Teksti suurus:

Luusika looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 63, 998

Luusika looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine

Vastu võetud 30.06.1998 nr 151

Kaitstavate loodusobjektide seaduse (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555) paragrahvi 5 lõike 4 ja paragrahvi 6 lõike 3 alusel ning arvestades Euroopa Liidu Nõukogu direktiivide 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning fauna ja floora kaitsest (EÜT L 206, 21.05.1992) ja 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitsest (EÜT L 103, 02.04.1979) sätteid, Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada:

1) Luusika looduskaitseala kaitse-eeskiri (juurde lisatud);

2) Luusika looduskaitseala välispiiri kirjeldus (juurde lisatud).

2. Määrata Luusika looduskaitseala valitsejaks Lääne-Viru Maavalitsus.

Välisminister peaministri 

ülesannetes Toomas Hendrik ILVES 

Keskkonnaminister Villu REILJAN 

Riigikantselei peadirektor 

riigisekretäri ülesannetes Tarmo MÄND

 
Kinnitatud 
Vabariigi Valitsuse 30. juuni 1998. a määrusega nr 151

Luusika looduskaitseala kaitse-eeskiri

I. ÜLDSÄTTED

1. Luusika looduskaitseala (edaspidi kaitseala) on moodustatud Lääne-Viru Maavalitsuse 30. aprilli 1992. a määrusega nr 84 «Kaitstavate linnu- ja loomaliikide elupaikade kaitsereþiimidest» loodud kaitstavate linnu- ja loomaliikide elupaiga baasil. Kaitseala põhieesmärgiks on kaitsealuste liikide ja nende elupaikade kaitse.

2. Kaitseala maa-ala on määratletud Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud Luusika looduskaitseala välispiiri kirjeldusega.

3. Kaitseala maa-ala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele kahte tüüpi vööndiks: sihtkaitsevööndiks ja piiranguvööndiks.

4. Kaitseala ning selle vööndite piirid kantakse riiklikusse maakatastrisse.

5. Kaitseala ning selle vööndite piiride kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000) ning Eesti Metsakorralduskeskuse Venevere metskonna 1995. aasta puistuplaani alusel.

II. KAITSEKORRA ÜLDPÕHIMÕTTED

6. Inimestel on lubatud viibida ning marju ja seeni korjata kogu kaitsealal, välja arvatud käesoleva kaitse-eeskirja punktis 15 sätestatud juhtudel sihtkaitsevööndis.

7. Jahipidamine kaitsealal on lubatud 1. septembrist 31. jaanuarini.

8. Kaitsealal on keelatud:

1) telkimine ja lõkke tegemine;

2) mootorsõidukite ja jalgratastega liiklemine selleks mitteettenähtud ja tähistamata liiklusteedel, välja arvatud teaduslikel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel ning käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud ja looduskaitse nõuetele vastavatel töödel;

3) maavarade ja maa-ainese kaevandamine;

4) uute maaparandussüsteemide rajamine;

5) veekogude veetaseme muutmine ja nende kallaste kahjustamine;

6) teede, õhuliinide ja muude kommunikatsioonide rajamine ning ehitiste püstitamine;

7) väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine;

8) jäätmete ladustamine.

9. Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:

1) katastriüksuste kõlvikute piiride ja pindala muutmine;

2) maakorralduskava kinnitamine;

3) metsaomanikule metsamajandamiskava väljastamine;

4) detail- ja üldplaneeringu kehtestamine;

5) projekteerimistingimuste andmine;

6) rahvaürituste (üle 20 osalejaga) korraldamine.

10. Kaitsealal metsa kasutamise kord sätestatakse käesoleva kaitse-eeskirjaga. Keelatud on puhtpuistute kujundamine, üheliigiliste metsakultuuride ja energiapuistute rajamine ning keemiline võsatõrje. Kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja, puidu kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas.

11. Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas kaitse-eeskirjas ettenähtud juhtudel peab vastava loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse. Kaitseala valitseja vastab taotlusele nõusoleku või motiveeritud keeldumisega ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega nii taotlejale kui ka vastava loa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Keskkonnamõjude hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

Kaitseala valitseja vaatab metsateatise läbi ning annab oma nõusoleku või esitab motiveeritud keeldumise ja vajadusel omapoolsed tingimused kümne päeva jooksul pärast teatise saamist.

12. Kaitsealale jääva kaitstava looduse üksikobjekti kaitset korraldatakse kaitstavate loodusobjektide seaduse (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555) paragrahvi 5 lõike 5 kohase kaitse-eeskirja alusel, kui käesolev kaitse-eeskiri ei sätesta rangemaid nõudeid.

