer Aussage, ob die Rechnungsbücher in gehöriger Form geführt sind; die Fälle, in denen die Darstellung der Finanzausweise von den allgemein anerkannten und ständig verwendeten Buchhaltungsprinzipien abweicht, sind hervorzuheben;
c) die anderen Fragen, auf die der Verwaltungsausschuß aufmerksam zu machen ist, zum Beispiel:
1. die Fälle von Betrug oder vermutetem Betrug;
2. die Verschwendung oder unzulässige Verwendung von Fonds oder anderen Guthaben der Organisation (selbst wenn die Konten, die solche Operationen betreffen, ordnungsgemäß geführt wurden);
3. die Ausgaben, bei denen die Gefahr besteht, daß sie nachträglich beträchtliche Kosten für die Organisation verursachen könnten;
4. jeden allgemeinen oder besonderen Mangel des Systems zur Kontrolle der Einnahmen und Ausgaben oder der Lieferungen und des Materials;
5. die Ausgaben, die den Absichten des Verwaltungsausschusses nicht entsprechen, unter Berücksichtigung der innerhalb des Voranschlages ordnungsgemäß vorgesehenen Übertragungen;
6. die Kreditüberschreitungen, unter Berücksichtigung der Änderungen, die sich aus Übertragungen ergeben, die innerhalb des Voranschlages ordnungsgemäß vorgesehen sind;
7. die Ausgaben, die den für sie bestehenden Ermächtigungen nicht entsprechen;
d) die Genauigkeit oder Ungenauigkeit der Rechnungen die Lieferungen und das Material betreffend, erstellt nach der Inventaraufnahme und der Prüfung der Bücher.

Darüber hinaus kann der Bericht auf Operationen hinweisen, die im Verlauf einer vorhergehenden Haushaltsperiode verbucht wurden und über die neue Informationen vorliegen, oder auf Operationen, die im Verlauf einer späteren Haushaltsperiode zu tätigen sind und über die eine Information des Verwaltungsausschusses im voraus wünschenswert ist.

§ 8. Der Rechnungsprüfer darf in keinem Fall eine Kritik in seinen Bericht aufnehmen, ohne zuvor dem Generalsekretär die Möglichkeit zur Stellungnahme einzuräumen.

§ 9. Der Rechnungsprüfer teilt dem Verwaltungsausschuß und dem Generalsekretär die bei der Rechnungsprüfung getroffenen Feststellungen mit. Er kann darüber hinaus jede Anmerkung machen, die er hinsichtlich des Finanzberichts des Generalsekretärs für angebracht hält.

§ 10. Soweit der Rechnungsprüfer nur eine summarische Prüfung vorgenommen oder keine hinreichenden Rechtfertigungen erhalten hat, hat er dies in seiner Bestätigung und seinem Bericht zu vermerken und die Gründe für seine Bemerkungen sowie die Folgen, die sich daraus für die Finanzlage und die verbuchten Finanzoperationen ergeben, im einzelnen darzustellen.


Titel V
SCHIEDSGERICHTSBARKEIT

Artikel 28. Zuständigkeit

§ 1. Streitigkeiten zwischen Mitgliedstaaten über Auslegung oder Anwendung dieses Übereinkommens sowie Streitigkeiten zwischen Mitgliedstaaten und der Organisation über Auslegung oder Anwendung des Protokolls über die Vorrechte und Immunitäten können auf Ersuchen einer der Parteien einem Schiedsgericht unterbreitet werden. Die Parteien bestimmen die Zusammensetzung des Schiedsgerichtes und das schiedsgerichtliche Verfahren nach freiem Ermessen.

§ 2. Andere Streitigkeiten über die Auslegung oder Anwendung dieses Übereinkommens oder anderer gemäß Artikel 2 § 2 im Rahmen der Organisation ausgearbeiteter Übereinkommen können, wenn sie nicht gütlich beigelegt oder der Entscheidung der ordentlichen Gerichte unterbreitet worden sind, im Einverständnis der beteiligten Parteien einem Schiedsgericht unterbreitet werden. Für die Zusammensetzung des Schiedsgerichtes und das schiedsgerichtliche Verfahren gelten die Artikel 29 bis 32.

§ 3. Jeder Staat, der einen Antrag auf Beitritt zum Übereinkommen stellt, kann sich dabei das Recht vorbehalten, die §§ 1 und 2 ganz oder teilweise nicht anzuwenden.

§ 4. Der Staat, der einen Vorbehalt gemäß § 3 eingelegt hat, kann jederzeit durch Mitteilung an den Depositar darauf verzichten. Der Verzicht wird einen Monat nach dem Tag wirksam, an dem der Depositar den Mitgliedstaaten davon Kenntnis gegeben hat.

Artikel 29. Schiedsvertrag. Gerichtskanzlei

Die Parteien schließen einen Schiedsvertrag, der insbesondere
a) den Streitgegenstand,
b) die Zusammensetzung des Gerichtes und die für die Ernennung des oder der Schiedsrichter vereinbarten Fristen und
c) den als Sitz des Gerichtes vereinbarten Ort bestimmt. Der Schiedsvertrag muß dem Generalsekretär mitgeteilt werden, der die Aufgaben einer Gerichtskanzlei wahrnimmt.

