Teksti suurus:

Reklaamimaksu kehtestamine Räpina vallas

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2004, 129, 1145

Reklaamimaksu kehtestamine Räpina vallas

Vastu võetud 28.01.2004 nr 4

Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22) § 22 lõike 1 punkti 2 ja kohalike maksude seaduse (RT I 1994, 68, 1169; 1996, 49, 953; 1999, 16, 269; 101, 903; 2000, 33, 196; 81, 515; 2002, 44, 284; 110, 654) § 2 lõike 1; § 4 ja § 5 punkti 5, Räpina Vallavolikogu määrab:

1. Kehtestada Räpina vallas reklaamimaks.

2. Maksuobjekt
2.1. Reklaamimaksuga maksustatakse Räpina valla haldusterritooriumil väljaspoole hooneid paigaldatud reklaamid.
2.2. Reklaam käesoleva määruse mõttes on igasugune juriidilise ja füüsilise isiku ettevõtlust kajastav visuaalne informatsioon, v.a lipud ning ettevõtte ametliku nimetusega kuni 1,5 m2 silt peasissekäigu kõrval, ettevõtte sissesõidu kõrval või hoone fassaadil.
2.3. Reklaami paigaldamise õiguse annab Räpina Vallavalitsus.
2.4. Räpina valla haldusterritooriumile paigaldatavad reklaamid kooskõlastab vallavalitsuse majandusosakond.

3. Reklaamimaksuga maksustatavad alad
3.1. Räpina linna ja Võõpsu aleviku territoorium;
3.2. Linte, Leevaku, Ruusa ja Ristipalo küla keskus;
3.3. Räpina valla territooriumil asuvate riiklike maanteedega piirnevad alad.

4. Maksumaksja
4.1. Reklaamimaksu maksavad füüsilised või juriidilised isikud, kellele kuulub määruse punktis 1 nimetatud maksuobjekt.

5. Maksumäär
5.1. Reklaami maksumäär sõltub reklaami pinna suurusest:

5.1.1. kuni 1 m2 – 50 krooni kuus;
5.1.2. 1,0 m2 kuni 3 m2 – 100 krooni kuus;
5.1.3. 3,0 m2 kuni 5 m2 – 200 krooni kuus;
5.1.4. 5,0 m2 kuni 20 m2 – 300 krooni kuus;
5.1.5. enam kui 20 m2 – 500 krooni kuus.

5.2. Lahja alkoholi (õlu, siider) reklaamimisel rakendatakse kahekordset maksumäära.
5.3. Kange alkoholi reklaamimisel rakendatakse kolmekordset maksumäära.
5.4. Oma territooriumile ja hoone fassaadile üle 1,5 m2 paigaldatud enesereklaami korral rakendatakse koefitsienti 0,5.

6. Maksu tasumise kord
6.1. Reklaamimaks tasutakse Räpina valla eelarvesse vallavalitsuse poolt koostatud ja reklaami omanikule või haldajale saadetud arvete alusel 15 päeva jooksul pärast arve saamist.

7. Maksuvabastused ja nende andmise kord
7.1. Reklaamimaksust on vabastatud:
7.1.1. riigi- ja omavalitsusasutuste ning erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaam;
7.1.2. füüsilised või juriidilised isikud, kes on registreeritud Räpina valla haldusterritooriumil;
7.1.3. tööandjad, kes annavad alaliselt tööd vähemalt viiele Räpina valla kodanikule tingimusel, et töökoht asub Räpina valla haldusterritooriumil;
7.1.4. ühekordsed reklaamid kestusega kuni kümme päeva;
7.1.5. teenindava iseloomuga reklaamid, suunaviidad;
7.1.6. infokandja, mis on paigaldatud vahetult kaupluse või muu teenindusasutuse sissepääsu juurde ja kajastab selle kaupluse nime, asutuse lahtioleku aega, pakutavate kaupade või teenuste sortimenti ja hinda;
7.1.7. vaateakende ekspositsioon, mis on vaateakende kujunduses kasutatava kauba, teenuse näidised, kunstilise kujunduse elemendid ja hinna info.
7.2. Heategevusele suunatud reklaamid võib Räpina Vallavalitsuse korraldusega vabastada reklaamimaksust.

8. Vastutus maksumääruse rikkumise eest
8.1. Kehtestatud tähtajast hiljem tasutud summalt arvestatakse intressi maksukorralduse seaduses sätestatud korras.
8.2. Vastutus reklaamimaksumääruse rikkumise eest tuleneb maksukorralduse seadusest ja haldusõigusrikkumise seadustikust.
8.3. Määrusega vastuolus paigaldatud reklaamid, samuti üle kahe kuu käesoleva maksu tasumata jätnud maksumaksjate reklaamid võib Räpina Vallavalitsuse korraldusel maha monteerida, kusjuures kulud kannab maksuvõlgnik.
8.4. Määrusega kehtestatud täiendavalt maksmisele kuuluvad summad laekuvad Räpina Vallavalitsuse eelarvesse.
8.5. Kontrolli maksumääruse täitmise üle teostab Räpina Vallavalitsuse majandusosakond.

9. Vaidluste lahendamine
9.1. Maksumääruse täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt kehtivale seadusandlusele.

10. Tunnistada kehtetuks Räpina Linnavolikogu 12. aprilli 1995. a määrus nr 21 ja linnavolikogu 20. detsembri 1995. a määrus nr 25.

11. Enne maksumääruse jõustumist paigaldatud reklaamid tuleb määrusega vastavusse viia hiljemalt 1. aprilliks 2004. a.

12. Määrus jõustub 1. veebruaril 2004. a.

Isik, kes leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada halduskohtumenetluse seadustiku § 9 lõike 1 alusel ja §-s 10 sätestatud nõudeid järgides 30 päeva jooksul kaebuse Tartu Halduskohtule. Kaebuse võib esitada ka kohaliku maa- ja linnakohtu kaudu. Kaebuse esitamise tähtaeg algab päevast, mil isik vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud saama.

Volikogu aseesimees Väino KIVIOJA