Teksti suurus:

Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.06.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 44, 312

Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord

Vastu võetud 19.05.2004 nr 194

Määrus kehtestatakse «Riigipiiri seaduse» (RT I 1994, 54, 902; 1997, 77, 1315; 1999, 25, 365; 2000, 86, 550; 2001, 23, 126; 2002, 58, 363; 63, 387; 90, 516; 102, 599; 2003, 23, 138; 26, 156; 51, 350; 88, 591; 2004, 2, 4; 24, 164; 28, 189; 30, 208) § 14 lõike 2 punkti 1 alusel.

1. peatükk
LAEVADE SISEMERRE, SADAMATESSE NING PIIRIVEEKOGUDE EESTILE KUULUVATESSE VETESSE SISENEMISE JA NEIST VÄLJUMISE KORD

§ 1. Laevaagendi või laeva kapteni teavitamiskohustus

(1) Laevaagent või laeva kapten on kohustatud laeva saabumisest teavitama piirivalvepiirkonda, sadama üle tollijärelevalvet teostavat tolliasutust, Veeteede Ameti koordinatsioonikeskust, Tallinnas Eesti Sanitaarkarantiinitalitust (teistes sadamates kohalikku tervisekaitsetalitust), Taimetoodangu Inspektsiooni, Veterinaar- ja Toiduametit ning sadamakaptenit:
1) välisvetest sadamasse saabumisest vähemalt kakskümmend neli tundi enne laeva sadamasse saabumist või vahetult pärast väljumist eelmisest sadamast, kui merereisi kestus on alla kahekümne nelja tunni;
2) välisvetesse suundumisest vähemalt neli tundi enne laeva sadamast lahkumist;
3) ootamatust saabumisest sadamasse või lahkumisest sadamast viivitamatult.

(2) Laevaagent või laeva kapten esitab vähemalt neli tundi enne laeva sadamasse saabumist täpsustavad andmed järgmiselt:
1) piirivalvepiirkonnale laeva nimi ja lipuriik, laevapere liikmete arv, reisijate arv, last, millisest sadamast laev saabub või millisesse sadamasse laev suundub, nakkushaigete või nakkuskahtlaste isikute olemasolu;
2) Tallinnas Eesti Sanitaarkarantiinitalitusele ja teistes sadamates kohalikule tervisekaitsetalitusele laevapere liikmete arv, reisijate arv, millisest sadamast laev saabub või millisesse sadamasse laev suundub, nakkushaigete või nakkuskahtlaste isikute olemasolu.

(3) Lõikes 1 nimetatud asutustega kooskõlastatud sõiduplaanide alusel saabuvad ja lahkuvad laevad ei pea nimetatud asutusi teavitama sadamasse saabumisest või sadamast lahkumisest, välja arvatud juhul, kui laeva pardal on nakkuskahtlusega isik.

(4) Merematket korraldava laeva kapten on kohustatud lisaks lõigetes 1 ja 2 sätestatud andmetele elektrooniliselt edastama piirivalvepiirkonnale laevapere liikmete ja reisijate nimekirja vähemalt üks tund enne laeva sadamasse saabumist.

(5) Sisemerre või piiriveekogu Eestile kuuluvatesse vetesse siseneva laeva kapten on kohustatud teavitama piirivalvepiirkonda kaks tundi enne laeva sisenemist sisemerre või piiriveekogu Eestile kuuluvatesse vetesse.

§ 2. Sadamakapteni teavitamiskohustus

(1) Sadamakapten on kohustatud teavitama piirivalvepiirkonda laeva sadamasse saabumise ajast, sildumiskaist, laeva nimest ja lipuriigist.

(2) Sadamakapten on kohustatud piirivalvepiirkonda teavitama sisemerest või piiriveekogu Eestile kuuluvatest vetest sadamasse saabuvatest ja sadamast lahkuvatest laevadest vähemalt üks tund enne sadamasse sisenemist või enne sadamast väljumist.