Artikel 30. Schiedsrichter

§ 1. Der Generalsekretär stellt eine Liste der Schiedsrichter auf und hält sie auf dem laufenden. Jeder Mitgliedstaat kann zwei seiner Staatsangehörigen in die Liste der Schiedsrichter eintragen lassen.

§ 2. Das Schiedsgericht besteht gemäß dem Schiedsvertrag aus einem, drei oder fünf Schiedsrichtern. Die Schiedsrichter werden unter den Personen gewählt, die in der in § 1 erwähnten Liste eingetragen sind. Sieht der Schiedsvertrag jedoch fünf Schiedsrichter vor, so kann jede Partei einen nicht in der Liste eingetragenen Schiedsrichter wählen. Sieht der Schiedsvertrag einen Einzelschiedsrichter vor, so wird er im gegenseitigen Einverständnis der Parteien gewählt. Sieht der Schiedsvertrag drei oder fünf Schiedsrichter vor, so wählt jede Partei jeweils einen oder zwei Schiedsrichter; diese bezeichnen im gegenseitigen Einverständnis den dritten oder den fünften Schiedsrichter, der den Vorsitz des Schiedsgerichtes führt. Sind die Parteien über die Bezeichnung des Einzelschiedsrichters oder die gewählten Schiedsrichter über die Bezeichnung des dritten oder des fünften Schiedsrichters nicht einig, so wird dieser durch den Generalsekretär bezeichnet.

§ 3. Sofern die Parteien nicht dieselbe Staatsangehörigkeit haben, muß der Einzelschiedsrichter, der dritte oder der fünfte Schiedsrichter eine andere Staatsangehörigkeit haben als die Parteien.

§ 4. Die Beteiligung einer Drittpartei am Streitfall hat keinen Einfluß auf die Zusammensetzung des Schiedsgerichtes.

Artikel 31. Verfahren. Kosten

§ 1. Das Schiedsgericht bestimmt das Verfahren unter Berücksichtigung insbesondere der folgenden Bestimmungen:
a) es untersucht und beurteilt die Streitsache auf Grund des Vorbringens der Parteien, ohne daß es bei seiner Entscheidung über Rechtsfragen an die Auslegung durch die Parteien gebunden ist;
b) es kann nicht mehr oder nichts anderes zusprechen, als der Kläger verlangt, und nicht weniger, als der Beklagte als geschuldet anerkannt hat;
c) der Schiedsspruch wird mit entsprechender Begründung vom Schiedsgericht abgefaßt und den Parteien durch den Generalsekretär zugestellt;
d) vorbehaltlich einer gegenteiligen Bestimmung zwingenden Rechtes an dem Ort, an dem das Schiedsgericht seinen Sitz hat, und vorbehaltlich gegenteiliger Vereinbarung der Parteien ist der Schiedsspruch endgültig.

§ 2. Die Honorare der Schiedsrichter werden vom Generalsekretär festgelegt.

§ 3. Der Schiedsspruch setzt die Kosten und Auslagen fest und bestimmt, in welchem Verhältnis sie und die Honorare der Schiedsrichter unter die Parteien aufzuteilen sind.

Artikel 32. Verjährung. Vollstreckbarkeit

§ 1. Die Einleitung des schiedsgerichtlichen Verfahrens hat für die Unterbrechung der Verjährung dieselbe Wirkung, wie sie nach dem anzuwendenden materiellen Recht für die Klageerhebung beim ordentlichen Gericht vorgesehen ist.

§ 2. Der Schiedsspruch des Schiedsgerichtes wird in jedem Mitgliedstaat vollstreckbar, sobald die in dem Staat, in dem die Vollstreckung erfolgen soll, vorgeschriebenen Förmlichkeiten erfüllt sind. Eine sachliche Nachprüfung des Inhaltes ist nicht zulässig.


Titel VI
ÄNDERUNG DES ÜBEREINKOMMENS

Artikel 33. Zuständigkeiten

§ 1. Der Generalsekretär bringt die Anträge auf Änderung des Übereinkommens, die die Mitgliedstaaten an ihn gerichtet haben oder die er selbst ausgearbeitet hat, den Mitgliedstaaten unverzüglich zur Kenntnis.

§ 2. Die Generalversammlung entscheidet über Anträge auf Änderung des Übereinkommens, soweit in den §§ 4 bis 6 nichts anderes bestimmt ist.

§ 3. Wird der Generalversammlung ein Antrag auf Änderung vorgelegt, so kann sie mit der in Artikel 14 § 6 vorgesehenen Mehrheit feststellen, daß ein solcher Antrag in unmittelbarem Zusammenhang mit einer oder mit mehreren Bestimmungen der Anhänge zum Übereinkommen steht. In diesem Fall sowie in den Fällen der §§ 4 bis 6, jeweils Satz 2, ist die Generalversammlung auch für die Entscheidung über die Änderung dieser Bestimmung oder dieser Bestimmungen der Anhänge zuständig.

