Teksti suurus:

Keskkonnaministri 11. jaanuari 2002. a määruse nr 3 "Veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimise kord" muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.05.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 69, 1133

Keskkonnaministri 11. jaanuari 2002. a määruse nr 3 "Veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimise kord" muutmine

Vastu võetud 19.05.2004 nr 50

Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 234; 50, 283; 94, 577; 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 64; 26, 156; 51, 352; 2004, 28, 190; 38, 258) § 122 lõike 3 alusel.

Keskkonnaministri 11. jaanuari 2002. a määruses nr 3 «Veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimise kord» (RTL 2002, 14, 175) tehakse järgmised muudatused:

(1) Paragrahvi 3:

1) lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Komisjoni sekretär teavitab komisjoni istungi toimumise ajast ja kohast kõiki komisjoni liikmeid. Atesteerimise toimumise ajast ja kohast teavitab komisjoni sekretär atesteerimist taotlevaid isikuid kirjalikult.»;

2) lõike 6 viimast lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees, ja sekretär.»;

3) lõikes 7 jäetakse välja sõna «kirjalikult».

(2) Paragrahvi 8:

1) lõiget 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Atesteerimistunnistus kehtib neli aastat.»;

2) lõige 9 tunnistatakse kehtetuks.

Minister Villu REILJAN

Kantsler Sulev VARE

/otsingu_soovitused.json