Teksti suurus:

Patendiseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 64, 1003

Patendiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.06.1998

I. Patendiseaduses (RT I 1994, 25, 406; 1996, 49, 953) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 1. Paragrahvis 5:

1) lõikest 1 jäetakse välja sõnad «Eesti Vabariigi» ja «(edaspidi patent)»;

2) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Patendikaitse antakse leiutisele selle registreerimisega riiklikus patendiregistris käesolevas seaduses sätestatud korras. Leiutise registreerimist riiklikus patendiregistris mõistetakse patendi väljaandmisena.»

§ 2. Paragrahvi 7 punkt 4 tunnistatakse kehtivuse kaotanuks.

§ 3. Seadust täiendatakse §-ga 71 järgmises sõnastuses:

Ǥ 71. Leiutiste klassifikatsioon

Leiutised liigitatakse rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni Strasbourg'i kokkuleppe (RT II 1996, 4, 15) alusel vastuvõetud rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni järgi.»

§ 4. Paragrahvi 8 lõikes 2 asendatakse sõnad «kasuliku mudeli registreerimise taotlused kasuliku mudeli seaduse § 33» sõnadega «kasuliku mudeli registreerimise taotlused kasuliku mudeli seaduse (RT I 1994, 25, 407; 35, õiend; 1996, 49, 953) § 33».

§ 5. Paragrahvis 11:

1) lõike 2 punkti 1 täiendatakse pärast sõnu «Pariisi konventsiooni» sõnadega «või Maailma Kaubandusorganisatsiooni»;

2) lõike 2 punkti 2 täiendatakse pärast sõnu «Pariisi konventsiooniga» sõnadega «või Maailma Kaubandusorganisatsiooniga».

§ 6. Paragrahvi 15 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

«(2) Toote puhul, mille valmistamise meetod on patenditud, loetakse patendiomaniku loata samasuguse toote valmistamist, kasutamist, levitamist, müümist, müügiks pakkumist või eelnimetatud eesmärkidel omandamist (sh importides) patendiomaniku ainuõiguse rikkumiseks, kui ei tõendata, et samasugune toode on valmistatud teistsugusel meetodil.»

§ 7. Paragrahvi 19 lõikes 2 asendatakse sõna «Patendiamet» sõnadega «Vabariigi Valitsus või tema poolt volitatud minister».

§ 8. Paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

«(6) Patenditaotluse esitamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus või tema poolt volitatud minister.»

§ 9. Seadust täiendatakse §-ga 211 järgmises sõnastuses:

«§ 211. Patenditaotluste ja nende menetluse andmekogu, selle avalikkus ja teabe väljastamine

(1) Patenditaotluste ja nende menetluse andmekogu on korrastatud andmete kogum menetlusse võetud patenditaotluste dokumentide ja nende menetluse kohta. Andmekogus hoitakse patenditaotluse ja selle menetluse andmeid kuni patenditaotluse menetluse toimiku sulgemiseni.

(2) Patenditaotluste ja nende menetluse andmekoguga tutvumine ja sealt andmete väljastamine on üldjuhul keelatud. Andmekogust on lubatud väljastada ainult leiutise nimetust, rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni indeksit, patenditaotluse numbrit, patenditaotluse esitamise kuupäeva, prioriteediandmeid, patenditaotleja nime ja aadressi ning patenditaotleja esindaja nime.

(3) Patenditaotluse menetluse toimikuga võib tutvuda patenditaotleja või isik, kellel on selleks patenditaotleja kirjalik luba või keda patenditaotleja on kirjalikult teavitanud patenditaotluse esitamisest ning hoiatanud oma õigusest taotleda patenti ja saada patendiomanikuks, järelevalveõigusliku riigiasutuse pädev ametiisik ja kohus.

(4) Pärast patenditaotluse avaldamist võib patenditaotluse menetluse toimikuga tutvuda igaüks.

(5) Patenditaotluse menetluse toimikust ei väljastata andmeid autori kohta, kui autor on keelanud oma nime avalikustamise.

