Teksti suurus:

Tulumaksuseaduse, kohalike maksude seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.05.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 45, 319

Tulumaksuseaduse, kohalike maksude seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus1

Vastu võetud 20.05.2004

(õ) 11.10.2005 9:30

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 21. mai 2004. a otsusega nr 640

I. Tulumaksuseaduses (RT I 1999, 101, 903; 2001, 11, 49; 16, 69; 50, 283; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 2002, 23, 131; 41, 253; 44, 284; 47, 297; 62, 377; 111, 662; 2003, 18, 105; 58, 387; 82, 549; 88, 587 ja 591; 2004, 36, 251; 37, 252) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Paragrahvi 21 lõigetes 2 ja 3 nimetatud tulu puhul on tulumaksu määr 10%.»

§ 2. Paragrahvi 13 lõike 3 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) Riigikogu liikmete ametipalga, pensioni ja muude sotsiaalsete garantiide seaduse (RT 1992, 28, 381; RT I 1996, 51, 966; 1998, 107, 1765; 1999, 10, 153; 2001, 21, 117; 2003, 18, 97; 75, 497) § 11 alusel Riigikogu liikmele tehtavaid väljamakseid;».

§ 3. Paragrahvi 17 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tulumaksuga maksustatakse laenult, väärtpaberilt, liisingult või muult võlakohustuselt saadud intress, sealhulgas võlakohustuselt arvutatud summad, mille võrra esialgset võlakohustust suurendatakse. Makse hilinemise või kohustuse muu rikkumise korral makstavaid summasid intressina ei käsitata.»

§ 4. Paragrahvi 29:

1) lõike 4 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) võõrandatud asja- või nõudeõigus oli seotud Eestis asuva kinnisasja või ehitise kui vallasasjaga või»;

2) lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Tulumaksuga maksustatakse mitteresidendi poolt Eesti riigilt, kohalikult omavalitsusüksuselt, residendilt ning mitteresidendilt Eestis registreeritud püsiva tegevuskoha kaudu või arvel saadud intress, kui see oluliselt ületab turutingimustel sarnaselt võlakohustuselt makstava intressi summat võlakohustuse tekkimise ja intressi maksmise ajal. Nimetatud juhul maksustatakse saadud intressi ja sarnaselt võlakohustuselt turutingimustel makstava intressi vahe.»;

3) lõike 8 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Tulumaksuga maksustatakse dividend (§  18 lõige 2) või muu kasumieraldis, mille mitteresidendist juriidiline isik on saanud residendist äriühingult.»

§ 5. Paragrahvi 31:

1) lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) residendist krediidiasutuse või mitteresidendist krediidiasutuse Eesti äriregistrisse kantud filiaali poolt füüsilisele isikule makstavat intressi;»;

2) lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

« (4) Tulumaksuga ei maksustata residendist äriühingu või Euroopa Liidu liikmesriigi residendist äriühingu Eestis registreeritud püsiva tegevuskoha kaudu või arvel makstud litsentsitasu (§ 16), kui on täidetud punktis 1 nimetatud tingimus ning vähemalt üks punktides 2–4 nimetatud tingimustest:
1) litsentsitasu saaja on Euroopa Liidu teise liikmesriigi residendist äriühing vahetult või oma Euroopa Liidu teises liikmesriigis registreeritud püsiva tegevuskoha kaudu;
2) litsentsitasu saavale äriühingule kuulub litsentsitasu maksmise ajal ning on sellele vahetult eelnenud kaheaastase või pikema perioodi jooksul kuulunud vähemalt 25% litsentsitasu maksva äriühingu aktsia- või osakapitalist;
3) litsentsitasu maksvale äriühingule kuulub litsentsitasu maksmise ajal ning on sellele vahetult eelnenud kaheaastase või pikema perioodi jooksul kuulunud vähemalt 25% litsentsitasu saava äriühingu aktsia- või osakapitalist;
4) litsentsitasu maksva äriühingu ja litsentsitasu saava äriühingu aktsia- või osakapitalist kuulub litsentsitasu maksmise ajal ning on sellele vahetult eelnenud kaheaastase või pikema perioodi jooksul kuulunud vähemalt 25% ühele ja samale Euroopa Liidu liikmesriigi residendist äriühingule.

(5) Lõikes 4 nimetatud maksuvabastust ei kohaldata litsentsitasu osale, mis ületab omavahel mitteseotud isikute vahel tehtavate sarnaste tehingute väärtust.»

