Teksti suurus:

Transporditavate surveseadmete nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord ning nõuded tehnilisele kontrollile

Transporditavate surveseadmete nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord ning nõuded tehnilisele kontrollile - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.06.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2011
Avaldamismärge:RTL 2004, 73, 1200

Transporditavate surveseadmete nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord ning nõuded tehnilisele kontrollile1

Vastu võetud 25.05.2004 nr 139

Määrus kehtestatakse «Surveseadme ohutuse seaduse» §9 lõike 2 ja §27 lõike 4 alusel.

1. osa ÜLDSäTTED 

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Käesoleva määruse eesmärk on parandada maanteel ja raudteel ohtlike kaupade veoks ettenähtud transporditavate surveseadmete ohutust, kehtestades nõuded nende turule laskmisele, korduvale kasutusele võtmisele ja kasutamise aspektidele.

  (2) Käesolevat määrust kohaldatakse:
  1) uue transporditava surveseadme turule laskmisele;
  2) kasutusel oleva «Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe» (edaspidi ADR) (RT II 1996, 29, 104) või «Ohtlike veoste rahvusvahelise raudteeveo määrustiku» (edaspidi RID) nõuetele vastava transporditava surveseadme nõuetele vastavuse taashindamisele;
  3) punktides 1 ja 2 nimetatud transporditava surveseadme ning Euroopa Ühenduse Nõukogu 17. septembri 1984. aasta direktiivi 84/525/EMÜ õmbluseta terasest gaasiballoone käsitlevate liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 300, 19.11.1984, lk 1), Euroopa Ühenduse Nõukogu 17. septembri 1984. aasta direktiivi 84/526/EMÜ õmbluseta mittelegeeralumiiniumist ja alumiiniumisulamitest gaasiballoone käsitlevate liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 300, 19.11.1984, lk 20) ja Euroopa Ühenduse Nõukogu 17. septembri 1984. aasta direktiivi 84/527/EMÜ keevitatud mittelegeerterasest gaasiballoone käsitlevate liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 300, 19.11.1984, lk 48) kohast vastavusmärki kandvate gaasiballooni tehnilisele korralisele kontrollile (edaspidi korraline kontroll).

  (3) Käesolevat määrust ei kohaldata enne 1. juulit 2001. a turule lastud transporditavale surveseadmele, mille vastavust ADRist või RIDist tulenevatele nõuetele pole hinnatud. Käesolevat määrust ei kohaldata nendele transporditavatele surveseadmetele, mis on turule lastud 24 kuu jooksul arvates 1. juulist 2001. a, tingimusel, et need transporditavad surveseadmed vastavad enne 1. juulit 2001. a kehtinud nõuetele.

  (4) Käesolev määrus kehtib üksnes ADR või RID nõuetele vastavatele transporditavatele surveseadmetele, mida kasutatakse ohtlike kaupade veoks Euroopa Liidu liikmesriikide vahel.

§ 2.   Mõisted

  (1) Käesoleva määruse tähenduses mõistetakse transporditava surveseadmena järgmisi ÜRO numbrite 1051, 1052, 1790 ja klass 2 gaaside veoks kasutatavaid surveseadmeid:
  1) balloon (cylinder) mahutavusega üle 0,5 liitri, kuid mitte üle 150 liitri;
  2) balloonikogum (bundle of cylinders (frame)), mis on kogum omavahel kollektoriga ühendatud ja kindlalt raamile kinnitatud balloone ning mille kogumahutavus ei ületa 3000 liitrit, mürgiste gaaside korral kuni 1000 liitrit;
  3) krüotehniline anum (cryogenic receptacle ), mis on termiliselt isoleeritud sügavjahutamisega veeldatud gaaside anum mahutavusega mitte üle 1000 liitri;
  4) surveanum (pressure drum) mahutavusega üle 150 liitri, kuid mitte üle 1000 liitri (näiteks veerevööga varustatud silindrilised anumad, jalastega anumad või raamides anumad);
  5) torukujuline anum (tube) mahutavusega üle 150 liitri, kuid mitte üle 3000 liitri;
  6) paaksõiduk (tank-vehicle), millel on sõidukile kohtkindlalt kinnitatud rohkem kui 1000-liitrise mahutavusega üks või mitu püsipaaki ( fixed tank);
  7) anumakogumiga sõiduk (battery-vehicle), milline sisaldab üksteisega kollektoriga ühendatud ja veoüksusega püsivalt ühendatud elemente, milleks võivad olla balloonid, torukujulised anumad, balloonikogumid, survevaadid ning klass 2 gaaside veoks ettenähtud rohkem kui 450-liitrise mahutavusega paagid;
  8) kergpaak (demountable tank), mille mahutavus on üle 450 liitri ja mis pole konstrueeritud veoste vedamiseks ilma sõidukita ning mida saab normaalselt teisaldada ainult tühjana;
  9) paakkonteiner ( tank-container), mille mahutavus ületab 450 liitrit;
  10) paakvagun (tank-wagon), millel on veoüksusele kohtkindlalt kinnitatud rohkem kui 1000-liitrise mahutavusega üks või mitu püsipaaki;
  11) anumakogumiga vagun (battery-wagon), mis sisaldab üksteisega kollektoriga ühendatud ja veoüksusega püsivalt ühendatud elemente, milleks võivad olla balloonid, torukujulised anumad, balloonikogumid, survevaadid ning klass 2 gaaside veoks ettenähtud rohkem kui 450-liitrise mahutavusega paagid.

