Teksti suurus:

Käibemaksuseaduse § 15 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.05.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 43, 299

Käibemaksuseaduse § 15 muutmise seadus

Vastu võetud 06.05.2004

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 12. mai 2004. a otsusega nr 632

§ 1. Käibemaksuseaduse (RT I 2003, 82, 554) §-s 15 tehakse järgmised muudatused:

1) lõiget 3 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

« 9) ekspordi eesmärgil vabatsooni või vabalattu toimetatav ühenduse kaup ja vabatsoonis või vabalaos olev ühenduse kaup, mis eksporditakse 15 päeva jooksul vabatsooni või vabalattu toimetamisest.»;

2) lõike 4 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) kauba ekspordiga, mida teostab vahendaja teise isiku nimel ja arvel, või käesoleva lõike punktides 1–6 sätestatud teenuse osutamisega vahetult seotud teenus;»;

3) lõiget 4 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

« 8) välistransiidi tolliprotseduuril oleva kauba veoteenus ja sellise kauba veoga seotud lossimine, laadimine ja ladustamine veolepingu raames, kui see vedu moodustab osa veost, mis algab või lõppeb ühendusevälises riigis, tingimusel, et kaup toimetatakse Eestist välja.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval ja seda kohaldatakse tagasiulatuvalt 2004. aasta 1. maist.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json