Teksti suurus:

Põllumajandusministri 23. aprilli 2004. a määruse nr 60 "Töödeldud põllumajandustoodete retsepti vorm" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.05.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 66, 1103

Põllumajandusministri 23. aprilli 2004. a määruse nr 60 "Töödeldud põllumajandustoodete retsepti vorm" muutmine

Vastu võetud 17.05.2004 nr 92

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» (RT I 2004, 24, 163; 34, 236) § 1 lõike 3 ja § 41 lõike 4 ning Euroopa Komisjoni määruse 1520/2000/EÜ, milles sätestatakse teatavate asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ja -toodete eksporditoetuste andmise süsteemi ühised üksikasjalikud rakenduseeskirjad ning nende toetussummade kinnitamise kriteeriumid (EÜT L 177, 15.07.2000, lk 1–48), artikli 3 lõike 2 ja artikli 16 lõike 1 alusel.

Muudan põllumajandusministri 23. aprilli 2004. a määrust nr 60 «Töödeldud põllumajandustoodete retsepti vorm» (RTL 2004, 52, 888) järgmiselt:

1) sõnastan preambuli järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» (RT I 2004, 24, 163; 34, 236) § 1 lõike 3 ja § 41 lõike 4 ning Euroopa Komisjoni määruse 1520/2000/EÜ, milles sätestatakse teatavate asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ja -toodete eksporditoetuste andmise süsteemi ühised üksikasjalikud rakenduseeskirjad ning nende toetussummade kinnitamise kriteeriumid (EÜT L 177, 15.07.2000, lk 1–48), artikli 3 lõike 2 ja artikli 16 lõike 1 alusel.»;

2) täiendan § 3 lõiget 1 pärast sõna «lisas» numbriga «1»;

3) täiendan § 3 lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Lõikes 1 nimetatud R-vorm esitatakse lisas 2 toodud vormi kohaselt.»;

4) loen määruse lisa lisaks 1;

5) täiendan määrust lisaga 2 käesoleva määruse sõnastuses (lisatud).

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 23. aprilli 2004. a määruse nr 60 «Töödeldud põllumajandustoodete retsepti vorm»
lisa 2
(põllumajandusministri 17. mai 2004. a määruse nr 92 sõnastuses)

  R-vorm

1. Kauba nimetus                                    .......................................

2. Ekspordideklaratsiooni numbe r        .......................................

3. Ekspordideklaratsiooni rea number  .......................................

4. KN kood                                             .......................................

5. Eksporditud kogus                             .......................................

A. Kasutatud põhi- või pooltoode

6. KN kood 7. Toote nimetus 8. Kuivaine % 9. Piimarasv % 10. Suhkur % 11. Kogus (kg)
           
           
           
           
           
           
           
           


B.
Kadude %             ..............................

 

C. Muu teave

 

 

D. Tootja (kui erineb R-vormi esitajast)

 

.........................................................................
Ettevõtte asukoht

E. Kinnitan esitatud andmete õigsust

..............................................................

R-vormi esitaja ees- ja perekonnanimi
.....................    .................     ................

Esitamise koht ja kuupäev           Allkiri

Kantsler Ants NOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json