  (2) Vastavuse taashindamine (reassessment of conformity) on protseduur, mille käigus hinnatakse enne §1 lõikes 3 sätestatud tähtaegu valmistatud ja kasutusele võetud transporditava surveseadme nõuetele vastavust selle omaniku või omaniku volitatud esindaja või valdaja taotlusel.

2. osa TRANSPORDITAVA SURVESEADME VASTAVUSHINDAMINE, VASTAVUSE TAASHINDAMINE JA KORRALINE KONTROLL 

1. peatükk ÜLDSäTTED 

§ 3.   Euroopa ühisturule lastavad transporditavad surveseadmed

  (1) Euroopa ühisturule lastavad uued transporditavad surveseadmed peavad vastama asjakohastele ADR või RID nõuetele. Nende nõuetele vastavus tuleb tõendada teavitatud asutuse poolt kooskõlas käesoleva määruse 2. peatükis sätestatud vastavushindamise protseduuridega. Vastavushindamise protseduuride valikul tuleb arvestada tabelis 1 sätestatut.

  (2) Transpordil kasutatavad uued ventiilid ja teised lisaseadised peavad samuti vastama asjakohastele ADRi või RIDi nõuetele.

  (3) Ventiilid ja teised lisaseadised, millel on otsene transporditava surveseadme ohutust tagav funktsioon, eriti ohutusventiilid, tühjendus- ja täitmisklapid, ja ballooni ventiilid, tuleb allutada vastavushindamise protseduurile, mis on vähemalt sama range kui selle transporditava surveseadme oma, millele nad on lisatud. Sellised ventiilid ja teised lisaseadised võivad olla allutatud teistsugustele vastavushindamise protseduuridele, mis erinevad anuma või paagi vastavushindamise protseduuridest.

  (4) Kui ADR või RID ei sisalda piisavaid tehnilisi nõudeid lõikes 3 nimetatud ventiilidele ja teistele lisaseadistele, peavad sellised ventiilid või lisaseadised vastama majandus- ja kommunikatsiooniministri 7. mai 2004. aasta määruse nr 129 «Nõuded surveseadmele ning selle nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord» (RTL 2004, 63, 1051) nõuetele ja olema allutatud nimetatud määruse II, III või IV kategooria surveseadmele sätestatud vastavushindamise protseduuridele, olenevalt asjaolust, kas paak või anum kuulub käesoleva määruse tabeli 1 kohaselt 1., 2. või 3. kategooriasse.

  (5) Transporditav surveseade tuleb allutada tootja valikul ühele tabelis 1 ettenähtud vastavushindamise protseduurile, mis on sätestatud antud kategooria transporditava surveseadme jaoks. Paakide puhul või nende transpordiks kasutatavate ventiilide ja muude lisaseadiste puhul võib tootja samuti valida protseduuri, mis on ette nähtud kõrgema kategooria transporditava surveseadme jaoks.

  (6) Moodulite puhul, milles on ette nähtud teavitatud asutuse erakorraliste kontrollide tegemise õigus, peab teavitatud asutus võtma transporditava surveseadme näidiseid tootmis- või ladustamiskohtadest ning kontrollima nende vastavust nõuetele. Selleks peab tootja informeerima teavitatud asutust planeeritud tootmiskavast. Teavitatud asutus peab esimese valmistamise aasta jooksul tegema vähemalt kaks erakorralist kontrolli. Järgnevate erakorraliste kontrollide sagedus määratakse teavitatud asutuse poolt, arvestades vastavates vastavushindamise moodulites esitatud kriteeriume.

  Tabel 1

Transporditava surveseadme kategooriad

Moodulid

1. Paagid, mille katserõhu ja mahu korrutis ei ole enam kui 30 MPa*liitri kohta (300 bar*liitrit).

A1 või D1 või E1

2. Paagid, mille katserõhu ja mahu korrutis on suurem kui 30 kuid mitte suurem kui 150 MPa*liiter (vastavalt 300 ja 1500 bar*liiter).

