Teksti suurus:

Rahvusvaheline põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside leping

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.06.2004
Avaldamismärge:RT II 2004, 21, 89

Rahvusvaheline põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside leping

Vastu võetud 03.11.2001

Vabariigi Valitsuse korraldus lepingu heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 


PREAMBUL

Lepinguosalised,

veendununa põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside erilisuses, neile iseloomulikes tunnusjoontes ning probleemides, mis vajavad selget lahendust;

häirituna geneetiliste ressursside jätkuvast vaesumisest;

teadlikuna sellest, et põllumajanduskultuuride geneetilised ressursid on kõikide riikide ühine mure, et kõik riigid sõltuvad väga palju mujalt pärit põllumajanduskultuuride geneetilistest ressurssidest;

tunnistades, et põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside säilitamine, uurimine, kogumine, kirjeldamine, hindamine ja dokumenteerimine on olulised, pidades silmas maailma toiduainetega kindlustatuse Rooma deklaratsiooni ja maailma toidualase tippkohtumise tegevuskava eesmärke ning säästvat põllumajanduslikku arengut praeguste ja tulevaste põlvkondade jaoks ning seda, et arengumaade ning üleminekujärgus majandusega riikide suutlikkus neid ülesandeid täita vajab kiiret tugevdamist;

märkides, et põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside kaitse globaalne tegevuskava on rahvusvaheliselt kokku lepitud raamistik sellise tegevuse jaoks;

tunnistades, et põllumajanduskultuuride geneetilised ressursid on hädavajalik lähtematerjal kultuuride geneetilise olemuse parandamiseks kas põllumajandustootjate sordivaliku, klassikalise sordiaretuse või kaasaegsete biotehnoloogiate abil ning on olulised ootamatute keskkonnamuutuste ja inimeste tulevikuvajadustega kohanemiseks;

kinnitades, et maailma kõigi piirkondade põllumajandustootjate, eriti põlvnemise ja mitmekesisuse keskustest pärit põllumajandustootjate panus minevikus, olevikus ja tulevikus on geneetiliste ressursside säilitamisel, parandamisel ja kättesaadavaks tegemisel põllumajandustootjate õiguste aluseks;

kinnitades ka, et käesolevas lepingus tunnustatud õigused säilitada, kasutada, vahetada ja müüa oma tarbeks toodetud seemet ja muud paljundusmaterjali ning osaleda otsuste tegemises, mis käsitlevad põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside kasutamist ning sellest tulenevate hüvede õiglast ja erapooletut jaotamist, on aluseks põllumajandustootjate õiguste rakendamisel ning põllumajandustootjate õiguste tutvustamisel riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil;

tunnistades, et käesolev leping ja teised käesoleva lepingu jaoks olulised kokkulepped peaksid olema vastastikku toetavad, pidades silmas säästvat põllumajandust ja toiduainetega kindlustatust;

kinnitades, et käesoleva lepingu sätteid ei saa tõlgendada nii, et need viitaksid lepinguosaliste teistest rahvusvahelistest lepingutest tulenevate õiguste ja kohustuste muutumisele;

mõistes, et eespool nimetatu ei ole ette nähtud selleks, et luua käesoleva lepingu ja teiste rahvusvaheliste lepingute hierarhiat;

teadlikena sellest, et põllumajanduskultuuride geneetilisi ressursse käsitlevad küsimused on seotud põllumajanduse, keskkonna ja kaubandusega, ning veendununa, et nende sektorite vahel peab olema sünergia;

teadlikena oma vastutusest eelnevate ja tulevaste põlvkondade ees maailma põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside mitmekesisuse säilitamisel;

tunnistades, et põllumajanduskultuuride geneetilisi ressursse käsitlevaid suveräänseid õigusi rakendades võivad riigid vastastikku kasu saada tõhusast mitmepoolse süsteemi loomisest, mille eesmärk on tagada lihtsustatud juurdepääs läbirääkimiste käigus kokku lepitud ressursside valikule ning nende kasutamisest tulenevate hüvede õiglane ja erapooletu jaotamine;

soovides sõlmida Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (edaspidi FAO) raames FAO põhikirja artikli XIV kohaselt rahvusvahelist lepingut,

on kokku leppinud järgmises.

I osa
SISSEJUHATUS

Artikkel 1. Eesmärgid

1.1. Käesoleva lepingu eesmärk on põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside säilitamine ja säästev kasutamine ning kasutamisest tulenevate hüvede õiglane ja erapooletu jaotamine säästva põllumajanduse ning toiduainetega kindlustatuse huvides kooskõlas bioloogilise mitmekesisuse konventsiooniga.

1.2. Need eesmärgid saavutatakse käesoleva lepingu tiheda sidumisega Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni ja bioloogilise mitmekesisuse konventsiooniga.

Artikkel 2. Mõistete kasutamine

Käesolevas lepingus kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses. Need definitsioonid ei käsitle kaubandust.

In situ säilitamine – ökosüsteemide ja looduslike kasvukohtade säilitamine ning liikide eluvõimeliste populatsioonide säilitamine ja taastamine neile loomulikus keskkonnas ning aretatud või kultuurtaimede puhul säilitamine keskkonnas, kus neil on välja arenenud nende iseloomulikud omadused.

Ex situ säilitamine – põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside säilitamine väljaspool nende looduslikku kasvukohta.

Põllumajanduskultuuride geneetilised ressursid – taimset päritolu geneetiline materjal, millel on põllumajanduse või toiduga kindlustamise seisukohalt potentsiaalne väärtus.

Geneetiline materjal – igasugune taimset päritolu materjal, sealhulgas suguline ja vegetatiivne paljundusmaterjal, mis sisaldab endas pärilikkuse funktsionaalseid elemente.

Sort – on botaanilise taksoni madalaima eristatava taseme taimerühm, mis on määratletud teda eristavate ja muude geneetiliste omaduste taastootmisega.

Ex situ kollektsioon – väljaspool nende looduslikku kasvukohta säilitatavate põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside kogu.

Põlvnemiskeskus – geograafiline ala, kus kas aretatud või metsikutel taimeliikidel arenesid esmakordselt nende eristavad omadused.

Kultuuride mitmekesisuse keskus – geograafiline ala, mis hõlmab taimeliikide rikkalikku geneetilist mitmekesisust in situ tingimustes.

Artikkel 3. Reguleerimisala

Käesolevas lepingus käsitletakse põllumajanduskultuuride geneetilisi ressursse.

II osa
ÜLDSÄTTED

Artikkel 4. Üldised kohustused

Kõik lepinguosalised peavad tagama oma õigusnormide vastavuse käesolevas lepingus sätestatud kohustustega.

Artikkel 5. Põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside säilitamine, uurimine, kogumine, kirjeldamine, hindamine ja dokumenteerimine

5.1. Kõik lepinguosalised edendavad oma riiklike õigusaktide alusel ja koostöös teiste lepinguosalistega vajaduse korral integreeritud lähenemist taimede geneetiliste ressursside uurimisele, säilitamisele ja säästlikule kasutamisele ning vajadusel eelkõige:
a) jälgivad ja inventeerivad põllumajanduskultuuride, kaasa arvatud võimaliku kasutusega kultuuride geneetilisi ressursse, arvestades nende staatust ja variatsiooniastet olemasolevas koosluses, ning hindavad võimalusel kõiki neid ähvardavaid ohte;
b) edendavad põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside kogumist ja teabe avaldamist ohustatud või kasutuspotentsiaaliga geneetiliste ressursside kohta;
c) edendavad või toetavad vajaduse korral põllumajandustootjate ja kohalike kogukondade jõupingutusi nende käsutuses olevate geneetiliste ressursside kasutamiseks ja säilitamiseks kohapeal;
d) edendavad metsikute sugulasliikide ja toidu tootmiseks kasutatavate metsikute taimede in situ säilitamist, sealhulgas kaitstud aladel, toetades muu hulgas põlis- ja kohalike kogukondade jõupingutusi;
e) teevad koostööd, et edendada tõhusa ja säästliku ex situ säilitamise süsteemi arendamist, pöörates piisavat tähelepanu adekvaatse dokumenteerimise, kirjeldamise, taastamise ja hindamise vajadusele, ning edendavad selleks vajalike tehnoloogiate arendamist ja üleandmist, arvestades vajadust parandada põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside säästlikku kasutamist;
f) jälgivad eluvõime säilimist, varieerumise ulatust ja põllumajanduskultuuride geneetiliste kollektsioonide geneetilist terviklikkust.

5.2. Vajaduse korral astuvad lepinguosalised samme põllumajanduskultuuride geneetilisi ressursse ohustavate tegurite minimeerimiseks või võimalusel kõrvaldavad need.

Artikkel 6. Geneetiliste ressursside säästlik kasutamine

6.1. Lepinguosalised arendavad ja säilitavad vajalikke poliitilisi ja õiguslikke meetmeid, et edendada põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside säästlikku kasutamist.

6.2. Põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside säästlik kasutamine võib hõlmata järgmisi meetmeid:
a) püüdlus õiglase põllumajanduspoliitika poole, millega edendada mitmekesise põllumajandustootmise arengut ja säilimist, et parandada põllumajanduse bioloogilise mitmekesisuse ja teiste looduslike ressursside säästlikku kasutamist;
b) uurimistöö edendamine, mis parandab ja säilitab bioloogilist mitmekesisust, maksimeerides liikidevahelisi ja liigisiseseid erinevusi põllumajandustootjate heaks, eriti nende põllumajandustootjate puhul, kes aretavad ja kasutavad oma sorte ning kohaldavad ökoloogilisi põhimõtteid mullaviljakuse säilitamisel ja taimehaiguste, umbrohu ja taimekahjustajate vastu võitlemisel;
c) sordiaretuse edendamine, mis koostöös põllumajandustootjatega ja eriti arengumaades aitab aretada sorte, mis sobivad sotsiaalsetesse, majanduslikesse ja looduslikesse tingimustesse, kaasa arvatud marginaalsetel aladel;
d) kultuuride geneetilise baasi laiendamine ja põllumajandustootjatele kättesaadava geneetilise mitmekesisuse ulatuse suurendamine;
e) vajaduse korral kohalike ja introdutseeritud kultuuride, sortide ja vähekasutatud liikide laiema kasutuse edendamine;
f) põllumajandustootmises mitmekesisema sortide ja liikide kasutamise toetamine, kultuuride säilitamine ja säästlik kasutamine ning tiheda sideme loomine sordiaretuse ja põllumajanduse arendamise vahel, et vähendada kultuuride tundlikkust ja genofondi vaesumist ning edendada maailma toiduainete tootmise suurendamist vastavuses säästliku arengu põhimõtetega;
g) sortide ja seemnete levitamisega seotud strateegiate ja õigusaktide hindamine ning vajadusel kohandamine.

Artikkel 7. Riiklikud kohustused ja rahvusvaheline koostöö

7.1. Põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside säilitamisel ja säästlikul kasutamisel integreerivad kõik lepinguosalised oma põllumajanduse ja maaelu arengu poliitikasse ja programmidesse artiklites 5 ja 6 sätestatud tegevused ning teevad koostööd teiste lepinguosalistega kas otse või FAO ja teiste asjakohaste rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu.

7.2. Rahvusvaheline koostöö on suunatud eriti:
a) arengumaade ja üleminekujärgus majandusega riikide põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside säilitamise ja säästliku kasutamise suutlikkuse loomisele või selle tugevdamisele;
b) rahvusvahelise tegevuse tugevdamisele, et edendada põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside säilitamist, hindamist, dokumenteerimist, geneetilist parandamist, sordiaretust ja seemnekasvatust ning kooskõlas käesoleva lepingu IV osaga põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside, asjaomase teabe ja tehnoloogia kasutamist, juurdepääsu ja vahetamist;
c) käesoleva lepingu V osas sätestatud institutsioonide kokkulepete kindlustamisele ja tugevdamisele;
d) artiklis 18 esitatud rahastamisstrateegia rakendamisele.

Artikkel 8. Tehniline abi

Käesoleva lepingu rakendamise hõlbustamiseks lepivad lepinguosalised kokku edendada eriti arengumaadele ja üleminekujärgus majandusega riikidele osutatava tehnilise abi sätteid nii kahepoolselt kui vastavate rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu.

III osa
PÕLLUMAJANDUSTOOTJATE ÕIGUSED

Artikkel 9. Põllumajandustootjate õigused

9.1. Lepinguosalised tunnustavad tohutut panust, mille on andnud ja jätkuvalt annavad maailma toiduainete- ja põllumajandustootmise põhialuse, taimede geneetiliste ressursside säilitamise ja arengu heaks kohalikud ja põliskogukonnad ning põllumajandustootjad kõikides maailma piirkondades, eriti põlvnemis- ja kultuuride mitmekesisuse keskustes.

9.2. Lepinguosalised lepivad kokku, et vastutus põllumajanduskultuuride geneetiliste ressurssidega seotud põllumajandustootjate õiguste rakendamise eest lasub riikide valitsustel. Vastavalt oma vajadustele ja prioriteetidele peab iga lepinguosaline vajaduse korral ja kooskõlas riiklike õigusaktidega võtma kasutusele meetmed, et kaitsta ja edendada põllumajandustootjate õigusi, sealhulgas:
a) põllumajanduskultuuride geneetiliste ressurssidega seotud traditsiooniliste teadmiste kaitse;
b) õigus osaleda võrdväärselt põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside kasutamisest tulenevate hüvede jaotamisel;
c) õigus osaleda riiklikul tasandil põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside säilitamise ja säästva kasutamisega seotud otsuste tegemisel.

9.3. Vastavalt siseriiklikule õigusele ei tohi käesoleva artikli ühtegi sätet tõlgendada nii, et sellega piiratakse põllumajandustootjate õigust säästa, kasutada, vahetada ja müüa omatoodetud seemneid või paljundusmaterjali.

IV osa
MITMEPOOLNE JUURDEPÄÄSU JA HÜVEDE JAOTAMISE SÜSTEEM

Artikkel 10. Mitmepoolne juurdepääsu ja hüvede jaotamise süsteem

10.1. Lepinguosalised tunnustavad suhetes teiste riikidega nende suveräänseid õigusi põllumajanduskultuuride geneetilistele ressurssidele ja riikide valitsuste õigust sätestada juurdepääs ressurssidele vastavalt riiklikele õigusaktidele.