§ 3. Erisused teavitamiskohustusest

(1) Paragrahvis 1 nimetatud kohustused ei kehti laevade suhtes, mis sisenevad sisemerre või piiriveekogu Eestile kuuluvatesse vetesse:
1) inimelu päästmiseks;
2) merereostuse likvideerimiseks;
3) jäämurdetöödeks;
4) punkerdamiseks.

(2) Lõikes 1 nimetatud eesmärgil sisemerre või piiriveekogu Eestile kuuluvatesse vetesse siseneva laeva kapten on kohustatud sisemerre või piiriveekogu Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemisest teavitama piirivalvepiirkonda, Veeteede Ameti koordinatsioonikeskust ja piirkonna üle tollijärelevalvet teostavat tolliasutust.

(3) Vääramatu jõu toimel sisemerre või piiriveekogu Eestile kuuluvatesse vetesse siseneva laeva kapten on kohustatud esimesel võimalusel teavitama piirivalvepiirkonda sisemerre või piiriveekogu Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemisest.

§ 4. Laeva sadamasse sisenemisel ja sadamast väljumisel esitatavad dokumendid

(1) Laeva sissesõidul sadamasse ja enne väljasõitu sadamast esitab laevaagent või reeder järgmised dokumendid:
1) ülddeklaratsioon (lisa 1) – §-s 1 nimetatud asutustele;
2) munsterroll (lisa 2) ja reisijate nimekiri (lisa 3) – piirivalvepiirkonnale, sadama üle tollijärelevalvet teostavale tolliasutusele, sadamakaptenile, Tallinnas Eesti Sanitaarkarantiinitalitusele, teistes sadamates kohalikule tervisekaitsetalitusele;
3) tervisedeklaratsioon – Tallinnas Eesti Sanitaarkarantiinitalitusele, teistes sadamates kohalikule tervisekaitsetalitusele;
4) lastideklaratsioon (lisa 4), laeva varude deklaratsioon (lisa 5), lasti manifestid (lisa 6) ja konossemendid (lisa 7) – sadama üle tollijärelevalvet teostavale tolliasutusele ja Taimetoodangu Inspektsioonile ning Veterinaar- ja Toiduametile; piirivalvepiirkonnale esitatakse ainult lasti manifest;
5) laevapere vara deklaratsioon (lisa 8) – sadama üle tollijärelevalvet teostavale tolliasutusele;
6) teatis sadamas äraantavate laevaheitmete liigi ja koguse kohta – sadamakaptenile;
7) teatis sadamas äraantavate toidujäätmete kohta, näidates ära nende liigi ja koguse, – Veterinaar- ja Toiduametile.

(2) Lõikes 1 nimetatud dokumendid esitatakse enne lastitööde algust, kuid mitte hiljem kui kuus tundi pärast sissesõitu.

(3) Regulaarset sõiduplaanikohast reisi teostav laev, mille sadamas viibimine ei ületa ühte ööpäeva, võib tolli ning Veterinaar- ja Toiduameti nõusolekul laeva varude deklaratsiooni mitte esitada.

(4) Sadamast väljumisel esitatakse dokumendid soovitatavalt kaks tundi enne väljasõitu.

(5) Rahvusvahelistel liinidel regulaarset ühendust pidavad reisi- ja kaubalaevad võivad ülddeklaratsiooni vormistada kuni kaheks nädalaks.

(6) Eesti siseliinidel regulaarset ühendust pidavad reisi- ja kaubalaevad, sadamalaevastik ja kalalaevad, mis ei välju Eesti majandusvööndist või piiriveekogu Eestile kuuluvatest vetest, võivad ülddeklaratsiooni vormistada kuni üheks kuuks.

