Teksti suurus:

Tallinna parkide kaitse alla võtmine ja välispiiride kirjeldused

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.05.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 64, 1075

Tallinna parkide kaitse alla võtmine ja välispiiride kirjeldused1

Vastu võetud 06.05.2004 nr 341

Korraldus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 2002, 6, 21; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 99, 579) § 5 lõigete 2 ja 4 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 30. mai 2000. a määruse nr 173 «Kaitsealuste parkide kaitse-eeskiri» (RT I 2000, 43, 272) § 1 lõikega 3.

1. Kaitse alla võtmine

Kaitse alla võetakse korralduses esitatud piirides Tallinnas asuvad Kanuti aia park, Tammsaare park, Toompark, Tornide väljaku park, Tuvi park, Viruvärava mäe ehk Musumäe park.

2. Kanuti aia pargi välispiir

Kanuti aia piir kulgeb Mere puiestee ja Kanuti tänava ristumiskohast mööda Kanuti tänava pargipoolset teemaad läände kuni Kalevi ujula krundini, sealt mööda nimetatud krundi piiri lõunasse kuni korvpalliplatsi ääristava betoonaiani, edasi mööda betoonaeda kuni pargi piirdeks oleva kiviaiani, mööda seda lõunasse kuni Mere pst 5 hooneni, mööda hoone seina ning piki selle sirgjoonelist pikendust itta kuni Mere puiesteeni ning mööda Mere puiestee pargipoolset teemaad põhja suunas kuni ristumiseni Kanuti tänavaga.

3. Tammsaare pargi välispiir

Tammsaare pargi piir kulgeb Pärnu maantee ja Viru väljak 4 kinnistu ristumiskohast mööda Pärnu maantee pargipoolset teemaad edela suunas kuni Pärnu mnt 5 (Eesti Draamateater) sissesõiduteeni, sealt edasi mööda nimetatud sissesõidutee pargipoolset teemaad kagu suunas ning seejärel mööda Estonia puiestee 4 (Estonia teater) krunti ümbritseva tee pargipoolset piiri kirde ning kagu suunas kuni ristumiseni Estonia puiesteega, mööda Estonia puiestee põhjapoolset teemaad kirde suunas kuni parki läbiva kagu-loodesuunalise pargiteeni, mööda selle pargipoolset serva loode suunas kuni Viru väljak 4 põhja-lõunasuunalise kinnistu piirini ning sealt mööda nimetatud kinnistu läänepiiri põhja suunas kuni ristumiseni Pärnu maanteega.

4. Toompargi välispiir

Toompargi piir kulgeb Toompuiestee ja Nunne tänava ristumiskohast mööda Nunne tänava pargipoolset teemaad kuni Nunne 11 kinnistuni, mööda nimetatud kinnistu läänepoolset piiri ja piki selle sirgjoonelist pikendust lõunasse kuni Toompea müürini, mööda müüri edelasse ja seejärel lõunasse kuni ristumiseni Falgi teega, mööda Falgi tee pargipoolset teemaad läände kuni ristumiseni bastioni müüriga, mööda müüri kirdesse ja loodesse ning piki müüri sirgjoonelist pikendust kirdesse kuni kinnistu Toompuiestee 18c hooneni, mööda nimetatud hoone pargipoolset seina kuni Toompuiesteeni ning mööda Toompuiestee pargipoolset teemaad põhja ja seejärel kirdesse kuni ristumiseni Nunne tänavaga, jättes välja kinnistud Toompuiestee 24, 26 ning 30.

5. Tornide väljaku pargi välispiir

Tornide väljaku pargi piir kulgeb Rannamäe tee ja Suurtüki tänava ristumiskohast mööda Suurtüki tänava pargipoolset teemaad kagusse kuni bastioni müürini, mööda müüri edelasse kuni Suur-Kloostri tänavani, edasi mööda Suur-Kloostri pargipoolset teemaad läände kuni ristumiseni Nunne tänavaga, mööda Nunne tänava pargipoolset teemaad kuni ristumiseni Rannamäe teega ning mööda Rannamäe tee läänepoolset teemaad kuni ristumiseni Suurtüki tänavaga.

6. Tuvi pargi välispiir

Tuvi pargi piir kulgeb Veetorni tänava ja Toom-Kuninga 11 (Saksa saatkond) kinnistu ristumiskohast mööda Toom-Kuninga 11 ja Toom-Kuninga 13a kinnistute idapiiri lõuna suunas kuni Suur-Ameerika 14 kinnistu loodenurgani, mööda Suur-Ameerika 14 ja Suur-Ameerika 14d kinnistute põhjapiiri ida suunas kuni kinnistu Tuvi 14b edelanurgani, mööda selle kinnistu läänepiiri põhja, ida ning seejärel põhja suunas kuni sama kinnistu loodenurgani, seejärel mööda nimetatud kinnistu läänepiiri sirgjoonelist pikendust põhja suunas kuni kinnistu Tuvi 12 edelanurgani, mööda selle kinnistu läänepiiri ning selle mõttelist pikendust põhja suunas kuni Veetorni tänavani ning sealt mööda Veetorni tänava pargipoolset teemaad lääne suunas Toom-Kuninga 11 kinnistu piirini.

7. Viruvärava mäe ehk Musumäe pargi välispiir

Viruvärava mäe ehk Musumäe pargi piir kulgeb Valli ja Viru tänava ristumiskohast mööda Viru tänava pargipoolset teemaad itta kuni ristumiseni Pärnu maanteega, mööda Pärnu maantee pargipoolset teemaad edelasse kuni pargi piirdeks oleva müüri pöördumiseni loodesse, mööda nimetatud müüri kuni ristumiseni Valli tänavaga ning mööda Valli tänava pargipoolset teemaad kirdesse kuni ristumiseni Viru tänavaga.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» (RT I 1999, 31, 425; 33, õiend; 40, õiend; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336; 62, 376; 2003, 13, 67; 23, 140) sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

______________
1 Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitsest (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7) ja Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitsest (EÜT L 103, 25.04.1979, lk 1)

Peaminister Juhan PARTS
Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json