Teksti suurus:

Tallinna kaitsealuste parkide välispiiride kirjeldused

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.05.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 64, 1076

Tallinna kaitsealuste parkide välispiiride kirjeldused1

Vastu võetud 06.05.2004 nr 342

Korraldus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 2002, 6, 21; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 99, 579) § 5 lõike 4 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 30. mai 2000. a määruse nr 173 «Kaitsealuste parkide kaitse-eeskiri» (RT I 2000, 43, 272) § 1 lõikega 3.

1. Fahle aed
1) Fahle aed asub Tallinna Kesklinna linnaosas ning on kaitse alla võetud Tallinna Linnavalitsuse 28. mai 1993. a määrusega nr 105 «Linnapuude, parkide ja aedade looduskaitse alla võtmine»;
2) Fahle aia piir kulgeb Pirita tee ja Narva maantee ristumiskohast mööda Narva maantee pargipoolset teemaad itta kuni ristumiseni Lauluväljaku kinnistuga, sealt edasi mööda Lauluväljaku kinnistu piiri kirdesse kuni Pirita tee 12 kinnistuni, mööda nimetatud kinnistu piiri edelasse ning seejärel loodesse kuni ristumiseni Lauluväljaku sissesõiduteega, edasi mööda selle tee pargipooset teemaad edelasse kuni Pirita teeni ning mööda Pirita tee pargipoolset teemaad kuni ristumiseni Narva maanteega.

2. Falgi park
1) Falgi park asub Tallinna Kesklinna linnaosas ning on kaitse alla võetud Tallinna Linnavalitsuse 28. mai 1993. a määrusega nr 105 «Linnapuude, parkide ja aedade looduskaitse alla võtmine»;
2) Falgi pargi piir kulgeb A. Adamsoni tänava ja Toompuiestee ristumiskohast mööda pargi piirdeks olevat kivimüüri kagusse kuni Wismari tänavani, sealt mööda nimetatud piirdemüüri läände kuni Wismari 6 kinnistut ümbritseva aiani, edasi mööda nimetatud aeda põhja poole ning seejärel loodesse kuni aia loodenurgani, mööda aia sirgjoonelist pikendust kuni A. Adamsoni 3 maja kagunurgani, mööda maja idaseina kuni A. Adamsoni tänavani ning sealt mööda A. Adamsoni tänava pargipoolset kivimüüri Toompuiesteeni.

3. Harjumäe park
1) Harjumäe park asub Tallinna Kesklinna linnaosas ning on kaitse alla võetud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. juuni 1959. a määrusega nr 218;
2) Harjumäe pargi piir kulgeb Toompea tänava ja Komandandi tee ristumiskohast mööda Komandandi teed lääne-kagu suunas kuni Maieri trepini, mööda seda itta kuni Harju tänavani, mööda Harju tänava pargipoolset teemaad lõuna suunas kuni Komandandi trepini, mööda treppi läände kuni bastioni müürini, mööda müüri kuni ristumiseni Toompea tänavaga ning mööda Toompea tänava pargipoolset teemaad põhja suunas kuni ristumiseni Komandandi teega;
3) Harjumäe pargi Kaarli puiestee lahustüki piir kulgeb Kaarli puiestee ja Toompea tänava ristumiskohast mööda Kaarli puiestee pargipoolset teemaad kirdesse kuni Vabaduse väljakuni, mööda Vabaduse väljaku pargipoolset teemaad kuni ristumiseni Kaarli puiesteega, mööda Kaarli puiestee pargipoolset teemaad edelasse kuni ristumiseni Toompea tänavaga ning mööda Toompea tänava pargipoolset teemaad kuni ristumiseni Kaarli puiesteega.

4. Hirvepark
1) Hirvepark asub Tallinna Kesklinna linnaosas ning on kaitse alla võetud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. juuni 1959. a määrusega nr 218;
2) Hirvepargi piir kulgeb Wismari tänava ja Toompea tänava ristumiskohast mööda Wismari tänava pargipoolset teemaad lääne-edela suunas kuni Toompuiesteeni, mööda Toompuiestee pargipoolset teemaad loodesse kuni Toompuiestee 10 kinnistu edelanurgani, piki nimetatud kinnistu lõunapiiri kirde suunas kuni pargi kõnniteeni, sealt mööda nimetatud pargiteed põhja suunas kuni ristumiseni kagu-edelasuunalise pargiteega, mööda seda edelasse kuni ristumiseni põhja-lõunasuunalise pargiteega, mööda seda kuni ristumiseni Falgi teega, edasi mööda Falgi tee pargipoolset teemaad itta kuni ristumiseni bastioni müüriga ning mööda seda kuni ristumiseni Toompea tänavaga ning mööda Toompea tänava pargipoolset teemaad kagusse kuni ristumiseni Wismari tänavaga.