§ 4. Vorbehaltlich einer Feststellung der Generalversammlung gemäß § 3 Satz 1 entscheidet der Revisionsausschuß über Anträge auf Änderung der
a) Artikel 9 und 27 §§ 2 bis 10;
b) Einheitlichen Rechtsvorschriften CIV, ausgenommen Artikel 1, 2, 5, 6, 16, 26 bis 39, 41 bis 53 und 56 bis 60;
c) Einheitlichen Rechtsvorschriften CIM, ausgenommen Artikel 1, 5, 6 §§ 1 und 2, Artikel 8, 12, 13 § 2, Artikel 14, 15 §§ 2 und 3, Artikel 19 §§ 6 und 7 sowie Artikel 23 bis 27, 30 bis 33, 36 bis 41 und 44 bis 48;
d) Einheitlichen Rechtsvorschriften CUV, ausgenommen Artikel 1, 4, 5 und 7 bis 12;
e) Einheitlichen Rechtsvorschriften CUI, ausgenommen Artikel 1, 2, 4, 8 bis 15, 17 bis 19, 21, 23 bis 25;
f) Einheitlichen Rechtsvorschriften APTU, ausgenommen Artikel 1, 3 und 9 bis 11 sowie die Anlagen dieser Einheitlichen Rechtsvorschriften;
g) Einheitlichen Rechtsvorschriften ATMF, ausgenommen Artikel 1, 3 und 9.

Werden Anträge auf Änderung gemäß Buchstabe a) bis g) dem Revisionsausschuß vorgelegt, so kann ein Drittel der im Ausschuss vertretenen Staaten verlangen, daß diese Anträge der Generalversammlung zur Entscheidung vorgelegt werden.

§ 5. Der Fachausschuß RID entscheidet über Anträge auf Änderung der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RID). Werden solche Anträge dem Fachausschuß RID vorgelegt, so kann ein Drittel der im Ausschuss vertretenen Staaten verlangen, daß diese Anträge der Generalversammlung zur Entscheidung vorgelegt werden.

§ 6. Der Fachausschuß für technische Fragen entscheidet über Anträge auf Änderung der Anlagen der Einheitlichen Rechtsvorschriften APTU. Werden solche Anträge dem Fachausschuß für technische Fragen vorgelegt, so kann ein Drittel der im Ausschuss vertretenen Staaten verlangen, daß diese Anträge der Generalversammlung zur Entscheidung vorgelegt werden.

Artikel 34. Beschlüsse der Generalversammlung

§ 1. Die von der Generalversammlung beschlossenen Änderungen des Übereinkommens werden den Mitgliedstaaten vom Generalsekretär mitgeteilt.

§ 2. Die von der Generalversammlung beschlossenen Änderungen des Übereinkommens selbst treten zwölf Monate nach Genehmigung durch zwei Drittel der Mitgliedstaaten für alle Mitgliedstaaten in Kraft mit Ausnahme der Mitgliedstaaten, die vor Inkrafttreten der Änderungen erklären, daß sie ihnen nicht zustimmen.

§ 3. Die von der Generalversammlung beschlossenen Änderungen der Anhänge zum Übereinkommen treten zwölf Monate nach Genehmigung durch die Hälfte der Mitgliedstaaten, die eine Erklärung gemäß Artikel 42 § 1 Satz 1 nicht abgegeben haben, für alle Mitgliedstaaten in Kraft mit Ausnahme derjenigen Mitgliedstaaten, die vor Inkrafttreten der Änderungen erklären, daß sie ihnen nicht zustimmen, sowie derjenigen Mitgliedstaaten, die eine Erklärung gemäß Artikel 42 § 1 Satz 1 abgegeben haben.

§ 4. Die Mitgliedstaaten richten ihre Mitteilungen über die Genehmigung der von der Generalversammlung beschlossenen Änderungen des Übereinkommens sowie ihre Erklärungen, wonach sie diesen Änderungen nicht zustimmen, an den Generalsekretär. Er unterrichtet hierüber die übrigen Mitgliedstaaten.

§ 5. Die in §§ 2 und 3 genannte Frist berechnet sich ab dem Tag der Mitteilung des Generalsekretärs über das Vorliegen der Voraussetzungen für das Inkrafttreten der Änderungen.

§ 6. Die Generalversammlung kann bei der Beschlußfassung über eine Änderung feststellen, daß diese Änderung von solcher Tragweite ist, daß für jeden Mitgliedstaat, der eine Erklärung gemäß § 2 oder § 3 abgibt und der die Änderung nicht innerhalb von achtzehn Monaten nach ihrem Inkrafttreten genehmigt, nach Ablauf dieser Frist die Mitgliedschaft in der Organisation beendet ist.

§ 7. Soweit Beschlüsse der Generalversammlung Änderungen der Anhänge zum Übereinkommen betreffen, ist die Anwendung des jeweiligen Anhangs insgesamt im Verkehr mit und zwischen den Mitgliedstaaten, die den Beschlüssen rechtzeitig gemäß § 3 widersprochen haben, mit dem Inkrafttreten der Beschlüsse ausgesetzt. Der Generalsekretär teilt diese Aussetzung den Mitgliedstaaten mit; sie verliert ihre Wirkung nach Ablauf eines Monats, gerechnet von dem Tag, an dem der Generalsekretär die Rücknahme eines solchen Widerspruches den übrigen Mitgliedstaaten mitgeteilt hat.

Artikel 35. Beschlüsse der Ausschüsse

§ 1. Die von den Ausschüssen beschlossenen Änderungen des Übereinkommens werden den Mitgliedstaaten vom Generalsekretär mitgeteilt.