10.2. Oma suveräänsete õiguste rakendamisel lepivad lepinguosalised kokku luua tõhus, efektiivne ja selge mitmepoolne süsteem, et üksteist täiendades ja vastastikku tugevdades hõlbustada juurdepääsu põllumajanduskultuuride geneetilistele ressurssidele ja jaotada õiglaselt ja võrdselt nende ressursside kasutamisest saadavad hüved.

Artikkel 11. Mitmepoolse süsteemi ulatus

11.1. Põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside säilitamise ja säästliku kasutamise ning sellest tulenevate hüvede õiglase jaotamise eesmärkide edendamiseks, nagu on sätestatud artiklis 1, hõlmab mitmepoolne süsteem I lisas esitatud põllumajanduskultuuride geneetilisi ressursse, mis on valitud vastavalt toiduainetega kindlustatuse ja vastastikuse sõltuvuse kriteeriumidele.

11.2. Artikli 11 lõikes 11.1 nimetatud mitmepoolne süsteem hõlmab kõiki I lisas esitatud põllumajanduskultuuride geneetilisi ressursse, mis on lepinguosaliste hallatavad ja kontrollitavad ning üldkasutatavad. Saavutamaks mitmepoolse süsteemi võimalikult täielikku ulatust, kutsuvad lepinguosalised kõiki teisi I lisas loetletud põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside omanikke lisama oma põllumajanduskultuuride geneetilised ressursid mitmepoolsesse süsteemi.

11.3. Samuti nõustuvad lepinguosalised astuma vajalikke samme, et julgustada oma jurisdiktsiooni alla kuuluvaid füüsilisi ja juriidilisi isikuid, kes omavad I lisas loetletud põllumajanduskultuuride geneetilisi ressursse, lisama oma ressursid mitmepoolsesse süsteemi.

11.4. Kahe aasta jooksul pärast käesoleva lepingu jõustumist hindab juhtorgan artikli 11 lõikes 11.3 nimetatud põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside mitmepoolsesse süsteemi lisamise arengut. Antud hinnangu järel otsustab juhtorgan, kas juurdepääs on ka edaspidi lihtsustatud nende artikli 11 lõikes 11.3 osutatud füüsiliste ja juriidiliste isikute jaoks, kes ei ole oma põllumajanduskultuuride geneetilisi ressursse mitmepoolsesse süsteemi liitnud, või võtab muud vajalikud meetmed.

11.5. Mitmepoolne süsteem hõlmab ka I lisas loetletud põllumajanduskultuuride geneetilisi ressursse, mida säilitatakse vastavalt artikli 15 lõike 15.1 punktile a ex situ kollektsioonides Rahvusvahelisse Põllumajandusuuringute Konsultatiivgruppi (CGIAR) kuuluvate põllumajandusuuringute keskuste juures ja vastavalt artikli 15 lõikele 15.5 teiste rahvusvaheliste institutsioonide juures.

Artikkel 12. Lihtsustatud juurdepääs geneetilistele ressurssidele mitmepoolses süsteemis

12.1. Lepinguosalised lepivad kokku, et lihtsustatud juurdepääs põllumajanduskultuuride geneetilistele ressurssidele artikli 11 lõikes 11.1 määratletud mitmepoolses süsteemis peab olema kooskõlas käesoleva lepingu sätetega.

12.2. Lepinguosalised lepivad kokku vajalike õiguslike või muude asjakohaste meetmete rakendamises, et tagada teiste lepinguosaliste juurdepääs mitmepoolse süsteemi raames. Selleks nähakse selline juurdepääs ette ka kõikide lepinguosaliste jurisdiktsiooni alla kuuluvatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kui artikli 11 lõikest 11.4 ei tulene teisiti.

12.3. Nimetatud juurdepääs sätestatakse vastavalt järgmistele tingimustele:
a) juurdepääs nähakse ette ainult uurimise, sordiaretuse ning toiduainete ja põllumajanduse alase koolituse eesmärgil toimuvaks kasutuseks ja säilitamiseks, tingimusel et selline eesmärk ei hõlma kasutamist keemia, farmaatsia ja/või teise muu kui toidu/sööda tööstuse jaoks. Mitmel otstarbel (toiduks ja muuks kui toiduks) kasutatavate kultuuride kaasamine mitmepoolsesse süsteemi ja neile lihtsustatud juurdepääsuga kättesaadavuse tagamine peaks sõltuma nende olulisusest toiduainetega kindlustamisel;
b) juurdepääs tuleb anda kiiresti, see peab olema ilma nõudeta personaalseks liitumiseks ja tasuta, või kui tasu võetakse, ei tohi see ületada minimaalseid kaasnevaid kulusid;
c) üldandmed ja vastavalt kohaldatavale õigusele kõik muu asjaomane mittekonfidentsiaalne kirjeldav informatsioon peab olema kättesaadav koos ettenähtud põllumajanduskultuuride geneetiliste ressurssidega;
d) vastuvõtjad ei või nõuda mingeid intellektuaalomandi või muid omandiõigusi, mis piiravad juurdepääsu põllumajanduskultuuride geneetilistele ressurssidele või nende geneetilistele osadele või komponentidele mitmepoolsest süsteemist saadaval kujul;
e) juurdepääs aretusjärgus olevate põllumajanduskultuuride geneetilistele ressurssidele, kaasa arvatud põllumajandustootjate aretatud materjalile, on selle aretusajal aretaja otsustada;
f) juurdepääs intellektuaalomandi ja muude omandiõigustega kaitstud põllumajanduskultuuride geneetilistele ressurssidele on kooskõlas vastavate rahvusvaheliste lepete ja vastava riigi õigusega;
g) mitmepoolse süsteemi raames juurdepääsetavad ja säilitatavad põllumajanduskultuuride geneetilised ressursid on jätkuvalt mitmepoolsele süsteemile kättesaadavad nende põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside saajate poolt käesoleva lepingu tingimuste kohaselt;
h) piiramata teiste käesoleva artikli sätete kohaldamist, lepivad lepinguosalised kokku, et juurdepääs põllumajanduskultuuride in situ tingimustes olevatele geneetilistele ressurssidele sätestatakse vastavalt riigi õigusaktidele või selliste õigusaktide puudumisel vastavalt juhtorgani kehtestatavatele standarditele.

12.4. Selleks sätestatakse artikli 12 lõigete 12.2 ja 12.3 kohane lihtsustatud juurdepääs vastavalt juhtorgani kehtestatavale standardsele materjali üleandmise kokkuleppele (MÜK), mis sisaldab artikli 12 lõike 12.3 punktides a, d ja g sätestatud tingimusi ning artikli 13 lõike 13.2 punktis ii kirjeldatud hüvede jaotamise sätteid ning teisi käesoleva lepingu asjakohaseid sätteid ning sätet, et põllumajanduskultuuride geneetilisi ressursse vastu võttev isik nõuab, et MÜK-i tingimusi kohaldatakse ressursside üleandmisel kolmandatele isikutele, samuti ka nende ressursside igal järgmisel üleandmisel.

12.5. Lepinguosalised tagavad isikule võimaluse oma õiguste kaitsmiseks kooskõlas rakendatavate jurisdiktsiooniliste nõuetega oma õigussüsteemis, ning juhtudel, kui vaidlused tulenevad konkreetsest MÜK-ist, tunnistavad, et vastavast MÜK-ist tulenevad kohustused lasuvad üksnes asjaomase MÜK-i osapooltel.

12.6. Katastroofide korral kohustuvad lepinguosalised tagama lihtsustatud juurdepääsu asjaomastele põllumajanduskultuuride geneetilistele ressurssidele mitmepoolses süsteemis eesmärgiga toetada põllumajandussüsteemide taastamist koostöös katastroofiabi koordinaatoritega.

Artikkel 13. Hüvede jaotamine mitmepoolses süsteemis

13.1. Lepinguosalised tunnustavad, et juurdepääs mitmepoolse süsteemiga hõlmatud põllumajanduskultuuride geneetilistele ressurssidele on juba iseenesest mitmepoolse süsteemi peamine hüve, ja nõustuvad, et sellest saadavad hüved tuleb jaotada õiglaselt ja erapooletult vastavalt käesoleva artikli sätetele.

13.2. Lepinguosalised lepivad kokku, et hüved, sealhulgas majandustulu, mis saadakse põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside kasutamisest mitmepoolse süsteemi kaudu, tuleb jaotada õiglaselt ja erapooletult, võttes juhtorgani suuniste alusel arvesse globaalsest tegevuskavast tulenevaid prioriteetseid tegevusi, järgmiste mehhanismide abil: teabevahetus, juurdepääs tehnoloogiale ja selle üleandmine, suutlikkuse tõstmine ning majandustulust saadava kasumi jaotus:
a) teabevahetus:
lepinguosalised lepivad kokku, et teevad kättesaadavaks teabe, mis peab muu hulgas hõlmama katalooge ja nimistuid, teavet tehnoloogiate kohta ning tehniliste, teaduslike ja sotsiaalmajanduslike uuringute tulemusi, kaasa arvatud mitmepoolsesse süsteemi kantud põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside iseloomustust, hinnangut ja kasutamist. Selline teave tuleb teha kättesaadavaks, kui see ei ole konfidentsiaalne, vastavalt rakendatavale õigusele ja kooskõlas riiklike võimalustega. Selline teave tuleb teha kättesaadavaks kõikidele käesoleva lepingu osalistele artiklis 17 sätestatud infosüsteemi kaudu;
b) juurdepääs tehnoloogiale ja tehnoloogia üleandmine:
i) lepinguosalised kohustuvad tagama ja/või hõlbustama juurdepääsu mitmepoolse süsteemiga hõlmatud põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside säilitamise, kirjeldamise, hindamise ja kasutamise tehnoloogiatele. Tunnustades, et osa tehnoloogiaid saab üle anda vaid geneetilise materjali kaudu, näevad lepinguosalised ette ja/või hõlbustavad juurdepääsu sellistele tehnoloogiatele ja geneetilisele materjalile, mis on hõlmatud mitmepoolse süsteemiga, ja parandatud liikidele ja geneetilisele materjalile, mis on aretatud põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside mitmepoolset süsteemi kasutades, kooskõlas artikli 12 sätetega. Juurdepääs sellistele tehnoloogiatele, parandatud liikidele ja geneetilisele materjalile tuleb sätestada ja/või seda lihtsustada, arvestades kehtivaid omandiõigusi ja juurdepääsu õigusi ning kooskõlas riiklike võimalustega;
ii) juurdepääs tehnoloogiatele ja nende üleandmine teistele riikidele, eriti arengumaadele ja üleminekujärgus majandusega riikidele, toimub meetmete komplekti abil, näiteks põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside kultuuripõhiste temaatiliste kasutusgruppide loomine, nende ülalpidamine ja neis osalemine, igat tüüpi osalemine uurimis- ja arendustöös ning saadud materjali kasutavates ühisettevõtetes, ning inimressursside arendamine ja uurimisvahenditele efektiivse juurdepääsu tagamine;
iii) alapunktides i ja ii sätestatud juurdepääs tehnoloogiatele ja nende üleandmine, kaasa arvatud nende puhul, mis on kaitstud intellektuaalomandi õigustega, tuleb lepinguosalistele arengumaadele, eriti vähimarenenud maadele, ja üleminekujärgus majandusega riikidele ette näha ja/või lihtsustada õiglastel ja kõige soodsamatel tingimustel, eelkõige säilitamise tehnoloogiate puhul ja samuti tehnoloogiate puhul, mis toovad kasu arengumaade, eriti vähimarenenud maade ja üleminekujärgus majandusega riikide põllumajandustootjatele, sisaldades soodus- ja eelistingimusi, kui need on vastastikku kokku lepitud, muu hulgas partnerluse kaudu uurimis- ja arendustöödel mitmepoolse süsteemi raames. Selline juurdepääs ja üleandmine sätestatakse üldtunnustatud tingimustel, mis on kooskõlas adekvaatse ja tõhusa intellektuaalomandi kaitse õigusega;
c) suutlikkuse tõstmine:
lepinguosalised nõustuvad, arvestades arengumaade ja üleminekujärgus majandusega riikide vajadusi, mis ilmnevad nende prioriteedis suurendada oma kavades ja programmides põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside puhul suutlikkust mitmepoolse süsteemiga hõlmatud ressursside puhul, andma eelise (i) põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside säilitamise ja säästliku kasutuse teaduslike ja tehniliste väljaõppeprogrammide loomisele ja/või tugevdamisele, (ii) põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside säilitamise ja säästliku kasutamise vahendite arendamisele ja kindlustamisele, eriti arengumaades ja üleminekujärgus majandusega riikides, ja (iii) eelistatult teaduslike uuringute läbiviimisele, võimalusel arengumaades ja üleminekujärgus majandusega riikides koostöös nende riikide institutsioonidega ning suurendades selliste uuringute mahtu vajalikes valdkondades;
d) majandustegevusest saadava rahalise ja muu tulu jaotamine:
i) lepinguosalised nõustuvad mitmepoolses süsteemis võtma meetmeid majandustegevusest saadava tulu jaotamiseks era- ja avaliku sektori kaasamise abil käesolevas artiklis nimetatud tegevustesse, partnerluse ja koostöö abil, kaasa arvatud arengumaade ja üleminekujärgus majandusega riikide erasektoriga, teaduse ja tehnoloogia arendamisel;
ii) lepinguosalised nõustuvad, et artikli 12 lõikes 12.4 osutatud standardne MÜK sisaldab nõuet, mille kohaselt tulusaaja, kes müüb toodet, mis on põllumajanduskultuuride geneetiline ressurss ja sisaldab mitmepoolse süsteemi kaudu juurdepääsetavat materjali, tasub sellise toote müügist saadava tulu õiglaseks jaotamiseks vastavalt artikli 19 lõike 19.3 punktis f sätestatud mehhanismile, välja arvatud juhul, kui selline toode on edasisteks uuringuteks ja aretamiseks teistele kättesaadav ilma piiranguteta, mille puhul tulusaajat kutsutakse üles sellist makset tegema.
Juhtorgan määrab oma esimesel istungil kindlaks makse määra, vormi ja viisi, arvestades kaubandustavasid. Juhtorgan võib otsustada kehtestada erinevad maksemäärad eri kategooriate tulusaajatele, kes kauplevad selliste toodetega; juhtorgan võib vajadusel otsustada vabastada maksest arengumaade ja üleminekujärgus majandusega riikide väiketootjad. Juhtorgan võib aeg-ajalt maksemäärad üle vaadata, et saavutada õiglane hüvede jaotamine, ja võib hinnata viie aasta jooksul käesoleva lepingu jõustumisest, kas kohustusliku makse nõuet MÜK-is peaks rakendama ka juhul, kui selline kaubandustoode on teistele kättesaadav edasisteks uuringuteks ja aretamiseks ilma piiranguteta.

