Teksti suurus:

Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 97, 1521

Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 20.10.1998

Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduses (RT I 1996, 26, 529; 1997, 13, 210; 28, 424) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 1. Paragrahvis 3:

1) lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) Vabariigi Valitsuse poolt Eluasemefondist ümberkujundatud sihtasutusele Eesti Eluase -- 25%;»;

2) lõige 2 tunnistatakse kehtivuse kaotanuks.

§ 2. Paragrahvis 8:

1) pealkirjas asendatakse sõnad «riiklikesse fondidesse» sõnadega «riigi asutatud sihtasutustesse ja fondidesse»;

2) lõikes 1 asendatakse sõna «Eluasemefondi» sõnadega «sihtasutusele Eesti Eluase» ning muudetakse teine lause ja sõnastatakse järgmiselt: «Tagastatavate eluruumide üürnikud saavad eluruumide omandamiseks võetud laenu tagasi maksta erastamisväärtpaberites, millele kohaldatakse erastamisseaduse §-s 29 sätestatut.»;

3) lõikest 3 jäetakse välja sõnad «Eluasemefondi ja» ning lõiget täiendatakse lausega järgmises sõnastuses: «Sihtasutusele Eesti Eluase laekuvat raha kasutatakse vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 1 ja sihtasutuse Eesti Eluase põhikirjale.»

§ 3. Paragrahvis 10:

1) lõikes 2 asendatakse sõna «Eluasemefondi» sõnadega «sihtasutusele Eesti Eluase»;

2) lõikes 5 asendatakse sõna «Eluasemefondilt» sõnadega «sihtasutuselt Eesti Eluase» ning teksti täiendatakse pärast sõna «fondidest» sõnadega «ja sihtasutusest»;

3) lõiget 6 täiendatakse pärast sõna «fondidest» sõnadega «ja sihtasutusest».

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json