§ 2. Die vom Revisionsausschuß beschlossenen Änderungen des Übereinkommens selbst treten für alle Mitgliedstaaten am ersten Tage des zwölften Monats nach dem Monat in Kraft, in dem der Generalsekretär sie den Mitgliedstaaten mitgeteilt hat. Innerhalb von vier Monaten, gerechnet vom Tage der Mitteilung, können die Mitgliedstaaten Widerspruch erheben. Erhebt ein Viertel der Mitgliedstaaten Widerspruch, treten die Änderungen nicht in Kraft. Wenn ein Mitgliedstaat innerhalb der Frist von vier Monaten gegen einen Beschluss des Revisionsausschusses Widerspruch erhebt und das Übereinkommen kündigt, wird die Kündigung in dem Zeitpunkt wirksam, der für das Inkrafttreten dieses Beschlusses vorgesehen ist.

§ 3. Die vom Revisionsausschuß beschlossenen Änderungen der Anhänge zum Übereinkommen reten für alle Mitgliedstaaten am ersten Tage des zwölften Monats nach dem Monat in Kraft, in dem der Generalsekretär sie den Mitgliedstaaten mitgeteilt hat. Die vom Fachausschuß RID oder vom Fachausschuß für technische Fragen beschlossenen Änderungen treten für alle Mitgliedstaaten am ersten Tage des sechsten Monats nach dem Monat in Kraft, in dem der Generalsekretär sie den Mitgliedstaaten mitgeteilt hat.

§ 4. Innerhalb von vier Monaten, gerechnet vom Tage der Mitteilung des Generalsekretärs nach § 3, können die Mitgliedstaaten Widerspruch erheben. Erhebt ein Viertel der Mitgliedstaaten Widerspruch, treten die Änderungen nicht in Kraft. In den Mitgliedstaaten, die den Beschlüssen rechtzeitig widersprochen haben, ist die Anwendung des jeweiligen Anhangs insgesamt im Verkehr mit und zwischen den Mitgliedstaaten mit dem Inkrafttreten der Beschlüsse ausgesetzt. Jedoch sind bei einem Widerspruch gegen die Verbindlicherklärung einer technischen Norm oder gegen die Annahme einer einheitlichen technischen Vorschrift nur diese im Verkehr mit und zwischen den Mitgliedstaaten mit dem Inkrafttreten der Beschlüsse ausgesetzt; entsprechendes gilt bei einem teilweisen Widerspruch.

§ 5. Der Generalsekretär teilt Aussetzungen gemäß § 4 den Mitgliedstaaten mit; sie verlieren ihre Wirkung nach Ablauf eines Monats, gerechnet von dem Tag, an dem der Generalsekretär die Rücknahme eines solchen Widerspruches den übrigen Mitgliedstaaten mitgeteilt hat.

§ 6. Bei der Ermittlung der Zahl der Widersprüche gemäß den §§ 2 und 4 werden Mitgliedstaaten
a) ohne Stimmrecht (Artikel 14 § 5, Artikel 26 § 7 oder Artikel 40 § 4),
b) die nicht Mitglied des betreffenden Ausschusses sind (Artikel 16 § 1 Satz 2),
c) die eine Erklärung gemäß Artikel 9 § 1 der Einheitlichen Rechtsvorschriften APTU abgegeben haben, nicht berücksichtigt.


Titel VII
SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 36. Depositar

§ 1. Der Generalsekretär ist Depositar dieses Übereinkommens. Seine Aufgaben als Depositar sind die, die in Teil VII des Wiener Übereinkommens vom 23. Mai 1969 über das Recht der Verträge aufgeführt sind.

§ 2. Im Falle von Streitigkeiten zwischen einem Mitgliedstaat und dem Depositar hinsichtlich der Funktionen des Depositars hat der Depositar oder der betreffende Mitgliedstaat den Streitpunkt den übrigen Mitgliedstaaten zur Kenntnis zu bringen oder sie gegebenenfalls dem Verwaltungsausschuß zur Entscheidung vorzulegen.

Artikel 37. Beitritt zum Übereinkommen

§ 1. Jedem Staat, in dessen Gebiet eine Eisenbahninfrastruktur betrieben wird, steht der Beitritt zum Übereinkommen offen.

§ 2. Ein Staat, der dem Übereinkommen beizutreten wünscht, richtet an den Depositar einen Antrag. Der Depositar teilt ihn den Mitgliedstaaten mit.

§ 3. Haben nicht fünf Mitgliedstaaten beim Depositar innerhalb von drei Monaten nach der in § 2 genannten Mitteilung Einspruch erhoben, ist der Antrag rechtsverbindlich angenommen. Der Depositar teilt dies dem antragstellenden Staat sowie den Mitgliedstaaten unverzüglich mit. Der Beitritt wird am ersten Tage des dritten Monats nach dieser Mitteilung wirksam.

§ 4. Haben mindestens fünf Mitgliedstaaten innerhalb der in § 3 genannten Frist Einspruch erhoben, wird der Beitrittsantrag der Generalversammlung zur Entscheidung unterbreitet.

§ 5. Jeder Beitritt zum Übereinkommen kann, vorbehaltlich des Artikels 42, sich nur auf das Übereinkommen in seiner im Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Beitrittes geltenden Fassung beziehen.