(6) Teabe väljastamine patenditaotluste ja nende menetluse andmekogust on tasuline, välja arvatud teabe väljastamine järelevalveõiguslikule riigiasutusele või kohtule. Teabe väljastamise eest tasutakse riigilõivu.

(7) Patenditaotluste ja nende menetluse andmekogu asutab Vabariigi Valitsus või tema poolt volitatud minister.»

§ 10. Paragrahv 24 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 24. Patenditaotluse avaldamine

(1) Patenditaotluse avaldamine käesoleva seaduse tähenduses on § 19 1. lõike punktides 2, 3, 4 ja 6 nimetatud patenditaotluse dokumentide avaldamine.

(2) Patendiamet avaldab patenditaotluse pärast 18 kuu möödumist patenditaotluse esitamise kuupäevast või prioriteedinõude korral prioriteedikuupäevast.

(3) Patenditaotleja nõudmisel avaldatakse patenditaotlus enne käesoleva paragrahvi 2. lõikes nimetatud tähtaja möödumist.

(4) Patenditaotlust ei avaldata, kui:

1) patenditaotlus on tagasi võetud või see on loetud tagasivõetuks;

2) patenditaotlus on tagasi lükatud;

3) patenditaotluse menetlus on peatatud.

(5) Patenditaotlejale teatatakse patenditaotluse avaldamisest kirjalikult.

(6) Patenditaotluse avaldamisest teatatakse Patendiameti ametlikus väljaandes.

(7) Käesoleva paragrahvi 6. lõikes nimetatud teate avaldamise kuupäev loetakse patenditaotluse avaldamise kuupäevaks.

(8) Patenditaotluse avaldamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus või tema poolt volitatud minister.»

§ 11. Paragrahvi 30 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Patenditaotleja võib vaidlustada Patendiameti otsuse kaubamärgiseaduse (RT 1992, 35, 459; RT I 1998, 15, 231) kohaselt moodustatud tööstusomandi apellatsioonikomisjonis (edaspidi apellatsioonikomisjon) või kohtus.»

§ 12. Paragrahvist 31 jäetakse välja sõnad «leiutise kandmisega riiklikku patendiregistrisse ja».

§ 13. Paragrahvi 32 täiendatakse lõigetega 9 ja 10 järgmises sõnastuses:

«(9) Patendikoostöölepingus ettenähtud tasude maksmise korra kehtestab Vabariigi Valitsus või tema poolt volitatud minister.

(10) Rahvusvahelise patenditaotluse Patendiametile esitamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus või tema poolt volitatud minister.»

§ 14. Seadust täiendatakse §-ga 331 järgmises sõnastuses:

«§ 331. Rahvusvaheliste patenditaotluste ja nende menetluse andmekogu, selle avalikkus ja teabe väljastamine

(1) Rahvusvaheliste patenditaotluste ja nende menetluse andmekogu on korrastatud andmete kogum Patendiametile kui patendikoostöölepingu artikli 2 kohasele vastuvõtvale ametile esitatud rahvusvaheliste patenditaotluste dokumentide ja nende menetluse kohta. Andmekogus hoitakse rahvusvahelise patenditaotluse ja selle menetluse andmeid rahvusvahelise patenditaotluse menetluse toimiku sulgemiseni.

(2) Rahvusvaheliste patenditaotluste ja nende menetluse andmekoguga tutvumine ja andmekogust andmete väljastamine on kuni rahvusvahelise patenditaotluse patendikoostöölepingu artikli 21 kohase avaldamiseni keelatud.

(3) Pärast rahvusvahelise patenditaotluse patendikoostöölepingu artikli 21 kohast avaldamist võib rahvusvahelise patenditaotluse toimikuga tutvuda igaüks.

(4) Teabe väljastamine rahvusvaheliste patenditaotluste ja nende menetluse andmekogust on tasuline, välja arvatud teabe väljastamine järelevalveõiguslikule riigiasutusele või kohtule. Teabe väljastamise eest tasutakse riigilõivu.

(5) Rahvusvaheliste patenditaotluste ja nende menetluse andmekogu asutab Vabariigi Valitsus või tema poolt volitatud minister.»

