Teksti suurus:

Täitemenetluse seadustiku, jälitustegevuse seaduse, kriminaalmenetluse koodeksi ning halduskohtumenetluse seadustiku muutmise ja täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 61, 981

Täitemenetluse seadustiku, jälitustegevuse seaduse, kriminaalmenetluse koodeksi ning halduskohtumenetluse seadustiku muutmise ja täiendamise seadus

Vastu võetud 11.06.1998

I. Täitemenetluse seadustikus (RT I 1993, 49, 693; 1997, 43/44, 723; 1998, 41/42, 625; 51, 756 ) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 1. Paragrahvis 98:

1) paragrahvi senine tekst loetakse lõikeks 1 ja lõike 1 punktist 5 jäetakse välja sõnad «administratsiooni kontrolli all»;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

«(2) Kõik kinnipeetavale saadetud või tema poolt saadetavad kirjad, välja arvatud käesoleva paragrahvi 1. lõike punktis 7 tähendatud asutustele adresseeritud kirjad, avatakse julgeoleku ja ohutuse tagamiseks kinnipeetava juuresolekul ning võetakse sealt ära keelatud esemed.»

§ 2. Paragrahvis 122:

1) paragrahvi senine tekst loetakse lõikeks 1 ja tekstist jäetakse välja sõnad «administratsiooni järelevalve all»;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

«(2) Kinnipeetava kirjavahetuse, postisaadetiste ning telefoni, telegraafi või muude üldkasutatavate tehniliste sidekanalitega edastatavate sõnumite sisu on õigus kontrollida ainult jälitustegevuse seaduses (RT I 1994, 16, 290; 1995, 15, 173; 1996, 49, 955; 1997, 81, 1361; 93, 1557; 1998, 47, 698; 50, 753; 51, 756) sätestatud alustel ja korras kohtu loal.»

§ 3. Paragrahvis 171:

1) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Eelvangistuses peetaval on õigus kirjavahetusele, postisaadetistele, telefoni, telegraafi või muude üldkasutatavate tehniliste sidekanalite kasutamisele ning kokkusaamistele vabaduses viibivate isikutega kinnipidamiskoha sisekorraeeskirjadega kehtestatud korras. Seda õigust võib kinnipidamiskoha administratsioon piirata ainult uurija, prokuröri või kohtu, kui kriminaalasi on kohtu menetluses, seaduslike nõudmistega. Keelatud on eelvangistuses peetava kirjavahetuse, postisaadetiste, telefoni, telegraafi või muude üldkasutatavate tehniliste sidekanalite kasutamise piiramine suhtlemiseks kaitsja, prokuröri, uurija, kohtu või Vanglate Ametiga.»;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

«(41) Eelvangistuses peetava kirjavahetuse, postisaadetiste, telefoni, telegraafi või muude üldkasutatavate tehniliste sidekanalitega edastatavate sõnumite sisu on õigus kontrollida ainult jälitustegevuse seaduses sätestatud alustel ja korras kohtu loal.»

II. Jälitustegevuse seaduses (RT I 1994, 16, 290; 1995, 15, 173; 1996, 49, 955; 1997, 81, 1361; 93, 1557; 1998, 47, 698; 50, 753; 51, 756) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 4. Paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Käesoleva seaduse §-s 121 loetletud jälituse erandtoimingute teostamise ajendiks on:

1) kinnipidamiskohas või väljaspool seda ettevalmistatava või toimepandava kuriteo tõkestamine, olenemata selle raskusastmest;

2) tõe selgitamise vajadus eelvangistuses peetava või vabadusekaotust kandva kinnipeetava kriminaalasjas, olenemata toimepandud kuriteo raskusastmest.»

§ 5. Paragrahvi 12 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna «lõikes» sõnadega «ning käesoleva seaduse §-s 121».

§ 6. Paragrahvi 12 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna «jälitusametkonnad» sõnadega «välja arvatud Vanglate Amet».

§ 7. Seadust täiendatakse §-ga 121 järgmises sõnastuses:

«§ 121. Jälituse erandtoimingute teostamine kinnipidamiskohas

Vanglate Ametil on õigus teostada kinnipidamiskohtades järgmisi jälituse erandtoiminguid:

1) eelvangistuses peetava või vabadusekaotust kandva kinnipeetava postisaadetiste varjatud läbivaatust;

2) eelvangistuses peetava või vabadusekaotust kandva kinnipeetava telegraafi, telefoni või muude üldkasutatavate tehniliste sidekanalite kaudu edastatavate sõnumite ja muu teabe salajast pealtkuulamist ning salvestamist.»

§ 8. Seadust täiendatakse §-ga 131 järgmises sõnastuses:

«§ 131. Kohtu luba jälituse erandtoimingute teostamiseks kinnipidamiskohas

(1) Uurija, kelle menetluses on eelvangistuses peetava või vabadusekaotust kandva kinnipeetava kriminaalasi, esitab põhjendatud kirjaliku taotluse kinnipidamiskoha asukohajärgsele maa- või linnakohtule käesoleva seaduse §-s 121 nimetatud jälituse erandtoimingute teostamiseks Vanglate Ametile loa andmiseks või alustatud jälitusmenetluse jätkamise lubamiseks, mis on vajalik eelvangistuses peetava või vabadusekaotust kandva kinnipeetava kriminaalasjas tõe väljaselgitamiseks.