13.3. Lepinguosalised lepivad kokku, et põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside mitmepoolse süsteemi kasutamisest saadav tulu peab otseselt või kaudselt suunduma eeskätt kõigi riikide, eriti arengumaade ja üleminekujärgus majandusega riikide põllumajandustootjatele, kes säilitavad ja säästlikult kasutavad põllumajanduskultuuride geneetilisi ressursse.

13.4. Juhtorgan käsitleb oma esimesel istungil artikli 18 alusel kinnitatud rahastamisstrateegia kohast abi andmise poliitikat ja kriteeriume, et säilitada põllumajanduskultuuride geneetilisi ressursse arengumaades ja üleminekujärgus majandusega riikides, kelle panus põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside mitmekesisusse mitmepoolse süsteemi raames on märkimisväärne ja/või erivajadustega.

13.5. Lepinguosalised tunnistavad, et võime täielikult rakendada globaalset tegevuskava, eelkõige arengumaades ja üleminekujärgus majandusega riikides, sõltub suures osas käesoleva artikli ja artikli 18 alusel sätestatud rahastamisstrateegia tulemuslikust rakendamisest.

13.6. Lepinguosalised kaaluvad hüvede vabatahtliku jaotamise strateegia sissemakseid, millega põllumajanduskultuuride geneetilistest ressurssidest kasu saav toiduainetööstus saaks toetada mitmepoolset süsteemi.

V osa
TOETAVAD ASJAOLUD

Artikkel 14. Globaalne tegevuskava

Tunnistades, et olemasolev põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside säilitamise ja säästliku kasutamise globaalne tegevuskava on oluline käesolevale lepingule, peaksid lepinguosalised edendama selle tulemuslikku rakendamist, mis hõlmab nii riiklikke tegevusi kui vajadusel ka rahvusvahelist koostööd, et ette valmistada ühtne raamistik muu hulgas suutlikkuse tõstmiseks, tehnoloogia üleandmiseks ja teabevahetuseks, arvestades artikli 13 sätteid.

Artikkel 15. Rahvusvahelisse Põllumajandusuuringute Konsultatiivgruppi kuuluvate põllumajandusuuringute keskuste valduses olevad põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside x situ kollektsioonid

15.1. Lepinguosalised tunnistavad Rahvusvahelisse Põllumajandusuuringute Konsultatiivgruppi (CGIAR) kuuluvate põllumajandusuuringute keskuste (IARCs) valduses säilitatavate põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside ex situ kollektsioonide olulisust käesoleva lepingu seisukohalt. Lepinguosalised kutsuvad CGIAR-i üles allkirjastama lepingut juhtorganiga nende ex situ kollektsioonide suhtes vastavalt järgmistele tingimustele:
a) põllumajandusuuringute keskuste valduses säilitatavad käesoleva lepingu I lisas nimetatud põllumajanduskultuuride geneetilised ressursid tehakse kättesaadavaks vastavalt käesoleva lepingu IV osas sätestatud tingimustele;
b) põllumajandusuuringute keskuste valduses säilitatavad põllumajanduskultuuride geneetilised ressursid, mida ei nimetata käesoleva lepingu I lisas ja mis on kogutud enne käesoleva lepingu jõustumist, tehakse kättesaadavaks kooskõlas kasutatava MÜK-i tingimustega vastavalt põllumajandusuuringute keskuste ja FAO vahelistele kokkulepetele. Kõnealune MÜK muudetakse juhtorgani poolt hiljemalt tema teisel korralisel istungjärgul, konsulteerides põllumajandusuuringute keskustega ja vastavalt käesoleva lepingu asjakohastele sätetele, eriti artiklitele 12 ja 13 ning järgmistele tingimustele:
i) põllumajandusuuringute keskused teavitavad regulaarselt juhtorganit jõustunud MÜK-idest vastavalt juhtorgani kinnitatud ajakavale;
ii) lepinguosaline, kelle territooriumilt on põllumajanduskultuuri geneetiline ressurss kogutud in situ tingimustes, peab nõudmisel saama selle näidise ilma MÜK-ita;
iii) hüvesid, mida eespool nimetatud MÜK-ist saadakse lisaks artikli 19 lõike 19.3 punktis f sätestatud mehhanismile, kasutatakse eelkõige asjaomaste põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside säilitamise ja säästliku kasutamise riiklikes ja piirkondlikes programmides arengumaades ja üleminekujärgus majandusega riikides, eriti vähimarenenud maade mitmekesisuse keskustes, ja
iv) põllumajandusuuringute keskused võtavad oma võimaluste kohaselt vajalikud meetmed, et säilitada vastavus MÜK-i tingimustele, ja teavitavad viivitamata juhtorganit mittevastavuse juhtudest;
c) põllumajandusuuringute keskused tunnustavad juhtorgani pädevust sätestada kooskõlas käesoleva lepingu sätetega poliitika suuniseid, mis käsitlevad nende valduses säilitatavaid ex situ kollektsioone;
d) teaduslikud ja tehnilised objektid, kus selliseid ex situ kollektsioone säilitatakse, jäävad põllumajandusuuringute keskuste pädevusse, põllumajandusuuringute keskused kohustuvad haldama neid kollektsioone kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud standarditega, eelkõige FAO põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside komisjoni poolt heaks kiidetud geenipanga standarditega;
e) põllumajandusuuringute keskuste taotluse korral püüab sekretär anda vajaliku tehnilise toe;
f) sekretäril on igal ajal õigus juurdepääsuks objektidele, samuti õigus kontrollida käesoleva artikliga hõlmatud materjali säilitamise ja vahetamisega seotud tegevust;
g) kui põllumajandusuuringute keskuste valduses olevate ex situ kollektsioonide säilitamine on takistatud või ohustatud mis tahes viisil, kaasa arvatud force majeure, peab sekretär võimaluste piires ja kollektsiooni haldava riigi nõusolekul kaasa aitama nende evakueerimisele või üleviimisele.

15.2. Lepinguosalised on kokku leppinud sätestada lihtsustatud juurdepääs I lisas esitatud põllumajanduskultuuride geneetilistele ressurssidele mitmepoolse süsteemi raames CGIAR-i põllumajandusuuringute keskustele, kes on allkirjastanud juhtorganiga kokkulepped vastavalt käesolevale lepingule. Sellised põllumajandusuuringute keskused on loetletud sekretäri hallatavas nimekirjas, mis tehakse lepinguosalistele taotluse korral kättesaadavaks.

15.3. Materjalile, mida ei ole nimetatud I lisas ning mis on saadud ja mida säilitatakse põllumajandusuuringute keskustes pärast käesoleva lepingu jõustumist, on juurdepääs tingimustel, mille lepivad omavahel kokku materjali saav põllumajandusuuringute keskus ja riik, kust vastav ressurss on pärit, või riik, kes on need ressursid omandanud kooskõlas bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni või muu kohaldatava seadusega.

15.4. Lepinguosalised on kutsutud üles andma nendele põllumajandusuuringute keskustele, kes on allkirjastanud lepingu juhtorganiga, vastastikku kokkulepitavatel tingimustel juurdepääs I lisas nimetamata põllumajanduskultuuride geneetilistele ressurssidele, mis on olulised nende programmides ja tegevuses.

15.5. Juhtorgan otsib võimalusi sõlmida käesolevas artiklis ettenähtud eesmärkide täitmiseks kokkuleppeid teiste asjakohaste rahvusvaheliste institutsioonidega.

Artikkel 16. Rahvusvahelised taimede geneetiliste ressursside võrgustikud

16.1. Põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside võimalikult täieliku hõlmamise saavutamiseks arendatakse olemasolevat koostööd rahvusvaheliste põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside võrgustike vahel olemasoleva korralduse alusel ja käesoleva lepingu tingimuste kohaselt.

16.2. Lepinguosalised edendavad vajaduse korral kõikide asjakohaste institutsioonide, sealhulgas riigiasutuste, eraõiguslike, valitsusväliste, uurimis-, aretus- ja teise institutsioonide osalemist rahvusvahelistes võrgustikes.

Artikkel 17. Põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside globaalne infosüsteem

17.1. Lepinguosalised teevad globaalse infosüsteemi arendamiseks ja kindlustamiseks koostööd, et hõlbustada olemasolevate põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside teaduslike, tehniliste ja keskkonnaalaste infosüsteemide põhjal teabe vahetamist, eeldades, et põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside alase teabe vahetamine toetab saadavate hüvede jaotamist, tehes põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside info kättesaadavaks kõikidele lepinguosalistele. Globaalse infosüsteemi arendamisel taotletakse koostööd bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni tasaarveldusmehhanismiga.

17.2. Materjali turvalisuse tagamiseks tuleks ette näha lepinguosaliste teatamisel põhinev varajane hoiatamine ohtudest, mis ähvardavad põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside efektiivset säilitamist.

17.3. Artiklis 14 osutatud globaalse tegevuskava ajakohastamise lihtsustamiseks teevad lepinguosalised maailma põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside seisundi perioodilisel hindamisel koostööd FAO põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside komisjoniga.

VI osa
FINANTSSÄTTED

Artikkel 18. Rahalised ressursid

18.1. Lepinguosalised kohustuvad vastavalt käesoleva artikli sätetele rakendama käesoleva lepingu rakendamiseks vajaliku rahastamisstrateegia.

18.2. Rahastamisstrateegia eesmärk on suurendada rahaliste ressursside kättesaadavust, läbipaistvust, tõhusust ja mõjusust käesoleva lepingu kohase tegevuse rakendamisel.

18.3. Rahaliste vahendite muretsemiseks prioriteetsetele tegevustele, kavadele ja programmidele, eelkõige arengumaades ja üleminekujärgus majandusega riikides, ning võttes arvesse globaalset tegevuskava, kehtestab juhtorgan perioodiliselt sellise rahastamise eesmärgid.

18.4. Vastavalt kõnealusele rahastamisstrateegiale:
a) võtavad lepinguosalised asjaomaste rahvusvaheliste mehhanismide, rahaliste vahendite ja organite juhtorganite raames kasutusele vajalikud ja asjakohased meetmed, et tagada asjakohane prioriteet ja tähelepanu käesoleva lepingu kohaste kavade ja programmide rakendamiseks kavandatavate ja kokku lepitavate ressursside tõhusale eraldamisele;
b) sõltub maht, mille ulatuses lepinguosalised, eelkõige arengumaad ja üleminekujärgus majandusega riigid, oma lepingujärgseid kohustusi rakendavad, käesolevas artiklis osutatud ressursside tõhusast jaotamisest, eelkõige arenenud riikidest lepinguosaliste poolt. Lepinguosalised, kes on arengumaad ja üleminekujärgus majandusega riigid, kooskõlastavad oma põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside suutlikkuse tõstmise kavade ja programmide asjakohased prioriteedid;
c) annavad lepinguosalised, kes on arenenud riigid, ning kasutavad lepinguosalised, kes on arengumaad ja üleminekujärgus majandusega riigid, kahepoolsete, regionaalsete ning mitmepoolsete kanalite kaudu rahalisi vahendeid käesoleva lepingu rakendamiseks. Need kanalid hõlmavad artikli 19 lõike 19.3 punktis f viidatud mehhanisme;
d) iga lepinguosaline nõustub võtma kohustusi ja andma rahalisi vahendeid põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside säilitamise ja säästva arengu jaoks ettenähtud riiklikule tegevusele vastavalt oma riiklikele võimalustele ja rahalistele ressurssidele. Ettenähtud rahalisi vahendeid ei tohi kasutada muul kui käesolevas lepingus ettenähtud eesmärgil, eriti valdkondades, mis on seotud rahvusvahelise kaubandusega;
e) lepinguosalised lepivad kokku, et artikli 13 lõike 13.2 punktist d tulenevad rahalised hüved on rahastamisstrateegia osa;
f) vabatahtlikke sissemakseid võivad teha lepinguosalised, erasektor, võttes arvesse artikli 13 sätteid, valitsusvälised organisatsioonid ja muud allikad. Lepinguosalised lepivad kokku, et juhtorgan käsitleb selliste sissemaksete soosimise strateegia üksikasju.

18.5. Lepinguosalised lepivad kokku, et prioriteetseteks peetakse kokkulepitud kavade ja programmide rakendamist arengumaade põllumajandustootjate jaoks, eriti vähimarenenud maades ning üleminekujärgus majandusega riikides, kus põllumajanduskultuuride geneetilisi ressursse säilitatakse ja säästlikult kasutatakse.

VII osa
INSTITUTSIOONILISED SÄTTED

Artikkel 19. Juhtorgan

19.1. Asutatakse kõikidest lepinguosalistest koosnev käesoleva lepingu juhtorgan.

19.2. Kõik juhtorgani otsused võetakse vastu konsensuse alusel, välja arvatud juhtudel, kui konsensuse alusel lepitakse kokku mingi muu otsustamismeetod, konsensus on alati nõutav seoses artiklitega 23 ja 24.