H või B kombineeritult mooduliga E, või B kombineeritult mooduliga C1, või B1 kombineeritult mooduliga D.

3. Paagid, mille katserõhu ja mahu korrutis on enam kui 150 MPa*liiter (1500 bar*liitrit) ja sarnaselt ka anumad.

G või H1 või B kombineeritult mooduliga D, või B kombineeritult mooduliga F.

§ 4.   Eesti turule lastavad transporditavad surveseadmed

  Kui transporditava surveseadme välise töökeskkonna temperatuur on regulaarselt madalam kui –20 °C, võib rakendada rangemaid nõudeid, kuni vastavad klimaatilised erisused on arvestatud ka ADRis või RIDis.

§ 5.   Olemasolevate transporditavate surveseadmete nõuetele vastavuse taashindamine

  (1) Paragrahvi 1 lõike 2 punktis 2 nimetatud transporditava surveseadme ADRi või RIDi nõuetele vastavuse taashindamine tuleb teha teavitatud asutuse poolt kooskõlas käesoleva määruse 3. peatükiga.

  (2) Kui lõikes 1 viidatud paake või mahuteid on valmistatud seeriaviisiliselt, võib nende nõuetele vastavust taashinnata heakskiidetud asutus tingimusel, et tüübi nõuetele vastavus on taashinnatud teavitatud asutuse poolt.

§ 6.   Korraline kontroll

  (1) Paakide, kaasa arvatud nende ventiilide ja teiste lisaseadmete korralist kontrolli teeb teavitatud asutus või heakskiidetud asutus kooskõlas käesoleva määruse 4. peatükis sätestatud protseduuridega. Anumate, kaasa arvatud nende ventiilide ja teiste lisaseadmete korralist kontrolli teeb teavitatud asutus kooskõlas protseduuriga, mis on määratletud käesoleva määruse 4. peatüki 1. jaos (moodul 1).

  (2) Paragrahvi 1 lõikes 2 nimetatud transporditavate surveseadmete korralist kontrolli võib teha igas liikmesriigis.

§ 7.   Märgistus

  (1) Sõltumata ADRist või RIDist tulenevatest paakide ja anumate märgistamise nõuetest, tuleb paakidele ja anumatele, mis vastavad §3 või §5 nõuetele, paigaldada transporditava surveseadme vastavusmärk Π (vt lisa 1).

  (2) Transporditava surveseadme vastavusmärk tuleb paigaldada nähtavalt ja püsivalt. Vastavusmärgi juurde tuleb lisada vastavushindamist teinud teavitatud asutuse tunnusnumber. Vastavuse taashindamise puhul tuleb vastavusmärgile lisada vastavuse taashindamist teinud teavitatud või heakskiidetud asutuse tunnusnumber.

  (3) Transporditava surveseadme, mille puhul on rakendatud §4 lõikes 4 nimetatud rangemaid nõudeid, vastavushindamist teinud teavitatud asutuse tunnusnumbri järgi tuleb märkida –40 °C.

  (4) Uued ventiilid ja teised lisaseadmed, millel on otsene ohutusfunktsioon, peavad kandma kas transporditava surveseadme vastavusmärki või CE-märki, mis tõendab vastavust Euroopa Liidu Parlamendi ja Nõukogu 29. mai 1997. aasta direktiivi 97/23/EÜ surveseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta nõuetele. Selliste vastavusmärkide puhul ei pea järgnema vastavushindamist teinud teavitatud asutuse tunnusnumbrit. Teiste ventiilide ja lisaseadmete puhul märgistamise nõudeid ei ole .

  (5) Sõltumata ADRist või RIDist tulenevatest paakide ja anumate märgistamise nõuetest, tuleb korralist tehnilist kontrolli läbinud transporditavad surveseadmed varustada korralist tehnilist kontrolli teostanud asutuse tunnusnumbriga. Selline number näitab, et antud transporditava surveseadme kasutamist võib jätkata. Paragrahvi 1 lõike 2 punktis 3 nimetatud gaasiballoonide esimese korralise tehnilise kontrolli puhul peab tunnusnumbrile eelnema transporditava surveseadme vastavusmärk.

  (6) Nii vastavushindamise kui ka vastavuse taashindamise ja korralise tehnilise kontrolli puhul tuleb teavitatud asutuse või heakskiidetud asutuse tunnusnumber nähtavalt ja püsivalt kinnitada, kas nimetatud asutuse enese vastutusel või omaniku, valdaja või nende volitatud esindaja poolt.

  (7) Transporditavale surveseadmele ei või kanda märgistust, mis võib eksitada kolmandaid isikuid. Muud märgistust võib transporditavale surveseadmele kanda tingimusel, et transporditava surveseadme vastavusmärgi nähtavus ja loetavus ei oleks vähendatud.