Artikel 38. Beitritt regionaler Organisationen für wirtschaftliche Integration

§ 1. Der Beitritt zum Übereinkommen steht regionalen Organisationen für wirtschaftliche Integration offen, die über eine für ihre Mitglieder verbindliche Gesetzgebungsbefugnis auf Gebieten, die Gegenstand dieses Übereinkommens sind, verfügen und deren Mitglieder ein oder mehrere Mitgliedstaaten sind. Die Bedingungen dieses Beitrittes werden in einer Vereinbarung zwischen der Organisation und der regionalen Organisation festgelegt.

§ 2. Die regionale Organisation kann die Rechte ausüben, die ihren Mitgliedern auf Grund des Übereinkommens zustehen, soweit sie Gegenstände betreffen, die in die Zuständigkeit der regionalen Organisation fallen. Das gleiche gilt für die Pflichten, die den Mitgliedstaaten auf Grund des Übereinkommens obliegen, ausgenommen die finanziellen Verpflichtungen gemäß Artikel 26.

§ 3. Hinsichtlich der Wahrnehmung des Stimmrechtes und des in Artikel 35 §§ 2 und 4 vorgesehenen Widerspruchsrechtes stehen der regionalen Organisation so viele Stimmen zu, wie die Zahl ihrer Mitglieder beträgt, die zugleich Mitgliedstaaten der Organisation sind. Letztere dürfen ihre Rechte, insbesondere das Stimmrecht, nur in dem Umfange wahrnehmen, wie § 2 es zuläßt. Die regionale Organisation besitzt kein Stimmrecht hinsichtlich des Titels IV.

§ 4. Hinsichtlich der Beendigung der Mitgliedschaft gilt Artikel 41 entsprechend.

Artikel 39. Assoziierte Mitglieder

§ 1. Jeder Staat, in dessen Gebiet eine Eisenbahninfrastruktur betrieben wird, kann assoziiertes Mitglied der Organisation werden. Artikel 37 §§ 2 bis 5 findet entsprechende Anwendung.

§ 2. Ein assoziiertes Mitglied kann an den Arbeiten der in den in Artikel 13 § 1 Buchst. a) und c) bis f) genannten Organe nur mit beratender Stimme teilnehmen. Ein assoziiertes Mitglied kann nicht zum Mitglied des Verwaltungsausschusses bestimmt werden. Es trägt zu den Ausgaben der Organisation mit 0,25 Prozent der Beiträge (Artikel 26 § 3) bei.

§ 3. Hinsichtlich der Beendigung der Assoziierung gilt Artikel 41 entsprechend.

Artikel 40. Ruhen der Mitgliedschaft

§ 1. Ein Mitgliedstaat kann, ohne das Übereinkommen zu kündigen, beantragen, daß seine Mitgliedschaft in der Organisation ruht, wenn internationaler Eisenbahnverkehr auf seinem Hoheitsgebiet aus Gründen, die der Mitgliedstaat selbst nicht zu vertreten hat, nicht mehr stattfindet.

§ 2. Über einen Antrag auf Ruhen der Mitgliedschaft entscheidet der Verwaltungsausschuß. Der Antrag muß spätestens drei Monate vor einer Tagung des Ausschusses beim Generalsekretär gestellt werden.

§ 3. Das Ruhen der Mitgliedschaft tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf den Tag der Mitteilung des Generalsekretärs an die Mitgliedstaaten über die Entscheidung des Verwaltungsausschusses folgt. Das Ruhen der Mitgliedschaft endet mit der Mitteilung des Mitgliedstaates über die Wiederaufnahme des internationalen Eisenbahnverkehrs auf seinem Gebiet. Der Generalsekretär unterrichtet davon unverzüglich die übrigen Mitgliedstaaten.

§ 4. Das Ruhen der Mitgliedschaft hat zur Folge, daß
a) der Mitgliedstaat von der Verpflichtung, Beiträge zu den Ausgaben der Organisation zu entrichten, befreit ist;
b) das Stimmrecht in den Organen der Organisation ausgesetzt ist;
c) das Widerspruchsrecht gemäß Artikel 34 §§ 2 und 3 sowie Artikel 35 §§ 2 und 4 ausgesetzt ist.

Artikel 41. Kündigung des Übereinkommens

§ 1. Das Übereinkommen kann jederzeit gekündigt werden.

§ 2. Will ein Mitgliedstaat kündigen, teilt er dies dem Depositar mit. Die Kündigung wird am 31. Dezember des folgenden Jahres wirksam.

Artikel 42. Erklärungen und Vorbehalte zum Übereinkommen

§ 1. Jeder Mitgliedstaat kann jederzeit erklären, daß er bestimmte Anhänge zum Übereinkommen in ihrer Gesamtheit nicht anwenden wird. Im übrigen sind Vorbehalte sowie Erklärungen, einzelne Bestimmungen des Übereinkommens selbst oder der Anhänge nicht anzuwenden, nur zulässig, soweit die Zulässigkeit solcher Vorbehalte und Erklärungen darin ausdrücklich vorgesehen ist.

§ 2. Vorbehalte oder Erklärungen sind an den Depositar zu richten. Sie werden in dem Zeitpunkt wirksam, an dem das Übereinkommen für den betreffenden Staat in Kraft tritt. Erklärungen, die nach diesem Zeitpunkt abgegeben werden, werden am 31. Dezember des auf die Erklärung folgenden Jahres wirksam. Der Depositar unterrichtet die Mitgliedstaaten.