19.3. Juhtorgani ülesanne on kaasa aidata käesoleva lepingu täielikule rakendamisele, pidades silmas selle eesmärke, ning eelkõige:
a) anda poliitilisi suuniseid ja juhtnööre, et teostada järelevalvet ja võtta vastu soovitusi, mis on vajalikud käesoleva lepingu rakendamiseks ning eelkõige mitmepoolse süsteemi toimimiseks;
b) võtta vastu kavasid ja programme käesoleva lepingu rakendamiseks;
c) võtta oma esimesel istungil kasutusele ning vaadata perioodiliselt üle käesoleva lepingu rakendamise rahastamisstrateegia vastavalt artiklile 18;
d) võtta vastu käesoleva lepingu eelarve;
e) luua vajadusel vastavate rahaliste vahendite olemasolu korral täiendavaid organeid ja määratleda nende pädevus ja struktuur;
f) luua vajaduse korral sobiv mehhanism, näiteks usalduskonto, sellele laekuvate rahaliste ressursside kasutamiseks käesoleva lepingu rakendamisel;
g) luua ja hoida käesoleva lepinguga hõlmatud valdkondades koostööd muude asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonide ja lepingu alusel loodud organitega, sealhulgas eelkõige bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osapoolte konverentsiga, kaasa arvatud ka nende osalemine rahastamisstrateegias;
h) käsitleda ja võtta taotluse korral vastu käesoleva lepingu muudatused vastavalt artikli 23 sätetele;
i) käsitleda ja võtta taotluse korral vastu käesoleva lepingu lisade muudatused vastavalt artikli 24 sätetele;
j) käsitleda vabatahtlike sissemaksete soodustamise strateegia üksikasju, pidades eelkõige silmas artikleid 13 ja 18;
k) täita muid ülesandeid, mis võivad olla vajalikud käesoleva lepingu eesmärkide täitmiseks;
l) võtta arvesse bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osapoolte konverentsi ja teiste asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonide ning lepinguorganite asjakohaseid otsuseid;
m) teavitada vajaduse korral bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osapoolte konverentsi ning teisi asjaomaseid rahvusvahelisi organisatsioone ja lepinguorganeid käesoleva lepingu rakendamisega seotud asjaoludest;
n) kiita heaks põllumajandusuuringute keskuste ja teiste rahvusvaheliste institutsioonidega vastavalt artiklile 15 sõlmitavate kokkulepete tingimused ning vaadata üle ja muuta artiklis 15 nimetatud MÜK-sid.

19.4. Vastavalt artikli 19 lõikele 19.6 on igal lepinguosalisel üks hääl ning teda võib juhtorgani istungitel esindada üks delegaat, keda võivad saata asendusliige ning eksperdid ja nõunikud. Asendusliikmed, eksperdid ja nõunikud võivad osaleda juhtorgani menetlustes, kuid nad ei saa hääletada, välja arvatud juhul, kui nad on nõuetekohaselt volitatud delegaati asendama.

19.5. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon, selle spetsialiseeritud asutused, Rahvusvaheline Tuumaenergiaagentuur ja ka iga riik, kes ei ole käesoleva lepingu osaline, võib juhtorgani istungitel olla esindatud vaatlejana. Iga muu asutus või organ, kas riigiasutus või valitsusväline institutsioon, kes on seotud põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside säilitamise ja säästva kasutamisega ning kes on teavitanud sekretäri oma soovist olla juhtorgani istungitel esindatud vaatlejana, võidakse vastu võtta, välja arvatud juhul, kui vähemalt üks kolmandik lepinguosalistest on selle vastu. Vaatlejate vastuvõtmine ja nende osalemine toimub vastavalt juhtorgani poolt vastu võetud töökorrale.

19.6. FAO liikmesorganisatsioon, kes on lepinguosaline ja selle liikmesorganisatsiooni liikmesriigid, kes on lepinguosalised, kasutavad oma liikmeõigusi ning täidavad oma liikmekohustusi, mutatis mutandis, kooskõlas FAO põhikirja ja üldeeskirjadega.

19.7. Juhtorgan võtab vastu oma töökorra ja finantseeskirjad ning muudab neid vastavalt vajadusele, töökord ja finantseeskirjad peavad olema vastavuses käesoleva lepinguga.

19.8. Kvoorumi saavutamiseks on igal juhtorgani istungil vajalik lepinguosaliste enamust esindavate delegaatide kohalolek.

19.9. Juhtorgan peab korralisi istungeid vähemalt üks kord iga kahe aasta jooksul. Istungid tuleks võimaluse korral pidada järjestikku põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside komisjoni korraliste istungitega.

19.10. Juhtorgani erakorralisi istungeid peetakse ajal, mida juhtorgan peab vajalikuks, või lepinguosalise kirjaliku taotluse korral, tingimusel et taotlust toetab vähemalt üks kolmandik lepinguosalistest.

19.11. Juhtorgan valib juhataja ja asejuhatajad (ühisnimetusega «büroo») kooskõlas oma töökorraga.

Artikkel 20. Sekretär

20.1. Juhtorgani sekretäri määrab juhtorgani nõusolekul FAO peadirektor. Sekretäri abistab vajalik personal.

20.2. Sekretär täidab järgmisi ülesandeid:
a) korraldab administratiivse toe juhtorgani ja võimalike allorganite istungitel;
b) abistab juhtorganit selle ülesannete täitmisel, sealhulgas täidab erakorralisi ülesandeid, mida juhtorgan võib talle määrata;
c) annab oma tegevusest aru juhtorganile.

20.3. Sekretär edastab kõikidele lepinguosalistele ja peadirektorile:
a) juhtorgani otsused kuuekümne päeva jooksul pärast vastuvõtmist;
b) lepinguosalistelt saadud teabe vastavalt käesoleva lepingu sätetele.

20.4. Sekretär valmistab juhtorgani istungiteks ette dokumendid kuues Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni keeles.

20.5. Sekretär teeb käesoleva lepingu eesmärkide saavutamiseks koostööd teiste organisatsioonide ja lepinguorganitega, sealhulgas eelkõige bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni sekretariaadiga.

Artikkel 21. Vastavus

Oma esimesel koosolekul arutab ja kinnitab juhtorgan koostöö- ja täidesaatvad menetlused, et edendada vastavust käesoleva lepingu sätetega ja käsitleda mittevastavuse küsimusi. Need menetlused ja mehhanismid peavad hõlmama järelevalvet ning nõu või abi andmist, sealhulgas vajaduse korral õigusalast nõu või abi eelkõige arengumaadele ja üleminekujärgus majandusega riikidele.

Artikkel 22. Vaidluste lahendamine

22.1. Lepinguosaliste vaidluse korral, mis käsitleb käesoleva lepingu tõlgendamist või kohaldamist, otsivad asjaomased osapooled lahendusi läbirääkimiste teel.

22.2. Kui asjaomased osapooled ei jõua kokkuleppele läbirääkimiste teel, võivad nad koos paluda nõu või vahendamist kolmandalt osapoolelt.

22.3. Käesolevat lepingut ratifitseerides, seda vastu võttes, heaks kiites või sellega ühinedes, samuti igal ajal pärast seda, võib lepinguosaline lepinguhoidjale kirjalikult teatada, et artikli 22 lõike 22.1 või 22.2 kohaselt lahendamata jäänud vaidluse puhul nõustub ta ühe või mõlema järgmise kohustusliku vaidluse lahendamise vahendiga:
a) vahekohus vastavalt käesoleva lepingu II lisa 1. osale;
b) vaidluse andmine Rahvusvahelisse Kohtusse.

22.4. Kui osapooled ei ole artikli 22 lõike 22.3 kohaselt heaks kiitnud sama või mis tahes menetlust, antakse vaidlus lepitamiseks vastavalt käesoleva lepingu II lisa 2. osale, kui osapooled ei lepi kokku teisiti.

Artikkel 23. Lepingu muutmine

23.1. Ettepanekuid käesoleva lepingu muudatuste tegemiseks võivad teha kõik lepinguosalised.

23.2. Käesoleva lepingu muudatused võetakse vastu juhtorgani istungil. Sekretär edastab kõikide pakutud muudatuste tekstid lepinguosalistele vähemalt kuus kuud enne istungit, millel need kavandatakse vastu võtta.

23.3. Kõik käesoleva lepingu muudatused tehakse ainult juhtorgani istungil kohal olevate lepinguosaliste konsensuse alusel.

23.4. Iga juhtorgani poolt vastu võetud muudatus jõustub lepinguosaliste jaoks üheksakümnendal päeval pärast selle ratifitseerimist, vastuvõtmist või heakskiitmist kahe kolmandiku lepinguosaliste poolt. Seejärel jõustub muudatus iga muu lepinguosalise jaoks üheksakümnendal päeval pärast muudatuse ratifitseerimis-, vastuvõtmis- ja heakskiidukirjade deponeerimist selle lepinguosalise poolt.

23.5. Käesoleva artikli kohaldamisel ei arvestata FAO liikmesorganisatsiooni poolt deponeeritud kirja lisaks nendele, mille on deponeerinud kõnealuse organisatsiooni liikmesriigid.

Artikkel 24. Lisad

24.1. Lepingu lisad moodustavad käesoleva lepingu lahutamatu osa ning viide käesolevale lepingule tähendab samal ajal viitamist ükskõik millisele juurdekuuluvale lisale.

24.2. Käesoleva lepingu muudatusi käsitlevad artikli 23 sätted kehtivad ka lisade muudatuste kohta.

Artikkel 25. Allkirjastamine

Käesolev leping on avatud allkirjastamiseks FAO juures ajavahemikul 3. november 2001 – 4. november 2002 kõikidele FAO liikmesriikidele ja riikidele, kes ei ole FAO liikmed, aga on Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni või ükskõik millise selle spetsialiseeritud asutuse või Rahvusvahelise Tuumaenergiaagentuuri liikmed.

Artikkel 26. Ratifitseerimine, vastuvõtmine ja heakskiitmine

Käesolev leping kuulub ratifitseerimisele, vastuvõtmisele või heakskiitmisele artiklis 25 viidatud FAO liikmete ja muude kui liikmete poolt. Ratifitseerimis-, vastuvõtmis- ja heakskiidukirju hoitakse lepinguhoidja juures.

Artikkel 27. Ühinemine

Käesolev leping on avatud ühinemiseks kõikidele FAO liikmetele ja riikidele, kes ei ole FAO liikmed, aga on Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni või ükskõik millise selle spetsialiseeritud asutuse või Rahvusvahelise Tuumaenergiaagentuuri liikmed, alates käesoleva lepingu allkirjastamise lõppemise kuupäevast. Ühinemiskirju hoitakse lepinguhoidja juures.

Artikkel 28. Jõustumine

28.1. Artikli 29 lõike 29.2 sätete kohaselt jõustub käesolev leping üheksakümnendal päeval pärast neljakümnenda ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, heakskiidu- või ühinemiskirja hoiuleandmist, tingimusel et vähemalt kakskümmend ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, heakskiidu- või ühinemiskirja on deponeerinud FAO liikmed.

28.2. Iga FAO liikme puhul ja iga riigi puhul, kes ei ole FAO liige, aga on Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni või selle mis tahes spetsialiseeritud asutuse või Rahvusvahelise Tuumaenergiaagentuuri liige, kes ratifitseerib, võtab vastu, kiidab heaks või ühineb käesoleva lepinguga pärast neljakümnenda ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja deponeerimist vastavalt artikli 28 lõikele 28.1, jõustub liitumine üheksakümnendal päeval pärast tema ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, heakskiidu- või ühinemiskirja deponeerimist.

Artikkel 29. FAO liikmesorganisatsioonid

29.1. Kui FAO liikmesorganisatsioon deponeerib käesoleva lepingu ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja, teatab liikmesorganisatsioon vastavalt FAO põhikirja artikli II.7 sätetele kõikidest muutustest, milles käsitletakse tema pädevuse jaotumist pädevust tõendavas dokumendis, mis on esitatud FAO põhikirja artikli II.5 kohaselt, seoses käesoleva lepingu vastuvõtmisega. Iga käesoleva lepingu osaline võib igal ajal nõuda FAO liikmesorganisatsioonilt, kes on käesoleva lepingu osaline, teabe andmist selle kohta, kas liikmesorganisatsioon või selle liikmesriik vastutab käesoleva lepinguga hõlmatud konkreetse küsimuse rakendamise eest. Liikmesorganisatsioon edastab sellise teabe mõistliku aja jooksul.

29.2. Ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, heakskiidu-, ühinemiskirju või lepingust väljumise kirju, mille on deponeerinud FAO liikmesorganisatsioon, ei arvestata lisaks neile, mille on deponeerinud asjaomase organisatsiooni liikmesriigid.

Artikkel 30. Reservatsioonid

Käesoleva lepingu suhtes ei ole võimalik teha reservatsioone.

Artikkel 31. Muud kui lepinguosalised

Lepinguosalised innustavad kõiki FAO liikmeid või muid riike, kes ei ole käesoleva lepingu osalised, käesolevat lepingut vastu võtma.

Artikkel 32. Lepingust väljumine

32.1. Iga lepinguosaline võib igal ajal pärast kahe aasta möödumist käesoleva lepingu tema jaoks jõustumise kuupäevast teatada lepinguhoidjale kirjalikult oma lepingust väljumisest. Lepinguhoidja teatab sellest viivitamata kõikidele lepinguosalistele.

32.2. Väljumine jõustub ühe aasta möödumisel teate saamise kuupäevast.

Artikkel 33. Lepingu lõpetamine

33.1. Käesolev leping lõppeb automaatselt, kui lepingust väljumiste tulemusena langeb lepinguosaliste arv alla neljakümne, kui allesjäänud lepinguosalised ei otsusta ühehäälselt teisiti.

33.2. Lepinguhoidja teavitab kõiki allesjäänud lepinguosalisi, kui lepinguosaliste arv on langenud neljakümnele.

33.3. Lepingu lõpetamise puhul reguleeritakse varade kasutamist vastavalt finantseeskirjadele, mille võtab vastu juhtorgan.

Artikkel 34. Lepinguhoidja

Käesoleva lepingu hoidja on FAO peadirektor.

Artikkel 35. Autentsed tekstid

Käesoleva lepingu araabia-, hiina-, hispaania-, inglis-, prantsus- ja venekeelne tekst on võrdselt autentsed.