§ 6. Paragrahvi 41 punktid 4 ja 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 4) mitteresidendile või residendist füüsilisele isikule makstava tulumaksuga maksustatava intressi väljamakselt (§ 17 lõige 1, § 29 lõige 7);
5) mitteresidendist juriidilisele isikule makstavalt tulumaksuga maksustatavalt dividendilt (§ 29 lõige 8);».

§ 7. Paragrahvi 45 täiendatakse:

1) lõikega 7 järgmises sõnastuses:

« (7) Kui välisriigis saadud tulult tasutakse välisriigis tulumaks tulu saamisest erineval maksustamisperioodil, võetakse see Eestis arvesse maksustamisperioodil, millal välisriigis maksustatud tulu laekus.»;

2) lõikega 8 järgmises sõnastuses:

« (8) Residendist füüsilise isiku Austria, Belgia või Luksemburgi residendilt saadud intressilt EL Nõukogu direktiivi 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta (ELT L 157, 26.06.2003, lk 38–48) artiklis 11 ettenähtud korras kinnipeetud tulumaksu võib maha arvata Eestis sama maksustamisperioodi tuludelt tasumisele kuuluvast tulumaksust. Mahaarvamata tulumaksu osa tagastatakse residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel.»

§ 8. Paragrahvi 46 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Mitteresident, kes sai maksustatavat ettevõtlustulu või § 44 lõikes 51 nimetatud tulu, tasub juurdemaksmisele kuuluva maksusumma kolme kuu jooksul pärast § 44 lõikes 5 või 5 1 sätestatud tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäeva Maksu- ja Tolliameti pangakontole. Mitteresident, kes sai kasu vara võõrandamisest, tasub maksusumma kolme kuu jooksul pärast maksustatava kasu saamist Maksu- ja Tolliameti pangakontole. Vara eest ositi tasumise korral makstakse tulumaksu vastavalt kasu saamisele.»

§ 9. Paragrahvi 49 lõike 6 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) noortelaagris või projektlaagris osalejale kingitud meened kuni 500 krooni ulatuses laagris osaleja kohta;».

§ 10. Paragrahvi 52 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad «investeerimisfondide seaduse § 102 lõike 1 punktides 1–3 toodud tingimustele» sõnadega «investeerimisfondide seaduse § 257 lõike 1 tingimustele».

§ 11. Paragrahvi 54:

1) lõikes 51 asendatakse sõnad «mitteresidendi Eestis registreeritud püsiv tegevuskoht» sõnadega «mitteresident Eestis registreeritud püsiva tegevuskoha kaudu»;

2) täiendatakse lõigetega 52 ja 53 järgmises sõnastuses:

« (52) Kui mitteresident on Eestis registreeritud püsiva tegevuskoha kaudu saanud dividendi teiselt mitteresidendist äriühingult, võib dividendi saaja § 53 lõike 4 alusel tasumisele kuuluvast tulumaksust käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud tingimustel ja ulatuses maha arvata dividendilt välisriigis kinnipeetud tulumaksu ning dividendi aluseks olevalt kasumiosalt välisriigis tasutud tulumaksu.

(53) Kui residendist äriühing või mitteresident on Eestis registreeritud püsiva tegevuskoha kaudu saanud litsentsitasu Kreeka, Hispaania või Portugali residendist äriühingult või Euroopa Liidu liikmesriigi residendist äriühingult tema Kreekas, Hispaanias või Portugalis registreeritud püsiva tegevuskoha kaudu või arvel, võib litsentsitasu saaja § 50 lõike 1 või § 53 lõike 4 alusel tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata nimetatud riikides litsentsitasult kinnipeetud tulumaksu. Tulumaksu võib maha arvata, kui on täidetud § 31 lõike 4 punktis 1 sätestatud tingimus ning vähemalt üks § 31 lõike 4 punktides 2–4 nimetatud tingimustest. Käesoleva lõike alusel § 50 lõike 1 või § 53 lõike 4 alusel tasutavast tulumaksust maha arvatava tulumaksu summa ei tohi ületada 26/74 litsentsitasu summast. Maha võib arvata ainult selle osa välisriigi tulumaksust, mille tasumine oli vastava riigi seaduse või välislepingu alusel kohustuslik. Igas riigis tasutud tulumaksu kohta peetakse eraldi arvestust.»

§ 12. Paragrahvi 54 lõikes 53 asendatakse arv «26/74» arvuga «24/76».