5. Kadrioru park
1) Kadrioru park asub Tallinna Kesklinna linnaosas ning on kaitse alla võetud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. juuni 1959. a määrusega nr 218;
2) Kadrioru pargi piir kulgeb Narva maantee ja Võidujooksu tänava ristumiskohast mööda Võidujooksu tänava pargipoolset teemaad edela suunas kuni ristumiseni Lasnamäe tänavaga, sealt edasi mööda Lasnamäe tänava pargipoolset teemaad kuni Lasnamäe 29 krundini, edasi mööda nimetatud krundi ja kruntide Lasnamäe 27 ja 25 piiri loode ja edela suunas ning mööda Lasnamäe 25 krundi piiri kagu suunas kuni ristumiseni Lasnamäe tänavaga, sealt mööda Lasnamäe tänava pargipoolset teemaad edela suunas kuni Lasnamäe 23a krundini, mööda nimetatud krundi piiri loode ja seejärel edela suunas piki paeastangut kuni jalakäijate trepini, sealt edasi mööda treppi loodesse kuni ristumiseni Mäekalda tänavaga, ületab risti tänava ja kulgeb mööda Mäekalda tänava pargipoolset teemaad edelasse kuni ristumiseni Rohelise aasa tänavaga, edasi mööda Rohelise aasa tänava pargipoolset teemaad põhja suunas kuni Kaarna alleeni, sealt mööda parkimisplatsi parempoolset serva kirdesse kuni Kadrioru tennisekeskuse piirdeaiani, mööda seda kirde suunas kuni ristumiseni L. Koidula tänavaga, pöördub piki piirdeaeda loodesse ning seejärel edelasse kuni ristumiseni Roheline aas 13 hoonega, sealt mööda nimetatud hoone välisseina loodesse ning seejärel edelasse kuni tenniseväljakute piirdeaiani, mööda seda loode ja seejärel edela suunas ning piki piirdeaia sirgjoonelist pikendust kuni Rohelise aasa tänavani, sealt mööda Rohelise aasa tänava pargipoolset teemaad loodesse ning seejärel kirdesse kuni ristumiseni L. Koidula tänavaga, ületab risti nimetatud tänava ning kulgeb mööda selle tänava pargipoolset teemaad loodesse kuni ristumiseni J. Poska tänavaga, edasi mööda J. Poska tänava pargipoolset teemaad kirdesse kuni ristumiseni A. Weizenbergi tänavaga, ületab risti selle tänava ning ristub A. Weizenbergi 33 krundi lõunapoolse piiriga, sealt kulgeb mööda nimetatud krundi lõunapoolset piiri kuni sama krundi idanurgani, edasi piki J. Poska tänava kruntide 34, 36b, 36a ja 36 ning Narva mnt kruntide 92, 96a, 98 ja 100 pargipoolset piiri kirdesse, seejärel piki Narva mnt 100 krundi pargipoolset piiri loodesse kuni ristumiseni Narva maanteega, sealt mööda Narva maantee pargipoolset teemaad kirdesse kuni ristumiseni Narva mnt 108 kinnistuga, edasi mööda nimetatud kinnistu pargipoolset piiri edelasse ja itta, sealt piki Narva mnt 110, 112 ja 114 kinnistute pargipoolset piiri kuni ristumiseni Kadri teega, mööda seda edelasse kuni ristumiseni pargi piiriks oleva kraaviga, mööda seda kraavi kagusse kuni ristumiseni Kuristiku tänavaga, edasi mööda Kuristiku tänava parempoolset teemaad kirde suunas kuni ristumiseni Kuristiku 9 kinnistuga ja sealt mööda nimetatud kinnistu ja Kuristiku 7 kinnistu paeastangupoolset piiri kirdesse ning seejärel loodesse kuni ristumiseni Kuristiku tänavaga, siis mööda nimetatud tänava pargipoolset teemaad kuni Kuristiku 3 kinnistuni ning mööda nimetatud kinnistu pargipoolset piiri kagusse ja kirdesse kuni ristumiseni Narva maanteega ning mööda Narva maantee pargipoolset teemaad kuni ristumiseni Võidujooksu tänavaga;
3) Kadrioru pargi lahustüki piir kulgeb Narva maanteelt mööda Russalkat ümbritsevat kõnniteed kirdesse ja seejärel põhja ja loodesse kuni Tallinna lahe kaldajooneni, mööda seda itta kuni Narva mnt 67b piirdeaia kõrval oleva kõnniteeni, mööda nimetatud kõnniteed lõunasse kuni ristumiseni Narva maanteega ning mööda Narva maantee pargipoolset teemaad kirdesse kuni Russalkat ümbritseva kõnniteeni.

