Teksti suurus:

Kanepi impordilitsentsi taotlemise ja menetlemise täpsem kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.07.2011
Avaldamismärge:RTL 2004, 66, 1104

Kanepi impordilitsentsi taotlemise ja menetlemise täpsem kord

Vastu võetud 17.05.2004 nr 93

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» (RT I 2004, 24, 163; 34, 236) § 6 lõike 3, § 40 lõike 2; Euroopa Komisjoni määruse 245/2001/EÜ, millega kehtestatakse Euroopa Liidu Nõukogu määruse 1673/2000/EÜ (kiu tootmiseks kasvatatava lina ja kanepi turu ühise korralduse kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad (EÜT L 035, 06.02.2001, lk 18–27), artikli 17a lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse KN koodi 1207 99 91 alla kuuluvate muuks otstarbeks kui külvamiseks ettenähtud kanepiseemnete importija eelneva heakskiitmise ja impordile järgneva järelevalve ning KN koodi 5302 10 00 alla kuuluva hariliku kanepi, KN koodi 1207 99 20 alla kuuluvate külvamiseks ettenähtud kanepisortide seemnete ja KN koodi 1207 99 91 alla kuuluvate muuks otstarbeks kui külvamiseks ettenähtud kanepiseemnete impordilitsentsi taotlemise ja menetlemise täpsem kord.

§ 2.  Importija heakskiitmine

  (1) Heakskiidu taotlemiseks esitab KN koodi 1207 99 91 alla kuuluvate muuks otstarbeks kui külvamiseks ettenähtud kanepiseemnete importija PRIA-le lisas 1 toodud vormi kohase taotluse.

  (2) KN koodi 1207 99 91 alla kuuluvate muuks otstarbeks kui külvamiseks ettenähtud kanepiseemnete importija peab pidama elektroonilist laoarvestust ning tema tootmisseadmed ja ladustamistingimused peavad vastama esitatud tootekirjeldusele.

  (3) KN koodi 1207 99 91 alla kuuluvate muuks otstarbeks kui külvamiseks ettenähtud kanepiseemneid kasutatakse segusöödas söödamaterjalina «Söödaseaduses» (RT I 2002, 18, 97; 63, 387; 2003, 48, 340, 88, 591; 2004, 34, 236) sätestatud alusel ja korras.

  (4) PRIA kiidab KN koodi 1207 99 91 alla kuuluvate muuks otstarbeks kui külvamiseks ettenähtud kanepiseemnete importija heaks, kui vajaduse korral koostöös teiste täidesaatva riigivõimu asutustega on piisavalt tõendatud, et imporditavaid seemneid kasutatakse sihipäraselt.

§ 3.  Impordilitsentsi taotlemine

  (1) Impordilitsentsi (edaspidi litsents) taotlemiseks peavad importija andmed olema kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse. Kui importija andmed ei ole sellesse registrisse kantud, esitab importija litsentsi taotlemisel «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 60 lõikes 1 nimetatud avalduse andmete registrisse kandmiseks.

  (2) Litsentsi taotlemiseks esitab importija PRIA-le lisas 2 toodud vormi kohase taotluse.

  (3) Lõikes 2 nimetatud litsentsi taotlusel esitatud andmete kontrolli järel väljastab PRIA importijale Euroopa Komisjoni määruse 245/2001/EÜ lisas toodud vormi kohase litsentsi.

§ 4.  Kasutusteatise esitamine ja kontroll

  (1) KN koodi 1207 99 91 alla kuuluvate muuks otstarbeks kui külvamiseks ettenähtud kanepiseemnete importija esitab PRIA-le lisas 3 toodud vormi kohase kasutusteatise 12 kuu jooksul alates litsentsi väljastamise kuupäevast.

  (2) PRIA vaatab kasutusteatise läbi ja kontrollib koostöös teiste täidesaatva riigivõimu asutustega selles esitatud andmete õigsust.

§ 5.  Andmete edastamine

  Määruse rakendamisel saadud andmed edastab Euroopa Komisjonile ja vajaduse korral teiste liikmesriikide pädevatele asutustele PRIA.

Ester TUIKSOO
Minister

Ants NOOT
Kantsler

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

/otsingu_soovitused.json