Teksti suurus:

Rahvakapitali obligatsioonide registri likvideerimine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.08.2006
Avaldamismärge:RT I 1998, 86, 1419

Rahvakapitali obligatsioonide registri likvideerimine

Vastu võetud 29.09.1998 nr 222

Andmekogude seaduse (RT I 1997, 28, 423; 1998, 34/37, 552)paragrahvi 37 lõike 1 alusel ja kooskõlas eluruumide erastamise seaduse (RT I 1993, 23, 411; 1995, 44, 671; 57, 979; 1996, 2, 28;1997, 13, 210)paragrahvi 10 lõikega 14 Vabariigi Valitsus määrab:

1. Likvideerida Vabariigi Valitsuse 19. oktoobri1993. a määrusega nr 320 «Rahvakapitaliobligatsioonide registri kohta» (RT I 1993, 67, 960) asutatud rahvakapitaliobligatsioonide register.

2. Rahvakapitali obligatsioonide registriga seotud pretensioonidja nõuded esitadaRahandusministeeriumile nelja kuu jooksul pärast käesoleva määrusejõustumist.

3. Rahandusministeeriumil anda pärast pretensioonide janõuete lahendamist üleriigilise tasandirahvakapitali obligatsioonide registri andmed üle Vabariigi Valitsuse 20. detsembri1993. a määrusega nr 400«Erastamisväärtpaberite keskregistri asutamine» (RT I 1994, 6,60; 17, 313) asutatud erastamisväärtpaberitekeskregistrisse.

4. Kehtestada, et kohalik omavalitsusüksus säilitabrahvakapitali obligatsioonide registri andmeidvastavalt Vabariigi Valitsuse 30. detsembri 1997. a määrusenr 263 (RT I 1998, 2, 51) «Vabariigi Valitsuse22. juuni 1993. a määruse nr 185 «Rahvakapitaliobligatsiooni arvestuskaardi täitmise ja eluruumide erastamiselkasutamise kohta» kehtetuks tunnistamine ning rahvakapitali obligatsiooniarvestuskaartide ja nendega seotuddokumentide säilitamise tähtaja kehtestamine» punktile 2.

5. Kehtestada, et pärast käesolevamääruse punktis 2 nimetatud nõuete esitamise tähtaegateostatakserahvakapitali obligatsiooni nimiväärtuse muudatusi Vabariigi Valitsuse22. aprilli 1997. a määrusega nr 82 (RT I1997, 32, 512) kinnitatud «Erastamisväärtpaberite väljaandmiseja kasutamise korra» punktis 45 sätestatud korrakohaselt üksnes nimetatud tähtajaks laekunud taotluste alusel.

6. Tunnistada kehtetuks:

1) Vabariigi Valitsuse 19. oktoobri 1993. amäärus nr 320 «Rahvakapitali obligatsioonideregistri kohta»;

2) Vabariigi Valitsuse 14. oktoobri 1993. amäärus nr 312 «Rahvakapitali obligatsiooniarvestuskaartide põllumajandusreformis kasutamise korra kohta» (RT I 1993,67, 954; 1995, 19, 291;1996, 18, 297);

3) Vabariigi Valitsuse 15. oktoobri 1993. amäärus nr 314 «Taasriigistamise kohustatudsubjektide omanduses olevate eluruumide erastamisel rahvakapitali obligatsiooni arvestuskaardikasutamise korra kinnitamise kohta» (RT I 1993, 67, 955; 1996, 20, 376);

4) Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 1994. amäärus nr 20 «Rahvakapitali obligatsiooniarvestuskaardi väljastamise tähtaja ennistamine» (RT I 1994, 10, 137;15, 261).

Peaminister Mart SIIMANN

Rahandusminister Mart OPMANN

Riigisekretär UnoVEERING

/otsingu_soovitused.json