Artikel 43. Auflösung der Organisation

§ 1. Die Generalversammlung kann die Auflösung der Organisation und die allfällige Übertragung ihrer Aufgaben an eine andere zwischenstaatliche Organisation beschließen und gegebenenfalls die Bedingungen hierfür im Einvernehmen mit dieser Organisation festlegen.

§ 2. Im Falle der Auflösung der Organisation fällt ihr Vermögen den Mitgliedstaaten zu, die während der letzten fünf dem Jahr der Beschlußfassung nach § 1 vorangegangenen Kalenderjahre ununterbrochen Mitglied der Organisation waren, und zwar im Verhältnis des durchschnittlichen Prozentsatzes, mit dem sie in diesen vorangegangenen fünf Jahren zu den Ausgaben der Organisation beigetragen haben.

Artikel 44. Übergangsregelung

In den Fällen des Artikels 34 § 7, des Artikels 35 § 4, des Artikels 41 § 1 und des Artikels 42 gilt für bestehende Verträge gemäß den Einheitlichen Rechtsvorschriften CIV, den Einheitlichen Rechtsvorschriften CIM, den Einheitlichen Rechtsvorschriften CUV oder den Einheitlichen Rechtsvorschriften CUI das im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltende Recht weiter.

Artikel 45. Wortlaut des Übereinkommens

§ 1. Das Übereinkommen ist in deutscher, englischer und französischer Sprache abgefaßt. Im Falle von Abweichungen ist der französische Wortlaut maßgebend.

§ 2. Auf Antrag eines der betroffenen Staaten gibt die Organisation amtliche Übersetzungen des Übereinkommens in weiteren Sprachen heraus, sofern eine dieser Sprachen Amtssprache im Gebiet mindestens zweier Mitgliedstaaten ist. Die Übersetzungen werden in Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen der betroffenen Mitgliedstaaten erarbeitet.


PROTOKOLL ÜBER DIE VORRECHTE UND IMMUNITÄTEN DER ZWISCHENSTAATLICHEN ORGANISATION FÜR DEN INTERNATIONALEN EISENBAHNVERKEHR (OTIF)

Artikel 1. Immunität von der Gerichtsbarkeit, Vollstreckung und Beschlagnahme
Artikel 2. Schutz vor Enteignung
Artikel 3. Befreiung von der Besteuerung
Artikel 4. Befreiung von Abgaben und Zöllen
Artikel 5. Amtliche Tätigkeiten
Artikel 6. Geldverkehr
Artikel 7. Nachrichtenverkehr
Artikel 8. Vorrechte und Immunitäten der Staatenvertreter
Artikel 9. Vorrechte und Immunitäten der Mitglieder des Personals der Organisation
Artikel 10. Vorrechte und Immunitäten der Sachverständigen
Artikel 11. Zweck der gewährten Vorrechte und Immunitäten
Artikel 12. Verhinderung von Mißbrauch
Artikel 13. Behandlung eigener Staatsangehöriger
Artikel 14. Ergänzungsabkommen.

Artikel 1. Immunität von der Gerichtsbarkeit, Vollstreckung und Beschlagnahme

§ 1. Die Organisation genießt im Rahmen ihrer amtlichen Tätigkeit Immunität von der Gerichtsbarkeit und Vollstreckung außer:
a) soweit die Organisation im Einzelfall ausdrücklich darauf verzichtet;
b) im Fall eines von einem Dritten angestrengten Zivilverfahrens;
c) im Fall einer Widerklage, die in direktem Zusammenhang mit einer durch die Organisation erhobenen Hauptklage steht;
d) im Fall einer durch gerichtliche Entscheidung angeordneten Pfändung von Gehältern, Löhnen und sonstigen Bezügen, welche die Organisation einem Mitglied des Personals schuldet.

§ 2. Die Guthaben und die sonstigen Vermögenswerte der Organisation genießen ohne Rücksicht darauf, wo sie sich befinden, Immunität von jeder Form der Beschlagnahme, Einziehung, Zwangsverwaltung und anderer Form von Pfändung oder Zwang, sofern diese nicht zur Verhinderung oder Untersuchung von Unfällen, an denen der Organisation gehörende oder für sie betriebene Kraftfahrzeuge beteiligt sind, vorübergehend notwendig sind.

Artikel 2. Schutz vor Enteignung

Ist eine Enteignung aus Gründen des öffentlichen Interesses erforderlich, so müssen alle geeigneten Maßnahmen getroffen werden, um zu verhindern, daß die Enteignung die Ausübung der Tätigkeiten der Organisation beeinträchtigt; im voraus und unverzüglich ist eine angemessene Entschädigung zu leisten.

Artikel 3. Befreiung von der Besteuerung

§ 1. Jeder Mitgliedstaat gewährt der Organisation, ihrem Vermögen und ihren Einkünften für die Ausübung ihrer amtlichen Tätigkeit Befreiung von der direkten Besteuerung. Werden von der Organisation Käufe von erheblichem Wert getätigt oder Dienstleistungen von erheblichem Wert in Anspruch genommen, die für die Ausübung ihrer amtlichen Tätigkeit unbedingt erforderlich sind, und sind bei diesen Käufen oder Dienstleistungen Steuern oder sonstige Abgaben im Preis enthalten, so werden, soweit möglich, von den Mitgliedstaaten geeignete Maßnahmen zur Befreiung von diesen Steuern und sonstigen Abgaben oder zu ihrer Erstattung getroffen.

