Teksti suurus:

Veeseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 61, 987

Veeseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.06.1998

Veeseaduses (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47) tehakse järgmised muudatused.

§ 1. Paragrahvi 8 lõike 2 punktid 6 ja 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«6) veekogust maa-ainese kaevandamisega mõjutatakse veekogu seisundit või veevoolu;

7) uputatakse tahkeid aineid veekogusse;».

§ 2. Paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Heitveesuublana kasutatavate veekogude või nende osade nimekirja reostustundlikkuse järgi kinnitab keskkonnaminister.»

§ 3. Paragrahv 18 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Avaliku ja avalikult kasutatava veekogu kasutamine liiklemiseks on lubatud, kui seda seaduse või muu õigusaktiga ei piirata.

(2) Kui eraõigusliku isiku omandis olev veekogu ei ole määratud avalikuks kasutamiseks, tohib sellel liigelda ainult omaniku loal.

(3) Veekogul liikleja on kohustatud vältima maaomanike ja teiste veekogu ja vee kasutajate õiguste rikkumist, vee-elustiku, veekogu sängi, kallaste, vesiehitiste ja tehnovõrkude kahjustamist ning täitma kahjulike mõjutuste levimise tõkestamiseks kehtestatud nõudeid.

(4) Supelrannaks kuulutatud veekogul või selle osal veesõidukitega liigelda ei tohi, välja arvatud teenistusülesandeid täitvad veesõidukid.

(5) Maavanemal on õigus oma korraldusega keelata avalikul ja avalikult kasutataval veekogul veesõidukitega liiklemine, kehtestada liikluskiiruse piirang ja keelata veekogujääle minek, kui liiklemine, veesõiduki suur kiirus või jääleminek:

1) ohustab veeliiklust;

2) kahjustab või võib kahjustada veekogu seisundit ning lõhkuda veekogu kaldaid;

3) kahjustab või võib kahjustada kalavarusid või kalakoelmute seisukorda;

4) häirib teisi veekogu kasutajaid;

5) ohustab jääleminejaid.

(6) Maavanema käesoleva paragrahvi lõike 5 kohased korraldused jõustuvad ühes kohalikus ja vabariiklikus ajalehes avaldamise päeval.

(7) Keegi ei tohi veeliiklust ohustada. Paadisilla ja tähistatud kalapüünisega tohib tõkestada kuni kolmandiku veeliikluseks kasutatava vooluveekogu laiusest.

(8) Veesõidukite hoidmise ja kasutamise nõuded käesoleva seaduse § 5 lõike 2 punktis 2 nimetamata siseveekogudel ja veesõidukite hoidmise nõuded väljaspool sadamaid kehtestab keskkonnaminister.

(9) Veekogude kasutuselevõtmise lennunduse vajadusteks reguleerib lennundusseadus (RT I 1993, 36, 557).

§ 4. Paragrahvi 23 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Veekaitsenõuded maaparandussüsteemide väljavalikul, ehitamisel ja ekspluateerimisel kehtestab keskkonnaminister.»

§ 5. Paragrahv 25 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 25. Jäätmete uputamine veekogusse või paigutamine vette

(1) Veekogusse võib uputada või põhjavette paigutada vaid selliseid jäätmeid, milles toimuvad muutused või mille mõjutamine vee poolt ei suurenda keskkonna reostust või kahju tervisele.

(2) Jäätmete uputamiseks veekogusse või põhjaveekihti annab loa:

1) maavanem kohaliku omavalitsuse ja veekogu omaniku nõusolekul, kui veekogu on eraomandis;

2) maavanem kohaliku omavalitsuse nõusolekul, kui jäätmeid soovitakse uputada käesoleva lõike punktis 1 nimetamata veekogusse või paigutada põhjavette;

3) Mereinspektsioon, kui jäätmeid soovitakse uputada merre või piiriveekogusse.

§ 6. Paragrahvi 281:

1) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kitsendustega veehaarde sanitaarkaitsealal ei ole kallasrada. Sanitaarkaitsealal võivad viibida ainult need inimesed, kes täidavad keskkonnajärelevalve ja tervisekaitse, veehaarderajatiste teenindamise, metsa hooldamise, heintaimede niitmise ja veeseirega seotud tööülesandeid.»;

2) täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

«(6) Kui veekogu sanitaarkaitsealal on vaja teha veehaarderajatiste, veekogu või sanitaarkaitseala enda korrashoiuks vajalikke käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata töid, annab selleks keskkonnaministri nõusolekul loa kohalik omavalitsus.»

§ 7. Paragrahvi 33 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Kui vett või veekogu kasutatakse ilma vastava loa või nõusolekuta või kui vee seisundit mõjutavate tööde tegemisel rikutakse keskkonnakaitsenõudeid, võidakse niisugune tegevus seadusega sätestatud korras peatada.»

§ 8. Paragrahvi 38 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Vee kaitse ja kasutamise kavandamiseks kehtestab keskkonnaminister oma määrusega veekvaliteedinäitajatele tuginevad veekoguklassid.»

§ 9. Paragrahvi 392:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Vee võtmise või heitvee või saasteainete veekogusse või pinnasesse juhtimise eest juriidilise isiku poolt vee erikasutusloata, kui see luba oli nõutav -- määratakse rahatrahv kuni 50 000 krooni.»;

2) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2 ja 3 nimetatud haldusõiguserikkumiste asjades on asja arutamise ja karistuse määramise õigus halduskohtul.»

§ 10. Paragrahvi 40 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Järelevalve käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete täitmise üle toimub seadusega sätestatud korras.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json