 

  I lisa

MITMEPOOLSE SÜSTEEMIGA HÕLMATUD KULTUURIDE NIMEKIRI
Toidukultuurid

Kultuur Perekond Märkused
Leivapuu (Breadfruit) Artocarpus Ainult leivapuu.
Spargel (Asparagus) Asparagus  
Kaer (Oat) Avena  
Peet (Beet) Beta  
Kapsas (Brassica complex) Brassica et al. Hõlmatud perekonnad: Brassica, Armoracia, Barbarea, Camelina, Crambe, Diplotaxis, Eruca, Isatis, Lepidium, Raphanobrassica, Raphanus, Rorippa ja Sinapis. See hõlmab õlikultuure ja köögivilju, nt kapsas, raps, sinep, kress, põld-võõrkapsas, redis ja naeris, v.a liik Lepidium meyenii.
Tuvihernes (Pigeon Pea) Cajanus  
Kikerhernes (Chickpea) Cicer  
Tsitruselised (Citrus) Citrus Perekonnad Poncirus ja Fortunella hõlmatud pookealustena.
Kookos (Coconut) Cocos  
Peamised võhalised (aroids) Colocasia, Xanthosoma Peamised võhalised hõlmavad taro (taro), dasheen’ i, cocoyam’i ja malanga kollavõhu (tannia).
Porgand (Carrot) Daucus  
Jamss (Yams) Dioscorea  
Sõrmhirss (Finger Millet) Eleusine  
Maasikas (Strawberry) Fragaria  
Päevalill (Sunflower) Helianthus  
Oder (Barley) Hordeum  
Maguskartul (Sweet Potato) Ipomoea  
Põld-seahernes (Grass pea) Lathyrus  
Lääts (Lentil) Lens  
Õunapuu (Apple) Malus  
Kassaava (Cassava) Manihot Ainult Manihot esculenta.
Banaan / jahubanaan (Banana / Plantain) Musa V.a Musa textilis.
Riis (Rice) Oryza  
Hiidhirss (Pearl Millet) Pennisetum  
Uba (Beans) Phaseolus V.a Phaseolus polyanthus.
Hernes (Pea) Pisum  
Rukis (Rye) Secale  
Kartul (Potato) Solanum K.a sektsioon tuberosa, v.a Solanum phureja.
Baklažaan (Eggplant) Solanum K.a sektsioon melongena.
Sorgo (Sorghum) Sorghum  
Tritikale (Triticale) Triticosecale  
Nisu (Wheat) Triticum et al. K.a Agropyron, Elymus ja Secale.
Põlduba / Vikk (Faba Bean /  Vetch) Vicia  
Lehmahernes (Cowpea et al.) Vigna  
Mais (Maize) Zea V. a Zea perennis, Zea  diploperennis ja Zea luxurians.

Söödakultuurid
Perekond Liik
LIBLIKÕIELISED  
Astragalus chinensis, cicer, arenarius
Canavalia ensiformis
Coronilla varia
Hedysarum coronarium
Lathyrus cicera, ciliolatus, hirsutus, ochrus, odoratus, sativus
Lespedeza cuneata, striata, stipulacea
Lotus corniculatus, subbiflorus, uliginosus
Lupinus albus, angustifolius, luteus
Medicago arborea, falcata, sativa, scutellata, rigidula, truncatula
Melilotus albus, officinalis
Onobrychis viciifolia
Ornithopus sativus
Prosopis affinis, alba, chilensis, nigra, pallida
Pueraria phaseoloides
Trifolium alexandrinum, alpestre, ambiguum, angustifolium, arvense, agrocicerum, hybridum, incarnatum, pratense, repens, resupinatum, rueppellianum, semipilosum, subterraneum, vesiculosum
KÕRRELISED  
Andropogon gayanus
Agropyron cristatum, desertorum
Agrostis stolonifera, tenuis
Alopecurus pratensis
Arrhenatherum elatius
Dactylis glomerata
Festuca arundinacea, gigantea, heterophylla, ovina, pratensis, rubra
Lolium hybridum, multiflorum, perenne, rigidum, temulentum
Phalaris aquatica, arundinacea
Phleum pratense
Poa alpina, annua, pratensis
Tripsacum laxum

MUUD SÖÖDAKULTUURID

Atriplex halimus, nummularia
Salsola vermiculata

II LISA

1. osa
VAHEKOHUS

Artikkel 1

Hageja peab teavitama sekretäri, et osapooled annavad vaidluse üle vahekohtule vastavalt artiklile 22. Teatises on märgitud vaidluse sisu ja eelkõige käesoleva lepingu artiklid, mille tõlgendamise või rakendamise üle vaieldakse. Kui osapooled ei lepi enne vahekohtu esimehe määramist kokku vaidluse objektis, määrab objekti vahekohus. Sekretär edastab saadud teabe kõikidele lepinguosalistele.

Artikkel 2

1. Kahe osapoole vaidluses peab vahekohus koosnema kolmest liikmest. Kumbki vaidluse osapool nimetab vahekohtuniku; need kaks vahekohtunikku nimetavad ühise otsusega kolmanda vahekohtuniku, kes on vahekohtu esimees. Vahekohtu esimees ei tohi olla vaidluse osapoolte rahvusest, elada osapoolte territooriumil, olla nende juures töötanud ega olla mingil muul viisil juhtumiga seotud.

2. Enama kui kahe osapoole vaidluse korral nimetavad samade huvidega osapooled kokkuleppe alusel ühise vahekohtuniku.

3. Vabadele kohtadele nimetatakse vahekohtunikud vastavalt algsele nimetamise korrale.

Artikkel 3

1. Kui vahekohtu esimeest ei nimetata kahe kuu jooksul pärast teise vahekohtuniku nimetamist, nimetab vahekohtu esimehe vaidluse osapoole taotlusel FAO peadirektor järgmise kahe kuu jooksul.

2. Kui üks osapool ei nimeta vahekohtunikku kahe kuu jooksul pärast taotluse saamist, võib teine osapool teavitada sellest FAO peadirektorit, kes nimetab vahekohtuniku ise järgmise kahe kuu jooksul.

Artikkel 4

Vahekohus langetab oma otsuse vastavalt käesoleva lepingu sätetele ja rahvusvahelisele õigusele.

Artikkel 5

Kui vaidluse osapooled ei lepi kokku teisiti, kehtestab vahekohus oma töökorra.

Artikkel 6

Vahekohus võib ühe vaidluse osapoole taotlusel soovitada olulisi ajutisi kaitsemeetmeid.

Artikkel 7

Vaidluse osapooled hõlbustavad vahekohtu tööd ja kasutades kõiki nende käsutuses olevaid vahendeid:
a) varustavad vahekohut kõikide asjakohaste dokumentide, teabe ja abivahenditega;
b) võimaldavad vahekohtul kutsuda tunnistajaid või eksperte ja saada neilt tõendeid.

Artikkel 8

Vaidluse osapooled ja vahekohtunikud on kohustatud kinni pidama konfidentsiaalsusnõuetest mis tahes teabe suhtes, mida nad vahekohtu menetluse käigus saavad.

Artikkel 9

Kui vahekohus ei otsusta asjaolusid arvestades teisiti, kannavad vahekohtu kulud vaidluse osapooled võrdselt. Vahekohus peab kõigi oma kulude arvestust ja lisab selle vaidluse osapoolte jaoks lõppotsusele.

Artikkel 10

Iga lepinguosaline, kellel on vaidlusküsimuse vastu õiguslik huvi, mis võib mõjutada asjaomases küsimuses otsuse langetamist, võib vahekohtu nõusolekul menetlusse astuda.

Artikkel 11

Vahekohus võib kuulata ja määrata otseselt vaidlusküsimusest tulenevaid vastunõudeid.

Artikkel 12

Otsused nii vaidluse eseme kui ka menetluse kohta langetab vahekohus häälteenamusega.

Artikkel 13

Kui üks vaidluse osapool ei ilmu vahekohtusse või ei vaidle hagile vastu, võib vaidluse teine osapool taotleda vahekohtult menetluse jätkamist ja otsuse tegemist. Otsuse võib langetada ka juhul, kui vaidluse osapool ei ilmu asja arutamisele või ei vaidle hagile vastu. Enne lõpliku otsuse langetamist peab vahekohus veenduma, et nõue on faktiliselt ja õiguslikult põhjendatud.

Artikkel 14

Vahekohus peab lõppotsuse langetama viie kuu jooksul pärast vahekohtu täielikku moodustamist või vajaduse korral pikendama tähtaega, kuid mitte üle viie kuu.

Artikkel 15

Vahekohtu lõppotsus peab olema piiritletud vaidlusküsimusega ning esitama põhjused, millel see põhineb. Lõppotsus sisaldab osalenud liikmete nimesid ja lõppotsuse langetamise kuupäeva. Iga vahekohtu liige võib lisada lõppotsusele iseseisva arvamuse või eriarvamuse.

Artikkel 16

Lõppotsus on vaidluse osapooltele siduv. See ei ole edasi kaevatav, kui vaidluse osapooled ei ole enne kokku leppinud apellatsioonimenetlust.

Artikkel 17

Mis tahes lahkarvamuse, mis vaidluse osapoolte vahel võib kerkida vahekohtu langetatud otsuse tõlgendamisest või selle kohaldamise viisist, võib esitada otsuse langetanud vahekohtule.

2. osa
LEPITAMINE

Artikkel 1

Lepitusomisjon moodustatakse ühe vaidluse osapoole taotlusel. Kui vaidluspooled ei lepi kokku teisiti, peab lepituskomisjon koosnema viiest liikmest, kellest kumbki vaidluse osapool nimetab kaks ja nimetatud neli liiget nimetavad komisjoni esimehe.

Artikkel 2

Enama kui kahe lepinguosalise vaidlusel määravad samade huvidega pooled oma liikmed komisjoni kokkuleppel. Kui kahel või enamal vaidluse osapoolel on erinevad huvid või nad on eriarvamusel, kas neil on samad huvid, nimetavad nad liikmed eraldi.

Artikkel 3

Kui vaidluse osapooled ei nimeta komisjoni liikmeid kahe kuu jooksul pärast lepituskomisjoni loomise taotluse esitamist, nimetab komisjoni liikmed FAO peadirektor järgmise kahe kuu jooksul, kui taotluse esitanud osapool seda palub.

Artikkel 4

Kui komisjoni esimeest ei ole nimetatud kahe kuu jooksul pärast viimase komisjoniliikme nimetamist, nimetab esimehe FAO peadirektor järgmise kahe kuu jooksul vaidluse osapoole taotlusel.

Artikkel 5

Lepituskomisjon langetab oma otsused liikmete häälteenamusega. Kui vaidluse osapooled ei otsusta teisiti, kehtestab komisjon oma töökorra. Komisjon esitab vaidluse lahendamise ettepaneku, mida osalised peavad käsitlema heas usus.

Artikkel 6

Lahkarvamused lepituskomisjoni pädevuse suhtes lahendab komisjon.

 

INTERNATIONAL TREATY ON PLANT GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE


PREAMBLE

The Contracting Parties,

Convinced of the special nature of plant genetic resources for food and agriculture, their distinctive features and problems needing distinctive solutions;

Alarmed by the continuing erosion of these resources;

Cognizant that plant genetic resources for food and agriculture are a common concern of all countries, in that all countries depend very largely on plant genetic resources for food and agriculture that originated elsewhere;

Acknowledging that the conservation, exploration, collection, characterization, evaluation and documentation of plant genetic resources for food and agriculture are essential in meeting the goals of the Rome Declaration on World Food Security and the World Food Summit Plan of Action and for sustainable agricultural development for this and future generations, and that the capacity of developing countries and countries with economies in transition to undertake such tasks needs urgently to be reinforced;

Noting that the Global Plan of Action for the Conservation and Sustainable Use of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture is an internationally agreed framework for such activities;

Acknowledging further that plant genetic resources for food and agriculture are the raw material indispensable for crop genetic improvement, whether by means of farmers’ selection, classical plant breeding or modern biotechnologies, and are essential in adapting to unpredictable environmental changes and future human needs;

Affirming that the past, present and future contributions of farmers in all regions of the world, particularly those in centres of origin and diversity, in conserving, improving and making available these resources, is the basis of Farmers’ Rights;

Affirming also that the rights recognized in this Treaty to save, use, exchange and sell farm-saved seed and other propagating material, and to participate in decision-making regarding, and in the fair and equitable sharing of the benefits arising from, the use of plant genetic resources for food and agriculture, are fundamental to the realization of Farmers’ Rights, as well as the promotion of Farmers’ Rights at national and international levels;

Recognizing that this Treaty and other international agreements relevant to this Treaty should be mutually supportive with a view to sustainable agriculture and food security;

Affirming that nothing in this Treaty shall be interpreted as implying in any way a change in the rights and obligations of the Contracting Parties under other international agreements;

Understanding that the above recital is not intended to create a hierarchy between this Treaty and other international agreements;

Aware that questions regarding the management of plant genetic resources for food and agriculture are at the meeting point between agriculture, the environment and commerce, and convinced that there should be synergy among these sectors;

Aware of their responsibility to past and future generations to conserve the World’s diversity of plant genetic resources for food and agriculture;

Recognizing that, in the exercise of their sovereign rights over their plant genetic resources for food and agriculture, states may mutually benefit from the creation of an effective multilateral system for facilitated access to a negotiated selection of these resources and for the fair and equitable sharing of the benefits arising from their use; and

Desiring to conclude an international agreement within the framework of the Food and Agriculture Organization of the United Nations, hereinafter referred to as FAO, under Article XIV of the FAO Constitution;

Have agreed as follows:

Part I – INTRODUCTION

Article 1 – Objectives

1.1. The objectives of this Treaty are the conservation and sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture and the fair and equitable sharing of the benefits arising out of their use, in harmony with the Convention on Biological Diversity, for sustainable agriculture and food security.

1.2. These objectives will be attained by closely linking this Treaty to the Food and Agriculture Organization of the United Nations and to the Convention on Biological Diversity.

Article 2 – Use of terms

For the purpose of this Treaty, the following terms shall have the meanings hereunder assigned to them. These definitions are not intended to cover trade in commodities:

In situ conservation” means the conservation of ecosystems and natural habitats and the maintenance and recovery of viable populations of species in their natural surroundings and, in the case of domesticated or cultivated plant species, in the surroundings where they have developed their distinctive properties.

Ex situ conservation” means the conservation of plant genetic resources for food and agriculture outside their natural habitat.

“Plant genetic resources for food and agriculture” means any genetic material of plant origin of actual or potential value for food and agriculture.

“Genetic material” means any material of plant origin, including reproductive and vegetative propagating material, containing functional units of heredity.

“Variety” means a plant grouping, within a single botanical taxon of the lowest known rank, defined by the reproducible expression of its distinguishing and other genetic characteristics.

Ex situ collection” means a collection of plant genetic resources for food and agriculture maintained outside their natural habitat.

“Centre of origin” means a geographical area where a plant species, either domesticated or wild, first developed its distinctive properties.

