Teksti suurus:

Hüdrogeoloogiliste tööde tegemise litsentsi taotlemise, andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord ning litsentsi vorm

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:RT I 2004, 45, 326

Hüdrogeoloogiliste tööde tegemise litsentsi taotlemise, andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord ning litsentsi vorm

Vastu võetud 21.05.2004 nr 201

Määrus kehtestatakse « Veeseaduse» (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 234; 50, 283; 94, 277; 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 64; 26, 156; 51, 352; 2004, 28, 190; 38, 258) § 123 lõike 8 alusel.

§1. Hüdrogeoloogiliste tööde tegemise litsents

Hüdrogeoloogiliste tööde tegemise litsentsi (edaspidi litsents) omamise nõude eesmärk on tagada hüdrogeoloogiliste tööde tegijate pädevus ja tööde ohutus.

§2. «Haldusmenetluse seaduse» kohaldamine

Määruses sätestatud haldusmenetlusele kohaldatakse «Haldusmenetluse seadust» (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 117; 78, 527) «Veeseaduses» sätestatud erisustega.

§3. Litsentsikomisjon

Litsentsi annab keskkonnaministri poolt viieks aastaks moodustatud viieliikmeline litsentsikomisjon (edaspidi komisjon), kelle koosseisu peab kuuluma Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni esindaja. Komisjoni moodustamisel määrab keskkonnaminister komisjoni esimehe ja aseesimehe, kes asendab komisjoni esimeest tema äraolekul, ja sekretäri.

§4. Komisjoni töökord

(1) Komisjoni istungid kutsub kokku komisjoni esimees. Komisjoni istungid toimuvad vastavalt vajadusele, kui on esitatud litsentsitaotlus, arvestades § 6 lõikes 6 toodud tähtaega.

(2) Komisjoni sekretär teavitab komisjoni istungi toimumise ajast ja kohast kõiki komisjoni liikmeid. Komisjoni sekretär teeb litsentsi taotlevale isikule tema taotluse läbivaatamise aja ja koha teatavaks vähemalt 7 päeva enne komisjoni istungit.

(3) Komisjon on otsustusvõimeline, kui selle istungist võtab osa vähemalt kolm komisjoni liiget, sealhulgas komisjoni esimees või aseesimees. Komisjon võtab otsuseid vastu häälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav komisjoni esimehe, tema puudumisel aseesimehe hääl.

(4) Litsentsimise tulemuste ja komisjoni otsuste kohta vormistab komisjoni sekretär komisjoni istungi protokolli. Kui komisjoni liikmel on komisjoni seisukohaga võrreldes eriarvamus, kantakse eriarvamus komisjoni liikme taotlusel protokolli. Protokollile kirjutavad alla kõik litsentsimisest osavõtnud komisjoni liikmed.

(5) Litsentsi taotleja esitatud dokumente säilitatakse viis aastat pärast litsentsi kehtivusaja lõppu.

§5. Litsentsi taotlemiseks vajalikud dokumendid

(1) Litsentsi taotlev isik esitab komisjonile:
1) kirjaliku taotluse;
2) geoloogia- või keskkonnatehnoloogiaalast kõrgharidust tõendava diplomi, juhul kui litsentsi taotletakse «Veeseaduse» § 123 lõike 1 punktides 1–3 loetletud tööde tegemiseks. Lisaks keskkonnatehnoloogiaalast kõrgharidust tõendavale diplomile tuleb esitada kirjalik tõend selle kohta, et isik on teinud ühe aasta hüdrogeoloogilist tööd;
3) kirjaliku tõendi kaheaastase puurkaevude ja puuraukude puurimise ja likvideerimise töökogemuse kohta juhul, kui litsentsi taotletakse «Veeseaduse» § 12 3 lõike 1 punktis 4 loetletud tööde tegemiseks.

(2) Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid litsentsimist taotleva isiku kohta:
1) füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi või juriidilise isiku nimi;
2) füüsilise isiku isikukood, selle puudumisel sünniaeg, juriidilise isiku registrikood;
3) füüsilise isiku töökoht ja ametinimetus, juriidilise isiku hüdrogeoloogilisi töid tegeva töötaja ees- ja perekonnanimi, töökoht ja ametinimetus;
4) füüsilise või juriidilise isiku kontaktandmed;
5) füüsilise isiku või juriidilise isiku hüdrogeoloogilisi töid tegeva töötaja andmed senise hüdrogeoloogiliste tööde tegemise kogemuse kohta;
6) tähtaeg, kui pikaks perioodiks litsentsi taotletakse;
7) hüdrogeoloogiliste tööde nimetused, milleks litsentsi taotletakse;
8) taotluse esitamise kuupäev ja litsentsi taotleja allkiri.

§6. Litsentsitaotluse menetlustähtaeg ja litsentsitaotluse läbivaatamine

(1) Komisjoni sekretär registreerib §-s 5 nimetatud dokumendid kohe pärast nende kättesaamist ja kontrollib nende vastavust samas paragrahvis toodud nõuetele.