§ 2. Für Steuern oder sonstige Abgaben, die lediglich eine Vergütung für Dienstleistungen darstellen, wird eine Befreiung nicht gewährt.

§ 3. Waren, die gemäß § 1 erworben worden sind, dürfen nur zu den Bedingungen verkauft, abgegeben oder benutzt werden, die von dem Mitgliedstaat festgelegt sind, der diese Befreiungen gewährt hat.

Artikel 4. Befreiung von Abgaben und Zöllen

§ 1. Die von der Organisation ein- oder ausgeführten Waren, die für die Ausübung ihrer amtlichen Tätigkeit unbedingt erforderlich sind, sind von allen Abgaben und Zöllen, die bei der Ein- oder Ausfuhr erhoben werden, befreit.

§ 2. Für Waren und Dienstleistungen, die für den persönlichen Bedarf der Mitglieder des Personals der Organisation gekauft oder eingeführt beziehungsweise erbracht werden, wird eine Befreiung gemäß diesem Artikel nicht gewährt.

§ 3. Artikel 3 § 3 gilt für Waren, die gemäß § 1 eingeführt worden sind, entsprechend.

Artikel 5. Amtliche Tätigkeiten

Amtliche Tätigkeiten der Organisation im Sinne dieses Protokolls sind die Tätigkeiten, die den in Artikel 2 des Übereinkommens festgelegten Zielen entsprechen.

Artikel 6. Geldverkehr

Die Organisation darf jede Art von Geldmitteln, Währungen oder Wertpapieren entgegennehmen und besitzen. Sie kann für alle im Übereinkommen vorgesehenen Zwecke frei darüber verfügen und in dem zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen erforderlichen Umfang in jeder Währung Konten unterhalten.

Artikel 7. Nachrichtenverkehr

Bei ihrem amtlichen Nachrichtenverkehr und der Übermittlung aller ihrer Schriftstücke hat die Organisation Anspruch auf eine nicht weniger günstige Behandlung, als sie von den einzelnen Mitgliedstaaten anderen vergleichbaren internationalen Organisationen gewährt wird.

Artikel 8. Vorrechte und Immunitäten der Staatenvertreter

Die Vertreter der Mitgliedstaaten genießen auf dem Gebiet eines jeden Mitgliedstaates bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und für die Dauer ihrer Dienstreisen folgende Vorrechte und Immunitäten:
a) Immunität von der Gerichtsbarkeit, auch nach Beendigung ihres Auftrages, hinsichtlich der von ihnen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben vorgenommenen Handlungen, einschließlich ihrer mündlichen und schriftlichen Äußerungen; diese Immunität gilt jedoch nicht im Falle von Schäden auf Grund eines Unfalles, der durch ein einem Vertreter eines Mitgliedstaates gehörendes oder von ihm geführtes Kraftfahrzeug oder sonstiges Fahrzeug verursacht wurde, oder im Fall eines Verstoßes gegen die für das betreffende Fahrzeug geltenden Verkehrsvorschriften;
b) Immunität von Festnahme und Untersuchungshaft, außer wenn sie auf frischer Tat ertappt werden;
c) Immunität von der Beschlagnahme ihres persönlichen Gepäcks, außer wenn sie auf frischer Tat ertappt werden;
d) Unverletzlichkeit aller ihrer amtlichen Schriftstücke und Urkunden;
e) Befreiung für sich und ihre Ehegatten von allen Einreisebeschränkungen und von der Ausländermeldepflicht;
f) die gleichen Erleichterungen hinsichtlich der Währungs- und Devisenvorschriften, wie sie Vertretern ausländischer Regierungen mit vorübergehendem amtlichem Auftrag gewährt werden.

Artikel 9. Vorrechte und Immunitäten der Mitglieder des Personals der Organisation

Die Mitglieder des Personals der Organisation genießen auf dem Gebiet eines jeden Mitgliedstaates bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben folgende Vorrechte und Immunitäten:
a) Immunität von der Gerichtsbarkeit hinsichtlich der von ihnen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und im Rahmen ihrer Zuständigkeit vorgenommenen Handlungen, einschließlich ihrer mündlichen und schriftlichen Äußerungen; diese Immunität gilt jedoch nicht im Falle von Schäden auf Grund eines Unfalles, der durch ein einem Mitglied des Personals der Organisation gehörendes oder von ihm geführtes Kraftfahrzeug oder sonstiges Fahrzeug verursacht wurde, oder im Fall eines Verstoßes gegen die für das betreffende Fahrzeug geltenden Verkehrsvorschriften; die Mitglieder des Personals genießen diese Immunität auch nach ihrem Ausscheiden aus dem Dienst der Organisation;
b) Unverletzlichkeit aller ihrer amtlichen Schriftstücke und Urkunden;
c) dieselbe Befreiung von den Einwanderungsbeschränkungen und der Ausländermeldepflicht, wie sie allgemein den Mitgliedern des Personals internationaler Organisationen gewährt wird; Familienangehörige, die in ihrem Haushalt leben, genießen dieselben Erleichterungen;
d) Befreiung von der staatlichen Einkommenssteuer, unter der Voraussetzung, daß die von der Organisation gezahlten Gehälter, Löhne und sonstigen Bezüge einer Besteuerung zugunsten der Organisation unterliegen; die Mitgliedstaaten haben jedoch das Recht, diese Gehälter, Löhne und sonstigen Bezüge bei der Festsetzung des auf Einkommen aus anderen Quellen zu erhebenden Steuerbetrages zu berücksichtigen; die Mitgliedstaaten sind nicht verpflichtet, diese Steuerbefreiung für Entschädigungen und Ruhegehälter sowie Hinterbliebenenrenten zu gewähren, welche die Organisation den ehemaligen Mitgliedern ihres Personals oder den nach ihnen Anspruchsberechtigten zahlt;
e) hinsichtlich Devisenvorschriften dieselben Vorrechte, wie sie allgemein den Mitgliedern des Personals internationaler Organisationen gewährt werden;
f) im Fall einer internationalen Krise dieselben Erleichterungen bei der Rückführung in ihren Heimatstaat, wie sie allgemein den Mitgliedern des Personals internationaler Organisationen gewährt werden; das gleiche gilt für die in ihrem Haushalt lebenden Familien-angehörigen.