2. peatükk VASTAVUSHINDAMISE PROTSEDUURID 

1. jagu Moodulid A ja A1 

1. jaotis Moodul A ehk sisene tootmisohje 

§ 8.   Moodul A ehk sisene tootmisohje

  (1) Moodul A kirjeldab menetlust, mille käigus tootja või tema volitatud esindaja, kes täidab käesolevast paragrahvist tulenevaid kohustusi, tagab ja deklareerib, et transporditav surveseade vastab sellele kohaldatavatele nõuetele.

  (2) Tootja või tema volitatud esindaja peab kandma transporditava surveseadme vastavusmärgi Π transporditavale surveseadmele ja koostama vastavusdeklaratsiooni.

  (3) Tootja peab koostama §-s 9 kirjeldatud tehnilise dokumentatsiooni. Tootja või tema volitatud esindaja peab säilitama tehnilist dokumentatsiooni vähemalt 10 aastat pärast transporditava surveseadme valmistamist. Kui tootja ega tootja volitatud esindaja ei asu Euroopa Liidu liikmesriigis, on tehnilise dokumentatsiooni kättesaadavuse tagamise kohustus isikul, kes lasi transporditava surveseadme turule.

§ 9.   Tehniline dokumentatsioon

  (1) Tehniline dokumentatsioon peab võimaldama hinnata transporditava surveseadme nõuetele vastavust. See peab hõlmama niivõrd, kui see on hindamiseks oluline, projekteerimist, valmistamist ja transporditava surveseadme tööpõhimõtteid.

  (2) Tehniline dokumentatsioon peab sisaldama:
  1) transporditava surveseadme üldkirjeldust;
  2) projekteerimis-, valmistamis- ja surveseadme koostisosade ja muu taolise detailjooniseid ja skeeme;
  3) jooniste ja skeemide ning surveseadme tööpõhimõtete mõistmiseks vajalikke kirjeldusi ja selgitusi;
  4) loetelu meetmetest, mida rakendati nõuete täitmiseks;
  5) tugevusarvutuste tulemusi, sooritatud kontrolle jne;
  6) katsete protokolle.

  (3) Tootja või tema volitatud esindaja peab säilitama vastavusdeklaratsiooni koopiat koos tehnilise dokumentatsiooniga.

  (4) Tootja peab rakendama kõiki vajalikke meetmeid tagamaks valmistamisprotsessiga transporditava surveseadme vastavuse tehnilise dokumentatsioonile ja sellele surveseadmele kohaldatavatele nõuetele.

2. jaotis Moodul A1 ehk sisene tootmisohje lõpphinnangu andmise järelevalvega 

§ 10.   Sisene tootmisohje lõpphinnangu andmise järelevalvega

  (1) Sisene tootmisohje lõpphinnangu andmise järelevalvega koosneb moodulist A, ühes käesolevast jaotisest tulenevate erisustega.

  (2) Lõpphinnang tuleb anda tootja poolt ja kontrollida tootja valitud teavitatud asutuse poolt tehtavatel erakorralistel kontrollkäikudel.

§ 11.   Erakorralised kontrollkäigud

  (1) Erakorraliste kontrollkäikude ajal peab teavitatud asutus:
  1) tagama, et tootja tegelikult annab lõpphinnangu,
  2) võtma kontrolli jaoks transporditava surveseadme näidiseid nende valmistamis- või ladustamiskohtadest.

  (2) Teavitatud asutus hindab kontrolliks võetavate näidiseksemplaride arvu ja seda, kas on vaja teha või lasta teha kas osaliselt või terviklikult näidiseksemplaride lõpphinnang.

  (3) Kui üks või enam transporditavatest surveseadmetest ei vasta nõuetele, peab teavitatud asutus kasutusele võtma vajalikud meetmed.

  (4) Teavitatud asutuse vastutusel kinnitab tootja teavitatud asutuse tunnusnumbri igale transporditavale surveseadmele.

2. jagu Moodulid B ja B 1 

1. jaotis Moodul B ehk tüübihindamine 

§ 12.   Moodul B ehk tüübihindamine

  (1) Tüübihindamine on menetlus, mille kaudu teavitatud asutus teeb kindlaks ja tõendab, et transporditav surveseade, mis on tootmise näidiseks, vastab sellele kohaldatavatele nõuetele.

  (2) Transporditava surveseadme tootja või tema volitatud esindaja esitavad ainult ühele omal valikul teavitatud asutusele taotluse tüübihindamise tegemiseks. Nimetatud taotlus peab sisaldama:
  1) tootja nime ja aadressi, ja kui taotluse esitab tootja volitatud esindaja, siis ka tema nime ja aadressi;
  2) kirjalikku kinnitust selle kohta, et sama taotlust ei ole esitatud mõnele teisele teavitatud asutusele;
  3) tehnilist dokumentatsiooni.

