Teksti suurus:

Alkoholiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.05.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 45, 317

Alkoholiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.05.2004

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 21. mai 2004. a otsusega nr 638

I. Alkoholiseaduses (RT I 2002, 3, 7; 63, 387; 2003, 2, 17; 88, 591; 2004, 13, 86; 18, 131) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Seaduse kogu tekstis, välja arvatud lause alguses, asendatakse sõnas «Riiklik» mis tahes käändes suur algustäht väikese algustähega.

§ 2. Paragrahvi 1:

1) lõike 3 punktid 3–5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse (RT I 2003, 2, 17; 48, 345; 88, 591; 90, 602) § 27 lõike 1 punktide 1, 11 ja 9–18 alusel aktsiisist vabastatud alkoholile;
4) alkohoolsele joogile, mille toimetab Eestisse reisija koos endaga liikuvas pagasis alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse §-de 47 ja 471 kohaselt;
5) alkohoolsele joogile, mis saadetakse füüsilisele isikule välisriigist postisaadetisena, välja arvatud kaubanduslikul eesmärgil saadetud alkohoolne jook, või alkohoolsele joogile, mille füüsiline isik saadab postisaadetisena välisriiki;»;

2) lõike 3 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

3) täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 117; 78, 527) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»;

4) täiendatakse lõigetega 5–8 järgmises sõnastuses:

« (5) Euroopa Ühendust, liikmesriiki ja ühendusevälist riiki käsitatakse käesolevas seaduses alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse § 1 1 tähenduses.

(6) Ühenduse alkoholina käsitatakse käesolevas seaduses alkoholi, mis on Ühenduse kauba staatuses EÜ Nõukogu määruse 2913/92/EMÜ, millega kehtestatakse Ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1–50) (edaspidi ühenduse tolliseadustik), artikli 4 lõike 7 mõistes.

(7) Eestisse toimetamisena käsitatakse käesolevas seaduses ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatud alkoholi vabasse ringlusse lubamist ühenduse tolliseadustiku tähenduses või alkoholi toimetamist Eestisse teisest liikmesriigist.

(8) Alkoholi tarbimisse lubamist käsitatakse käesolevas seaduses alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse § 41 tähenduses.»

§ 3. Paragrahvi 4:

1) lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Katseprotokollis sisalduvate andmete loetelu kehtestab põllumajandusminister.»;

3) lõike 4 punktis 2 asendatakse sõnad «lõike 1 punktides 2 ja 3 osundatud tolliprotseduuridest» sõnadega «lõike 1 punktis 2 nimetatud tolliprotseduurist»;

4) lõike 4 punkti 3 täiendatakse pärast sõnu «pardal asuvale» sõnadega «või pardale toimetatavale»;

5) lõiget 4 täiendatakse punktidega 4–6 järgmises sõnastuses:

« 4) Eestisse toimetatud Ühenduse alkoholile, mis ei ole tarbimisse lubatud ja mida ei kasutata tootmises;
5) Ühenduse alkoholile käesoleva seaduse § 18 lõike 2 punktides 1–4 nimetatud juhtudel;
6) Eestisse toimetatud teises liikmesriigis tarbimisse lubatud alkoholile, mille sihtliikmesriik ei ole Eesti.»

§ 4. Paragrahvi 5 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kui tarbijapakendis alkohoolse joogi hulgimüüki teostaval ettevõtjal on selle alkohoolse joogi tootja kirjalik nõusolek täpsustada või muul viisil täiendada alkohoolse joogi tarbijapakendi tootjapoolset märgistust, võib ettevõtja teha seda tingimusel, et:
1) tootjapoolset märgistust ei kaeta lisamärgistusega, seda ei eemaldata, parandata ega tehta selle suhtes muid toiminguid, mis annaksid alust arvata, et märgistus on võltsitud;
2) lisamärgistus ei ole vastuolus õigusaktis sätestatud nõuetega või tootjapoolse märgistusega;
3) alkohoolne jook kantakse enne lisamärgistusega kaubakoguse importi või tarbimisse lubamist uuesti riiklikku alkoholiregistrisse.»

§ 5. Paragrahvi 6:

1) lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Käesoleva seaduse § 9 lõikes 2 sätestatud tingimustele vastav ettevõtja võib alkoholi toota katsetuste käigus enne selle riiklikku alkoholiregistrisse kandmist, et teha selle alkoholi edasiseks käitlemiseks vajalikud toimingud või taotleda nende toimingute tegemist.

