Teksti suurus:

Tuhala maastikukaitseala ja Alema looduskaitseala kaitse-eeskirjade ja välispiiride kirjelduste kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 102, 1680

Tuhala maastikukaitseala ja Alema looduskaitseala kaitse-eeskirjade ja välispiiride kirjelduste kinnitamine

Vastu võetud 17.11.1998 nr 258

Kaitstavate loodusobjektide seaduse (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555) paragrahvi 5 lõike 4 ja paragrahvi 6 lõike 3 alusel ning arvestades Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning fauna ja floora kaitse kohta (EÜT L 206, 21.05.1992) ja Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (EÜT L 103, 2.04.1979) sätteid, Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada:

1) Tuhala maastikukaitseala kaitse-eeskiri (juurde lisatud);

2) Tuhala maastikukaitseala välispiiri kirjeldus (juurde lisatud);

3) Alema looduskaitseala kaitse-eeskiri (juurde lisatud);

4) Alema looduskaitseala välispiiri kirjeldus (juurde lisatud).

2. Määrata Tuhala maastikukaitseala ja Alema looduskaitseala valitsejaks Harju Maavalitsus.

Peaminister Mart SIIMANN

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Uno VEERING

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 17. novembri 1998. a määrusega nr 258

Tuhala maastikukaitseala kaitse-eeskiri

I. ÜLDSÄTTED

1. Tuhala maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) on kaitse alla võetud Harju Rajooni RSN Täitevkomitee 31. oktoobri 1989. a otsusega nr 301 «Uute objektide looduskaitse alla võtmisest» Tuhala hüdrogeoloogilise kaitsealana (Kata karstialana). Kaitseala on loodud mitmesuguste karstivormide poolest rikka omapärase maastiku kaitseks.

2. Kaitseala maa-ala välispiir on määratletud Vabariigi Valitsuse kinnitatud Tuhala maastikukaitseala välispiiri kirjeldusega.

3. Kaitseala maa-ala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele piiranguvööndisse.

4. Kaitseala (piiranguvööndi) piirid kantakse riiklikusse maakatastrisse.

II. KAITSEALA KAITSEKORD

5. Inimestel on lubatud viibida, korjata marju ja seeni, pidada jahti ning püüda kala kogu kaitsealal. Liikumine eramaal toimub vastavalt asjaõigusseadusele (RT I 1993, 39, 590; 1995, 26--28, 355; 57, 976; 1996, 45, 848; 51, 967; 1997, 52, 833; 1998, 12, 152; 30, 409; 59, 941) ja kaitstavate loodusobjektide seadusele (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555), kusjuures erateed ja -rajad on päikesetõusust kuni päikeseloojanguni avalikuks kasutamiseks.

6. Jalgratastega liiklemine väljaspool teid ja radu ning mootorsõidukitega liiklemine ja nende parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid on keelatud, välja arvatud teaduslikel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel ning käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud põllumajandus- ja metsatöödel.

7. Telkimine ja lõkke tegemine kaitsealal on lubatud ainult kaitseala valitseja poolt selleks ettenähtud ja tähistatud paikades, välja arvatud õuemaal. Telkimine ja lõkke tegemine õuemaal on lubatud omaniku loal.

8. Kaitsealal on lubatud alla 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine. Üle 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.

9. Kaitsealal on keelatud:

1) uute maaparandussüsteemide rajamine;

2) veekogude veetaseme muutmine ja kallaste kahjustamine;

3) maavarade ja maa-ainese kaevandamine;

4) jäätmete ladustamine;

5) väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine metsamaal ja looduslikul rohumaal;

6) lõppraie (uuendusraie), välja arvatud turberaie perioodiga vähemalt 40 aastat, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja, puidu kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas.

10. Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:

1) kinnitada maakorralduskava;

2) väljastada metsaomanikule metsamajandamiskava;

3) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja pindala;

4) kehtestada detail- ja üldplaneeringut;

5) rajada uusi teid, õhuliine ja muid kommunikatsioone ning püstitada ehitisi.

11. Kaitseala metsad kuuluvad kaitsemetsa kategooriasse (juhtfunktsioon -- looduskaitse, loodusliku mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine).

12. Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas kaitse-eeskirjas ettenähtud juhtudel peab vastava loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse. Kaitseala valitseja vastab taotlusele nõusoleku või motiveeritud keeldumisega ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega nii taotlejale kui ka loa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

Kaitseala valitseja vaatab metsateatise läbi ning annab oma nõusoleku või esitab motiveeritud keeldumise ja vajadusel omapoolsed tingimused kümne päeva jooksul pärast teatise saamist.

13. Kaitsealale jääva kaitstava looduse üksikobjekti kaitset korraldatakse kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 5 lõike 5 kohase kaitse-eeskirja alusel, kui käesolev kaitse-eeskiri ei sätesta teisiti.

14. Teaduslikke välitöid kaitsealal tehakse kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvis 25 sätestatud korra alusel.

15. Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614) paragrahvi 44 lõike 2 alusel on kaitseala piires asuva kinnistu võõrandamisel volitatud riiki ostueesõiguse teostamisel esindama keskkonnaminister, kellele teatatakse kinnistu võõrandamisest asjaõigusseaduses sätestatud korras.

