Teksti suurus:

Riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 101, 1665

Riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seadus

Vastu võetud 29.10.1998

1. peatükk

RIIGI KULTUURIPREEMIAD

§ 1. Riigi kultuuripreemiad

Eesti Vabariigi kultuuripreemiad (edaspidi preemia) määratakse väljapaistvate loominguliste saavutuste eest kultuuri alal. Preemia määratakse füüsilisele isikule.

§ 2. Preemiate arv ja liigid

(1) Igal aastal määratakse:

1) üks preemia pikaajalise väljapaistva loomingulise tegevuse eest;

2) viis preemiat eelmisel kalendriaastal avalikkuseni jõudnud väljapaistvate tööde eest.

(2) Preemiaga kaasnevad tunnistus ja mälestusmedal.

§ 3. Preemia suurus

Preemia suurus määratakse igal aastal riigieelarves.

§ 4. Ettepanekute esitamine preemia määramiseks

(1) Ettepanekuid preemia määramiseks võivad esitada:

1) loomeliidud;

2) teised juriidilised isikud, kelle põhikirjas on sätestatud kultuuri- ja haridusalane tegevus;

3) preemia senised laureaadid;

4) kohalikud omavalitsused.

(2) Ettepanekud esitatakse kultuuripreemiate komisjonile iga aasta 10. jaanuariks.

§ 5. Kultuuripreemiate komisjon

(1) Vabariigi Valitsus moodustab kultuuripreemiate komisjoni (edaspidi komisjon) ja kinnitab selle koosseisu kolmeks aastaks. Komisjoni esimees on ametikoha järgi kultuuriminister.

(2) Komisjoni pädevuses on käesoleva seaduse §-s 4 nimetatud ettepanekute läbiarutamine, esitatud töödega tutvumine ning ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele preemiate määramiseks. Komisjoni töökorra kinnitab Vabariigi Valitsus.

(3) Komisjon avalikustab nõuetekohaselt esitatud ettepanekud ja nende esitajad üleriigilise levikuga ajalehe kaudu hiljemalt iga aasta 1. veebruariks.

§ 6. Preemiate määramine ja üleandmine

(1) Preemiad määrab Vabariigi Valitsus komisjoni esimehe ettepaneku alusel.

(2) Preemiad antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeval.

2. peatükk

RIIGI KULTUURISTIPENDIUMID

§ 7. Riigi kultuuristipendiumid

Eesti Vabariigi kultuuristipendiumid (edaspidi stipendium) määratakse riikliku kultuuripoliitika seisukohalt oluliste kultuuriprojektide ja loominguliste tellimuste toetamiseks või õppetoetustena õpinguiks välismaa kõrgkoolides või teadusasutustes. Stipendiumi võib määrata füüsilisele isikule, juriidilisele isikule või asutusele.

§ 8. Stipendiumide arv ja suurus

(1) Igal aastal määratakse 20 stipendiumi.

(2) Stipendiumi suurus määratakse igal aastal riigieelarves.

§ 9. Ettepanekute ja taotluste esitamine

Ettepanekuid ja taotlusi stipendiumide määramiseks võivad esitada:

1) loomeliidud;

2) teised juriidilised isikud ja asutused, kelle põhikirjas või põhimääruses on sätestatud kultuuri- ja haridusalane tegevus;

3) kohalikud omavalitsused.

§ 10. Stipendiumi määramine

(1) Stipendiumi määrab kultuuriminister oma käskkirjaga, kus näidatakse ära stipendiumi kasutamise eesmärk.

(2) Kultuuriministeerium avalikustab stipendiumide määramise otsused üleriigilise levikuga ajalehe kaudu.

§ 11. Aruande esitamine ja avalikustamine

(1) Stipendiumi saaja on kohustatud esitama Kultuuriministeeriumile stipendiumi kasutamise aruande.

(2) Stipendiumide kasutamise aruanded avalikustatakse käesoleva seaduse § 10 lõikes 2 sätestatud korras.

Riigikogu aseesimees Tunne KELAM

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json