(2) Majandustegevuse registri registreeringu alusel tegutsev alkoholi hulgimüüki teostav ettevõtja võib saada välisriigi ettevõtjalt ja saata välisriigi ettevõtjale postisaadetisena riiklikku alkoholiregistrisse kandmata alkohoolset jooki sellega tutvumiseks ja vajaduse korral selle tutvustamiseks kolmandatele isikutele, et otsustada tehingu tegemine selle alkohoolse joogi lähetanud ettevõtjaga. Seejuures ei tohi üks postisaadetis sisaldada alkohoolse joogi ühte tootenimetust rohkem kui kaks eksemplari ja postisaadetis peab vastama postiseadusega kehtestatud nõuetele.»;

2) täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Majandustegevuse registri registreeringu alusel tegutsev alkoholi hulgimüüki teostav ettevõtja võib kasutada käesoleva seaduse § 4 lõike 4 punkti 5 kohaselt riiklikku alkoholiregistrisse kandmata alkoholi vaid selle alkoholi kohta koostatud saatelehes märgitud otstarbel.»

§ 6. Paragrahvi 8 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) käesolevas seaduses sätestatud juhtudel alkoholi kandmine alkoholiregistrisse (registrikande tegemine);».

§ 7. Paragrahvi 9:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Eestis toodetud alkoholi puhul taotleb selle alkoholi kandmist alkoholiregistrisse alkoholi tootja. Kui tootjaid on mitu, on taotlejaks see ettevõtja, kes alkoholi oma nimel tarbimisse lubab.»;

2) täiendatakse lõigetega 21, 22 ja 23 järgmises sõnastuses:

« (21) Eestisse toimetatud tarbijapakendis Ühenduse alkoholi puhul taotleb selle alkoholi kandmist alkoholiregistrisse isik, kelle nimel alkohol tarbimisse lubatakse.

(22) Eestisse toimetatud tarbijapakendisse pakendamata Ühenduse alkoholi puhul taotleb selle alkoholi kandmist alkoholiregistrisse isik, kelle nimel alkohol tarbimisse lubatakse, või isik, kes kasutab seda alkoholi tootmises.

(23) Teises liikmesriigis tarbimisse lubatud ja kaubanduslikul eesmärgil Eestisse toimetatud alkoholi puhul taotleb selle alkoholi kandmist alkoholiregistrisse alkoholi vastuvõtja.»;

3) lõikes 3 asendatakse sõnad «Välisriigist pärit» sõnaga «Imporditud»;

4) lõikes 4 asendatakse sõnad «lõikes 3» sõnadega «lõigetes 2 1, 22, 23 ja 3»;

5) täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Registrikande tegemise eest tasutakse riigilõiv.»

§ 8. Paragrahvi 10:

1) lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) katseprotokolli originaali, mille on väljastanud Eesti vastavateks analüüsideks volitatud labor või välisriigi labor, mis on Euroopa Liidus notifitseeritud; Ühenduse alkoholi puhul võib katseprotokolli originaali asemel esitada selle koopia;»;

3) lõiget 1 täiendatakse punktidega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

« 6) Eestisse toimetatud Ühenduse alkoholi puhul alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse §-s 45 sätestatud saatelehe;
7) tootja kirjaliku nõusoleku täpsustada või muul viisil täiendada alkohoolse joogi tarbijapakendi tootjapoolset märgistust (lisamärgistusega tarbijapakendis alkohoolse joogi puhul).»;

4) lõike 2 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

5) lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) katseprotokolli originaali, mille on väljastanud Eesti vastavateks analüüsideks volitatud labor või välisriigi labor, mis on Euroopa Liidus notifitseeritud; Ühenduse alkoholi puhul võib katseprotokolli originaali asemel esitada selle koopia;»;

6) lõiget 2 täiendatakse punktidega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

« 3) imporditud alkoholi puhul tollideklaratsiooni;
4) Eestisse toimetatud Ühenduse alkoholi puhul alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse §-s 45 sätestatud saatelehe.»;

7) täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Veinitoote kandmiseks alkoholiregistrisse võib käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 ja lõike 2 punktis 2 nimetatud katseprotokolli asemel esitada saatedokumendid, mis on kehtestatud:
1) Euroopa Komisjoni määrusega 883/2001/EÜ, milles sätestatakse Nõukogu määruse 1493/1999/EÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate riikidega toimuva veinisektori toodetega kauplemise osas (EÜT L 128, 10.05.2001, lk 1–31);
2) Euroopa Komisjoni määrusega 884/2001/EÜ, milles sätestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad veinitoodete veo saatedokumentide ja veinisektoris peetavate registrite kohta (EÜT L 128, 10.05.2001, lk 32–53).»

§ 9. Paragrahvi 12:

1) lõike 1 punktis 2 asendatakse sõna «imporditud» sõnadega «Eestisse toimetatud»;

2) lõiget 1 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

« 8) ei ole tasunud riigilõivu.»

