Teksti suurus:

Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 103, 1697

Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.11.1998

I. Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduses (RT 1991, 21, 257; RT I 1997, 27, 391; 74, 1230; 1998, 12, 153; 51, 758; 86/87, 1434) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 1. Paragrahvis 19:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisest või kompenseerimisest tulenevad vaidlused lahendatakse kohtuväliselt või kohtu korras. Halduskohtusse pöördumise tähtaeg õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise või kompenseerimise käigus tehtud otsuste peale on kaks kuud, arvates päevast, millal isik sai teada tema õigusi rikkuvast otsusest. Tsiviilõigusliku vaidluse korral kohaldatakse teiste seadustega kehtestatud aegumistähtaegu.»;

2) lõikes 6 asendatakse sõnad «ühe kuu jooksul» sõnadega «kahe kuu jooksul»;

3) paragrahvi täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

«(61) Kui isik oli käesoleva seaduse § 16 2. lõike alusel esitanud kaebuse keskkomisjonile ega ole nõus kaebuse kohta tehtud otsusega, võib ta keskkomisjonis läbivaatamisel olnud otsuse peale pöörduda halduskohtusse kahe kuu jooksul, arvates keskkomisjoni otsuse ärakirja saamise päevast.»

§ 2. Paragrahvi 21 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «või riigi äriühingu».

II. Rakendussätted

§ 3. Käesoleva seadusega sätestatud kahekuulist kohtusse pöördumise tähtaega kohaldatakse ka nende otsuste puhul, mille peale kaebuse esitamise senine ühekuuline tähtaeg möödub pärast käesoleva seaduse jõustumist.

§ 4. Õigusvastaselt võõrandatud varana tagastatud elamus elav üürnik, kellele valla- või linnavalitsus ei ole käesoleva seaduse jõustumise päevaks teatanud kirjalikult elamu tagastamise otsusest, võib esitada halduskohtusse kaebuse elamu tagastamise ja isiku omandireformi õigustatud subjektiks tunnistamise otsuse peale kahe kuu jooksul käesoleva seaduse jõustumisest. Kui elamu tagastamise otsus tehakse pärast käesoleva seaduse jõustumist, võib üürnik kaebuse esitada kahe kuu jooksul valla- või linnavalitsuselt elamu tagastamise kohta kirjaliku teate saamisest.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json