Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a korralduse nr 898-k "Komisjoni moodustamine säästva arengu programmi üksikküsimuste läbitöötamiseks" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.05.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 66, 1110

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a korralduse nr 898-k "Komisjoni moodustamine säästva arengu programmi üksikküsimuste läbitöötamiseks" muutmine

Vastu võetud 18.05.2004 nr 354

«Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122; 51, 349; 81, 542; 88, 590; 2004, 22, 148) § 21 lõike 1 punkti 3 ja § 25 alusel muuta Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a korraldust nr 898-k «Komisjoni moodustamine säästva arengu programmi üksikküsimuste läbitöötamiseks» (RT I 1996, 82, 1463; 1997, 13, 223; 42, 711; RTL 1999, 137, 1922; 2002, 55, 813) järgmiselt:

1. Muuta komisjoni nimetust ja sõnastada see järgmiselt: «Riigi pikaajalise säästva arengu üksikküsimuste läbitöötamise asjatundjate komisjon» (edaspidi komisjon).

2. Sõnastada preambul järgmiselt:

«Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122; 51, 349; 81, 542; 88, 590; 2004, 22, 148) § 21 lõike 1 punkti 3 ja § 25 alusel:».

3. Punktis 1 asendada sõnad «säästva arengu programmi üksikküsimuste läbitöötamiseks» sõnadega «riigi pikaajalise säästva arengu üksikküsimuste läbitöötamise asjatundjate»;

4. Arvata komisjoni koosseisust välja Hannes Danilov, Henn Elmet, Siim Kallas, Volli Kalm, Aino Kerde, Heiki Kranich, Jaak Lokk, Jaanus Marrandi, Tõnu Oja, Mailis Rand, Peep Ratas, Mart Relve, Arvo Sirendi, Liina Tõnisson, Lauri Vahtre ja Sulev Vare.

5. Nimetada komisjoni esimeheks peaminister Juhan Parts ning komisjoni esimehe asetäitjateks majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis Atonen, keskkonnaminister Villu Reiljan ja sotsiaalminister Marko Pomerants ning komisjoni liikmeteks:

Hardo Aasmäe Eesti Rooma Klubi president
Küllo Arjakas Riigikogu keskkonnakomisjoni liige
Ain Heinaru Tartu Ülikooli prorektor
Mari Jüssi Eesti Rohelise Liikumise juhatuse liige
Kalev Katus Eesti Demograafia Instituudi direktor
Andres Koppel Põllumajandusülikooli prorektor
Valdur Lahtvee Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni juhatuse esimees
Toivo Maimets haridus- ja teadusminister
Siim Raie Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor
Jüri Saar Riigikogu keskkonnakomisjoni aseesimees
Ester Tuiksoo põllumajandusminister
Raivo Vetik Tallinna Pedagoogikaülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi direktor

6. Sõnastada punkt 3 järgmiselt:

« 3. Komisjoni ülesanneteks on:
1) analüüsida riigi pikaajalist säästva arengu poliitikat ning teha Vabariigi Valitsusele ettepanekuid majandus-, sotsiaal- ja keskkonnavaldkonna arengute tõhusamaks seostamiseks;
2) kuulata ära riigi pikaajalise strateegia «Säästev Eesti 21» erinevate töörühmade ja ministeeriumide informatsioonid riigi säästva arengu poliitika elluviimisest eri valdkondades ning anda selle kohta arvamusi;
3) esitada Vabariigi Valitsusele ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele asjakohaseid ettepanekuid säästva arengu alastes küsimustes;
4) esitada asjakohaste õigusaktide väljatöötamise ning teemakohaste uuringute korraldamise ettepanekuid.»

7. Sõnastada punkti 4 alapunktid 1 ja 2 järgmiselt:

« 1) esitada Vabariigi Valitsusele ettepanekuid ja arvamusi riigi pikaajalist säästva arengu poliitikat puudutavates küsimustes;
2) saada ministrite kaudu riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt oma tegevuseks vajalikke dokumente ja muud asjakohast informatsiooni;».

8. Sõnastada punkti 4 alapunkt 5 järgmiselt:

« 5) korraldada konverentse ja sümpoosione riigi pikaajalise säästva arengu teemade valdkonnas.»

Peaminister Juhan PARTS

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json