  (3) Taotluse esitaja peab andma teavitatud asutuse käsutusse transporditava surveseadme näidiseksemplari. Kui katsetuste programm eeldab rohkem näidiseid, võib teavitatud asutus nõuda täiendavaid näidiseid.

  (4) Näidiseksemplar võib esindada mitmeid transporditava surveseadme versioone, tingimusel, et versioonide erinevused ei mõjuta ohutuse taset.

§ 13.   Tehniline dokumentatsioon

  (1) Tehniline dokumentatsioon peab võimaldama hinnata transporditava surveseadme nõuetele vastavust. See peab hõlmama niivõrd, kui see on hindamiseks oluline, projekteerimist, valmistamist ja transporditava surveseadme tööpõhimõtteid.

  (2) Tehniline dokumentatsioon peab sisaldama:
  1) surveseadme tüübi üldkirjeldust;
  2) projekteerimis-, valmistamis- ja transporditava surveseadme koostisosade ja muu taolise detailjooniseid ja skeeme;
  3) jooniste ja skeemide ning surveseadme tööpõhimõtete mõistmiseks vajalikke kirjeldusi ja selgitusi;
  4) loetelu nõuete täitmiseks rakendatud meetmetest;
  5) tugevusarvutuste tulemusi, sooritatud kontrolle ja muud taolist;
  6) katsete protokolle;
  7) andmeid valmistamise käigus tehtud katsetest;
  8) andmeid kvalifikatsioonide või heakskiitude kohta.

§ 14.   Teavitatud asutuse kohustused

  Teavitatud asutus peab:
  1) hindama tehnilist dokumentatsiooni, kontrollima, kas surveseadme tüüp on valmistatud sellega kooskõlas, samuti tegema kindlaks osad, mis on kavandatud käesoleva määruse asjakohaste sätete kohaselt;
  2) hindama tehnilist dokumentatsiooni seoses projekteerimis- ja valmistamisprotseduuridega;
  3) hindama kasutatud materjale, kui need pole kooskõlas käesoleva määruse vastavate sätetega ja kontrollima materjali valmistaja poolt väljastatud sertifikaati;
  4) heaks kiitma surveseadme osade püsiliidete tegemise protseduurid või tegema kindlaks, kas need on varem heaks kiidetud;
  5) tegema kindlaks, kas personal, kes teeb surveseadme osade püsiliiteid ja mittepurustavaid katseid on kvalifitseeritud või heaks kiidetud;
  6) tegema või laskma teha vajalikud katsed ja kohased kontrollid, et teha kindlaks, kas tootja poolt rakendatud meetmed vastavad nõuetele;
  7) tegema või laskma teha vajalikud katsed ja kohased kontrollid tegemaks kindlaks, kas käesoleva määruse asjakohaseid sätteid on täidetud;
  8) taotluse esitajaga kokku leppima koha, kus tuleb teha kontrollid ja vajalikud katsed.

§ 15.   Tüübihindamise sertifikaat

  (1) Kui surveseadme tüüp vastab sellele kohaldatavatele nõuetele, väljastab teavitatud asutus tüübihindamissertifikaadi. Sertifikaat on kehtiv 10 aastat ja on uuendatav.

  (2) Sertifikaat peab sisaldama tootja nime ja aadressi, kontrolli käigus tehtud järeldusi ja heakskiidetud tüübi identifitseerimist võimaldavaid andmeid.

  (3) Sertifikaadile peab lisama tehnilise dokumentatsiooni asjakohased osad ja sellest koopiat peab hoidma teavitatud asutus vähemalt 10 aastat.

  (4) Kui teavitatud asutus keeldub tüübihindamissertifikaati tootjale või tootja volitatud esindajale väljastamast, peab ta esitama selleks selged põhjendused. Samuti peab teavitatud asutus võimaldama keeldumise vaidlustamist.

§ 16.   Tüübihindamise sertifikaadi muutmine

  (1) Tüübihindamise taotluse esitaja peab informeerima teavitatud asutust, kelle käes on antud heakskiidetud transporditava surveseadme tüübihindamise sertifikaati puudutav tehniline dokumentatsioon, kõigist heakskiidetud transporditavale surveseadmele tehtud muudatustest.

  (2) Kui need muudatused võivad mõjutada transporditava surveseadme vastavust nõuetele või ettenähtud kasutustingimustele, siis peab neile muudatustele saama teavitatud asutuselt eelneva heakskiidu. Uus heakskiit antakse täiendusena esialgsele tüübihindamise sertifikaadile.