6. Kalamaja kalmistupark
1) Kalamaja kalmistupark asub Tallinna Põhja-Tallinna linnaosas ning on kaitse alla võetud Tallinna Linnavalitsuse 28. mai 1993. a määrusega nr 105 «Linnapuude, parkide ja aedade looduskaitse alla võtmine»;
2) Kalamaja kalmistupargi piir kulgeb mööda Tööstuse tänava ja Tööstuse 46 krundi idapoolset piiri kirde suunas kuni Tööstuse 48 krundini, mööda selle idapiiri kirde, ida ning seejärel põhja suunas kuni raudteetammini, edasi mööda raudteetammi ida suunas kuni Uus-Kalamaja 10e kinnistut ümbritseva aiani, mööda seda lõunasse ja seejärel läände ning piki aia sirgjoonelist pikendust Kungla 59 kirdenurgani, mööda selle ning Kungla 57 kinnistute põhjapiiri lääne ja seejärel lõuna suunas kuni Kungla 53 krundi põhjapiirini, edasi mööda krunti ümbritsevat piirdeaeda läände ning edelasse mööda Kungla tänava kruntide läänepoolseid piirdeid kuni Tööstuse tänavani ning edasi mööda Tööstuse tänava pargipoolset teemaad kuni Tööstuse 46 krundi piiriks oleva müürini.

7. Kopli kalmistupark
1) Kopli kalmistupark asub Tallinna Põhja-Tallinna linnaosas ning on kaitse alla võetud Tallinna Linnavalitsuse 28. mai 1993. a määrusega nr 105 «Linnapuude, parkide ja aedade looduskaitse alla võtmine»;
2) Kopli kalmistupargi piir kulgeb Kopli tänava ja Pelguranna tänava ristumiskohal oleva pargi piirdeaiast mööda Pelguranna tänava pargi parkimisplatsi pargipoolset teemaad edelasse kuni pargi piirdeks oleva aiani, mööda seda edelasse, seejärel läände kuni ristumiseni võrkaiaga, mööda võrkaeda loodesse kuni lõikumiseni ida-läänesuunalise pargiteega, edasi mööda teed läände kuni Kopli 69c krundi piirini ning mööda seda põhja, läände ning uuesti põhja kuni pargi piirdeaiani, edasi mööda pargi piirdeaeda loodesse ja seejärel kirdesse kuni Kopli tänavani ning paralleelselt Kopli tänavaga mööda pargi piirdeaeda kuni ristumiseni Pelguranna tänavaga.

8. Lindamäe park
1) Lindamäe park asub Tallinna Kesklinna linnaosas ning on kaitse alla võetud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. juuni 1959. a määrusega nr 218;
2) Lindamäe pargi piir kulgeb Falgi tee ja Toompea tänava ristumiskohast mööda Toompea tänava pargipoolset teemaad kagu suunas kuni ristumiseni bastioni müüriga, mööda müüri kuni ristumiseni Falgi teega ning mööda Falgi tee pargipoolset teemaad kuni ristumiseni Toompea tänavaga.

9. Löwenruh’ park
1) Löwenruh’ park asub Tallinna Kristiine linnaosas ning on kaitse alla võetud Tallinna Linnavalitsuse 28. mai 1993. a määrusega nr 105 «Linnapuude, parkide ja aedade looduskaitse alla võtmine»;
2) Löwenruh’ pargi piir kulgeb Mustamäe tee ja Linnu tee ristumiskohast mööda Linnu tee pargipoolset teemaad kagu suunas kuni ristumiseni Algi tänavaga, sealt mööda Algi tänava pargipoolset tänavaserva kirde suunas kuni ristumiseni kagu-loodesuunalise pinnasteega, mööda seda loode suunas kuni Mustamäe tee 59 hoonet ümbritseva asfaltplatsini, mööda selle serva edela ning seejärel loode ja kirde suunas kuni Mustamäe tee 59 sissesõiduteeni, edasi mööda selle pargipoolset teemaad kuni ristumiseni Mustamäe teega ning mööda Mustamäe tee pargipoolset teemaad edela suunas kuni ristumiseni Linnu teega.

10. Roheline turg
1) Roheline turg asub Tallinna Kesklinna linnaosas ning on kaitse alla võetud Tallinna Linnavalitsuse 28. mai 1993. a määrusega nr 105 «Linnapuude, parkide ja aedade looduskaitse alla võtmine»;
2) Rohelise turu piir kulgeb Pika tänava ja Olevimäe tänava ristumiskohast mööda Pika tänava pargipoolset teemaad kirdesse kuni ristumiseni Pikk 34 kinnistu piiriga, edasi mööda nimetatud kinnistu pargipoolset piiri kagu suunas kuni ristumiseni Olevimäe tänavaga ning edasi mööda Olevimäe tänava pargipoolset teemaad edelasse kuni ristumiseni Pika tänavaga.

11. Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» (RT I 1999, 31, 425; 33, õiend; 40, õiend; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336; 62, 376; 2003, 13, 67; 23, 140) sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

______________
1 Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitsest (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7) ja Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitsest (EÜT L 103, 25.04.1979, lk 1)

Peaminister Juhan PARTS
Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json