§ 15. Paragrahvis 34:

1) lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Registri vastutav ja volitatud töötleja on Patendiamet.

(3) Registri pidamist Patendiametis korraldab ja registrikanded teeb registrisekretär.»;

2) paragrahvi täiendatakse lõigetega 4--8 järgmises sõnastuses:

«(4) Registrit peetakse kanderaamatuna paberkandjal. Registrit võib pidada arvutis, säilitades kanded väljatrükkidena.

(5) Registrit peetakse eesti keeles. Võõrkeelsed dokumendid esitatakse volitatud töötlejale koos eestikeelse tõlkega.

(6) Registri koosseisu kuuluvad kanderaamat, patenditaotluse menetluse toimik ja registritoimik. Kanderaamat koosneb registrikaartidest, mis on paigutatud kanderaamatu köidetesse.

(7) Registri pidamise kulud kaetakse riigieelarvest Patendiameti eelarve kaudu.

(8) Registri pidamise põhimääruse kinnitab Vabariigi Valitsus.»

§ 16. Paragrahv 35 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 35. Leiutise registreerimine registris

(1) Leiutis registreeritakse registris Patendiameti, apellatsioonikomisjoni või kohtu tehtud patendi väljaandmise otsuse alusel leiutise registreeringu (edaspidi registreering) andmete kandmisega kanderaamatusse.

(2) Registreeringu andmed on:

1) registreeringu number;

2) registreerimise kuupäev;

3) leiutise nimetus;

4) rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni indeks;

5) leiutise autori ees- ja perekonnanimi ning aadress;

6) patendiomaniku ees- ja perekonnanimi, tema elukoha või ettevõtte asukoha aadress ja riigi kood, juriidilise isiku korral nimi, asukoha aadress ja riigi kood;

7) patendi kehtivuse alguse kuupäev;

8) patendi kehtivuse lõppemise kuupäev;

9) patendivoliniku korral tema ees- ja perekonnanimi;

10) ühise esindaja korral tema ees- ja perekonnanimi, juriidilisest isikust ühise esindaja korral nimi;

11) patenditaotluse number;

12) patenditaotluse esitamise kuupäev;

13) prioriteediandmed (prioriteedikuupäev, riik, taotluse number);

14) varasema patenditaotluse, millest patenditaotlus on eraldatud, number ja esitamise kuupäev;

15) varasema, jätkatud patenditaotluse number ja esitamise kuupäev;

16) leiutise olemust muutvate varasema patenditaotluse paranduste ja täienduste esitamise kuupäev;

17) rahvusvahelise patenditaotluse andmed;

18) patenditaotluse avaldamise kuupäev;

19) käesoleva seaduse § 8 3. lõikes nimetatud teabe avalikustamise kuupäev;

20) mikroorganismi tüve deponeerimise andmed;

21) patenditaotluse jõushoidmise eest makstud kehtivusaasta riigilõivu tasumise andmed;

22) patendinõudlus;

23) leiutiskirjeldus;

24) joonis või muu illustreeriv materjal.

(3) Patendinõudlust, leiutiskirjeldust ja joonist või muud illustreerivat materjali hoitakse registritoimikus.

(4) Patendiomanikuna kantakse registrisse patendi väljaandmise otsuses märgitud patenditaotleja.

(5) Registreeringud nummerdatakse leiutiste registreerimise järjekorras alates numbrist 02932, jätkates 1940. aastal katkestatud registri numeratsiooni.

(6) Leiutise registreerimiseks registris peab patenditaotleja tasuma riigilõivu kolme kuu jooksul käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud otsuse tegemise kuupäevast. Kui riigilõivu ettenähtud tähtaja jooksul ei ole tasutud, loetakse patenditaotlus tagasivõetuks.

(7) Registreeringu andmed kantakse registrisse kolme kuu jooksul käesoleva paragrahvi 6. lõikes sätestatud riigilõivu tasumise kuupäevast.

