Teksti suurus:

Sepaste maastikukaitseala moodustamine, kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 69, 1139

Sepaste maastikukaitseala moodustamine, kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine

Vastu võetud 28.07.1998 nr 166

Kaitstavate loodusobjektide seaduse (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555) paragrahvi 5 lõigete 2 ja 4 ning paragrahvi 6 lõike 3 alusel ning arvestades Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning fauna ja floora kaitsest (EÜT L 206, 21.05.1992) ja Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitsest (EÜT L 103, 02.04.1979) sätteid, Vabariigi Valitsus määrab:

1. Moodustada Sepaste maastikukaitseala.

2. Kinnitada:

1) Sepaste maastikukaitseala kaitse-eeskiri (juurde lisatud);

2) Sepaste maastikukaitseala välispiiri kirjeldus (juurde lisatud).

3. Määrata Sepaste maastikukaitseala valitsejaks Hiiu Maavalitsus.

Majandusminister peaministri ülesannetes   Jaak LEIMANN

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigikantselei peadirektor riigisekretäri ülesannetes   Tarmo MÄND

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 28. juuli 1998. a määrusega nr 166

Sepaste maastikukaitseala kaitse-eeskiri

I. ÜLDSÄTTED

1. Sepaste maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) on loodud Eestis vähelevinud metsatüübi -- tammiku kaitseks.

2. Kaitseala välispiir on määratletud Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud Sepaste maastikukaitseala välispiiri kirjeldusega.

3. Kaitseala maa-ala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndisse.

4. Kaitseala (sihtkaitsevööndi) piirid kantakse riiklikusse maakatastrisse.

5. Kaitseala (sihtkaitsevööndi) piiride kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:20 000) ning talumaade osas 1938. aastal välja antud Katastri Ameti skeemilise kaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel.

II. KAITSEALA KAITSEKORD

6. Inimestel on lubatud viibida, pidada jahti ning korjata marju ja seeni kogu kaitseala maa-alal. Liikumine eramaal toimub vastavalt asjaõigusseadusele (RT I 1993, 39, 590; 1995, 26--28, 355; 57, 976; 1996, 45, 848; 51, 967; 1997, 52, 833; 1998, 12, 152; 30, 409; 59, 941) ja kaitstavate loodusobjektide seadusele (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555), kusjuures erateed ja -rajad on päikesetõusust kuni päikeseloojakuni avalikuks kasutamiseks.

7. Telkimine ja lõkke tegemine on kaitsealal keelatud, välja arvatud maaomanikul omal maal.

8. Jalgratastega liiklemine väljaspool teid ja radu ning mootorsõidukitega liiklemine ja nende parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid on keelatud, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödel ning käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud ja looduskaitse nõuetele vastavatel metsatöödel.

9. Metsa kasutamise kord kaitsealal sätestatakse käesoleva kaitse-eeskirjaga. Kaitsealal on keelatud puhtpuistute kujundamine, üheliigiliste metsakultuuride ja energiapuistute rajamine ning keemiline võsatõrje.

10. Kaitseala metsad kuuluvad hoiumetsa kategooriasse (juhtfunktsioon B looduskaitse; bioloogilise mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine).

11. Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:

1) kinnitada maakorralduskava;

2) väljastada metsaomanikule metsamajandamiskava;

3) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja pindala;

4) kehtestada detail- ja üldplaneeringut ning anda projekteerimistingimusi;

5) korraldada üle 50 osalejaga rahvaüritusi.

12. Kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul on kaitsealal lubatud järgmine koosluste ja liikide säilimiseks vajalik või neid mittekahjustav tegevus:

1) olemasolevate teede, jalgradade ja kraavide hooldustööd;

2) metsa majandamine vastavalt kaitse eesmärgile, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja, metsamaterjali kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas;

3) hooldustööd kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks.

13. Vastavalt kaitse eesmärgile on kaitsealal kohustuslik puu- ja põõsarinde harvendamine.

14. Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas kaitse-eeskirjas ettenähtud juhtudel peab loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse. Kaitseala valitseja vastab taotlusele nõusoleku või motiveeritud keeldumisega ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega nii taotlejale kui ka loa väljaandjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa väljaandjat.

Kaitseala valitseja vaatab metsateatise läbi ning annab oma nõusoleku või esitab motiveeritud keeldumise ja vajadusel omapoolsed tingimused kümne päeva jooksul pärast teatise saamist.

15. Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614) paragrahvi 44 lõike 2 alusel on kaitseala piires asuva kinnistu võõrandamisel volitatud riiki ostueesõiguse teostamisel esindama keskkonnaminister, kellele teatatakse kinnistu võõrandamisest asjaõigusseaduses sätestatud korras.

16. Sepaste kaitseala maa jäetakse kaitsealuse maana riigi omandisse Eesti Vabariigi maareformi seaduse (RT 1991, 34, 426; RT I 1996, 41, 796; 1997, 13, 210; 37/38, 570; 81, 1363; 93, 1556; 1998, 12, 153) paragrahvi 29 ja paragrahvi 31 lõike 1 punkti 2 alusel.

III. LÕPPSÄTTED

17. Järelevalvet kaitsealal teostab kaitseala valitseja ning teised selleks volitatud isikud, kes on oma pädevuse piires õigustatud kaitsealal tegutsema ka iseseisvalt.

18. Isikud, kes rikuvad käesoleva kaitse-eeskirja nõudeid, kannavad haldus-, kriminaal- või tsiviilvastutust seaduses ettenähtud korras.

19. Käesolevast kaitse-eeskirjast tulenevad vaidlused lahendatakse kohtus, kuid huvitatud isik võib kaitseala valitseja tegevuse vaidlustamiseks pöörduda ka keskkonnaministri poole.

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 28. juuli 1998. a määrusega nr 166

Sepaste maastikukaitseala välispiiri kirjeldus

Sepaste maastikukaitseala välispiir (edaspidi piir) kulgeb Emmaste vallas Sepaste teelt piki talude Puusepa (110) ja Kotka (107) maa põhjapiiri ida suunas, seejärel piki Kotka (107) talumaa idapiiri, edasi piki Kotka (107) ja Puusepa (110) talumaade lõunapiiri lääne suunas kuni Sepaste teeni ning piki Sepaste teed põhja suunas kuni Puusepa (110) talumaa põhjapiirini.

Sepaste maastikukaitseala välispiiri kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:20 000) ja talumaade osas 1938. aastal välja antud Katastri Ameti skeemilise kaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel.

Keskkonnaminister Villu REILJAN

/otsingu_soovitused.json