§ 13. Paragrahvi 54 lõikes 53 asendatakse arv «24/76» arvuga «22/78».

§ 14. Paragrahvi 54 lõikes 53 asendatakse arv «22/78» arvuga «25%».

§ 15. Paragrahvi 55 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Aruannet ei pea esitama isik, kellel on õigusaktidest tulenevalt kohustus esitada see äriregistrile või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile.»

§ 16. Seaduse 11. peatükki täiendatakse §-ga 57 2 järgmises sõnastuses:

« § 572. Intressist teatamise kohustus

(1) Euroopa Liidu teises liikmesriigis elavale füüsilisele isikule kalendriaastal § 17 lõikes 1 nimetatud intressi maksnud residendist juriidiline isik, Eestis püsivat tegevuskohta omav mitteresident, Eesti riigi või kohaliku omavalitsusüksuse asutus ning füüsilisest isikust ettevõtja (edaspidi intressi maksja) on kohustatud esitama intressi maksmise kohta Maksu- ja Tolliametile deklaratsiooni (edaspidi intressideklaratsioon). Intressideklaratsioonis peavad olema järgmised andmed:
1) intressi saaja nimi, elukohariik ja aadress elukohariigis;
2) number või kood, mida kasutatakse intressi saaja identifitseerimiseks tema elukohariigi maksukohustuslaste registris, või kui see number või kood ei ole isikut või residentsust tõendavale dokumendile märgitud, siis intressi saaja sünniaeg ja -koht;
3) andmed intressi saaja residentsuse kohta, kui intressi saaja on intressi maksjale esitanud residentsust tõendava dokumendi;
4) intressi maksja nimi või nimetus, aadress ning isiku- või registrikood;
5) Eesti krediidiasutuses avatud konto number, millel oleva raha, või muu võlakohustuse korral võlakohustuse nimetus, mille eest intressi makstakse;
6) makstud intressi summa.

(2) Intressi maksja esitab intressideklaratsiooni ka juhul, kui ta on Euroopa Liidu teises liikmesriigis elava füüsilise isiku kasuks maksnud intressi Euroopa Liidu teises liikmesriigis asutatud kolmandale isikule, juriidilise isiku staatust mitteomavale isikuteühendusele või varakogumile. Sellisel juhul esitatakse intressideklaratsioonis väljamakse saaja nimi ja aadress ning väljamakstud intressi kogusumma. Intressideklaratsioonis ei esitata andmeid väljamakse saaja kohta, kes tõendab, et tema puhul on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest:
1) ta on juriidiline isik, välja arvatud Soomes asutatud avoin yhtiö või kommandiittiyhtiö ja Rootsis asutatud handelsbolag või kommanditbolag;
2) tema kasumi maksustamine toimub äriühingute kasumi maksustamise sätete alusel;
3) ta on eurofond investeerimisfondide seaduse § 4 mõistes.

(3) Intressi maksjana käsitatakse käesoleva paragrahvi tähenduses vaid isikut või asutust, kes maksis intressi vahetult tegelikule tulusaajale (edaspidi tulusaaja). Kui väljamakse tegijal on põhjendatud kahtlus, et füüsiline isik, kellele väljamakse tehakse, ei ole tulusaaja, rakendab väljamakse tegija abinõusid tulusaaja kindlakstegemiseks. Kui tulusaaja kindlakstegemine ei ole mõistliku aja- ja rahakuluga võimalik, käsitatakse tulusaajana väljamakse saajat.

(4) Lõikes 1 nimetatud andmete kindlakstegemisel lähtub intressi maksja välisriigis väljaantud kehtivast isikut tõendavast dokumendist ning vajaduse korral ka residentsust tõendavast dokumendist. Kui dokumendil ei ole märgitud intressi saaja aadressi elukohariigis, tehakse see kindlaks muude intressi maksjale kättesaadavate andmete põhjal. Intressi saaja elukohariigiks loetakse isikut tõendava dokumendi väljastanud riik või välisriigis asuva iseseisva maksujurisdiktsiooniga territoorium, välja arvatud juhul, kui isik esitab mõne muu riigi või territooriumi residentsust tõendava dokumendi.

(5) Intressideklaratsioon esitatakse intressi maksmise aastale järgneva aasta 10. aprilliks. Deklaratsiooni vorm ja täitmise kord kehtestatakse rahandusministri määrusega.