(8) Patendiamet teatab patendi väljaandmisest oma ametlikus väljaandes. Patendi väljaandmise teate avaldamise kuupäev kantakse kanderaamatusse.

(9) Registreering jõustub patendi väljaandmise teate Patendiameti ametlikus väljaandes avaldamise päeval.»

§ 17. Seadust täiendatakse §-dega 351--354 järgmises sõnastuses:

«§ 351. Registri avalikkus ja teabe väljastamine

(1) Register on avalik. Igaühel on õigus tutvuda patenditaotluse menetluse toimiku, registritoimiku ja kanderaamatuga ning saada neist ärakirju.

(2) Registrist ei väljastata andmeid autori kohta, kui autor on keelanud oma nime avalikustamise.

(3) Teabe väljastamine registrist on tasuline, välja arvatud teabe väljastamine järelevalveõiguslikule riigiasutusele või kohtule. Teabe väljastamise eest tasutakse riigilõivu.

§ 352. Registri hoidmine ja säilitamine

(1) Registrit hoitakse Patendiameti ametiruumides ja selle väljaviimine on keelatud.

(2) Registrit säilitatakse alaliselt Patendiameti arhiivis.

§ 353. Vastutava töötleja vastutus

Vastutava töötleja õigusvastase tegevuse tagajärjel tekkinud kahju hüvitab riik.

§ 354. Patendikirjeldus

(1) Patendikirjelduses sisalduvad leiutiskirjeldus, patendinõudlus, joonis või muu illustreeriv materjal, leiutise olemuse lühikokkuvõte ning järgmised andmed:

1) patendikirjelduse väljaandnud asutuse nimetus;

2) dokumendi nimetus ja dokumendi number;

3) leiutise nimetus;

4) rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni indeks;

5) leiutise autori ees- ja perekonnanimi ja aadress;

6) patendiomaniku ees- ja perekonnanimi, tema elukoha või ettevõtte asukoha aadress ja riigi kood, juriidilise isiku korral nimi, asukoha aadress ja riigi kood;

7) patendivoliniku korral ees- ja perekonnanimi ja aadress;

8) ühise esindaja korral ees- ja perekonnanimi, juriidilisest isikust ühise esindaja korral nimi;

9) patenditaotluse number ja esitamise kuupäev;

10) prioriteediandmed;

11) rahvusvahelise patenditaotluse andmed;

12) mikroorganismi tüve deponeerimise andmed;

13) patenditaotluse avaldamise kuupäev;

14) patendikirjelduse avaldamise kuupäev;

15) patendi kehtivuse alguse kuupäev.

(2) Pärast registreeringu andmete kandmist registrisse koostab Patendiamet patendikirjelduse.

(3) Patendikirjeldust hoitakse registritoimikus.

(4) Patendikirjeldus avaldatakse patendi väljaandmise teate avaldamise päeval.

(5) Patendikirjelduse vorminõuded ja vormistamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus või tema poolt volitatud minister.»

§ 18. Paragrahv 36 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 36. Patendikiri

(1) Patendikiri on dokument, mis tõendab registreeringut ja patendiomaniku ainuõigust leiutisele.

(2) Patendikiri koosneb tunnistusest ja patendikirjeldusest.

(3) Tunnistuses sisaldub:

1) riigi nimetus -- Eesti Vabariik;

2) riigi vapp -- Eesti väike riigivapp;

3) patendikirja number;

4) tekst «Patent on välja antud 23. mail 1994. aastal jõustunud patendiseaduse § 5 alusel. Patent kehtib 20 aastat patenditaotluse esitamise kuupäevast arvates. Patendi jõushoidmiseks tuleb tasuda riigilõivu iga kehtivusaasta eest. Patendikiri tõendab registreeringut ja patendiomaniku ainuõigust patendikirjelduses toodud leiutisele.»;

5) patendikirja väljaandnud asutuse andmed (asutuse nimetus ja asukoht, asutuse juhi ametinimetus, nimi, allkiri, asutuse pitsati jäljend);

6) patendikirja allakirjutamise kuupäev.

