Teksti suurus:

Põhjaveekogumite veeklassid, põhjaveekogumite veeklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning veeklasside määramise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.01.2010
Avaldamismärge:RTL 2004, 64, 1057

Põhjaveekogumite veeklassid, põhjaveekogumite veeklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning veeklasside määramise kord1

Vastu võetud 10.05.2004 nr 47

Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» (RT I 1994, 40, 665; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 14, 133; 42, 234; 50, 283; 94, 277; 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 64; 26, 156; 51, 352; 2004, 28, 190; 38, 258) § 38 lõike 4 alusel.

1. peatükk
PÕHJAVEEKOGUM JA PÕHJAVEEKOGUMI VEEKLASS

§ 1. Eesti põhjaveekogumid peamiste põhjaveekihtide järgi

(1) Eesti põhjaveekogumid peamiste põhjaveekihtide järgi on järgmised:
1) Kambrium-Vendi Voronka põhjaveekogum;
2) Kambrium-Vendi Gdovi põhjaveekogum;
3) Kambrium-Vendi põhjaveekogum;
4) Ordoviitsium-Kambriumi põhjaveekogum;
5) Ordoviitsiumi Ida-Viru põhjaveekogum;
6) Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogum;
7) Silur-Ordoviitsiumi Läänesaarte põhjaveekogum;
8) Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all;
9) Silur-Ordoviitsiumi ühendatud põhjaveekogum, välja arvatud punktides 7 ja 8 loetletud põhjaveekogumid;
10) Ülem-Devoni põhjaveekogum;
11) Kesk-Devoni põhjaveekogum;
12) Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum;
13) Kvaternaari Vasavere põhjaveekogum;
14) Kvaternaari Meltsiveski põhjaveekogum;
15) Kvaternaari ühendatud põhjaveekogum, välja arvatud punktides 13 ja 14 loetletud põhjaveekogumid.

(2) Põhjaveekogumite ülevaatekaardid esitatakse määruse lisades 1–5.

§ 2. Põhjaveekogumi veeklass

(1) Põhjaveekogumi veeklass on põhjaveekogumi seisundit väljendav vee kategooria, millele vastavad kindlad kvaliteedi- ja kvantiteedinäitajate väärtused.

(2) Põhjaveekogumi seisundit väljendavad veeklassid on järgmised:
1) hea – looduslik ja looduslähedane vesi;
2) halb – inimtegevuse tagajärjel reostunud või tugevalt reostunud vesi.

2. peatükk
PÕHJAVEEKOGUMI VEEKLASSILE VASTAVAD KVALITEEDI- JA KVANTITEEDINÄITAJATE VÄÄRTUSED

§ 3. Põhjaveekogumi veeklassile vastavad füüsikalis-keemilised kvaliteedinäitajad

(1) Põhjaveekogumi veeklassi kvaliteedinäitajad on elektrijuhtivus, pH, lahustunud hapniku sisaldus või oksüdeeritavus, kloriid-iooni, nitraat-iooni, ammoonium-iooni ja veekeskkonnale ohtlike ainete sisaldus.

(2) Põhjaveekogumi veeklassi füüsikalis-keemiliste kvaliteedinäitajate väärtused väljendavad põhjavee keemilise koostise muutusi, mis on tingitud inimtegevusest.

§ 4. Põhjaveekogumi hea veeklassi määramine füüsikalis-keemiliste kvaliteedinäitajate väärtuste järgi

Põhjaveekogumi kvalitatiivne seisund kuulub füüsikalis-keemiliste kvaliteedinäitajate väärtuste järgi heasse põhjaveekogumi veeklassi, kui põhjavesi vastab kõigile järgmistele kvaliteedinäitajate väärtustele:
1) lahustunud ainete kontsentratsioon mõõdetuna elektrijuhtivuse kaudu ei näita inimtegevusest tingitud reostust või soolase vee sissetungi;
2) kloriid-iooni sisaldus ei näita inimtegevusest tingitud reostust või soolase vee sissetungi;
3) nitraat-iooni sisaldus ei ületa 50 mg/l ja nitraatide sisalduse suurenemistendents ei põhjusta põhjaveest sõltuvate ökosüsteemide seisundi olulist halvenemist;
4) ammoonium-iooni sisaldus ei ületa looduslikult aeroobses põhjavees 0,5 mg/l või ei ületa looduslikult anaeroobses veekeskkonnas 1,5 mg/l või kui kvaliteedinäitaja väärtuse ületamise korral on tõestatud ammooniumi looduslik päritolu põhjavees;
5) taimekaitsevahendite sisaldus ei ületa 0,1 µg/l;
6) pH on vahemikus 6–9;
7) lahustunud hapniku sisaldus ei näita inimtegevusest tingitud vähenemistendentsi või vee oksüdeeritavus on = 5 mg/l O2;
8) puuduvad veekeskkonnale ohtlikud ained või nende sisaldus ei ületa keskkonnaministri 2. aprilli 2004. a määruses nr 12 «Pinnases ja põhjavees ohtlike ainete sisalduse piirnormid» (RTL 2004, 40, 662) esitatud veekeskkonnale ohtlike ainete piirväärtusi või kui selles punktis nimetatud õigusaktis esitatud veekeskkonnale ohtlike ainete põhjavees esinemise korral on tõestatud nende ainete looduslik päritolu.