III. SIHTKAITSEVÖÖND

13. Sihtkaitsevöönd on kaitseala osa seal väljakujunenud või kujundatavate looduslike koosluste säilitamiseks.

14. Kaitsealal on kaks sihtkaitsevööndit:

1) Hanguse sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Laekvere vallas Paasvere metskonna kvartalid 288 (ainult eraldis 22), 91 ja 95 (ainult eraldised 6--16, 18, 19 ja 24--32);

2) Haukamäe sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Laekvere vallas Paasvere metskonna kvartalid 288 (ainult eraldised 1--21 ja 23--32), 95 (ainult eraldised 1--5, 17, 20--23 ja 33--59), 104 ja 132 (ainult eraldis 1).

15. Inimeste viibimine on keelatud Hanguse sihtkaitsevööndis 1. veebruarist 31. augustini ja Haukamäe sihtkaitsevööndis 1. veebruarist 30. juunini, välja arvatud teaduslikel välitöödel ning järelevalve- ja päästetöödel.

16. Sihtkaitsevööndis on keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine, välja arvatud käesoleva kaitse-eeskirja punktidega 6--11 lubatud ning järgmised liikide ja koosluste säilimiseks vajalikud või neid mittekahjustavad tegevused kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul:

1) hooldustööd kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks;

2) Haukamäe sihtkaitsevööndis 1. juulist 31. jaanuarini kraavide hooldustööd;

3) Haukamäe sihtkaitsevööndis 1. juulist 31. jaanuarini teede ja radade hooldustööd;

4) Haukamäe sihtkaitsevööndis 1. septembrist 31. jaanuarini valikraie.

17. Sihtkaitsevööndi metsad kuuluvad hoiumetsa kategooriasse järgmiste juhtfunktsioonidega:

Hanguse sihtkaitsevöönd -- looduskaitse; metsaökosüsteemi areng üksnes loodusliku protsessina;

Haukamäe sihtkaitsevöönd -- looduskaitse; bioloogilise mitmekesisuse säilitamine.

18. Sihtkaitsevööndi maa jäetakse kaitsealuse maana riigi omandisse Eesti Vabariigi maareformi seaduse (RT 1991, 34, 426; RT I 1996, 41, 796; 1997, 13, 210; 37/38, 570; 81, 1363; 93, 1556; 1998, 12, 153) paragrahvi 29 ja paragrahvi 31 lõike 1 punkti 2 alusel.

IV. PIIRANGUVÖÖND

19. Piiranguvöönd on kaitseala majanduslikult kasutatav osa, kus majandustegevuses tuleb arvestada kaitstavate loodusobjektide seaduses ning selle alusel käesolevas kaitse-eeskirjas kehtestatud tingimustega.

20. Kaitseala piiranguvööndisse kuulub Laekvere vallas Paasvere metskonna kvartal 94.

21. Piiranguvööndis on lubatud looduskaitsenõuetega kooskõlas olev majandustegevus, välja arvatud käesoleva kaitse-eeskirja punktidega 6--11 keelatud tegevus ja lõppraie (uuendusraie), välja arvatud turberaie perioodiga vähemalt 40 aastat, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja, puidu kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas.

22. Piiranguvööndi metsad kuuluvad hoiumetsa kategooriasse (juhtfunktsioon -- looduskaitse; bioloogilise mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine).

V. LÕPPSÄTTED

23. Järelevalvet kaitsealal teostab kaitseala valitseja või teised selleks volitatud isikud, kes on oma pädevuse piires õigustatud kaitsealal tegutsema ka iseseisvalt.

24. Isikud, kes rikuvad käesoleva kaitse-eeskirja nõudeid, kannavad haldus-, kriminaal- või tsiviilvastutust seaduses ettenähtud korras.

25. Käesolevast kaitse-eeskirjast tulenevad vaidlused lahendatakse kas poolte omavahelisel kokkuleppel või kohtus, kuid pooled võivad vaidluse lahendamiseks pöörduda ka keskkonnaministri poole.

Keskkonnaminister Villu REILJAN
 
Kinnitatud 
Vabariigi Valitsuse 30. juuni 1998. a määrusega nr 151

Luusika looduskaitseala välispiiri kirjeldus

Luusika looduskaitseala välispiir (edaspidi piir) kulgeb Laekvere vallas Paasvere metskonna kvartali 91 läänenurgast mööda nimetatud kvartali loodepiiri, kvartali 288 lääne-, põhja- ja idapiiri, kvartali 95 idapiiri ning kvartali 104 ida- ja lõunapiiri kuni kvartali 104 eraldise 17 kagunurgani. Edasi kulgeb piir kvartali 104 eraldise 17 kagunurgast mööda kirde-edelasuunalist kraavi edela suunas läbi kvartali 132 kuni nimetatud kvartali edelapiirini ning edasi mööda kvartalite 132 ja 104 edelapiiri, kvartali 94 kagu- ja edelapiiri ning kvartali 91 edelapiiri kuni kvartali 91 läänenurgani.

Luusika looduskaitseala välispiiri kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000) ning Eesti Metsakorralduskeskuse Venevere metskonna 1995. aasta puistuplaani alusel.

Keskkonnaminister Villu REILJAN

/otsingu_soovitused.json