(4) Patendikirja väljaandmise kuupäevaks loetakse kuupäev, millal dokumenti väljaandva asutuse juht on sellele alla kirjutanud. Patendikirja väljaandmise kuupäev kantakse kanderaamatusse.

(5) Patendikirja numbriks on registreeringu number.

(6) Patendiamet annab patendiomanikule patendikirja välja ühe kuu jooksul patendi väljaandmise teate avaldamise kuupäevast.

(7) Patendiomanike arvust sõltumata antakse välja ainult üks patendikiri.

(8) Patendiomaniku avalduse alusel võib talle välja anda patendikirja duplikaadi. Duplikaat antakse välja ühe kuu jooksul avalduse ja riigilõivu tasumist tõendava dokumendi Patendiametisse saabumise kuupäevast. Duplikaadi väljaandmise teade avaldatakse Patendiameti ametlikus väljaandes.

(9) Patendikirja vorminõuded ning vormistamise ja väljaandmise korra kehtestab Vabariigi Valitsus või tema poolt volitatud minister.»

§ 19. Paragrahv 40 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 40. Riigilõiv

Käesoleva seadusega ettenähtud juhtudel võetakse toimingute sooritamise, dokumentide väljastamise ning patenditaotluse ja patendi jõushoidmise eest riigilõivu vastavalt riigilõivuseaduse (RT I 1997, 80, 1344; 86, 1461; 87, 1466 ja 1467; 93, 1563; 1998, 2, 47; 4, 63; 23, 321; 36/37, 552 ja 553; 52/53, 771) sätetele.»

§ 20. Paragrahvi 42 lõiked 1--3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Kehtivusaasta riigilõiv tuleb tasuda kuue kuu jooksul enne tasumistähtpäeva saabumist. Tasumistähtpäevaks loetakse selle kalendrikuu viimane päev, millal kehtivusaasta algab.

(2) Esimese, teise ja kolmanda kehtivusaasta riigilõiv tasutakse üheaegselt kuue kuu jooksul enne kolmanda kehtivusaasta riigilõivu tasumistähtpäeva saabumist.

(3) Kehtivusaasta riigilõivu võib tasuda kuni kuus kuud pärast tasumistähtpäeva möödumist, tasudes täiendava riigilõivu.»

§ 21. Paragrahvi 45 lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2) ettevõtte pankroti korral, kui patent arvatakse pankrotiseaduse (RT 1992, 31, 403; RT I 1997, 18, 302; 1998, 2, 46; 30, 411; 36/37, 552) kohaselt pankrotivara hulka;».

§ 22. Paragrahvi 47 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

«(11) Sundlitsentsi ei anta, kui patendiomanik impordib Maailma Kaubandusorganisatsiooni ükskõik millisest liikmesriigist patendiga kaitstud toodet Eesti Vabariigi siseturu vajadustele vastavas mahus.»

§ 23. Seadust täiendatakse §-ga 551 järgmises sõnastuses:

«§ 551. Tõendamiskohustus

(1) Käesoleva seaduse § 15 2. lõike alusel esitatud hagi korral on kostja kohustatud tõendama, et ta on kasutanud samasuguse toote valmistamisel teistsugust meetodit, kui patenditud meetod.

(2) Kui teistsuguse meetodi kasutamine ei ole tõendatud, loetakse toode valmistatuks patenditud meetodil tingimusel, et selle valmistamiseks tegelikult kasutatud meetodit ei ole patendiomanikul, piisavatele pingutustele vaatamata, õnnestunud kindlaks määrata ja patenditud meetodi kasutamine on tõenäoline või kui patenditud meetodil valmistatud toode on uus.

(3) Kostja esitatud tõendeid, mis sisaldavad tema tootmis- või ärisaladust, võib avalikustada vaid kostja nõusolekul.»

II. Seaduse rakendamine

§ 24. Vabariigi Valitsus tagab käesoleva seaduse jõustumisest ühe kuu jooksul patendiseaduse tervikteksti avaldamise Riigi Teatajas koos kõigi tehtud muudatuste ja täiendustega.

Riigikogu aseesimees Tunne KELAM

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json