Teksti suurus:

Eesti Panga seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 64, 1006

Eesti Panga seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 18.06.1998

§ 1. Eesti Panga seaduses (RT I 1993, 28, 498; 1994, 30, 463) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(7) Eesti Panga Nõukogu on otsustusvõimeline, kui istungist võtab osa vähemalt viis liiget. Esimehe äraolekul, samuti juhul, kui esimees on ametisse nimetamata, juhatab istungit kohalolijate hulgast valitud nõukogu liige.»;

2) seadust täiendatakse VII peatükiga järgmises sõnastuses:

«VII peatükk

RAKENDUSSÄTTED

§ 38. Käesoleva seaduse § 8 6. lõike rakendamise erisus

Kui Eesti Panga Nõukogu 1993. aastal ametisse nimetatud koosseisu volituste lõppemise tähtpäeva saabumise ajaks on Eesti Panga Nõukogu uus koosseis nimetamata, loetakse selle koosseisu liikmete volitused pikendatuks kuni uue koosseisu nimetamiseni, kuid mitte kauemaks kui kolmeks kuuks.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu aseesimees Tunne KELAM

/otsingu_soovitused.json