Teksti suurus:

Eesti Õiguskeele Keskuse põhimäärus

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.03.2005
Avaldamismärge:RTL 2004, 67, 1119

Eesti Õiguskeele Keskuse põhimäärus

Vastu võetud 19.05.2004 nr 39

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122; 51, 349; 81, 542; 88, 590) § 43 lõike 5 ja Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määrusega nr 319 kinnitatud « Justiitsministeeriumi põhimääruse» (RT I 1997, 1, 7; 32, 514; 73, 1208; 1998, 17, 275; 49, 736; 100, 1625; 1999, 25, 374; 100, 884; 2000, 24, 133; 52, 336; 68, 436; 2001, 8, 39; 49, 281; 2002, 41, 260; 95, 554; 2003, 74, 494; 2004, 15, 116) punkti 8 alapunkti 5 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Eesti Õiguskeele Keskus (edaspidi keskus) on Justiitsministeeriumi hallatav riigiasutus, mis on moodustatud Vabariigi Valitsuse 9. märtsi 1995. a korraldusega nr 240-k.

(2) Keskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

(3) Keskusel on oma eelarve, oma nime ja logoga pitsat ning sümbolid.

(4) Keskuse asukoht on Tallinn. Keskuse aadress on Tõnismägi 8, 10119 Tallinn. Keskuse ingliskeelne nimi on Estonian Legal Language Centre.

§ 2. Ülesanded

(1) Keskuse põhiülesanne on Eesti õiguskeele arendamine ja kaitse, õigusterminoloogia korrastamine, õigusaktide eelnõude keeletoimetamise korraldamine ja õigusaktide tõlkimine eesmärgiga aidata kaasa õigusaktide keelelise kvaliteedi tagamisele.

(2) Keskus täidab järgmisi ülesandeid:
1) tõlgib ja toimetab Riigi Teatajas avaldamisele kuuluvaid välislepinguid;
2) tõlgib Eesti õigusakte inglise keelde ja vajadusel muudesse keeltesse;
3) toimetab keeleliselt justiitsministeeriumi õigusaktide eelnõusid ja teeb teiste ministeeriumide eelnõudele keelelist ekspertiisi;
4) loob õigusterminite andmekogu, hoiab seda kontrollseisus ning tagab andmekogu kättesaadavuse üldsusele kodulehekülje kaudu;
5) annab valitsusasutustele terminoloogilist abi;
6) peab õigusaktide eelnõude keeletoimetajate andmekogu ning korraldab keeletoimetajate kvalifikatsiooni komisjoni asjaajamist;
7) koostab ja toimetab ajakirja «Õiguskeel»;
8) korraldab õigusaktide tõlkimise, õigusaktide eelnõude toimetamise ja õigusterminiloome alast koolitust valitsusasutustele;
9) teostab tõlke- ja terminoloogiaprojekte valitsusasutustele või teistele asutustele;
10) avaldab vajadusel õigusaktide tõlkeid, terminoloogilisi väljaandeid ja õiguskeele käsiraamatuid;
11) teeb vajadusel õigusaktide tõlgete ekspertiisi.

§ 3. Juhtimine

(1) Keskust juhib direktor, kellega sõlmib ja lõpetab töölepingu justiitsminister Justiitsministeeriumi kantsleri ettepanekul.

(2) Direktor:
1) juhib keskuse tegevust ja asjaajamist käesoleva põhimääruse kohaselt ning vastutab keskusele pandud ülesannete täitmise eest;
2) esindab keskust suhetes riigi- ja omavalitsusasutustega ning teiste isikutega;
3) keskuse ülesannete täitmiseks ja käsutuses olevate vahendite piires sõlmib füüsiliste ja juriidiliste isikutega lepinguid ning annab volikirju;
4) valmistab ette keskuse tulude ja kulude aastaeelarve eelnõu ning esitab keskuse eelarve justiitsministrile kinnitamiseks;
5) vastutab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise ning aruannete õigeaegse esitamise eest;
6) käsutab keskuse valduses olevaid vahendeid keskuse ülesannete täitmiseks;
7) vastutab keskuse valitsemisele antud riigivara säilimise ja sihipärase kasutamise eest;
8) kinnitab keskuse töötajate koosseisu ning moodustab projekti- ja töörühmi vastavalt keskuses täidetavatele ülesannetele;
9) kinnitab keeletoimetajate kvalifikatsiooni komisjoni koosseisu;
10) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud keskuse töötajatega, kohaldab keskuse töötajatele ergutusi ja määrab distsiplinaarkaristusi;
11) kinnitab keskuse töösisekorraeeskirja, raamatupidamise sise-eeskirja, asjaajamiskorra ja töötajate ametijuhendid;
12) korraldab sisekontrolli;
13) tagab vastavalt kehtivale korrale kontrolli oma finantstegevuse ja vahendite sihtotstarbelise kasutamise üle;
14) esitab Justiitsministeeriumi kantslerile kinnitamiseks tõlkeplaanid;
15) täidab keskuse juhtimiseks vajalikke muid ülesandeid.