(6) Maksu- ja Tolliamet saadab intressideklaratsioonides esitatud informatsiooni intressi maksmise aastale järgneva aasta 30. juuniks intressi saaja elukohariigi maksuhaldurile.

(7) Lõikeid 1–6 kohaldatakse ka intressile, mis on makstud välisriigis asuva iseseisva maksujurisdiktsiooniga territooriumi residendist füüsilisele isikule, kui Eestil on nimetatud territooriumiga sõlmitud intressiinfo vahetamise leping, samuti intressile, mis on makstud Šveitsi, Andorra, Monaco, San Marino või Liechtensteini residendist füüsilistele isikutele. Intressiinfo vahetamise lepingud avaldatakse Rahandusministeeriumi ning Maksu- ja Tolliameti veebilehel.»

§ 17. Paragrahvi 61 täiendatakse lõikega 24 järgmises sõnastuses:

« (24) Enne 2004. aasta 1. jaanuari alanud lepingulise suhte korral võib § 572 lõikes 1 nimetatud intressi saajat puudutav informatsioon piirduda intressi saaja nime, elukohariigi ja aadressiga elukohariigis. Info tehakse kindlaks intressi maksjale kättesaadavate andmete põhjal.»

II. § 18. Kohalike maksude seaduse (RT I 1994, 68, 1169; 1996, 49, 953; 1999, 16, 269; 101, 903; 2000, 33, 196; 81, 515; 2002, 44, 284; 110, 654; 2003, 88, 591) § 8:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Müügimaksu maksavad valla või linna territooriumil kauplemis- või teenindusluba omavad füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud. Müügimaksu maksab tegevuskohajärgselt kaupleja kaubandustegevuse seaduse (RT I 2004, 12, 78) mõistes, kes on registreeritud majandustegevuse registris ja tegutseb jaekaubanduse, toitlustuse või teeninduse valdkonnas.»;

2) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Müügimaksuga maksustatakse maksumaksja poolt valla või linna territooriumil müüdud kaupade ja teenuste maksumus müügihinnas. Kaupade ja teenuste müügihind käesoleva seaduse tähenduses on käibemaksuseaduses (RT I 2003, 82, 554; 2004, 30, 208) sätestatud maksustatava käibe maksustatav väärtus ilma müügimaksuta.»

III. § 19. Maksukorralduse seaduse (RT I 2002, 26, 150; 57, 358; 63, 387; 99, 581; 110, 660; 111, 662; 2003, 2, 17; 48, 341; 71, 472; 82, 554; 88, 591; 2004, 2, 7; 28, 188 ja 189; 30, 208) § 51 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Rahandusminister kehtestab määrusega rahvusvahelise ametiabi taotlemiseks ja osutamiseks esitatavate taotluste vormid ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu.»

IV. § 20. (1) Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval ja seda kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 2004. aasta 1. maist.

(2) Käesoleva seaduse § 7 punkt 2 ning §-d 16 ja 17 jõustuvad eraldi seadusega sätestatud tähtpäeval ning neid sätteid kohaldatakse alates samast kuupäevast makstud intressidele.

(3) Käesoleva seaduse § 4 punkt 1, § 7 punkt 1 ja § 12 jõustuvad 2005. aasta 1. jaanuaril.

(4) Käesoleva seaduse § 13 jõustub 2006. aasta 1. jaanuaril.

(5) Käesoleva seaduse § 14 jõustub 2007. aasta 1. jaanuaril.

(6) Käesoleva seaduse § 18 punkt 1 jõustub 2004. aasta 1. juulil.

§ 21. Vabariigi Valitsus korraldab tulumaksuseaduse tervikteksti avaldamise Riigi Teatajas ühe kuu jooksul pärast käesoleva seaduse jõustumist.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

1 EL Nõukogu direktiiv 2003/48/EÜ hoiuseintresside maksustamise kohta (ELT L 157, 26.06.2003, lk 38–48); EL Nõukogu direktiiv 2003/49/EÜ liikmesriikide seotud äriühingute vaheliste intresside ja litsentsitasude suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta (ELT L 157, 26.06.2003, lk 49–54); EL Komisjoni direktiiv 2002/94/EÜ, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 76/308/EMÜ (vastastikuse abi kohta teatavate lõivude, tollimaksude, maksude ja muude meetmetega seotud nõuete sissenõudmisel) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (EÜT L 337, 13.12.2002, lk 41–54).

Õiend

Teksti liik "algtekst/terviktekst" muudetud "algtekstiks"

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json