Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 1997. a määruse nr 63 «Otepää looduspargi kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 66, 1036

Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 1997. a määruse nr 63 «Otepää looduspargi kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 14.07.1998 nr 157

Kaitstavate loodusobjektide seaduse (RT I 1994, 46, 773; 1998, 23, 323) paragrahvi 5 lõike 4 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

Teha Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 1997. a määrusega nr 63 (RT I 1997, 25, 388) kinnitatud «Otepää looduspargi kaitse-eeskirjas» järgmised muudatused:

1. Jätta punktis 7 välja sõna «, laagrissejäämine».

2. Asendada punktis 10 sõna «uute» sõnaga «üheliigiliste».

3. Sõnastada punkt 11 järgmiselt:

«11. Looduspargis on keelatud uute ehitiste püstitamine:

1) üle 10 ha suuruse pindalaga järve, Väikese Emajõe ning Elva jõe kaldal veepiirist 50 meetri ulatuses;

2) 5--10 ha suuruse pindalaga järve ning veehoidla ja 10--25 km2 suuruse valgalaga jõe kaldal veepiirist 25 meetri ulatuses.».

4. Sõnastada punkti 12 alapunkt 2 järgmiselt:

«2) kinnitada maakorralduskava ja väljastada metsaomanikule metsamajandamiskava;».

5. Sõnastada punkti 12 alapunkt 3 järgmiselt:

«3) detail- ja üldplaneeringu kehtestamine ning projekteerimistingimuste andmine;».

6. Tunnistada kehtetuks punkti 12 alapunktid 4 ja 5.

7. Sõnastada punkt 14 järgmiselt:

«14. Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614) paragrahvi 44 lõike 2 alusel määrata looduspargi piires asuva kinnisasja võõrandamisel riigi esindajaks ostueesõiguse teostamisel keskkonnaminister, kellele teatatakse kinnisasja võõrandamisest asjaõigusseaduses sätestatud korras.»

8. Jätta punktis 18 välja sõnad «Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras välja antud loa alusel».

9. Asendada punktis 29 sõnad «üldpõhimõtete alusel» sõnadega «punktides 7, 8, 10, 11 ja 12».

10. Tunnistada kehtetuks punkti 29 alapunkt 2.

11. Jätta punkti 29 alapunktis 7 välja sõnad «ja avalike teede rekonstrueerimine».

12. Sõnastada punkt 31 järgmiselt:

«31. Piiranguvööndis on kuppelmaastiku ilme ja liigilise koosseisu tagamiseks kohustuslik looduslike rohumaade niitmine, kuid mitte varem kui iga aasta 25. juunil, või loomade karjatamine nendel, samuti praeguste metsata nõlvade ja kuplite hoidmine lagedana.».

13. Täiendada kaitse-eeskirja punktiga 311 järgmises sõnastuses:

«311. Piiranguvööndi veekogude, sealhulgas allikate ja tugevalt surveliste vetega alade kallaste kahjustamise vältimiseks peab eramaa omanik või valdaja loomade karjatamisel vältima loomade juurdepääsu nendele.».

Peaminister Mart SIIMANN

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigikantselei peadirektor riigisekretäri ülesannetes   Tarmo MÄND

/otsingu_soovitused.json