(3) Direktor annab oma ülesannete täitmiseks (keskuse juhtimisel) ja muudes üksikküsimustes käskkirju.

(4) Direktor on aruandekohustuslik justiitsministri ja Justiitsministeeriumi kantsleri ees.

(5) Direktori äraolekul asendab teda vastavalt direktori käskkirjale osakonna juhataja või majandusjuht. Asendamisest informeerib direktor viivitamatult Justiitsministeeriumi kantslerit.

§ 4. Struktuur ja struktuuriüksuste juhtimine

(1) Keskuse struktuuriüksused on terminoloogia osakond, tõlke- ja toimetusosakond ning üldosakond.

(2) Terminoloogia osakonda juhib peaterminoloog.

(3) Tõlke- ja toimetusosakonda ning üldosakonda juhivad osakonnajuhatajad.

(4) Osakondade juhid alluvad vahetult keskuse direktorile.

(5) Osakondade koosseisus võib direktori käskkirjaga ette näha allüksusi.

§ 5. Struktuuriüksuste põhiülesanded

(1) Terminoloogia osakond:
1) koondab ja korrastab õiguskeele terminoloogiat;
2) loob õigusterminite andmekogu, hoiab seda kontrollseisus ning tagab andmekogu kättesaadavuse üldsusele kodulehekülje kaudu;
3) korraldab õigusterminite andmekogu loomisel ja täiendamisel koostööd erinevate õigusvaldkondade spetsialistidega ning abistab õigusterminite andmekogu kasutamisel;
4) annab valitsusasutustele terminoloogilist abi;
5) korraldab õigusterminiloome alast koolitust valitsusasutustele;
6) avaldab vajadusel terminoloogilisi väljaandeid.

(2) Tõlke- ja toimetusosakond:
1) toimetab keeleliselt õigusaktide eelnõusid;
2) peab õigusaktide eelnõude keeletoimetajate andmekogu ning korraldab keeletoimetajate kvalifikatsiooni komisjoni asjaajamist;
3) tõlgib ja toimetab Riigi Teatajas avaldamisele kuuluvaid välislepinguid;
4) tõlgib Eesti õigusakte inglise keelde ja vajadusel muudesse keeltesse;
5) koostab ja toimetab ajakirja «Õiguskeel»;
6) korraldab õigusaktide tõlkimise ning õigusaktide eelnõude toimetamise alast täiendkoolitust valitsusasutustele;
7) avaldab vajadusel õigusaktide tõlkeid ning õiguskeele käsiraamatuid;
8) teeb vajadusel õigusaktide tõlgete ja eelnõude keelelist ekspertiisi.

(3) Üldosakond:
1) koostab keskuse eelarve;
2) korraldab keskuse majandus- ja haldustegevust ning toodete levitamist;
3) korraldab keskuse raamatupidamist;
4) haldab ning arendab keskuse tõlke- ning terminoloogiatööd toetavaid tarkvaralahendusi;
5) korraldab keskuse personali- ja koolitustööd ning asjaajamist.

§ 6. Vara ja vahendid

(1) Keskuse vara moodustub Justiitsministeeriumi valitsemisel olevast riigivarast.

(2) Keskus valdab, kasutab ja käsutab keskuse valdusse antud vara «Riigivaraseaduses» (RT I 1995, 22, 327; 1996, 36, 738; 40, 773; 48, 942; 81, 1446; 1997, 45, 724; 1998, 30, 409; 1999, 10, 155; 16, 271; 2000, 39, 239; 49, 306; 51, 319; 2001, 7, 17; 93, 565; 2002, 53, 336; 64, 393; 2003, 13, 69) ja selle alusel sätestatud korras.

(3) Keskuse kulud kaetakse riigieelarvest.

(4) Keskus korraldab oma raamatupidamisarvestust ja -aruandlust vastavalt «Raamatupidamise seadusele« (RT I 2002, 102, 600; 2003, 88, 588) ja rahandusministri poolt kehtestatud juhenditele.

(5) Keskus esitab eelarve täitmise ja majandustegevuse kohta aruandeid justiitsministri määratud tähtpäevadeks ja kehtestatud vormide kohaselt.