III. LÕPPSÄTTED

16. Järelevalvet kaitsealal teostab kaitseala valitseja ning teised selleks volitatud isikud, kes on oma pädevuse piires õigustatud kaitsealal tegutsema ka iseseisvalt.

17. Isikud, kes rikuvad käesoleva kaitse-eeskirja nõudeid, kannavad haldus- või kriminaal- ja tsiviilvastutust seaduses ettenähtud korras.

18. Käesolevast kaitse-eeskirjast tulenevad vaidlused lahendatakse kohtus, kuid huvitatud isik võib kaitseala valitseja tegevuse vaidlustamiseks pöörduda ka keskkonnaministri poole.

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 17. novembri 1998. a määrusega nr 258

Tuhala maastikukaitseala välispiiri kirjeldus

Tuhala maastikukaitseala välispiir (edaspidi piir) kulgeb Kose vallas Kata­Tuhala teelt mööda Otsa (8) talu lahusmaatüki lõuna- ja kagupiiri, Allika (A44) talu lahusmaatüki põhjapiiri, Kataveski (5) talu maa põhjapiiri ja selle idasuunalist pikendust kuni Tuhala­Kolu teeni. Edasi kulgeb piir mööda Tuhala­Kolu teed lõuna suunas kuni kirikuteeni, mööda seda edela suunas kuni Tuhala jõeni ja mööda Kata­Tuhala teed põhja suunas kuni Otsa (8) talu lahusmaatüki lõunapiirini.

Tuhala maastikukaitseala välispiiri kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1993. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000) ja talumaade osas Katastri Ameti 1936. aastal väljaantud skeemilise kaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel.

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 17. novembri 1998. a määrusega nr 258

Alema looduskaitseala kaitse-eeskiri

I. ÜLDSÄTTED

1. Alema looduskaitseala (edaspidi kaitseala) on kaitse alla võetud Harju Rajooni RSN Täitevkomitee 29. detsembri 1981. a otsuse nr 258 «Harju rajoonis asuvate riikliku kaitse alla kuuluvate kohaliku tähtsusega objektide kinnitamisest» alusel. Kaitseala on loodud haruldase sookoosluse -- liigirikka madalsoo ja puisniidu ning seal kasvavate kaitsealuste taimeliikide kaitseks.

2. Kaitseala maa-ala välispiir on määratletud Vabariigi Valitsuse kinnitatud Alema looduskaitseala välispiiri kirjeldusega.

3. Kaitseala maa-ala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele kahte sihtkaitsevööndisse.

4. Kaitseala ning selle vööndite piirid kantakse riiklikusse maakatastrisse.

5. Kaitseala ja selle vööndite piiride kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000) ja Eesti Metsakorralduskeskuse Vardi metskonna 1989. aasta puistuplaani alusel ning talumaade osas 1939. aastal väljaantud Katastri Ameti skeemilise kaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel.

II. KAITSEALA KAITSEKORD

6. Inimestel on lubatud viibida, marju ja seeni korjata ning jahti pidada kogu kaitsealal. Liikumine eramaal toimub vastavalt asjaõigusseadusele (RT I 1993, 39, 590; 1995, 26--28, 355; 57, 976; 1996, 45, 848; 51, 967; 1997, 52, 833; 1998, 12, 152; 30, 409; 59, 941) ja kaitstavate loodusobjektide seadusele (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555), kusjuures erateed ja -rajad on päikesetõusust kuni päikeseloojanguni avalikuks kasutamiseks.

7. Mootorsõidukitega liiklemine ja nende parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid on keelatud, välja arvatud teaduslikel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel ning käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud põllumajandus- ja metsatöödel.

8. Kaitsealal on keelatud:

1) uute maaparandussüsteemide rajamine;

2) maavarade ja maa-ainese kaevandamine;

3) puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine;

4) jäätmete ladustamine;

5) väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine metsamaal ja looduslikul rohumaal.

9. Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:

1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja pindala;

2) kinnitada maakorralduskava;

3) väljastada metsaomanikule metsamajandamiskava;

4) kehtestada detail- ja üldplaneeringut;

5) uute ehitiste püstitamine;

6) uute teede ja muude kommunikatsioonide rajamine.

10. Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas kaitse-eeskirjas ettenähtud juhtudel peab vastava loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse. Kaitseala valitseja vastab taotlusele nõusoleku või motiveeritud keeldumisega ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega nii taotlejale kui ka loa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

Kaitseala valitseja vaatab metsateatise läbi ning annab oma nõusoleku või esitab motiveeritud keeldumise ja vajadusel omapoolsed tingimused kümne päeva jooksul pärast teatise saamist.

11. Kaitsealale jääva kaitstava looduse üksikobjekti kaitset korraldatakse kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 5 lõike 5 kohase kaitse-eeskirja alusel, kui käesolev kaitse-eeskiri ei sätesta teisiti.

12. Teaduslikke välitöid kaitsealal tehakse kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvis 25 sätestatud korra alusel.

13. Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614) paragrahvi 44 lõike 2 alusel on kaitseala piires asuva kinnistu võõrandamisel volitatud riiki ostueesõiguse teostamisel esindama keskkonnaminister, kellele teatatakse kinnistu võõrandamisest asjaõigusseaduses sätestatud korras.

III. SIHTKAITSEVÖÖND

14. Sihtkaitsevöönd on kaitseala maa-ala seal väljakujunenud või kujundatavate looduslike ja poollooduslike koosluste säilitamiseks.

15. Kaitsealal on kaks sihtkaitsevööndit:

1) Alema sihtkaitsevöönd, mis hõlmab Nissi vallas kaitseala põhjaosa kuni AS ETT turbatootmisvälja väljaveoteeni, kuhu kuuluvad Vardi metskonna kvartali 3 eraldised 3 ja 4 (Nissi kirikumõisa (A1), kinnistu Alema-Nõmme (A86) ja põlise riigimaa osas);

2) Nurme sihtkaitsevöönd, mis hõlmab Nissi vallas AS ETT turbatootmisvälja väljaveoteest lõuna poole jääva kaitseala osa, kuhu kuuluvad Vardi metskonna kvartali 3 eraldised 15--23 (kinnistute Alema-Nõmme (A86), Männiku II (A105) ja Tänavotsa II (A68) ning põlise riigimaa osas).

16. Alema sihtkaitsevööndis on keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine, välja arvatud käesoleva kaitse-eeskirja punktidega 6, 7 ja 9 lubatud tegevus.

17. Alema sihtkaitsevööndis on lubatud alla kümne osalejaga rahvaürituste korraldamine. Üle kümne osalejaga rahvaürituste korraldamine on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.

18. Nurme sihtkaitsevööndis on kaitseala valitseja nõusolekul lubatud:

1) puu- ja põõsarinde harvendamine koosluste ilme ja liigilise koosseisu tagamiseks;

2) niitmine Vardi metskonna kvartali 3 eraldistel 19, 22 ja 23;

3) turberaie, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja, puidu kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas;

4) üle 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine, kusjuures alla 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine on lubatud kaitseala valitseja nõusolekuta.

19. Sihtkaitsevööndi metsad kuuluvad hoiumetsa kategooriasse järgmiste juhtfunktsioonidega:

Alema sihtkaitsevööndis -- veekaitse ja looduskaitse (ökosüsteemi areng üksnes loodusliku protsessina);

Nurme sihtkaitsevööndis -- veekaitse ja looduskaitse (bioloogilise mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine).

IV. LÕPPSÄTTED

20. Järelevalvet kaitsealal teostab kaitseala valitseja ning teised selleks volitatud isikud, kes on oma pädevuse piires õigustatud kaitsealal tegutsema ka iseseisvalt.

21. Isikud, kes rikuvad käesoleva kaitse-eeskirja nõudeid, kannavad haldus- või kriminaal- ja tsiviilvastutust seaduses ettenähtud korras.

22. Käesolevast kaitse-eeskirjast tulenevad vaidlused lahendatakse kohtus, kuid huvitatud isik võib kaitseala valitseja tegevuse vaidlustamiseks pöörduda ka keskkonnaministri poole.

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 17. novembri 1998. a määrusega nr 258

Alema looduskaitseala välispiiri kirjeldus

Alema looduskaitseala välispiir (edaspidi piir) kulgeb Nissi vallas Vardi metskonna kvartali 3 kagunurgast mööda Tänavotsa II (A68) kinnistu lõunapiiri lääne suunas kuni Tänavotsa II (A68) kinnistu edelanurgani, edasi mööda Tänavotsa II kinnistu (A68) ja Männiku II kinnistu (A105) läänepiiri kuni AS ETT turbatootmisvälja piiritleva kuivenduskraavini. Sealt edasi läheb piir mööda kuivenduskraave edela, loode suunas kuni turbatootmisvälja põhjapiirini, edasi kulgeb piir mööda tootmisvälja põhjapiiriks oleva kuivenduskraavi mõttelist sirgjoonelist pikendust kirde suunas kuni lõikumiseni Vardi metskonna kvartali 3 eraldise 4 idapiiri mõttelise loodesuunalise pikendusega. Sealt edasi kulgeb piir kagu suunas mööda eraldise 4 idapiiri mõttelist sirgjoonelist pikendust, seejärel mööda eraldise 4 ja Alema-Nõmme (A86) õuemaa vahelist piiri kuni AS ETT turbatootmisvälja väljaveoteeni. Edasi kulgeb piir mööda nimetatud teed kirde suunas kuni Riisipere­Varbola maanteeni, seejärel mööda Riisipere­Varbola maantee teemaa lääneserva loode-kagu suunaliselt kuni elektriliinini ning edasi edela suunas mööda elektriliinitrassi lääneserva kuni kvartali 3 kagunurgani.

Alema looduskaitseala välispiiri kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000) ja Eesti Metsakorralduskeskuse Vardi metskonna 1989. aasta puistuplaani alusel ning talumaade osas 1939. aastal väljaantud Katastri Ameti skeemilise kaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel.

Keskkonnaminister Villu REILJAN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json