“Centre of crop diversity” means a geographic area containing a high level of genetic diversity for crop species in in situ conditions.

Article 3 – Scope

This Treaty relates to plant genetic resources for food and agriculture.

Part II – GENERAL PROVISIONS

Article 4 – General Obligations

Each Contracting Party shall ensure the conformity of its laws, regulations and procedures with its obligations as provided in this Treaty.

Article 5 – Conservation, Exploration, Collection, Characterization, Evaluation and Documentation of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture

5.1. Each Contracting Party shall, subject to national legislation, and in cooperation with other Contracting Parties where appropriate, promote an integrated approach to the exploration, conservation and sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture and shall in particular, as appropriate:
(a) Survey and inventory plant genetic resources for food and agriculture, taking into account the status and degree of variation in existing populations, including those that are of potential use and, as feasible, assess any threats to them;
(b) Promote the collection of plant genetic resources for food and agriculture and relevant associated information on those plant genetic resources that are under threat or are of potential use;
(c) Promote or support, as appropriate, farmers and local communities’ efforts to manage and conserve on-farm their plant genetic resources for food and agriculture;
(d) Promote in situ conservation of wild crop relatives and wild plants for food production, including in protected areas, by supporting, inter alia, the efforts of indigenous and local communities;
(e) Cooperate to promote the development of an efficient and sustainable system of ex situ conservation, giving due attention to the need for adequate documentation, characterization, regeneration and evaluation, and promote the development and transfer of appropriate technologies for this purpose with a view to improving the sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture;
(f) Monitor the maintenance of the viability, degree of variation, and the genetic integrity of collections of plant genetic resources for food and agriculture.

5.2. The Contracting Parties shall, as appropriate, take steps to minimize or, if possible, eliminate threats to plant genetic resources for food and agriculture.

Article 6 – Sustainable Use of Plant Genetic Resources

6.1. The Contracting Parties shall develop and maintain appropriate policy and legal measures that promote the sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture.

6.2. The sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture may include such measures as:
(a) pursuing fair agricultural policies that promote, as appropriate, the development and maintenance of diverse farming systems that enhance the sustainable use of agricultural biological diversity and other natural resources;
(b) strengthening research which enhances and conserves biological diversity by maximizing intra- and inter-specific variation for the benefit of farmers, especially those who generate and use their own varieties and apply ecological principles in maintaining soil fertility and in combating diseases, weeds and pests;
(c) promoting, as appropriate, plant breeding efforts which, with the participation of farmers, particularly in developing countries, strengthen the capacity to develop varieties particularly adapted to social, economic and ecological conditions, including in marginal areas;
(d) broadening the genetic base of crops and increasing the range of genetic diversity available to farmers;
(e) promoting, as appropriate, the expanded use of local and locally adapted crops, varieties and underutilized species;
(f) supporting, as appropriate, the wider use of diversity of varieties and species in on-farm management, conservation and sustainable use of crops and creating strong links to plant breeding and agricultural development in order to reduce crop vulnerability and genetic erosion, and promote increased world food production compatible with sustainable development; and
(g) reviewing, and, as appropriate, adjusting breeding strategies and regulations concerning variety release and seed distribution.

Article 7 – National Commitments and International Cooperation

7.1. Each Contracting Party shall, as appropriate, integrate into its agriculture and rural development policies and programmes, activities referred to in Articles 5 and 6, and cooperate with other Contracting Parties, directly or through FAO and other relevant international organizations, in the conservation and sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture.

7.2. International cooperation shall, in particular, be directed to:
(a) establishing or strengthening the capabilities of developing countries and countries with economies in transition with respect to conservation and sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture;
(b) enhancing international activities to promote conservation, evaluation, documentation, genetic enhancement, plant breeding, seed multiplication; and sharing, providing access to, and exchanging, in conformity with Part IV, plant genetic resources for food and agriculture and appropriate information and technology;
(c) maintaining and strengthening the institutional arrangements provided for in Part V; and
(d) implement the funding strategy of Article 18.

Article 8 – Technical Assistance

The Contracting Parties agree to promote the provision of technical assistance to Contracting Parties, especially those that are developing countries or countries with economies in transition, either bilaterally or through the appropriate international organizations, with the objective of facilitating the implementation of this Treaty.

Part III – FARMERS’ RIGHTS

Article 9 – Farmers’ Rights

9.1. The Contracting Parties recognize the enormous contribution that the local and indigenous communities and farmers of all regions of the world, particularly those in the centres of origin and crop diversity, have made and will continue to make for the conservation and development of plant genetic resources which constitute the basis of food and agriculture production throughout the world.

9.2. The Contracting Parties agree that the responsibility for realizing Farmers’ Rights, as they relate to plant genetic resources for food and agriculture, rests with national governments. In accordance with their needs and priorities, each Contracting Party should, as appropriate, and subject to its national legislation, take measures to protect and promote Farmers’ Rights, including:
(a) protection of traditional knowledge relevant to plant genetic resources for food and agriculture;
(b) the right to equitably participate in sharing benefits arising from the utilization of plant genetic resources for food and agriculture; and
(c) the right to participate in making decisions, at the national level, on matters related to the conservation and sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture.

9.3. Nothing in this Article shall be interpreted to limit any rights that farmers have to save, use, exchange and sell farm-saved seed/propagating material, subject to national law and as appropriate.

Part IV – THE MULTILATERAL SYSTEM OF ACCESS AND BENEFIT-SHARING

Article 10 – Multilateral System of Access and Benefit-sharing

10.1. In their relationships with other States, the Contracting Parties recognize the sovereign rights of States over their own plant genetic resources for food and agriculture, including that the authority to determine access to those resources rests with national governments and is subject to national legislation.

10.2. In the exercise of their sovereign rights, the Contracting Parties agree to establish a multilateral system, which is efficient, effective, and transparent, both to facilitate access to plant genetic resources for food and agriculture, and to share, in a fair and equitable way, the benefits arising from the utilization of these resources, on a complementary and mutually reinforcing basis.

Article 11 – Coverage of the Multilateral System

11.1. In furtherance of the objectives of conservation and sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture and the fair and equitable sharing of benefits arising out of their use, as stated in Article 1, the Multilateral System shall cover the plant genetic resources for food and agriculture listed in Annex I, established according to criteria of food security and interdependence.

11.2. The Multilateral System, as identified in Article 11.1, shall include all plant genetic resources for food and agriculture listed in Annex I that are under the management and control of the Contracting Parties and in the public domain. With a view to achieving the fullest possible coverage of the Multilateral System, the Contracting Parties invite all other holders of the plant genetic resources for food and agriculture listed in Annex I to include these plant genetic resources for food and agriculture in the Multilateral System.

11.3. Contracting Parties also agree to take appropriate measures to encourage natural and legal persons within their jurisdiction who hold plant genetic resources for food and agriculture listed in Annex I to include such plant genetic resources for food and agriculture in the Multilateral System.

11.4. Within two years of the entry into force of the Treaty, the Governing Body shall assess the progress in including the plant genetic resources for food and agriculture referred to in paragraph 11.3 in the Multilateral System. Following this assessment, the Governing Body shall decide whether access shall continue to be facilitated to those natural and legal persons referred to in paragraph 11.3 that have not included these plant genetic resources for food and agriculture in the Multilateral System, or take such other measures as it deems appropriate.

11.5. The Multilateral System shall also include the plant genetic resources for food and agriculture listed in Annex I and held in the ex situ collections of the International Agricultural Research Centres of the Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR), as provided in Article 15.1a, and in other international institutions, in accordance with Article 15.5.

Article 12 – Facilitated access to plant genetic resources for food and agriculture within the Multilateral System

12.1. The Contracting Parties agree that facilitated access to plant genetic resources for food and agriculture under the Multilateral System, as defined in Article 11, shall be in accordance with the provisions of this Treaty.

12.2. The Contracting Parties agree to take the necessary legal or other appropriate measures to provide such access to other Contracting Parties through the Multilateral System. To this effect, such access shall also be provided to legal and natural persons under the jurisdiction of any Contracting Party, subject to the provisions of Article 11.4.

12.3. Such access shall be provided in accordance with the conditions below:
(a) Access shall be provided solely for the purpose of utilization and conservation for research, breeding and training for food and agriculture, provided that such purpose does not include chemical, pharmaceutical and/or other non-food/feed industrial uses. In the case of multiple-use crops (food and non-food), their importance for food security should be the determinant for their inclusion in the Multilateral System and availability for facilitated access.
(b) Access shall be accorded expeditiously, without the need to track individual accessions and free of charge, or, when a fee is charged, it shall not exceed the minimal cost involved;
(c) All available passport data and, subject to applicable law, any other associated available non-confidential descriptive information, shall be made available with the plant genetic resources for food and agriculture provided;
(d) Recipients shall not claim any intellectual property or other rights that limit the facilitated access to the plant genetic resources for food and agriculture, or their genetic parts or components, in the form received from the Multilateral System;
(e) Access to plant genetic resources for food and agriculture under development, including material being developed by farmers, shall be at the discretion of its developer, during the period of its development;
(f) Access to plant genetic resources for food and agriculture protected by intellectual and other property rights shall be consistent with relevant international agreements, and with relevant national laws;
(g) Plant genetic resources for food and agriculture accessed under the Multilateral System and conserved shall continue to be made available to the Multilateral System by the recipients of those plant genetic resources for food and agriculture, under the terms of this Treaty; and
(h) Without prejudice to the other provisions under this Article, the Contracting Parties agree that access to plant genetic resources for food and agriculture found in in situ conditions will be provided according to national legislation or, in the absence of such legislation, in accordance with such standards as may be set by the Governing Body.

12.4. To this effect, facilitated access, in accordance with Articles 12.2 and 12.3 above, shall be provided pursuant to a standard material transfer agreement (MTA), which shall be adopted by the Governing Body and contain the provisions of Articles 12.3a, d and g, as well as the benefit-sharing provisions set forth in Article 13.2d(ii) and other relevant provisions of this Treaty, and the provision that the recipient of the plant genetic resources for food and agriculture shall require that the conditions of the MTA shall apply to the transfer of plant genetic resources for food and agriculture to another person or entity, as well as to any subsequent transfers of those plant genetic resources for food and agriculture.

12.5. Contracting Parties shall ensure that an opportunity to seek recourse is available, consistent with applicable jurisdictional requirements, under their legal systems, in case of contractual disputes arising under such MTAs, recognizing that obligations arising under such MTAs rest exclusively with the parties to those MTAs.

12.6. In emergency disaster situations, the Contracting Parties agree to provide facilitated access to appropriate plant genetic resources for food and agriculture in the Multilateral System for the purpose of contributing to the re-establishment of agricultural systems, in cooperation with disaster relief co-ordinators.

Article 13 – Benefit-sharing in the Multilateral System

13.1. The Contracting Parties recognize that facilitated access to plant genetic resources for food and agriculture which are included in the Multilateral System constitutes itself a major benefit of the Multilateral System and agree that benefits accruing therefrom shall be shared fairly and equitably in accordance with the provisions of this Article.

13.2. The Contracting Parties agree that benefits arising from the use, including commercial, of plant genetic resources for food and agriculture under the Multilateral System shall be shared fairly and equitably through the following mechanisms: the exchange of information, access to and transfer of technology, capacity-building, and the sharing of the benefits arising from commercialization, taking into account the priority activity areas in the rolling Global Plan of Action, under the guidance of the Governing Body:
(a) Exchange of information:
The Contracting Parties agree to make available information which shall, inter alia, encompass catalogues and inventories, information on technologies, results of technical, scientific and socio-economic research, including characterization, evaluation and utilization, regarding those plant genetic resources for food and agriculture under the Multilateral System. Such information shall be made available, where non-confidential, subject to applicable law and in accordance with national capabilities. Such information shall be made available to all Contracting Parties to this Treaty through the information system, provided for in Article 17.
(b) Access to and transfer of technology
(i) The Contracting Parties undertake to provide and/or facilitate access to technologies for the conservation, characterization, evaluation and use of plant genetic resources for food and agriculture which are under the Multilateral System. Recognizing that some technologies can only be transferred through genetic material, the Contracting Parties shall provide and/or facilitate access to such technologies and genetic material which is under the Multilateral System and to improved varieties and genetic material developed through the use of plant genetic resources for food and agriculture under the Multilateral System, in conformity with the provisions of Article 12. Access to these technologies, improved varieties and genetic material shall be provided and/or facilitated, while respecting applicable property rights and access laws, and in accordance with national capabilities.
(ii) Access to and transfer of technology to countries, especially to developing countries and countries with economies in transition, shall be carried out through a set of measures, such as the establishment and maintenance of, and participation in, crop-based thematic groups on utilization of plant genetic resources for food and agriculture, all types of partnership in research and development and in commercial joint ventures relating to the material received, human resource development, and effective access to research facilities.
(iii) Access to and transfer of technology as referred to in (i) and (ii) above, including that protected by intellectual property rights, to developing countries that are Contracting Parties, in particular least developed countries, and countries with economies in transition, shall be provided and/or facilitated under fair and most favourable terms, in particular in the case of technologies for use in conservation as well as technologies for the benefit of farmers in developing countries, especially in least developed countries, and countries with economies in transition, including on concessional and preferential terms where mutually agreed, inter alia, through partnerships in research and development under the Multilateral System. Such access and transfer shall be provided on terms which recognize and are consistent with the adequate and effective protection of intellectual property rights.
(c) Capacity-building
Taking into account the needs of developing countries and countries with economies in transition, as expressed through the priority they accord to building capacity in plant genetic resources for food and agriculture in their plans and programmes, when in place, in respect of those plant genetic resources for food and agriculture covered by the Multilateral System, the Contracting Parties agree to give priority to (i) establishing and/or strengthening programmes for scientific and technical education and training in conservation and sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture, (ii) developing and strengthening facilities for conservation and sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture, in particular in developing countries, and countries with economies in transition, and (iii) carrying out scientific research preferably, and where possible, in developing countries and countries with economies in transition, in cooperation with institutions of such countries, and developing capacity for such research in fields where they are needed.
(d) Sharing of monetary and other benefits of commercialization
(i) The Contracting Parties agree, under the Multilateral System, to take measures in order to achieve commercial benefit-sharing, through the involvement of the private and public sectors in activities identified under this Article, through partnerships and collaboration, including with the private sector in developing countries and countries with economies in transition, in research and technology development;
(ii) The Contracting Parties agree that the standard Material Transfer Agreement referred to in Article 12.4 shall include a requirement that a recipient who commercializes a product that is a plant genetic resource for food and agriculture and that incorporates material accessed from the Multilateral System, shall pay to the mechanism referred to in Article 19.3f, an equitable share of the benefits arising from the commercialization of that product, except whenever such a product is available without restriction to others for further research and breeding, in which case the recipient who commercializes shall be encouraged to make such payment.
The Governing Body shall, at its first meeting, determine the level, form and manner of the payment, in line with commercial practice. The Governing Body may decide to establish different levels of payment for various categories of recipients who commercialize such products; it may also decide on the need to exempt from such payments small farmers in developing countries and in countries with economies in transition. The Governing Body may, from time to time, review the levels of payment with a view to achieving fair and equitable sharing of benefits, and it may also assess, within a period of five years from the entry into force of this Treaty, whether the mandatory payment requirement in the MTA shall apply also in cases where such commercialized products are available without restriction to others for further research and breeding.

