Teksti suurus:

Keskkonnaministri 30. detsembri 2002. a määruse nr 78 «Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded» muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.05.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 64, 1056

Keskkonnaministri 30. detsembri 2002. a määruse nr 78 «Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded» muutmine1

Vastu võetud 10.05.2004 nr 46

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» (RT I 2004, 9, 52) § 29 lõike 4 punkti 16 ja § 73 lõike 5 ning «Veeseaduse» (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 234; 50, 283; 94, 577; 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 64; 26, 156; 51, 352; 2004, 28, 190; 38, 258) § 121 lõike 3 ja § 261 lõike 2 alusel.

Keskkonnaministri 30. detsembri 2002. a määruses nr 78 «Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded» (RTL 2003, 5, 48) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» (RT I 2004, 9, 52) § 29 lõike 4 punkti 16 ja § 73 lõike 5 ning «Veeseaduse» (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 234; 50, 283; 94, 577; 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 64; 26, 156; 51, 352; 2004, 28, 190; 38, 258) § 121 lõike 3 ja § 261 lõike 2 alusel.»;

2) paragrahvi 10 lõike 1 punkti 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) mis eraldatakse reoveest, kus ohtlike ainete sisaldus ületab kalendriaasta jooksul keskkonnaministri 16. oktoobri 2003. a määruse nr 75 «Nõuete kehtestamine ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta» (RTL 2003, 110, 1736) nõudeid, v.a selle paragrahvi lõikes 2 loetletud raskmetallide osas.»;

3) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Kui sellise reoveepuhasti, mille jõudlus on alla 100 000 ie, sette sisaldus ei ületa kalendriaasta jooksul § 10 lõikes 2 esitatud piirväärtusi, võib raskmetallide sisalduse analüüse teha kolme aasta tagant, v.a juhul, kui ühiskanalisatsiooniga ühineb ettevõte, mille reovesi võib raskmetalle sisaldada.»;

4) paragrahvi 17 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Proovivõtukoha valikul arvestatakse haritava maa suurust, maaviljeluse eesmärki, mullastiku omadusi, mulla lõimist ja niiskust.»;

5) paragrahvi 17 täiendatakse lõigetega 3, 4, 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

« (3) Mullaproov võetakse keskmistatud proovina, mis koosneb 10–20 ühesuurusest 25 cm sügavuselt võetud üksikproovist. Kui mullakiht on õhem, võib üksikproovid võtta madalamalt, kuid mitte vähem kui 10 cm sügavuselt.

(4) Üksikproov võetakse 3–5 hektari samal eesmärgil viljeldava maa kohta võimalikult ühesuguse lõimise (liiv, saviliiv, liivsavi, savi, turvas) ja niiskusastmega mullast.

(5) Mullaproovi võtmisel liigutakse Z, S või U-kujuliselt.

(6) Üksikproovid kogutakse plastmassanumasse, segatakse hoolikalt ja võetakse 0,4–0,5 kg raskune keskmistatud proov.»
______________
1 EL nõukogu direktiiv 86/278/EMÜ keskkonna, eriti mulla kaitsmisel reoveesette kasutamisest põllumajanduses (Euroopa Liidu Teataja L 181, 04.07.1986, lk 6–12)

Minister Villu REILJAN
Kantsler Sulev VARE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json