Teksti suurus:

Rahandusministri 25. oktoobri 1996. a määruse nr 79 "Erastamise eriarvete avamise ja kasutamise korra kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.06.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 73, 1204

Rahandusministri 25. oktoobri 1996. a määruse nr 79 "Erastamise eriarvete avamise ja kasutamise korra kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 27.05.2004 nr 108

Määrus kehtestatakse «Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse» (RT I 1996, 26, 529; 1997, 13, 210; 28, 424; 1998, 97, 1521; 1999, 23, 352 ja 356; 54, 583; 95, 841; 2000, 92, 600; 2002, 64, 393; 2003, 88, 588 ja 594) § 2 lõike 1 alusel.

Rahandusministri 25. oktoobri 1996. a määrusega nr 79 kinnitatud «Erastamise eriarvete avamise ja kasutamise korras» (RTL 1996, 121, 634; 1997, 40, 218; 1998, 143/144, 546; 2000, 10, 99; 46, 676; 2001, 39, 539; 89, 1253; 118, 1693) tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 10 alapunkti 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) eriarve enda intressid, mis kuuluvad ülekandmisele Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondi;»;

2) punkti 10 täiendatakse alapunktiga 4 järgmises sõnastuses:

« 4) riigivara erastamise eriarve puhul riigivara erastamise lepingust tulenevad muud tasud, sh trahvid.»;

3) punktis 11 jäetakse välja teine lause;

4) korda täiendatakse punktiga 111 järgmises sõnastuses:

« 111. Erastamise korraldaja võib põhjendatud asjaolude ja neid tõendavate dokumentide alusel teha eriarvelt ülekandeid raha tagasikandmiseks.»

Minister Taavi VESKIMÄGI

Kantsler Aare JÄRVAN

/otsingu_soovitused.json