§ 10. Paragrahvi 13 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

« (6) Kui säilitatava tootenäidise riknemise tõttu satub ohtu teiste isikute tervis või vara, on alkoholiregistri volitatud töötlejal õigus riknenud tootenäidis hävitada. Tootenäidise hävitamise kohta koostatakse akt ning hävitamisest teavitatakse selle tootenäidise esitanud ettevõtjat.

(7) Käesoleva paragrahvi lõike 6 kohaselt hävitatud alkohoolse joogi tootenäidise asemel peab tootenäidise esitanud ettevõtja esitama alkoholiregistri volitatud töötlejale uue tootenäidise 30 tööpäeva jooksul, kui selle alkohoolse joogi tootenäidise säilitamine alkoholiregistris on kohustuslik. Ettevõtja taotluse alusel võib alkoholiregistri vastutav töötleja uue tootenäidise esitamise tähtaega pikendada.»

§ 11. Seadust täiendatakse paragrahviga 131 järgmises sõnastuses:

« § 131. Registrikande ajaline kehtivus

(1) Alkoholiregistrisse tehtud registrikanne kehtib viis aastat.

(2) Kui ettevõtja esitab vähemalt 30 päeva enne käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaja möödumist alkoholiregistri volitatud töötlejale asjakohase taotluse, pikendatakse tema taotlusel tehtud registrikande kehtivust alkoholiregistris viie aasta võrra. Registrikande kehtivuse pikendamise eest tasutakse riigilõiv.

(3) Alkoholile, mille registrikanne on tähtaja möödumise tõttu kehtivuse kaotanud, kohaldatakse käesoleva seaduse § 14 lõigetes 3–6 sätestatud nõudeid.

(4) Alkoholiregistri volitatud töötleja avaldab registrikande kehtetuks muutumise teadaande alkoholiregistri veebilehel.»

§ 12. Paragrahvi 14:

1) lõikes 3 asendatakse sõnad «tootmine või import» sõnadega «tootmine, tootmises kasutamine, import ja tarbimisse lubamine»;

2) lõikes 4 asendatakse sõnad «toodetud või imporditud» sõnadega «toodetud, imporditud ja tarbimisse lubatud».

§ 13. Paragrahvi 16:

1) lõike 1 punkti 2 täiendatakse enne sõnu «kehtetuks tunnistatud» sõnadega «kehtivuse kaotanud või»;

2) lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) lõike 2 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

4) lõike 2 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) taotleja;»;

5) lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 14. Paragrahv 17 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 17. Tootjapoolse partii tähistuse arvestus

(1) Alkoholi tootja või Eestisse toimetaja on kohustatud pidama arvestust tema toodetava või Eestisse toimetatava alkoholi kohta selle müügipakendil kasutatava tootjapoolse partii tähistuse järgi.

(2) Ettevõtja, kes toodab või toimetab Eestisse tarbijapakendis viina, peab edastama riikliku alkoholiregistri volitatud töötlejale iga kuu 15. kuupäevaks teatise tema poolt eelmisel kuul ekspordiks, hulgimüügiks või jaemüügiks suunatud viina tarbijapakendil kasutatud partii tähistuse kohta, märkides lähtuvalt viina registrikande numbrist ja selle viina tarbijapakendile kantud tootjapoolse partii tähistusest:
1) ettevõtjad, kellele viin on lähetatud, ja lähetatud viina kogused;
2) viina tootnud või Eestisse toimetanud ettevõtjale kuuluvad kaubandusettevõtted, kuhu viin on lähetatud, ja lähetatud viina kogused.»

§ 15. Paragrahv 17 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 17. Tootjapoolse partii tähistuse arvestus

(1) Alkoholi käitleja peab pidama arvestust tema toodetava või Eestisse toimetatava alkoholi kohta selle müügipakendil kasutatava tootjapoolse partii tähistuse järgi.

(2) Viina ja veini käitlev ettevõtja peab edastama riikliku alkoholiregistri volitatud töötlejale iga kuu 15. kuupäevaks aruande paberkandjal või elektrooniliselt tema poolt eelmisel kuul ekspordiks, hulgimüügiks või jaemüügiks suunatud tarbijapakendis viina ja veini kohta.

(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud kohustused ei kehti käitleja suhtes, kes teostab ainult alkoholi jaemüüki.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud aruande esitamise korra ja aruande vorminõuded kehtestab põllumajandusminister.»

§ 16. Paragrahvi 18 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Alkoholi impordil peab tolliametnik kontrollima lisaks tollieeskirjades sätestatud nõuetele riikliku alkoholiregistri registrikande olemasolu, millest nähtub, et imporditav alkohol on kantud riiklikku alkoholiregistrisse importija taotlusel.»

