Teksti suurus:

Emajõe-Suursoo Maastikukaitseala Administratsiooni põhimäärus

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.06.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2005
Avaldamismärge:RTL 2004, 72, 1187

Emajõe-Suursoo Maastikukaitseala Administratsiooni põhimäärus

Vastu võetud 28.05.2004 nr 53

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122; 51, 349; 81, 542; 88, 590; 2004, 22, 148) § 43 lõike 5 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Emajõe-Suursoo Maastikukaitseala Administratsioon (edaspidi Administratsioon, lühendatult Emajõe-Suursoo MKA) on Keskkonnaministeeriumi hallatav riigiasutus.

§ 2. Administratsioonil on oma eelarve, pangakonto, väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat.

§ 3. Administratsiooni kulud kaetakse riigieelarvest Keskkonnaministeeriumi kaudu. Administratsiooni eelarve kinnitab keskkonnaminister.

§ 4. Administratsioon asub Tartu maakonnas. Administratsiooni postiaadress on Aleksandri 14, 51004 Tartu.

2. peatükk
ADMINISTRATSIOONI TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED

§ 5. Administratsioon on Vabariigi Valitsuse või keskkonnaministri määratud kaitstavate loodusobjektide valitseja ning teostab täidesaatvat riigivõimu seaduses sätestatud ulatuses ja korras.

§ 6. Administratsioon kaitstava loodusobjekti valitsejana:
1) teostab järelevalvet seadusega sätestatud ulatuses ja korras;
2) korraldab kaitse-eeskirjaga sätestatud ja kaitsekorralduskavaga kavandatud tegevust;
3) osaleb oma tegevuspiirkonnas planeeringute ja arengukavade koostamises ning rakendamises;
4) kooskõlastab kaitse-eeskirjaga sätestatud juhtudel ja korras kaitsealal kavandatava tegevuse;
5) koostab ja väljastab kaitsekohustuse teatisi ja muid seadusest tulenevaid dokumente;
6) korraldab ja teostab kaitstava loodusobjekti tutvustamist ning propageerib loodushoidlikku mõtteviisi;
7) osaleb kaitse-eeskirja ja muude seadusest tulenevate loodusobjektide kaitseks vajalike õigusaktide eelnõude koostamises;
8) teostab ja koordineerib loodusuuringuid ja loodusseiret;
9) korraldab looduskaitsealaseid hooldustöid;
10) organiseerib loodusobjekti tähistamist looduses;
11) täidab muid talle õigusaktidega pandud ülesandeid.

3. peatükk
ADMINISTRATSIOONI JUHTIMINE

§ 7. Administratsiooni juhib direktor, kellega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu keskkonnaminister Keskkonnaministeeriumi kantsleri ettepanekul.

§ 8. Administratsiooni direktor:
1) juhib administratsiooni tööd;
2) korraldab administratsiooni pädevusse antud ülesannete täitmist ning vastutab nende täitmise eest, andes sellest aru keskkonnaministrile;
3) esindab administratsiooni ja annab volitusi administratsiooni esindamiseks;
4) koostab administratsiooni aastaeelarve eelnõu, tagab administratsioonile eraldatud eelarveraha ökonoomse ja sihipärase kasutamise;
5) käsutab administratsiooni valduses olevat riigivara ja raha seadusega sätestatud ulatuses ja korras;
6) sõlmib, muudab ja lõpetab administratsiooni töötajatega töölepingud, kohaldab töötajatele ergutusi ja määrab distsiplinaarkaristusi, saadab töötajaid töölähetusse;
7) kinnitab administratsiooni sisekorraeeskirja, raamatupidamise eeskirja ja töötajate ametijuhendid;
8) esitab keskkonnaministrile kinnitamiseks administratsiooni struktuuri ja koosseisu;
9) teeb Administratsiooni põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks vajalikke tehinguid;
10) täidab muid seadusega, seaduse alusel antud õigusaktiga või keskkonnaministri antud ülesandeid.

§ 9. Direktorit tema äraolekul asendab direktori määratud administratsiooni töötaja.

§ 10. Tööalastes küsimustes annab direktor käskkirju.

§ 11. Administratsioon on aruandekohustuslik keskkonnaministri ees.

4. peatükk
ADMINISTRATSIOONI SÜMBOLID

§ 12. Administratsioonil on sõõrikujuline 35-mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Pitsatil võidakse kasutada Administratsiooni lühendnimetust.

5. peatükk
VARA JA ARUANDLUS

§ 13. Administratsiooni valduses oleva riigivara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub «Riigivaraseadusega», selle alusel antud Vabariigi Valitsuse ning keskkonnaministri määrustega seatud korras.

§ 14. Administratsioon peab raamatupidamisarvestust ning esitab aruandeid seaduse alusel kehtestatud korras.

§ 15. Administratsiooni finants- ja majandustegevust kontrollivad Keskkonnaministeerium ja Riigikontroll.

§ 16. Administratsiooni tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse tagamiseks teostab Administratsiooni üle teenistuslikku järelevalvet Keskkonnaministeerium õigusaktidega kehtestatud korras.

6. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 17. Administratsiooni korraldab ümber või tema tegevuse lõpetab keskkonnaminister.

§ 18. Määrus jõustub 15. juunil 2004. a.

Minister Villu REILJAN

Kantsler Sulev VARE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json