2. peatükk
VÄIKELAEVADE SISEMERRE, SADAMATESSE NING PIIRIVEEKOGUDE EESTILE KUULUVATESSE VETESSE SISENEMISE JA NEIST VÄLJUMISE KORD

§ 5. Väikelaeva kapteni teavitamiskohustus

(1) Väikelaeva kapten on kohustatud teavitama piirivalvepiirkonda, sadama üle tollijärelevalvet teostavat tolliasutust ja sadamakaptenit väikelaeva välisvetest saabumisest või piiriveekogu Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemisest vahetult sadamasse saabudes ning sadamast lahkumisest vähemalt üks tund enne väikelaeva lahkumist sadamast.

(2) Vastava lasti või isiku olemasolul on väikelaeva kapten kohustatud teavitama § 1 lõikes 1 nimetatud asutusi lõikes 1 sätestatud korras.

§ 6. Väikelaeva sadamasse sisenemine ja sadamast lahkumine

(1) Sisenemisel Eesti sadamasse peab välisriigist saabuv väikelaev kohe vormistama sisenemise Eesti sisemerre või sadamasse või piiriveekogu Eestile kuuluvatesse vetesse rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktis.

(2) Pärast sisenemise vormistamist võib väikelaev seilata Eesti sisemeres või piiriveekogu Eestile kuuluvates vetes, siseneda sadamatesse ning neist väljuda käesolevas määruses sätestatud korras.

(3) Riigipiiri ületamiseks peab väikelaev enne Eesti sisemerest lahkumist vormistama lahkumise rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktis.

§ 7. Väikelaeva sadamasse sisenemisel ja sadamast väljumisel esitatavad dokumendid

(1) Väikelaeva kapten on kohustatud vahetult sadamasse saabudes esitama piirivalvepiirkonnale väikelaeval viibivate isikute nimekirja.

(2) Kui väikelaeval on deklareeritavat kaupa, esitab väikelaeva kapten sadama üle tollijärelevalvet teostavale tolliasutusele dokumendid vastavalt käesoleva määruse 1. peatükile.

(3) Kui väikelaeval ei ole deklareeritavat kaupa, esitatakse tollile lõbusõidulaeva deklaratsioon (lisa 9). Reisijate ja meeskonna liikmete pagasit ei käsitata deklareeritava kaubana.

(4) Kui väikelaev imporditakse või eksporditakse kaubana, teostatakse tolliformaalsused vastavalt tollieeskirjadele.

(5) Tolliformaalsuste teostamiseks sadamas, kus tolliasutus puudub, kutsutakse välja tolliametnik. Lõikes 3 nimetatud juhul teostab tolliformaalsused piirivalveametnik.

3. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 8. Vabariigi Valitsuse 17. septembri 1997. a määrusega nr 176 «Piirireþiimi eeskirja kinnitamine» kinnitatud «Piirireþiimi eeskirja» muutmine

Vabariigi Valitsuse 17. septembri 1997. a määrusega nr 176 kinnitatud «Piirireþiimi eeskirjas» (RT I 1997, 69, 1126; 1998, 41/42, 629; 2002, 77, 460) tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

« 6. Eestisse saabuvad ja Eestist lahkuvad laevad võivad Eesti merepiiri ületada igas kohas, välja arvatud juhul, kui Vabariigi Valitsus on territoriaal- ja sisemere, samuti piiriveekogu Eestile kuuluvate vete mõnes piirkonnas piiranud või keelanud välisriigi laeva sissesõidu ja viibimise. Eestisse saabuvad laevad peavad suunduma sadamasse, kus asub rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunkt. Eestist lahkuvatel laevadel on riigipiiri ületamine lubatud ainult pärast piirikontrolli läbimist sadamas.»;

2) punkt 37 sõnastatakse järgmiselt:

« 37. Sadamakapten peab igast Eesti territoriaalmerest, samuti piiriveekogu Eestile kuuluvatest vetest väljuvast laevast piirivalvele teatama vähemalt neli tundi enne laeva sadamast väljumist ning mitte lubama laeval lahkuda enne piirivalvetoimkonna kohalesaabumist ja piirikontrolli läbimist. Kõikidest sadamast omavoliliselt lahkunud laevadest tuleb viivitamata piirivalvele teatada.»;