13.3. The Contracting Parties agree that benefits arising from the use of plant genetic resources for food and agriculture that are shared under the Multilateral System should flow primarily, directly and indirectly, to farmers in all countries, especially in developing countries, and countries with economies in transition, who conserve and sustainably utilize plant genetic resources for food and agriculture.

13.4. The Governing Body shall, at its first meeting, consider relevant policy and criteria for specific assistance under the agreed funding strategy established under Article 18 for the conservation of plant genetic resources for food and agriculture in developing countries, and countries with economies in transition whose contribution to the diversity of plant genetic resources for food and agriculture in the Multilateral System is significant and/or which have special needs.

13.5. The Contracting Parties recognize that the ability to fully implement the Global Plan of Action, in particular of developing countries and countries with economies in transition, will depend largely upon the effective implementation of this Article and of the funding strategy as provided in Article 18.

13.6. The Contracting Parties shall consider modalities of a strategy of voluntary benefit-sharing contributions whereby Food Processing Industries that benefit from plant genetic resources for food and agriculture shall contribute to the Multilateral System.

Part V – SUPPORTING COMPONENTS

Article 14 – Global Plan of Action

Recognizing that the rolling Global Plan of Action for the Conservation and Sustainable Use of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture is important to this Treaty, Contracting Parties should promote its effective implementation, including through national actions and, as appropriate, international cooperation to provide a coherent framework, inter alia, for capacity-building, technology transfer and exchange of information, taking into account the provisions of Article 13.

Article 15 – Ex Situ Collections of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture held by the International Agricultural Research Centres of the Consultative Group on International Agricultural Research and other International Institutions

15.1. The Contracting Parties recognize the importance to this Treaty of the ex situ collections of plant genetic resources for food and agriculture held in trust by the International Agricultural Research Centres (IARCs) of the Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR). The Contracting Parties call upon the IARCs to sign agreements with the Governing Body with regard to such ex situ collections, in accordance with the following terms and conditions:
(a) Plant genetic resources for food and agriculture listed in Annex I of this Treaty and held by the IARCs shall be made available in accordance with the provisions set out in Part IV of this Treaty.
(b) Plant genetic resources for food and agriculture other than those listed in Annex I of this Treaty and collected before its entry into force that are held by IARCs shall be made available in accordance with the provisions of the MTA currently in use pursuant to agreements between the IARCs and the FAO. This MTA shall be amended by the Governing Body no later than its second regular session, in consultation with the IARCs, in accordance with the relevant provisions of this Treaty, especially Articles 12 and 13, and under the following conditions:
(i) The IARCs shall periodically inform the Governing Body about the MTAs entered into, according to a schedule to be established by the Governing Body;
(ii) The Contracting Parties in whose territory the plant genetic resources for food and agriculture were collected from in situ conditions shall be provided with samples of such plant genetic resources for food and agriculture on demand, without any MTA;
(iii) Benefits arising under the above MTA that accrue to the mechanism mentioned in Article 19.3f shall be applied, in particular, to the conservation and sustainable use of the plant genetic resources for food and agriculture in question, particularly in national and regional programmes in developing countries and countries with economies in transition, especially in centres of diversity and the least developed countries; and
(iv) The IARCs shall take appropriate measures, in accordance with their capacity, to maintain effective compliance with the conditions of the MTAs, and shall promptly inform the Governing Body of cases of non-compliance.
(c) IARCs recognize the authority of the Governing Body to provide policy guidance relating to ex situ collections held by them and subject to the provisions of this Treaty.
(d) The scientific and technical facilities in which such ex situ collections are conserved shall remain under the authority of the IARCs, which undertake to manage and administer these ex situ collections in accordance with internationally accepted standards, in particular the Genebank Standards as endorsed by the FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture.
(e) Upon request by an IARC, the Secretary shall endeavour to provide appropriate technical support.
(f) The Secretary shall have, at any time, right of access to the facilities, as well as right to inspect all activities performed therein directly related to the conservation and exchange of the material covered by this Article.
(g) If the orderly maintenance of these ex situ collections held by IARCs is impeded or threatened by whatever event, including force majeure, the Secretary, with the approval of the host country, shall assist in its evacuation or transfer, to the extent possible.

15.2. The Contracting Parties agree to provide facilitated access to plant genetic resources for food and agriculture in Annex I under the Multilateral System to IARCs of the CGIAR that have signed agreements with the Governing Body in accordance with this Treaty. Such Centres shall be included in a list held by the Secretary to be made available to the Contracting Parties on request.

15.3. The material other than that listed in Annex I, which is received and conserved by IARCs after the coming into force of this Treaty, shall be available for access on terms consistent with those mutually agreed between the IARCs that receive the material and the country of origin of such resources or the country that has acquired those resources in accordance with the Convention on Biological Diversity or other applicable law.

15.4. The Contracting Parties are encouraged to provide IARCs that have signed agreements with the Governing Body with access, on mutually agreed terms, to plant genetic resources for food and agriculture not listed in Annex I that are important to the programmes and activities of the IARCs.

15.5. The Governing Body will also seek to establish agreements for the purposes stated in this Article with other relevant international institutions.

Article 16 – International Plant Genetic Resources Networks

16.1. Existing cooperation in international plant genetic resources for food and agriculture networks will be encouraged or developed on the basis of existing arrangements and consistent with the terms of this Treaty, so as to achieve as complete coverage as possible of plant genetic resources for food and agriculture.

16.2. The Contracting Parties will encourage, as appropriate, all relevant institutions, including governmental, private, non-governmental, research, breeding and other institutions, to participate in the international networks.

Article 17 – The Global Information System on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture

17.1. The Contracting Parties shall cooperate to develop and strengthen a global information system to facilitate the exchange of information, based on existing information systems, on scientific, technical and environmental matters related to plant genetic resources for food and agriculture, with the expectation that such exchange of information will contribute to the sharing of benefits by making information on plant genetic resources for food and agriculture available to all Contracting Parties. In developing the Global Information System, cooperation will be sought with the Clearing House Mechanism of the Convention on Biological Diversity.

17.2. Based on notification by the Contracting Parties, early warning should be provided about hazards that threaten the efficient maintenance of plant genetic resources for food and agriculture, with a view to safeguarding the material.

17.3. The Contracting Parties shall cooperate with the Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture of the FAO in its periodic reassessment of the state of the world’s plant genetic resources for food and agriculture in order to facilitate the updating of the rolling Global Plan of Action referred to in Article 14.

Part VI – FINANCIAL PROVISIONS

Article 18 – Financial Resources

18.1. The Contracting Parties undertake to implement a funding strategy for the implementation of this Treaty in accordance with the provisions of this Article.

18.2. The objectives of the funding strategy shall be to enhance the availability, transparency, efficiency and effectiveness of the provision of financial resources to implement activities under this Treaty.

18.3. In order to mobilize funding for priority activities, plans and programmes, in particular in developing countries and countries with economies in transition, and taking the Global Plan of Action into account, the Governing Body shall periodically establish a target for such funding.

18.4. Pursuant to this funding strategy:
(a) The Contracting Parties shall take the necessary and appropriate measures within the Governing Bodies of relevant international mechanisms, funds and bodies to ensure due priority and attention to the effective allocation of predictable and agreed resources for the implementation of plans and programmes under this Treaty.
(b) The extent to which Contracting Parties that are developing countries and Contracting Parties with economies in transition will effectively implement their commitments under this Treaty will depend on the effective allocation, particularly by the developed country Parties, of the resources referred to in this Article. Contracting Parties that are developing countries and Contracting Parties with economies in transition will accord due priority in their own plans and programmes to building capacity in plant genetic resources for food and agriculture.
(c) The Contracting Parties that are developed countries also provide, and Contracting Parties that are developing countries and Contracting Parties with economies in transition avail themselves of, financial resources for the implementation of this Treaty through bilateral and regional and multilateral channels. Such channels shall include the mechanism referred to in Article 19.3f.
(d) Each Contracting Party agrees to undertake, and provide financial resources for national activities for the conservation and sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture in accordance with its national capabilities and financial resources. The financial resources provided shall not be used to ends inconsistent with this Treaty, in particular in areas related to international trade in commodities.
(e) The Contracting Parties agree that the financial benefits arising from Article 13.2d are part of the funding strategy.
(f) Voluntary contributions may also be provided by Contracting Parties, the private sector, taking into account the provisions of Article 13, non-governmental organisations and other sources. The Contracting Parties agree that the Governing Body shall consider modalities of a strategy to promote such contributions.

18.5. The Contracting Parties agree that priority will be given to the implementation of agreed plans and programmes for farmers in developing countries, especially in least developed countries, and in countries with economies in transition, who conserve and sustainably utilize plant genetic resources for food and agriculture.

Part VII – INSTITUTIONAL PROVISIONS

Article 19 – Governing Body

19.1. A Governing Body for this Treaty is hereby established, composed of all Contracting Parties.

19.2. All decisions of the Governing Body shall be taken by consensus unless by consensus another method of arriving at a decision on certain measures is reached, except that consensus shall always be required in relation to Articles 23 and 24.

19.3. The functions of the Governing Body shall be to promote the full implementation of this Treaty, keeping in view its objectives, and, in particular, to:
(a) provide policy direction and guidance to monitor, and adopt such recommendations as necessary for the implementation of this Treaty and, in particular, for the operation of the Multilateral System;
(b) adopt plans and programmes for the implementation of this Treaty;
(c) adopt, at its first session, and periodically review the funding strategy for the implementation of this Treaty, in accordance with the provisions of Article 18;
(d) adopt the budget of this Treaty;
(e) consider and establish subject to the availability of necessary funds such subsidiary bodies as may be necessary, and their respective mandates and composition;
(f) establish, as needed, an appropriate mechanism, such as a Trust Account, for receiving and utilizing financial resources that will accrue to it for purposes of implementing this Treaty;
(g) establish and maintain cooperation with other relevant international organizations and treaty bodies, including in particular the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity, on matters covered by this Treaty, including their participation in the funding strategy;
(h) consider and adopt, as required, amendments to this Treaty, in accordance with the provisions of Article 23;
(i) consider and adopt, as required, amendments to annexes to this Treaty, in accordance with the provisions of Article 24;
(j) consider modalities of a strategy to encourage voluntary contributions, in particular, with reference to Articles 13 and 18;
(k) perform such other functions as may be necessary for the fulfilment of the objectives of this Treaty;
(l) take note of relevant decisions of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity and other relevant international organizations and treaty bodies;
(m) inform, as appropriate, the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity and other relevant international organizations and treaty bodies of matters regarding the implementation of this Treaty; and
(n) approve the terms of agreements with the IARCs and other international institutions under Article 15, and review and amend the MTA in Article 15.

19.4. Subject to Article 19.6, each Contracting Party shall have one vote and may be represented at sessions of the Governing Body by a single delegate who may be accompanied by an alternate, and by experts and advisers. Alternates, experts and advisers may take part in the proceedings of the Governing Body but may not vote, except in the case of their being duly authorized to substitute for the delegate.

19.5. The United Nations, its specialized agencies and the International Atomic Energy Agency, as well as any State not a Contracting Party to this Treaty, may be represented as observers at sessions of the Governing Body. Any other body or agency, whether governmental or non-governmental, qualified in fields relating to conservation and sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture, which has informed the Secretary of its wish to be represented as an observer at a session of the Governing Body, may be admitted unless at least one third of the Contracting Parties present object. The admission and participation of observers shall be subject to the Rules of Procedure adopted by the Governing Body.

19.6. A Member Organization of FAO that is a Contracting Party and the member states of that Member Organization that are Contracting Parties shall exercise their membership rights and fulfil their membership obligations in accordance, mutatis mutandis, with the Constitution and General Rules of FAO.

19.7. The Governing Body shall adopt and amend, as required, its own Rules of Procedure and financial rules which shall not be inconsistent with this Treaty.

19.8. The presence of delegates representing a majority of the Contracting Parties shall be necessary to constitute a quorum at any session of the Governing Body.

19.9. The Governing Body shall hold regular sessions at least once every two years. These sessions should, as far as possible, be held back-to-back with the regular sessions of the Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture.

19.10. Special Sessions of the Governing Body shall be held at such other times as may be deemed necessary by the Governing Body, or at the written request of any Contracting Party, provided that this request is supported by at least one third of the Contracting Parties.

19.11. The Governing Body shall elect its Chairperson and Vice-Chairpersons (collectively referred to as “the Bureau”), in conformity with its Rules of Procedure.

Article 20 – Secretary

20.1. The Secretary of the Governing Body shall be appointed by the Director-General of FAO, with the approval of the Governing Body. The Secretary shall be assisted by such staff as may be required.

20.2. The Secretary shall perform the following functions:
(a) arrange for and provide administrative support for sessions of the Governing Body and for any subsidiary bodies as may be established;
(b) assist the Governing Body in carrying out its functions, including the performance of specific tasks that the Governing Body may decide to assign to it;
(c) report on its activities to the Governing Body.

20.3. The Secretary shall communicate to all Contracting Parties and to the Director-General:
(a) decisions of the Governing Body within sixty days of adoption;
(b) information received from Contracting Parties in accordance with the provisions of this Treaty.

20.4. The Secretary shall provide documentation in the six languages of the United Nations for sessions of the Governing Body.