§ 17. Paragrahvi 19 lõiked 1–3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 18. Paragrahvi 20:

1) senine tekst loetakse lõikeks 1;

2) täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nõue ei kehti rahvusvaheliselt käitatava vee- või õhusõiduki pardal kasutamiseks mõeldud alkoholi suhtes.»

§ 19. Paragrahvi 21:

1) lõike 1 punkti 2 täiendatakse pärast sõna «kuupäev» sõnadega «, kui see alkohol on kantud riiklikku alkoholiregistrisse;»;

2) lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) tollideklaratsiooni või alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse §-s 45 sätestatud saatelehe number (Eestisse toimetatud alkoholi puhul).»;

3) lõikes 3 asendatakse sõnad «selle alkoholi tootja või importija» sõnadega «seda alkoholi tootnud või Eestisse toimetanud».

§ 20. Paragrahvi 22:

1) kogu tekstis asendatakse sõna «imporditud» sõnadega «Eestisse toimetatud»;

2) lõikes 3 asendatakse sõna «importijale» sõnadega «Eestisse toimetanud ettevõtjale».

§ 21. Paragrahvi 23 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 22. Paragrahvi 43 lõike 3 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 23. Paragrahvi 49:

1) senine tekst loetakse lõikeks 1;

2) täiendatakse lõigetega 2–4 järgmises sõnastuses:

« (2) Alkoholi määratlemise, kirjeldamise ja müügiks esitlemise nõuetele vastavuse üle järelevalve teostamiseks võib Vabariigi Valitsuse otsusega volitada halduskoostöö seaduse (RT I 2003, 20, 117; 82, 552) § 14 lõikes 1 nimetatud eraõigusliku juriidilise isiku.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud eraõigusliku juriidilise isikuga sõlmitud halduslepingu täitmise üle teostab järelevalvet Põllumajandusministeerium.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud eraõigusliku juriidilise isikuga sõlmitud halduslepingu ühepoolse lõpetamise korral ning muu asjaolu ilmnemise korral, mis takistab eraõiguslikul juriidilisel isikul jätkata halduslepingu edasist täitmist, antakse lepingu täitmisega seotud materjal viivitamata üle Põllumajandusministeeriumile, kes korraldab haldusülesande edasist täitmist.»

§ 24. Paragrahvi 73 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesoleva seaduse § 49 lõikes 2 nimetatud eraõiguslik juriidiline isik, kellega on sõlmitud asjakohane haldusleping, on käesoleva seaduse §-des 53, 54 ja 56 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja.»

§ 25. Seadust täiendatakse §-ga 761 järgmises sõnastuses:

« § 761. Riikliku alkoholiregistri registrikande kehtivuse kaotamine

(1) Riiklikus alkoholiregistris enne 2004. aasta 1. juunit tehtud registrikanded kaotavad kehtivuse 2009. aasta 1. juunil.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel kehtivuse kaotava registrikande kehtivust võib pikendada käesoleva seaduse § 131 lõikes 2 sätestatud korras.»

II. Riigilõivuseaduses (RT I 1997, 80, 1344; 2001, 55, 331; 53, 310; 56, 332; 64, 367; 65, 377; 85, 512; 88, 531; 91, 543; 93, 565; 2002, 1, 1; 18, 97; 23, 131; 24, 135; 27, 151 ja 153; 30, 178; 35, 214; 44, 281; 47, 297; 51, 316; 57, 358; 58, 361; 61, 375; 62, 377; 90, 519; 102, 599; 105, 610; 2003, 4, 20; 13, 68; 15, 84 ja 85; 20, 118; 21, 128; 23, 146; 25, 153 ja 154; 26, 156 ja 160; 30, õiend; 51, 352; 66, 449; 68, 461; 71, 471; 78, 527; 79, 530; 81, 545; 88, 589 ja 591; 2004, 2, 7; 6, 31; 9, 52 ja 53; 14, 91 ja 92) tehakse järgmised muudatused:

§ 26. Paragrahvi 3 lõiget 2 täiendatakse punktiga 8 6 järgmises sõnastuses:

« 86) riikliku alkoholiregistri toimingud;».

§ 27. Seaduse 7. peatükki täiendatakse 18 . jaoga järgmises sõnastuses:

«18. jagu
Riikliku alkoholiregistri toimingud

§ 6819. Alkoholi kandmine riiklikku alkoholiregistrisse

(1) Registrikande tegemise eest tasutakse riigilõivu 150 krooni.

(2) Registrikande kehtivuse pikendamise eest tasutakse riigilõivu 50 krooni.»

III. Seaduse jõustumine

§ 28. (1) Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

(2) Käesoleva seaduse §-d 15 ja 16 jõustuvad 2005. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json