§ 5. Põhjaveekogumi halva veeklassi määramine füüsikalis-keemiliste kvaliteedinäitajate väärtuste järgi

Füüsikalis-keemiliste kvaliteedinäitajate väärtuste järgi on põhjaveekogumi veeklass halb, kui § 4 punktides 1–8 nimetatud hea põhjaveekogumi veeklassi kvaliteedinäitajate väärtustele vastab vähem kui 90% põhjaveekogumi seirevõrgu vaatluspunktidest saadud kvaliteedinäitajate väärtustest.

§ 6. Põhjaveekogumi veeklassi kvantiteedinäitajad

(1) Põhjaveekogumi veeklassi kvantiteedinäitajad on põhjaveekogumi loodusliku ressursi kasutamise määr ja põhjaveevõtust tingitud põhjaveetaseme muutused.

(2) Põhjaveekogumi veeklassi kvantiteedinäitajate väärtused väljendavad põhjaveekogumi kvantitatiivset seisundit.

§ 7. Põhjaveekogumi hea veeklassi määramine kvantiteedinäitajate väärtuste järgi

Põhjaveekogumi kvantitatiivne seisund kuulub kvantiteedinäitajate väärtuste järgi heasse põhjaveekogumi veeklassi, kui põhjavesi vastab kõigile järgmistele kvantiteedinäitajate väärtustele:
1) põhjavee kasutamine on väiksem kinnitatud põhjaveevarudest või vesikonna majanduskava koostamise käigus määratud põhjaveekogumi looduslikust ressursist;
2) põhjaveetaseme muutustest tingitud põhjavee voolusuuna muutused ei põhjusta soolase vee sissetungi põhjaveekogumisse;
3) puudub pikaajaline põhjaveetaseme alanemistendents ja põhjaveetaseme alanemine ei põhjusta põhjaveest sõltuvate ökosüsteemide seisundi olulist halvenemist;
4) inimtegevusest tingitud põhjaveetaseme alanemine esines vähem kui 10%-l põhjaveekogumi seirevõrgu vaatluspunktides.

3. peatükk
PÕHJAVEEKOGUMI VEEKLASSI MÄÄRAMINE

§ 8. Põhjaveekogumi veeklassi määramine

(1) Põhjaveekogumi veeklass määratakse halvima põhjaveekogumi veeklassile vastava kvaliteedi- või kvantiteedinäitaja väärtuse järgi.

(2) Põhjaveekogumi veeklassi määramisel kvaliteedi- või kvantiteedinäitajate väärtuste järgi kasutatakse põhjaveeseire, veeuuringute ja keskkonnalubadest saadavat keskkonnateavet.

(3) Põhjaveekogumi veeklassi määramiseks kasutatav seirevõrk kujundatakse, arvestades põhjaveekogumi hüdrogeoloogilisi tingimusi (näiteks poorsus, veevahetuse kiirus, surveline või survetu põhjavesi, tundlikkus hüdrokeemiliste mõjurite suhtes).

(4) Põhjaveekogumi veeklassi määramiseks kasutatav seirevõrk ja seiresagedus määratakse vesikonna majanduskavas.

4. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§ 9. Põhjaveekogumite veeklasside määramise tähtaeg

Põhjaveekogumite veeklassid tuleb määrata 1. jaanuariks 2006. Põhjaveekogumite veeklassid määratakse uuesti iga kuue aasta järel.

_____________
1 Euroopa parlamendi ja EL nõukogu direktiiv 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik (EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1)

Minister Villu REILJAN
Kantsler Sulev VARE

Keskkonnaministri 10. mai 2004. a määruse nr 47 «Põhjaveekogumite veeklassid, põhjaveekogumite veeklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning veeklasside määramise kord»
lisa 1

Kambrium-Vendi Voronka põhjaveekogumi, Kambrium-Vendi Gdovi põhjaveekogumi ja Kambrium-Vendi põhjaveekogumi ülevaatekaart

Keskkonnaministri 10. mai 2004. a määruse nr 47 «Põhjaveekogumite veeklassid, põhjaveekogumite veeklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning veeklasside määramise kord»
lisa 2

Ordoviitsium-Kambriumi põhjaveekogumi ülevaatekaart


Keskkonnaministri 10. mai 2004. a määruse nr 47 «Põhjaveekogumite veeklassid, põhjaveekogumite veeklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning veeklasside määramise kord»

lisa 3

Ordoviitsiumi Ida-Viru põhjaveekogumi, Ordoviitsium Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogumi, Silur-Ordoviitsiumi Läänesaarte põhjaveekogumi, Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekogumi Devoni kihtide all ja Silur-Ordoviitsiumi ühendatud põhjaveekogumi ülevaatekaart

Keskkonnaministri 10. mai 2004. a määruse nr 47 «Põhjaveekogumite veeklassid, põhjaveekogumite veeklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning veeklasside määramise kord»
lisa 4

Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogumi, Kesk-Devoni põhjaveekogumi ja Ülem-Devoni põhjaveekogumi ülevaatekaart

Keskkonnaministri 10. mai 2004. a määruse nr 47 «Põhjaveekogumite veeklassid, põhjaveekogumite veeklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning veeklasside määramise kord»
lisa 5

Kvaternaari ühendatud põhjaveekogumi, Kvaternaari Vasavere põhjaveekogumi, Kvaternaari Meltsiveski põhjaveekogumi ülevaatekaart

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json