§ 17.   Dokumentide hoidmine ja teavitamine

  (1) Teavitatud asutus peab informeerima Euroopa Liidu liikmesriikide vastavaid asjakohaseid asutusi tüübihindamise sertifikaatide kehtetuks tunnistamisest ja nõudmisel ka väljastamisest. Samuti peab teavitatud asutus informeerima teisi teavitatud asutusi tüübihindamise sertifikaatide väljastamise keeldumistest või kehtetuks tunnistamisest.

  (2) Teistel teavitatud asutustel on õigus saada koopiaid tüübihindamise sertifikaadist ja nende lisadest. Tüübihindamise sertifikaadi lisad peavad olema teavitatud asutustele kättesaadavad.

  (3) Tootja või tema volitatud esindaja peab säilitama tehnilise dokumentatsiooni koopiatega tüübihindamise sertifikaate ja nende lisasid 10 aastat viimase transporditava surveseadme valmistamisest. Kui tootja või tema volitatud esindaja ei asu Euroopa Liidu liikmesriigis, on tehnilise dokumentatsiooni kättesaadavuse tagamise kohustus isikul, kes lasi transporditava surveseadme turule.

2. jaotis Moodul B1 ehk projekti hindamine 

§ 18.   Moodul B1 ehk projekti hindamine

  (1) Projektihindamine on menetlus, mille käigus teavitatud asutus hindab ja tõendab, et antud transporditava surveseadme projekt vastab nõuetele.

  (2) Transporditava surveseadme tootja või tema volitatud esindaja esitavad taotluse projekti hindamiseks ühele teavitatud asutusele. Nimetatud taotlus peab sisaldama:
  1) tootja nime ja aadressi, ja kui taotluse esitab tootja volitatud esindaja, siis ka tema nime ja aadressi;
  2) kirjalikku kinnitust selle kohta, et sama taotlust ei ole esitatud mõnele teisele teavitatud asutusele;
  3) tehnilist dokumentatsiooni.

  (3) Taotlus võib hõlmata mitmeid transporditava surveseadme versioone, tingimusel, et versioonide erinevused ei mõjuta ohutustaset.

§ 19.   Tehniline dokumentatsioon

  (1) Tehniline dokumentatsioon peab võimaldama hinnata transporditava surveseadme nõuetele vastavust. See peab hõlmama niivõrd, kui see on hindamiseks oluline, projekteerimist, valmistamist ja transporditava surveseadme tööpõhimõtteid.

  (2) Tehniline dokumentatsioon peab sisaldama:
  1) surveseadme tüübi üldkirjeldust;
  2) transporditava surveseadme, selle koostisosade ja muu taolise projekteerimis- ja valmistamisskeeme ning detailjooniseid;
  3) jooniste ja skeemide ning surveseadme tööpõhimõtete mõistmiseks vajalikke kirjeldusi ja selgitusi;
  4) loetelu käesoleva määruse nõuete täitmiseks rakendatud meetmetest;
  5) tugevusarvutuste tulemusi, sooritatud kontrolle ja muud taolist;
  6) katsete protokolle;
  7) andmeid valmistamise käigus tehtud katsetest;
  8) andmeid kvalifikatsioonide või heakskiitude kohta.

§ 20.   Teavitatud asutuse kohustused

  Teavitatud asutus peab:
  1) hindama tehnilist dokumentatsiooni, kontrollima, kas surveseadme tüüp on valmistatud sellega kooskõlas, samuti tegema kindlaks osad, mis on kavandatud käesoleva määruse asjakohaste sätete kohaselt;
  2) hindama kasutatud materjale, kui need pole kooskõlas käesoleva määruse vastavate sätetega, ja kontrollima materjali valmistaja poolt väljastatud sertifikaati;
  3) heaks kiitma surveseadme osade püsiliidete tegemise protseduurid või tegema kindlaks, kas need on varem heaks kiidetud;
  4) tegema kindlaks, kas personal, kes teeb surveseadme osade püsiliiteid ja mittepurustavaid katseid on kvalifitseeritud või heaks kiidetud;
  5) tegema vajalike kontrollidega kindlaks, kas tootja poolt rakendatud meetmed vastavad käesoleva määruse nõuetele;
  6) tegema vajalike kontrollidega kindlaks, kas käesoleva määruse asjakohaseid nõudeid on täidetud.

§ 21.   Projektihindamise sertifikaat

  (1) Kui projekt vastab nõuetele, väljastab teavitatud asutus projektihindamise sertifikaadi. Sertifikaat peab sisaldama tootja nime ja aadressi, kontrolli käigus tehtud järeldusi ja heakskiidetud projekti identifitseerimist võimaldavaid andmeid. Samuti peab sertifikaat sisaldama selle kehtivuse tingimusi.