Artikel 10. Vorrechte und Immunitäten der Sachverständigen

Die von der Organisation berufenen Sachverständigen genießen während ihrer dienstlichen Tätigkeit bei der Organisation oder bei der Durchführung von Aufträgen für die Organisation, einschließlich der bei dieser Tätigkeit oder diesen Aufträgen durchgeführten Reisen, folgende Vorrechte und Immunitäten, soweit diese für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlich sind:
a) Immunität von der Gerichtsbarkeit hinsichtlich der von ihnen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben vorgenommenen Handlungen, einschließlich ihrer mündlichen und schriftlichen Äußerungen; diese Immunität gilt jedoch nicht im Falle von Schäden auf Grund eines Unfalles, der durch ein einem Sachverständigen gehörendes oder von ihm geführtes Kraftfahrzeug oder sonstiges Fahrzeug verursacht wurde, oder im Fall eines Verstoßes gegen die für das betreffende Fahrzeug geltenden Verkehrsvorschriften; die Sachverständigen genießen diese Immunität auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit bei der Organisation;
b) Unverletzlichkeit aller ihrer amtlichen Schriftstücke und Urkunden;
c) die Erleichterungen in bezug auf Devisenvorschriften, die notwendig sind, um ihre Vergütungen zu überweisen;
d) dieselben Erleichterungen in bezug auf ihr persönliches Gepäck, wie sie den Bediensteten ausländischer Regierungen mit vorübergehendem amtlichen Auftrag gewährt werden.

Artikel 11. Zweck der gewährten Vorrechte und Immunitäten

§ 1. Die in diesem Protokoll vorgesehenen Vorrechte und Immunitäten werden ausschließlich gewährt, um unter allen Umständen die unbehinderte Ausübung der Tätigkeit der Organisation und die vollständige Unabhängigkeit der Personen, denen die Vorrechte und Immunitäten gewährt werden, sicherzustellen. Die zuständigen Behörden heben eine Immunität auf, wenn ihre Aufrechterhaltung verhindern würde, daß der Gerechtigkeit Genüge geschieht, und wenn sie ohne Beeinträchtigung der Zielsetzungen, für die sie gewährt worden ist, aufgehoben werden kann.

§ 2. Zuständig für Zwecke des § 1 sind
a) die Mitgliedstaaten für ihre Vertreter;
b) der Verwaltungsausschuß für den Generalsekretär;
c) der Generalsekretär für die übrigen Bediensteten der Organisation und für die von der Organisation berufenen Sachverständigen.

Artikel 12. Verhinderung von Mißbrauch

§ 1. Dieses Protokoll berührt nicht das Recht eines jeden Mitgliedstaates, alle Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, die im Interesse seiner öffentlichen Sicherheit angebracht sind.

§ 2. Die Organisation wird jederzeit mit den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um eine ordnungsgemäße Rechtspflege zu erleichtern, die Einhaltung der Gesetze und Vorschriften der Mitgliedstaaten zu gewährleisten und jeglichen Mißbrauch zu verhindern, der sich aus den in diesem Protokoll vorgesehenen Vorrechten und Immunitäten ergeben könnte.

Artikel 13. Behandlung eigener Staatsangehöriger

Ein Mitgliedstaat ist nicht verpflichtet, seinen eigenen Staatsangehörigen oder Personen, die ihren ständigen Aufenthalt in diesem Staat haben, die Vorrechte und Immunitäten gemäß
a) Artikel 8, ausgenommen Buchstabe d),
b) Artikel 9, ausgenommen Buchstabe a), b) und d),
c) Artikel 10, ausgenommen Buchstabe a) und b) zu gewähren.

Artikel 14. Ergänzungsabkommen

Die Organisation kann mit einzelnen oder mehreren Mitgliedstaaten Ergänzungsabkommen zur Durchführung dieses Protokolls in bezug auf diesen Mitgliedstaat oder diese Mitgliedstaaten sowie sonstige Vereinbarungen schließen, um die wirksame Tätigkeit der Organisation zu gewährleisten.


Lisa C «Ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo määrus» (RID) [01.01.2007]

Lisad A - G - saksa ja eesti keeles

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json