Teksti suurus:

Alaealiste komisjoni põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT I 1998, 85, 1391

Alaealiste komisjoni põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 22.09.1998 nr 207

Alaealise mõjutusvahendite seaduse (RT I 1998, 17, 264) paragrahvi 29 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

Kinnitada «Alaealiste komisjoni põhimäärus» (juurde lisatud).

Peaminister Mart SIIMANN

Haridusminister Mait KLAASSEN

Riigisekretär Uno VEERING

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 22. septembri 1998. a määrusega nr 207

Alaealiste komisjoni põhimäärus

I. ÜLDSÄTTED

1. Alaealiste komisjon on maavalitsuse, valla-, linna- või linnaosa valitsuse juures tegutsev komisjon (edaspidi komisjon).

2. Komisjoni põhiülesandeks on oma haldusterritooriumil alaealistega tehtava kriminaalpreventiivse töö koordineerimine, samuti alaealistele õiguserikkujatele määratud mõjutusvahendite kohaldamise abil nende elu korraldamine ja alaealiste järelevalvetuse ning õiguserikkumisi soodustavate tegurite vähendamine.

3. Komisjon oma põhiülesande täitmiseks:

1) töötab välja alaealiste kriminaalpreventiivse tegevuse abinõud oma asukohajärgsel haldusterritooriumil ja esitab need kinnitamiseks teda moodustanud organile;

2) teeb koostööd kohalike omavalitsustega kriminaalpreventiivse tegevuse edendamiseks ning teeb ettepanekuid maa-, valla-, linna- või linnaosavalitsusele kriminaalpreventiivse tegevuse paremaks korraldamiseks;

3) annab hinnangu oma asukohajärgsel haldusterritooriumil läbiviidavatele sotsiaalprogrammidele ja kriminaalpreventiivsetele noorsooprogrammidele ning teavitab antud hinnangust nimetatud programmide finantseerijaid;

4) teeb koostööd vabatahtlikega, kes soovivad osaleda alaealiste kriminaalpreventiivse tegevuse edendamisel;

5) koostab andmebaasi alaealistest, kelle õiguserikkumiste asju on komisjon arutanud.

4. Komisjoni esimees esitab vähemalt üks kord aastas komisjoni tööst aruande teda moodustanud organile.

5. Komisjon juhindub oma tegevuses seadustest, nende alusel antud õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

II. TÖÖKORD

6. Komisjoni istungid toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis.

7. Komisjoni tööd korraldab komisjoni sekretär, kes:

1) valmistab ette komisjoni istungi päevakorra ja esitab selle kinnitamiseks komisjoni esimehele;

2) teavitab komisjoni esimehe poolt määratud isikuid, kelle osalemine asja arutamisel on vajalik, tähitud kirja teel vähemalt üks nädal enne alaealise õiguserikkumise asja arutamist komisjoni istungil selle toimumise ajast ja kohast;

3) nõuab vastavalt alaealise mõjutusvahendite seaduse paragrahvi 15 lõikele 1 vajalikke materjale isikutelt, kellel võib olla asjassepuutuvat informatsiooni alaealise ja tema poolt toimepandud õiguserikkumise kohta;

4) saadab komisjoni liikmetele ja vajadusel kohaliku omavalitsuse esindajale komisjoni istungi päevakorra;

5) kogub informatsiooni seadusest tulenevate alaealiste mõjutusvahendite rakendamise võimaluste kohta komisjoni asukohajärgsel haldusterritooriumil;

6) võimaldab alaealise esindaja taotlusel alaealisel ja tema esindajal enne komisjoni istungi toimumist tutvuda allkirja vastu alaealise ja tema õiguserikkumise kohta kogutud materjalidega või nimetatud taotluse mitteesitamisel tutvustab kogutud materjale alaealisele ja tema esindajale istungil allkirja vastu;

7) vormistab vastavalt alaealise mõjutusvahendite seaduse paragrahvile 18 komisjoni otsuse alaealise sundtoomise kohta komisjoni istungile ning edastab selle politseile;

8) protokollib komisjoni istungid;

9) teeb komisjoni otsuse teatavaks alaealisele ja tema esindajale allkirja vastu pärast vastava otsuse tegemist hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul ning annab otsuse ärakirja alaealise esindajale ning alaealiste mõjutusvahendi kohaldajale;

10) teavitab alaealise teadmisel ja komisjoni otsusel alaealise töökohta või õppeasutust komisjoni otsusest seitsme tööpäeva jooksul, arvates selle tegemisest.

III. LÕPETAMINE

8. Komisjoni tegevus lõpetatakse komisjoni moodustanud organi korraldusega.

Haridusminister Mait KLAASSEN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json