Teksti suurus:

Täiskasvanute koolituse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 61, 988

Täiskasvanute koolituse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.06.1998

Täiskasvanute koolituse seaduses (RT I 1993, 74, 1054; 1996, 49, 953) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 2. Täiskasvanute koolitusasutused on riigi- ja munitsipaalasutused, koolitusluba omavad erakoolid, era- ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kui täiskasvanute koolitus on nende seadusest või põhikirjast (põhimäärusest) tulenev tegevus, ning füüsilisest isikust ettevõtjad.»

§ 2. Paragrahvi 3 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Tasemekoolitus võimaldab osaõpiajaga või eksternina omandada põhi-, kesk- või kõrgharidus, samuti taotleda akadeemilist kraadi. Tasemekoolituse läbimist tõendab tunnistus, diplom või akadeemiline kraad.»

§ 3. Paragrahv 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 4. (1) Tasemekoolitust võimaldavate haridusasutuste tegevusele laienevad põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (RT I 1993, 63, 892; 79, 1186; 1994, 91, 1528; 1996, 49, 953; 1997, 24, 365; 26, lk 880; 69, 1111), kutseõppeasutuse seadus, rakenduskõrgkooli seadus ning ülikooliseadus (RT I 1995, 12, 119; 1996, 49, 953; 51, 965; 1997, 42, 678).

(2) Tööalane koolitus toimub:

1) registreeritud õppekavade alusel koolitusluba omavates täiskasvanute koolitusasutustes;

2) registreeritud kursustena;

3) õppepäevade või seminaridena kestusega mitte vähem kui 8 akadeemilist tundi.

(3) Vabahariduslikku koolitust võivad korraldada kõik käesoleva seaduse paragrahvis 2 nimetatud asutused ja isikud.

(4) Täiskasvanute koolitust võimaldavate erakoolide tegevusele laieneb erakooliseadus, kui käesoleva seadusega ei sätestata teisiti.»

§ 4. Seadust täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:

«§ 41. Täiskasvanute taseme-, tööalaseks ja vabahariduslikuks koolituseks koolituslubade väljaandmise korra ja tingimused kehtestab haridusminister määrusega.»

§ 5. Paragrahv 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 6. Paragrahv 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 6. Vabariigi Valitsus:

1) selgitab välja ja määrab kindlaks täiskasvanuhariduse riiklikud prioriteedid;

2) näeb riigieelarve eelnõus ette vahendid täiskasvanuhariduse uuringuteks ja riiklikult prioriteetsetes valdkondades läbiviidavaks täiskasvanute koolituseks;

3) moodustab täiskasvanute koolituse koordineerimiseks ja riigieelarveliste vahendite sihipärase jaotamise ning kasutamise kontrollimiseks Riikliku Täiskasvanuhariduse Nõukogu ja kinnitab tema põhimääruse;

4) koordineerib maakondades toimuvat koolitustegevust.

§ 7. Paragrahvi 7 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2) toetavad töötute, tööotsijate ja teiste sotsiaalselt vähekindlustatud isikute ning puudega isikute koolitust.»

§ 8. Paragrahvi 8:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Töölepingu alusel töötavatele ja avalikus teenistuses olevatele isikutele antakse koolituses osalemiseks õppepuhkust.»;

2) lõikes 2 täiendatakse teksti pärast sõna «töölepingu» sõnadega «või teenistussuhte» ning lõiget täiendatakse lausega järgmises sõnastuses: «Puhkuse kestuse arvutamine toimub puhkuseseaduses (RT 1992, 37, 481; 1993, 10, 150; RT I 1994, 84, 1474; 1995, 16, 228; 1997, 74, 1229; 93, 1560) sätestatud korras.»;

3) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Tasemekoolituses osalemiseks antakse töötaja või ametniku soovil õppesessioonideks õppepuhkust koolitusasutuse teatise alusel sessiooni ajaks vähemalt 30 kalendripäevaks õppeaasta jooksul.»;

4) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Tasemekoolituse puhul antakse õppe lõpetamiseks täiendavat õppepuhkust:

1) põhihariduse omandamise puhul 28 kalendripäeva;

2) keskhariduse omandamise puhul 35 kalendripäeva;

3) kõrghariduse omandamise või bakalaureuse kraadi kaitsmise puhul 42 kalendripäeva;

4) magistri- ja doktoritöö kaitsmise puhul 49 kalendripäeva.»;

5) täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

«(51) Lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 ettenähtud õppepuhkusele on tööandja kohustatud andma töötaja või ametniku avalduse ning õppeasutuse teatise alusel kuni seitse kalendripäeva palgata puhkust avalduses näidatud ajal.»;

6) lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(6) Tööalases koolituses osalemiseks antakse töötaja või ametniku avalduse ning koolitusasutuse teatise alusel õppepuhkust vähemalt 14 kalendripäevaks aastas keskmise palga säilitamisega.»;

7) lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(7) Vabahariduslikus koolituses osalemiseks antakse töötaja või ametniku avalduse ning koolitusasutuse teatise alusel palgata õppepuhkust vähemalt seitsmeks kalendripäevaks aastas.»

§ 9. Paragrahv 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 10. Täiskasvanute koolituse üldist koordineerimist korraldab Haridusministeerium.»

§ 10. Paragrahv 12 tunnistatakse kehtetuks.

§ 11. Paragrahvi 13:

1) lõiked 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõikes 3 asendatakse sõnad «kohaliku omavalitsuse täitevorgan kohalikust» sõnadega «kohalik omavalitsus oma»;

3) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Riigiasutuste töötajatele, ametnikele ja pedagoogidele, kelle palgad kaetakse riigieelarvest, nähakse ka tööalaseks koolituseks ette vahendid riigieelarves -- nimetatud töötajate, ametnike ja pedagoogide aastasest palgafondist vähemalt kolme protsendi ulatuses.»

§ 12. Seaduse tekstis asendatakse sõna «vabahariduskoolitus» sõnadega «vabahariduslik koolitus» vastavas käändes.

§ 13. Vabariigi Valitsus tagab ühe kuu jooksul pärast käesoleva seaduse jõustumist täiskasvanute koolituse seaduse tervikteksti avaldamise Riigi Teatajas koos kõigi tehtud muudatustega.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json