§ 7. Justiitsministri 10. aprilli 2002. a määruse nr 24 muutmine

Justiitsministri 10. aprilli 2002. a määrust nr 24 «Õigusaktide eelnõude keeletoimetajate andmekogu loomine ja pidamine» (RTL 2002, 51, 723) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Andmekogu avaldatakse Justiitsministeeriumi ja Eesti Õiguskeele Keskuse koduleheküljel ning sellega on kõigil õigus tasuta tutvuda ja sellest andmeid saada.»;

2) paragrahvi 3 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna «Justiitsministeerium» sõnadega «Eesti Õiguskeele Keskus» vastavas käändes;

3) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Keeletoimetajate kvalifikatsiooni komisjoni koosseisu kinnitab Eesti Õiguskeele Keskuse direktor.»;

4) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Keeletoimetajate kvalifikatsiooni komisjoni asjaajamist korraldab Eesti Õiguskeele Keskuse tõlke- ja toimetusosakond.»

§ 8. Justiitsministri 26. novembri 2002. a määruse nr 76 muutmine

Justiitsministri 26. novembri 2002. a määrust nr 76 «Õiguspoliitika osakonna põhimäärus» (RTL 2002, 132, 1935; 2003, 121, 1950) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvis 1 asendatakse sõna «büroo» sõnadega «õigusloome büroo»;

2) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) kujundab õiguskeelepoliitikat ja korraldab õiguskeelehoolet;»;

3) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 8) koostab seaduste terviktekste;»;

4) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 9) korraldab Eesti Õiguskeele Keskuse tööd;»;

5) paragrahv 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 4. Talituse ja büroo juhtimine

(1) Talitust juhib talituse juhataja. Bürood juhib büroo juhataja. Talituse ja büroo juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist kantsler.

(2) Talituse juhataja ja büroo juhataja alluvad vahetult kantslerile.

(3) Talituse juhataja või büroo juhataja äraolekul asendab teda kantsleri määratud teenistuja.

(4) Talituse juhataja või büroo juhataja:
1) vastutab talitusele või büroole pandud ülesannete õigeaegse ja korrektse täitmise eest ja annab sellest aru kantslerile;
2) määrab talle alluvate teenistujate tööjaotuse ning töötab koos üldosakonnaga välja nende ametijuhendid;
3) teostab järelevalvet talle alluvate teenistujate tööülesannete täitmise üle;
4) teeb ettepanekud palgafondi jaotamise kohta talle alluvate teenistujate osas.»;

6) paragrahv 5 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvis 6 jäetakse pärast sõnu «õiguspoliitika osakonna juhataja» välja sõna «nõunik» ja asendatakse sõna «büroo vanemkonsultant» sõnadega «õigusloome büroo juhataja»;

8) paragrahv 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt :

« § 11. Õigusloome büroo

Õigusaktide kvaliteedi tagamisel, õiguskeelehoolde korraldamisel ja õiguspoliitika osakonna teenindamisel büroo:
1) kontrollib õigusaktide eelnõude vastavust normitehnikaga ning teeb ettepanekuid õigusloome metoodika ja normitehnika üldpõhimõtete kujundamiseks;
2) tagab õiguse süsteemse arendamise, õigusloome kvaliteedi ja õigusaktide mõjude analüüsimise;
3) määratleb õiguskeele ühtlase arendamise ja kaitse üldpõhimõtted ning tagab nende elluviimise;
4) teeb Eesti Õiguskeele Keskusele ülesandeks korraldada õigusaktide eelnõude keeletoimetamist ja -ekspertiisi;
5) analüüsib Eesti Õiguskeele Keskuse töökorraldust ja teostab tema tegevuse üle teenistuslikku järelevalvet;
6) kooskõlastab ministeeriumide seaduse eelnõude väljatöötamise kavad ning kooskõlastab oma pädevuse piires seaduste ja Riigikogu otsuste eelnõusid ja teostab õigusekspertiise;
7) koostab seaduste terviktekste;
8) korraldab ministeeriumi raamatukogu tööd;
9) tagab tõrgeteta asjaajamise ja osakonna tehnilise teenindamise.»

§ 9. Justiitsministri 4. veebruari 2003. a määruse nr 9 kehtetuks tunnistamine

Justiitsministri 4. veebruari 2003. a määrus nr 9 «Eesti Õiguskeele Keskuse põhimäärus« (RTL 2003, 21, 308) tunnistatakse kehtetuks.

§ 10. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2004.

Minister Ken-Marti VAHER

Kantsler Priidu PÄRNA