  (2) Sertifikaadile peab lisama tehnilise dokumentatsiooni asjakohased osad ja sellest koopiat peab hoidma teavitatud asutus.

  (3) Kui teavitatud asutus keeldub projektihindamissertifikaati tootjale või tootja volitatud esindajale väljastamast, peab ta esitama selleks selged põhjendused. Samuti peab teavitatud asutus võimaldama keeldumise vaidlustamist.

§ 22.   Projektihindamise sertifikaadi muutmine

  (1) Projektihindamise taotluse esitaja peab informeerima teavitatud asutust, kelle käes on antud heakskiidetud transporditava surveseadme projektihindamise sertifikaati puudutav tehniline dokumentatsioon, kõigist heakskiidetud transporditavale surveseadmele tehtud muudatustest.

  (2) Kui need muudatused võivad mõjutada transporditava surveseadme vastavust nõuetele või ettenähtud kasutustingimustele, peab neile muudatustele teavitatud asutuselt saama eelneva heakskiidu. Uus heakskiit antakse täiendusena esialgsele projektihindamise sertifikaadile.

§ 23.   Dokumentide hoidmine ja teavitamine

  (1) Teavitatud asutus peab esitama asjakohast informatsiooni Euroopa Liidu liikmesriikidele ning teavitama asjakohaseid asutusi projektihindamise sertifikaatide kehtetuks tunnistamisest ja nõudmisel ka väljastamisest. Samuti peab teavitatud asutus informeerima teisi teavitatud asutusi projektihindamise sertifikaatide väljastamise keeldumistest või kehtetuks tunnistamisest.

  (2) Teistel teavitatud asutustel on õigus saada asjakohast informatsiooni väljastatud projektihindamise sertifikaatidest ja nende lisadest, samuti kehtetuks tunnistatud projektihindamise sertifikaatidest ja nende lisadest.

  (3) Tootja või tema volitatud esindaja peab säilitama tehnilise dokumentatsiooni koopiatega projektihindamise sertifikaate ja nende lisasid 10 aastat hetkest, mil viimane transporditav surveseade valmistati. Kui tootja või tema volitatud esindaja ei asu Euroopa Liidu liikmesriigis, on tehnilise dokumentatsiooni kättesaadavuse tagamise kohustus isikul, kes lasi transporditava surveseadme turule.

3. jagu Moodul C1 ehk tüübivastavus 

§ 24.   Moodul C1 ehk tüübivastavus

  (1) Tüübivastavus on menetlus, mille käigus tootja või tootja volitatud esindaja hindab ja tõendab, et transporditav surveseade vastab tüübihindamise sertifikaadis kirjeldatud tüübile ja vastab käesoleva määruse nõuetele.

  (2) Tootja või tootja volitatud esindaja peab kinnitama transporditavale surveseadmele transporditava surveseadme vastavusmärgi Π ning koostama kirjaliku vastavusdeklaratsiooni.

  (3) Tootja peab rakendama kõiki vajalikke meetmeid tagamaks transporditava surveseadme valmistamisprotsessi vastavuse tüübihindamise sertifikaadis kirjeldatud tüübile ja sellele kohaldatavatele nõuetele.

  (4) Tootja või tootja volitatud esindaja peab säilitama vastavusdeklaratsiooni koopiat 10 aastat alates viimase transporditava surveseadme valmistamisest. Kui tootja või tema volitatud esindaja ei asu Euroopa Liidu liikmesriigis, on tehnilise dokumentatsiooni kättesaadavuse tagamise kohustus isikul, kes lasi transporditava surveseadme turule.

§ 25.   Lõplik hindamine

  (1) Tootja poolt valitud teavitatud asutus peab tegema erakorralisi kontrollkäike. Selliste kontrollkäikude käigus peab teavitatud asutus:
  1) tegema kindlaks, kas tootja teostab lõpphinnangu andmist;
  2) valima kontrolli tarbeks surveseadmete näidiseksemplarid nende tootmis- või ladustamisterritooriumilt.

  (2) Näidiseksemplaride arvu ning selle, kas antav lõpphinnang on osaline või täielik, määrab teavitatud asutus. Kui üks või enam transporditavaid surveseadmeid ei vasta nõuetele, peab teavitatud asutus võtma kasutusele vajalikud meetmed.

  (3) Tootja kinnitab teavitatud asutuse vastutusel igale transporditavale surveseadmele teavitatud asutuse tunnusnumbri.

4. jagu Moodulid D ja D1 

1. jaotis Moodul D ehk tootmise kvaliteeditagamine 

§ 26.   Moodul D ehk tootmise kvaliteeditagamine

  (1) Tootmise kvaliteeditagamine on menetlus, mille käigus lõikes 3 nimetatud tingimustele vastav tootja tagab ja deklareerib, et surveseade vastab tüübihindamissertifikaadis või projektihindamissertifikaadis toodud kirjeldustele ja on kooskõlas käesoleva määruse nõuetega.