(2) Vanglate Ameti peadirektor või tema kohuseid täitev isik esitab põhjendatud kirjaliku taotluse kinnipidamiskoha asukohajärgsele halduskohtule käesoleva seaduse §-s 121 nimetatud jälituse erandtoimingute teostamiseks Vanglate Ametile loa andmiseks või alustatud jälitusmenetluse jätkamise lubamiseks, mis on vajalik kinnipeetavate poolt kinnipidamiskohas ettevalmistatava või toimepandava kuriteo tõkestamiseks ja avastamiseks.

(3) Edasilükkamatutel juhtudel võib Vanglate Ameti peadirektor või tema kohuseid täitev ametiisik anda kirjaliku korralduse käesolevas seaduses loetletud jälituse erandtoimingute tegemiseks ilma kohtuniku loata. Vanglate Ameti peadirektor või tema kohuseid täitev ametiisik saadab kohe kirjaliku teate vastava korralduse väljaandmisest järelevalvet teostavale prokurörile ja teatab sellest vastavalt maa- või linnakohtunikule või halduskohtunikule hiljemalt järgmisel tööpäeval ning taotleb kohtunikult jälituse erandtoimingu tunnistamist õigustatuks ning vajadusel luba selle jätkamiseks.

(4) Kohtunik vaatab esitatud taotluse läbi viivitamata ja annab loa või keeldub põhjendatult loa andmisest. Kohtuniku luba või loa andmisest keeldumine vormistatakse määrusena.

(5) Kui kohtunik ei tunnista jälituse erandtoimingut õigustatuks või ei anna luba selle jätkamiseks, on Vanglate Ameti peadirektor või tema kohuseid täitev isik kohustatud viivitamata andma korralduse jälituse erandtoimingu lõpetamiseks.

(6) Käesolevas paragrahvis nimetatud loa jälituse erandtoimingute tegemiseks võib anda:

1) maa- ja linnakohus kriminaalmenetluse lõppemiseni;

2) halduskohus kuni üheks aastaks või pikendada igakordselt sama tähtaja võrra.

(7) Loa kehtivus lõpeb ennetähtaegselt, kui jälitusmenetlus lõpetatakse käesoleva seaduse §-s 11 sätestatud tingimustel ja korras, või kui kohtunik tühistab põhjendatult loa või kui Vanglate Amet otsustab jälituse erandtoimingu lõpetada.»

§ 9. Paragrahvi 19 lõikes 4 asendatakse sõnad «ja politseipeadirektori» sõnadega «politseipeadirektori ja Vanglate Ameti peadirektori».

III. Kriminaalmenetluse koodeksis (ENSV Ülemnõukogu Teataja 1961, 1, 4 ja lisa; RT I 1995, 6--8, 69; 15, 173; 83, 1441; 1996, 6, 101; 31, 631; 48, 943; 1997, 24, 362; 29, 447; 77, 1312; 81, 1361; 86, 1461; 87, 1468; 1998, 4, 62; 17, 265; 51, 756) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 10. Paragrahvis 73:

1) lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu «vahi alla võtmiseks» sõnadega «ja jälitustegevuse seaduse §-s 121 tähendatud jälituse erandtoimingute teostamiseks» ning pärast sõnu «tähtaja pikendamist» sõnadega «ja jälitustegevuse seaduse §-s 121 tähendatud jälituse erandtoimingute teostamist»;

2) lõiget 5 täiendatakse pärast sõnu «Vahi alla võtmise» sõnadega «ja jälitustegevuse seaduse §-s 121 tähendatud jälituse erandtoimingute teostamise».

§ 11. Paragrahvis 75:

1) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Vahistatul on õigus kohtumistele, kirjavahetusele või muule sidepidamisele sugulaste või teiste vabaduses viibivate isikutega. Seda õigust võib kinnipidamiskoha administratsioon piirata ainult uurija või kohtu loal, kelle menetluses on kriminaalasi.»;

2) paragrahvi täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

«(5) Jälitustegevuse seaduse §-s 121 nimetatud jälitustegevuse erandtoimingute teostamine -- vahistatu postisaadetiste varjatud läbivaatus ning telegraafi, telefoni või muude üldkasutatavate tehniliste sidekanalite kaudu edastatavate sõnumite ja muu teabe salajane pealtkuulamine ning salvestamine -- on lubatud ainult kohtu loal.

(6) Uurija võib vahi alla võtmise taotluses või eraldi esitatud taotluses paluda maa- või linnakohtult luba jälitustegevuse seaduse §-s 121 nimetatud jälitustegevuse erandtoimingute teostamiseks kahtlustatava või süüdistatava suhtes Vanglate Ameti poolt, kui see on vajalik tema menetluses olevas kriminaalasjas tõe selgitamiseks.»

IV. Halduskohtumenetluse seadustikus (RT I 1993, 50, 694; 1994, 16, 290; 28, 425; 1995, 29, 358 ja 359; 1996, 37, 739; 1997, 16, 260; 30, 472; 87, 1468; 93, 1557; 95/96, 1575; 1998, 17, 265) tehakse järgmine täiendus:

§ 12. Paragrahvi 171 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

«(6) Kinnipidamiskohas ettevalmistatava või toimepandava kuriteo tõkestamiseks või toimepandud kuriteo avastamiseks jälituse erandtoiminguteks loa andmise või selle tühistamise otsustab kinnipidamiskoha asukohajärgne halduskohus käesolevas paragrahvis ja jälitustegevuse seaduses sätestatud korras.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json