(2) Kui tegevuseks, milleks litsentsi taotleti, litsentsi vaja ei ole, teavitab komisjon sellest litsentsi taotlejat ja tagastab §-s 5 nimetatud dokumendid posti teel 7 päeva jooksul nende registreerimisest arvates.

(3) Kui taotlus ei vasta § 5 lõikes 2 toodud nõuetele või § 5 lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud dokumentides esitatud andmed ei ole piisavad taotluse menetlemiseks, määrab komisjon puuduste kõrvaldamise või täpsustavate andmete esitamise tähtaja ja teavitab sellest taotlejat posti teel 7 päeva jooksul puuduste avastamisest arvates.

(4) Kui taotleja ei ole määratud tähtaja jooksul puudusi kõrvaldanud või täpsustavaid andmeid esitanud, tagastatakse taotlus läbi vaatamata ja litsentsi andja teavitab sellest taotlejat 7 päeva jooksul, arvates lõike 3 alusel määratud puuduste kõrvaldamiseks või täpsustavate andmete esitamiseks antud tähtaja lõppemisest.

(5) Litsentsi taotleja osaleb komisjoni istungil, kus vaadatakse läbi tema taotlus.

(6) Komisjon vaatab nõuetekohase taotluse läbi, annab litsentsi või keeldub litsentsi andmisest 30 päeva jooksul, arvates taotluse registreerimisest.

§7. Litsentsi vormistamine

(1)  Litsents vormistatakse määruse lisas toodud hüdrogeoloogiliste tööde tegemise litsentsi vormi kohaselt.

(2) Litsentsile kantakse:
1) litsentsi registreerimisnumber, litsentsi väljaandmise kuupäev ja kehtivusaeg;
2) litsentsi omaniku nimi, isikukood või registrikood ja aadress;
3) hüdrogeoloogiliste tööde litsentsiga lubatud tööd;
4) juriidilise isiku hüdrogeoloogilisi töid tegevad isikud;
5) komisjoni esimehe või aseesimehe nimi ja allkiri;
6) komisjoni sekretäri nimi ja allkiri.

(3) Litsentsi kehtivusaega loetakse selle väljaandmise kuupäevast alates.

(4) Kui litsents on hävinud või varastatud või kui selle tekst ei ole loetav, annab komisjon litsentsi omaniku kirjaliku taotluse alusel välja litsentsi duplikaadi.

§8. Litsentsi andmisest keeldumine

Litsentsi andmisest keeldutakse «Veeseaduse» § 123 lõike 6 sätete alusel.

§9. Litsentsi muutmise menetlus

Litsentsi muutmise taotluse menetlemiseks kohaldatakse §-de 6 ja 7 sätteid.

§10. Litsentsi kehtetuks tunnistamine

(1) Litsents tunnistatakse kehtetuks «Veeseaduse» § 12 3 lõike 7 sätete alusel.

(2) Enne litsentsi kehtetuks tunnistamise otsustamist küsib komisjon litsentsi omanikult litsentsi võimaliku kehtetuks tunnistamise asjaolude kohta kirjalikke selgitusi. Litsentsi omaniku nõudmisel kuulab komisjon ära tema suulised selgitused. Ärakuulamise ajast ja kohast teatab komisjoni sekretär litsentsi omanikule vähemalt 7 päeva enne ärakuulamist.

(3) Litsentsi kehtetuks tunnistamise otsusest teatatakse litsentsi omanikule posti teel.

(4) Teade litsentsi kehtetuks tunnistamise kohta tehakse teatavaks Keskkonnaministeeriumi veebilehel 5 päeva jooksul litsentsi kehtetuks tunnistamisest arvates.

Peaminister Juhan PARTS

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Heiki LOOT

Vabariigi Valitsuse 21. mai 2004. a määruse nr 201 «Hüdrogeoloogiliste tööde tegemise litsentsi taotlemise, andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord ning litsentsi vorm»
lisa

HÜDROGEOLOOGILISTE TÖÖDE TEGEMISE LITSENTSI VORM

Hüdrogeoloogiliste tööde tegemise litsents nr

Väljaandmise kuupäev ..................................................

Kehtivusaeg ..................................................................

1. Juriidilise või füüsilise isiku nimi, isikukood või registrikood ja aadress:

........................................................................................................................................

2. Hüdrogeoloogiliste tööde litsentsiga lubatud tööd:

 

3. Hüdrogeoloogilisi töid tegevad isikud:

 

Tööde nimetused Isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood Töövahekord (põhitöö, töövõtuleping)
........................................... ............................................................. .............................................................

 

Litsentsikomisjoni esimees
või aseesimees
Litsentsikomisjoni
sekretär

 

...........................................

 

...........................................

           (nimi, allkiri)            (nimi, allkiri)

 

Keskkonnaminister Villu REILJAN

/otsingu_soovitused.json