20.5. The Secretary shall cooperate with other organizations and treaty bodies, including in particular the Secretariat of the Convention on Biological Diversity, in achieving the objectives of this Treaty.

Article 21 – Compliance

The Governing Body shall, at its first meeting, consider and approve cooperative and effective procedures and operational mechanisms to promote compliance with the provisions of this Treaty and to address issues of non-compliance. These procedures and mechanisms shall include monitoring, and offering advice or assistance, including legal advice or legal assistance, when needed, in particular to developing countries and countries with economies in transition.

Article 22 – Settlement of Disputes

22.1. In the event of a dispute between Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Treaty, the parties concerned shall seek solutions by negotiation.

22.2. If the parties concerned cannot reach agreement by negotiation, they may jointly seek the good offices of, or request mediation by, a third party.

22.3. When ratifying, accepting, approving or acceding to this Treaty, or at any time thereafter, a Contracting Party may declare in writing to the Depositary that for a dispute not resolved in accordance with Article 22.1 or Article 22.2 above, it accepts one or both of the following means of dispute settlement as compulsory:
(a) Arbitration in accordance with the procedure laid down in Part 1 of Annex II to this Treaty;
(b) Submission of the dispute to the International Court of Justice.

22.4. If the parties to the dispute have not, in accordance with Article 22.3 above, accepted the same or any procedure, the dispute shall be submitted to conciliation in accordance with Part 2 of Annex II to this Treaty unless the parties otherwise agree.

Article 23 – Amendments of the Treaty

23.1. Amendments to this Treaty may be proposed by any Contracting Party.

23.2. Amendments to this Treaty shall be adopted at a session of the Governing Body. The text of any proposed amendment shall be communicated to Contracting Parties by the Secretary at least six months before the session at which it is proposed for adoption.

23.3. All amendments to this Treaty shall only be made by consensus of the Contracting Parties present at the session of the Governing Body.

23.4. Any amendment adopted by the Governing Body shall come into force among Contracting Parties having ratified, accepted or approved it on the ninetieth day after the deposit of instruments of ratification, acceptance or approval by two-thirds of the Contracting Parties. Thereafter the amendment shall enter into force for any other Contracting Party on the ninetieth day after that Contracting Party deposits its instrument of ratification, acceptance or approval of the amendment.

23.5. For the purpose of this Article, an instrument deposited by a Member Organization of FAO shall not be counted as additional to those deposited by member states of such an organization.

Article 24 – Annexes

24.1. The annexes to this Treaty shall form an integral part of this Treaty and a reference to this Treaty shall constitute at the same time a reference to any annexes thereto.

24.2. The provisions of Article 23 regarding amendments to this Treaty shall apply to the amendment of annexes.

Article 25 – Signature

This Treaty shall be open for signature at the FAO from 3 November 2001 to 4 November 2002 by all Members of FAO and any States that are not Members of FAO but are Members of the United Nations, or any of its specialized agencies or of the International Atomic Energy Agency.

Article 26 – Ratification, Acceptance or Approval

This Treaty shall be subject to ratification, acceptance or approval by the Members and non-Members of FAO referred to in Article 25. Instruments of ratification, acceptance, or approval shall be deposited with the Depositary.

Article 27 – Accession

This Treaty shall be open for accession by all Members of FAO and any States that are not Members of FAO but are Members of the United Nations, or any of its specialized agencies or of the International Atomic Energy Agency from the date on which the Treaty is closed for signature. Instruments of accession shall be deposited with the Depositary.

Article 28 – Entry into force

28.1. Subject to the provisions of Article 29.2, this Treaty shall enter into force on the ninetieth day after the deposit of the fortieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, provided that at least twenty instruments of ratification, acceptance, approval or accession have been deposited by Members of FAO.

28.2. For each Member of FAO and any State that is not a Member of FAO but is a Member of the United Nations, or any of its specialized agencies or of the International Atomic Energy Agency that ratifies, accepts, approves or accedes to this Treaty after the deposit, in accordance with Article 28.1, of the fortieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Treaty shall enter into force on the ninetieth day following the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article 29 – Member Organizations of FAO

29.1. When a Member Organization of FAO deposits an instrument of ratification, acceptance, approval or accession for this Treaty, the Member Organization shall, in accordance with the provisions of Article II.7 of the FAO Constitution, notify any change regarding its distribution of competence to its declaration of competence submitted under Article II.5 of the FAO Constitution as may be necessary in light of its acceptance of this Treaty. Any Contracting Party to this Treaty may, at any time, request a Member Organization of FAO that is a Contracting Party to this Treaty to provide information as to which, as between the Member Organization and its member states, is responsible for the implementation of any particular matter covered by this Treaty. The Member Organization shall provide this information within a reasonable time.

29.2. Instruments of ratification, acceptance, approval, accession or withdrawal, deposited by a Member Organization of FAO, shall not be counted as additional to those deposited by its Member States.

Article 30 – Reservations

No reservations may be made to this Treaty.

Article 31 – Non-Parties

The Contracting Parties shall encourage any Member of FAO or other State, not a Contracting Party to this Treaty, to accept this Treaty.

Article 32 – Withdrawals

32.1. Any Contracting Party may at any time after two years from the date on which this Treaty has entered into force for it, notify the Depositary in writing of its withdrawal from this Treaty. The Depositary shall at once inform all Contracting Parties.

32.2. Withdrawal shall take effect one year from the date of receipt of the notification.

Article 33 – Termination

33.1. This Treaty shall be automatically terminated if and when, as the result of withdrawals, the number of Contracting Parties drops below forty, unless the remaining Contracting Parties unanimously decide otherwise.

33.2. The Depositary shall inform all remaining Contracting Parties when the number of Contracting Parties has dropped to forty.

33.3. In the event of termination the disposition of assets shall be governed by the financial rules to be adopted by the Governing Body.

Article 34 – Depositary

The Director-General of FAO shall be the Depositary of this Treaty.

Article 35 – Authentic Texts

The Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of this Treaty are equally authentic.

 

  Annex I

LIST OF CROPS COVERED UNDER THE MULTILATERAL SYSTEM
Food crops

Crop Genus Observations
Breadfruit Artocarpus Breadfruit only.
Asparagus Asparagus  
Oat Avena  
Beet Beta  
Brassica complex Brassica et al. Genera included are: Brassica, Armoracia, Barbarea, Camelina, Crambe, Diplotaxis, Eruca, Isatis, Lepidium, Raphanobrassica, Raphanus, Rorippa, and Sinapis. This comprises oilseed and vegetable crops such as cabbage, rapeseed, mustard, cress, rocket, radish, and turnip. The species Lepidium meyenii (maca) is excluded.
Pigeon Pea Cajanus  
Chickpea Cicer  
Citrus Citrus Genera Poncirus and Fortunella are included as root stock.
Coconut Cocos  
Major aroids Colocasia, Xanthosoma Major aroids include taro, cocoyam, dasheen and tannia.
Carrot Daucus  
Yams Dioscorea  
Finger Millet Eleusine  
Strawberry Fragaria  
Sunflower Helianthus  
Barley Hordeum  
Sweet Potato Ipomoea  
Grass pea Lathyrus  
Lentil Lens  
Apple Malus  
Cassava Manihot Manihot esculenta only.
Banana / Plantain Musa Except Musa textilis.
Rice Oryza  
Pearl Millet Pennisetum  
Beans Phaseolus Except Phaseolus polyanthus.
Pea Pisum  
Rye Secale  
Potato Solanum Section tuberosa included, except Solanum phureja.
Eggplant Solanum Section melongena included.
Sorghum Sorghum  
Triticale Triticosecale  
Wheat Triticum et al. Including Agropyron, Elymus, and Secale.
Faba Bean / Vetch Vicia  
Cowpea et al. Vigna  
Maize Zea Excluding Zea perennis, Zea diploperennis, and Zea luxurians.

Forages
Genera Species

LEGUME FORAGES

Astragalus chinensis, cicer, arenarius
Canavalia ensiformis
Coronilla varia
Hedysarum coronarium
Lathyrus cicera, ciliolatus, hirsutus, ochrus, odoratus, sativus
Lespedeza cuneata, striata, stipulacea
Lotus corniculatus, subbiflorus, uliginosus
Lupinus albus, angustifolius, luteus
Medicago arborea, falcata, sativa, scutellata, rigidula, truncatula
Melilotus albus, officinalis
Onobrychis viciifolia
Ornithopus sativus
Prosopis affinis, alba, chilensis, nigra, pallida
Pueraria phaseoloides
Trifolium alexandrinum, alpestre, ambiguum, angustifolium, arvense, agrocicerum, hybridum, incarnatum, pratense, repens, resupinatum, rueppellianum, semipilosum, subterraneum, vesiculosum

GRASS FORAGES

Andropogon gayanus
Agropyron cristatum, desertorum
Agrostis stolonifera, tenuis
Alopecurus pratensis
Arrhenatherum elatius
Dactylis glomerata
Festuca arundinacea, gigantea, heterophylla, ovina, pratensis, rubra
Lolium hybridum, multiflorum, perenne, rigidum, temulentum
Phalaris aquatica, arundinacea
Phleum pratense
Poa alpina, annua, pratensis
Tripsacum laxum

OTHER FORAGES

Atriplex halimus, nummularia
Salsola vermiculata

ANNEX II

Part 1
ARBITRATION

Article 1

The claimant party shall notify the Secretary that the parties to the dispute are referring it to arbitration pursuant to Article 22. The notification shall state the subject-matter of arbitration and include, in particular, the articles of this Treaty, the interpretation or application of which are at issue. If the parties to the dispute do not agree on the subject matter of the dispute before the President of the tribunal is designated, the arbitral tribunal shall determine the subject matter. The Secretary shall forward the information thus received to all Contracting Parties to this Treaty.

Article 2

1. In disputes between two parties to the dispute, the arbitral tribunal shall consist of three members. Each of the parties to the dispute shall appoint an arbitrator and the two arbitrators so appointed shall designate by common agreement the third arbitrator who shall be the President of the tribunal. The latter shall not be a national of one of the parties to the dispute, nor have his or her usual place of residence in the territory of one of these parties to the dispute, nor be employed by any of them, nor have dealt with the case in any other capacity.

2. In disputes between more than two Contracting Parties, parties to the dispute with the same interest shall appoint one arbitrator jointly by agreement.

3. Any vacancy shall be filled in the manner prescribed for the initial appointment.

Article 3

1. If the President of the arbitral tribunal has not been designated within two months of the appointment of the second arbitrator, the Director-General of FAO shall, at the request of a party to the dispute, designate the President within a further two-month period.

2. If one of the parties to the dispute does not appoint an arbitrator within two months of receipt of the request, the other party may inform the Director-General of FAO who shall make the designation within a further two- month period.

Article 4

The arbitral tribunal shall render its decisions in accordance with the provisions of this Treaty and international law.

Article 5

Unless the parties to the dispute otherwise agree, the arbitral tribunal shall determine its own rules of procedure.

Article 6

The arbitral tribunal may, at the request of one of the parties to the dispute, recommend essential interim measures of protection.

Article 7

The parties to the dispute shall facilitate the work of the arbitral tribunal and, in particular, using all means at their disposal, shall:
(a) provide it with all relevant documents, information and facilities; and
(b) enable it, when necessary, to call witnesses or experts and receive their evidence.

Article 8

The parties to the dispute and the arbitrators are under an obligation to protect the confidentiality of any information they receive in confidence during the proceedings of the arbitral tribunal.

Article 9

Unless the arbitral tribunal determines otherwise because of the particular circumstances of the case, the costs of the tribunal shall be borne by the parties to the dispute in equal shares. The tribunal shall keep a record of all its costs, and shall furnish a final statement thereof to the parties to the dispute.

Article 10

Any Contracting Party that has an interest of a legal nature in the subject- matter of the dispute which may be affected by the decision in the case, may intervene in the proceedings with the consent of the tribunal.

Article 11

The tribunal may hear and determine counterclaims arising directly out of the subject-matter of the dispute.

Article 12

Decisions both on procedure and substance of the arbitral tribunal shall be taken by a majority vote of its members.

Article 13

If one of the parties to the dispute does not appear before the arbitral tribunal or fails to defend its case, the other party may request the tribunal to continue the proceedings and to make its award. Absence of a party to the dispute or a failure of a party to the dispute to defend its case shall not constitute a bar to the proceedings. Before rendering its final decision, the arbitral tribunal must satisfy itself that the claim is well founded in fact and law.

Article 14

The tribunal shall render its final decision within five months of the date on which it is fully constituted unless it finds it necessary to extend the time-limit for a period which should not exceed five more months.

Article 15

The final decision of the arbitral tribunal shall be confined to the subject- matter of the dispute and shall state the reasons on which it is based. It shall contain the names of the members who have participated and the date of the final decision. Any member of the tribunal may attach a separate or dissenting opinion to the final decision.

Article 16

The award shall be binding on the parties to the dispute. It shall be without appeal unless the parties to the dispute have agreed in advance to an appellate procedure.

Article 17

Any controversy which may arise between the parties to the dispute as regards the interpretation or manner of implementation of the final decision may be submitted by either party to the dispute for decision to the arbitral tribunal which rendered it.

Part 2
CONCILIATION

Article 1

A conciliation commission shall be created upon the request of one of the parties to the dispute. The commission shall, unless the parties to the dispute otherwise agree, be composed of five members, two appointed by each party concerned and a President chosen jointly by those members.

Article 2

In disputes between more than two Contracting Parties, parties to the dispute with the same interest shall appoint their members of the commission jointly by agreement. Where two or more parties to the dispute have separate interests or there is a disagreement as to whether they are of the same interest, they shall appoint their members separately.

Article 3

If any appointments by the parties to the dispute are not made within two months of the date of the request to create a conciliation commission, the Director-General of FAO shall, if asked to do so by the party to the dispute that made the request, make those appointments within a further two-month period.

Article 4

If a President of the conciliation commission has not been chosen within two months of the last of the members of the commission being appointed, the Director-General of FAO shall, if asked to do so by a party to the dispute, designate a President within a further two-month period.

Article 5

The conciliation commission shall take its decisions by majority vote of its members. It shall, unless the parties to the dispute otherwise agree, determine its own procedure. It shall render a proposal for resolution of the dispute, which the parties shall consider in good faith.

Article 6

A disagreement as to whether the conciliation commission has competence shall be decided by the commission.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json