Teksti suurus:

Enne 16. juunit 1940. a Tartu Ülikooli omandis olnud vara üleandmine Tartu Ülikoolile

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 1998, 103, 1704

Enne 16. juunit 1940. a Tartu Ülikooli omandis olnud vara üleandmine Tartu Ülikoolile

Vastu võetud 24.11.1998 nr 262

Tartu Ülikooli seaduse (RT I 1995, 23, 333; 1996, 49, 953; 51, 965; 1998,61, 986) paragrahvi 13 jaVabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997,29, 447; 40, 622; 52, 833;73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614) paragrahvi 44 lõike 2 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Anda tasuta üle Tartu Ülikooli omandisse järgmised riigi omandis olevad enne 16. juunit 1940. a Tartu Ülikooli omandis olnud maatükid koos nendel maatükkidel asuvate ehitistega:

1) Tartus L. Puusepa 2, 4 ja 6 asuv 38 372 m2 suurune maatükk (katastritunnus 79503:006:0007, sihtotstarve - ühiskondlike hoonete maa, riigivara registri registreerimisnumber 01000827), Närvikliiniku hoone (riigivara registri registreerimisnumber 02008055), Sisekliiniku hoone (riigivara registri registreerimisnumber 02008057), ühiselamu (riigivara registri registreerimisnumber 02008058), pumbamaja (riigivara registri registreerimisnumber 02008980), asfalttee (riigivara registri registreerimisnumber 06002566), piirdeaed (riigivara registri registreerimisnumber 06002567) ja kaev (riigivara registri registreerimisnumber 06002568);

2) Tartus Oru 3 asuv 7099 m2 suurune maatükk (katastritunnus 79507:017:0005, sihtotstarve - ühiskondlike hoonete maa, riigivara registri registreerimisnumber 01000826), polikliinikuhoone (riigiva raregistri registreerimisnumber 02008104), garaaž (riigivara registri registreerimisnumber 02008107) ja kelder (riigivara registri registreerimisnumber 020011759);

3) Tartus Lossi 21/23 asuv 7237 m2 suurune maatükk (katastritunnus 79507:019:0010, sihtotstarve - ühiskondlike hoonete maa, riigivara registri registreerimisnumber 01000825), kliinikuhoone (riigivara registri registreerimisnumber 02008978), kuur (riigivara registri registreerimisnumber 02008979), kelder (riigivara registri registreerimisnumber 02011772), kelder (riigivara registri registreerimisnumber 02011773), asfaltbetoonterritoorium (riigivara registri registreerimisnumber 06002583), kanalisatsioonitorustik (riigivara registri registreerimisnumber 06003419), haljastus (riigivara registri registreerimisnumber 06006378) ja gaasitorustik (riigivara registri registreerimisnumber 07000681);

4) Tartus Lossi 36 asuv 5242 m2 suurune maatükk (katastritunnus 79507:023:0008, sihtotstarve - ühiskondlike hoonete maa, riigivara registri registreerimisnumber 01000828), garaaž (riigivara registri registreerimisnumber 02008182), haiglahoone (riigivara registri registreerimisnumber 02008184), haljasala (riigivara registri registreerimisnumber 06002590), asfalteeritud territoorium (riigivara registri registreerimisnumber 06002591);

5) Tartus J. Kuperjanovi 1, 3 asuv 4866 m2 suurune kinnistu, mis on Eesti Vabariigi omandina 14. aprillil 1997. a sisse kantud Tartu Kinnistusameti Tartu Linna Kinnistusjaoskonna kinnistusregistriossa nr 918 (katastritunnus 79507:022:0004, sihtotstarve - sotsiaalmaa, riigivara registri registreerimisnumber 01000086), Silmakliiniku ja Kõrvakliiniku hoone (riigivara registri registreerimisnumber 02008073) ja puukuur (riigivara registri registreerimisnumber 02008075).

2. Riigivaraseaduse (RT I 1995, 22, 327; 1996, 36, 738; 40, 773;48, 942; 81, 1446; 1997, 45, 724; 1998, 30, 409) paragrahvi 42 lõike 3 alusel arvata käesoleva määruse punktis 1 nimetatud vara välja riigivara registrist ja anda see üle Tartu Ülikoolile kahe kuu jooksul, arvates käesoleva määruse punkti 1 alapunktides 1-4 nimetatud maatükkide kandmisest kinnistusraamatusse Eesti Vabariigi omandina. Sotsiaalministril ja haridusministril sõlmida käesolevas punktis sätestatud tähtajal Tartu Ülikooliga käesoleva määruse punktis 1 nimetatud vara Tartu Ülikoolile tasuta võõrandamise ja asjaõiguslepingud.

3. Kui Tartu Ülikool avaldab enne käesoleva määruse punktis 2 ettenähtud tehingute tegemist tahet anda sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum asutamisel Tartu Ülikooli poolt käesoleva määruse punktis 1 nimetatud vara üle asutatavale sihtasutusele Tartu Ülikooli Kliinikum, võivad sotsiaalminister ja haridusminister Tartu Ülikooli volitusel teha sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum asutamisel õigustoimingud, millega käesoleva määruse punktis 1 nimetatud vara antakse üle asutatavale sihtasutusele Tartu Ülikooli Kliinikum.

Peaminister Mart SIIMANN

Sotsiaalminister Tiiu ARO

Riigisekretär Uno VEERING

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json