3) punktis 59 asendatakse sõna «lõbusõidulaevadele» sõnaga «väikelaevadele»;

4) punkt 61 sõnastatakse järgmiselt:

« 61. Piirikontrolli läbinud laev võib seilata Eesti sise- ja territoriaalmeres, samuti piiriveekogu Eestile kuuluvates vetes ning siseneda igasse sadamasse.»;

5) punkt 63 sõnastatakse järgmiselt:

« 63. Territoriaal- ja sisemerel, samuti piiriveekogu Eestile kuuluvates vetes kabotaaþivedusid teostaval või territoriaal- ja sisemeres töötaval Eesti laeval on keelatud ilma piirivalve loata välisvetest saabuvalt või sinna suunduvalt laevalt isikuid ja kaupu peale võtta või üle anda.»;

6) punkt 64 sõnastatakse järgmiselt:

« 64. Kõik territoriaal- ja sisemerel, samuti piiriveekogu Eestile kuuluvates vetes viibivad laevad peavad vastama piirivalve rahvusvahelises praktikas kasutatavatele väljakutsesignaalidele ja andma piirivalvele nõutavat informatsiooni või teatama informatsiooni andmisest keeldumise põhjuse.»

§ 9. Määruse kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 10. septembri 2002. a määrus nr 292 «Laevade ja väikelaevade sisemerre ja sadamatesse sisenemise ja neist väljumise kord» (RT I 2002, 77, 460) tunnistatakse kehtetuks.

§ 10. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 15. juunil 2004. a.

Peaminister Juhan PARTS

Siseminister Margus LEIVO

Riigisekretär Heiki LOOT

Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 «Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord»
lisa 1

NÄIDIS

ÜLDDEKLARATSIOON

GENERAL DECLARATION

Siseminister Margus LEIVO

Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 «Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord»
lisa 2

NÄIDIS

MUNSTERROLL

CREW LIST

Siseminister Margus LEIVO

Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 «Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord»
lisa 3

NÄIDIS

REISIJATE NIMEKIRI

PASSENGER LIST

Siseminister Margus LEIVO

Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 «Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord»
lisa 4

NÄIDIS

LASTIDEKLARATSIOON

CARGO DECLARATION

Siseminister Margus LEIVO

Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 «Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord»
lisa 5

NÄIDIS

LAEVA VARUDE DEKLARATSIOON

SHIPS‘S STORES DECLARATION

Siseminister Margus LEIVO

Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 «Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord»
lisa 6

NÄIDIS

LASTI MANIFEST

CARGO MANIFEST

Siseminister Margus LEIVO

Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 «Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord»
lisa 7

NÄIDIS

Siseminister Margus LEIVO

Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 «Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord»
lisa 8

NÄIDIS

LAEVAPERE VARADEKLARATSIOON

CREW‘S EFFECTS DECLARATION

Siseminister Margus LEIVO

Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 «Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord»
lisa 9

NÄIDIS

1–3; 5 – 22 JA 28 – TÄIDAB KAPTEN – FILLED BY THE MASTER
4, 22 – 27 JA 29 – TÄIDAB JÄRELEVALVEAMETNIK – FILLED BY THE INSPECTOR
17 JA 18 – MÄRGITAKSE AINULT EL-VÄLINE KAUP – ONLY NON-EU GOODS
TÄIDETAKSE 2 EKSEMPLARI, KUI KÜLASTATAKSE 2 VÕI ENAMAT EESTI SADAMAT – FILLED IN 2, WHEN 2 OR MORE ESTONIAN PORTS VISITED

Siseminister Margus LEIVO

ÕIEND

RT I , 57, 16.07.2004

Lugeda RT I 2004, 44, 312 avaldatud Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 «Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord» lisaga 1 kehtestatud ülddeklaratsiooni punkti 11 sõnastus õigeks järgmiselt:

«11. Laeva asukoht sadamas
Position of the ship in the port (berth or station)».

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json