  (2) Tootja või tema volitatud esindaja koostab kirjaliku vastavusdeklaratsiooni ja kinnitab transporditava surveseadmele vastavusmärgi Π igale transporditavale surveseadmele. Vastavusmärgile peab lisama järelevalvet teostava teavitatud asutuse tunnusnumbri.

  (3) Tootja peab toimima heakskiidetud kvaliteedisüsteemi kohaselt nii transporditava surveseadme valmistamisel, lõppkontrollil kui ka katsetamisel ning alluma teavitatud asutuse poolsele järelevalvele.

§ 27.   Kvaliteedisüsteem

  (1) Tootja peab esitama taotluse kvaliteedisüsteemi heakskiitmiseks teavitatud asutusele. Taotluses peavad sisalduma:
  1) kõik vajalikud andmed antud transporditava surveseadme kohta;
  2) kvaliteedisüsteemi puudutav dokumentatsioon;
  3) heaks kiidetud tüübi tehniline dokumentatsioon ja koopia tüübihindamissertifikaadist või projektihindamise sertifikaadist.

  (2) Kvaliteedisüsteem peab tagama transporditava surveseadme vastavuse tüübihindamise sertifikaadis või projektihindamise sertifikaadis kirjeldatud tüübile ja käesoleva määruse nõuetele.

  (3) Kõik tootja poolt kehtestatud põhitingimused ja nõuded peavad olema dokumenteeritud süstemaatilisteks ja täpseteks kirjalikeks toiminguteks, protseduurideks ja juhenditeks. Selline kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon peab võimaldama kvaliteediprogrammide, plaanide, käsiraamatute ja protokollide ühest tõlgendamist.

  (4) Kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon peab kindlasti ja piisaval määral sisaldama järgmisi andmeid:
  1) kvaliteedieesmärgid ja organisatsiooni struktuur, juhtkonna vastutus ja haldusalad surveseadme kvaliteedi osas;
  2) surveseadme valmistamisel, kvaliteedi tagamisel ja kontrollimisel kasutatavad tehnikad, menetlused ja süstemaatilised tegevused, eriti heaks kiidetud püsiliidete tegemise meetodid;
  3) kontrollid ja katsed, mis tehakse enne surveseadme valmistamist, valmistamise ajal või pärast seda, ning nende kontrollide ja katsete teostamise vahendid;
  4) kvaliteediprotokollid, nagu kontrolliprotokollid ja katsetus- ning kalibreerimisandmed, vajalike isikute pädevuse ja heakskiitmisega seotud selgitused, eriti püsiliidete eest vastutavate ja materjalide mittepurustatavat katsetamist sooritavate isikute pädevuse ja heakskiitmisega seotud selgitused;
  5) meetmed, mille abil teostatakse järelevalvet nõutud kvaliteedi tagamise ja kvaliteedisüsteemi tegevuse efektiivsuse üle.

§ 28.   Teavitatud asutuse kohustused kvaliteedisüsteemi hindamisel

  (1) Teavitatud asutus peab hindama kvaliteedisüsteemi, tegemaks kindlaks, kas see vastab §-s 27 sätestatud nõuetele.

  (2) Hindamist teostavas töögrupis peab olema vähemalt üks liige, kellel on kogemusi antud transporditava surveseadme tehnoloogia hindamisel.

  (3) Hindamismenetlusse peab kuuluma kontrollkäik transporditava surveseadme tootja tootmisrajatistesse.

  (4) Hindamise tulemused teatatakse tootjale. Teates peab sisalduma hindamise tulemuste kokkuvõte ja motiveeritud lõpphinnang. Teavitatud asutus peab võimaldama hinnangut vaidlustada.

§ 29.   Kvaliteedisüsteemi järgimine ja muutmine

  (1) Tootja kohustub täitma heakskiidetud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi ja hoidma kvaliteedisüsteemi taset piisava ja efektiivsena.

  (2) Tootja või tootja volitatud esindaja peab teatama kvaliteedisüsteemi heakskiitnud teavitatud asutusele kõigist kvaliteedisüsteemi planeeritavatest muudatustest.

  (3) Teavitatud asutus peab hindama planeeritavaid muudatusi ja otsustama, kas muudetud kvaliteedisüsteem vastab §-s 27 sätestatud nõuetele või on vajalik sooritada uus hindamine. Teavitatud asutus esitab selle kohta tootjale oma motiveeritud seisukoha.

§ 30.   Teavitatud asutuse poolne kvaliteedisüsteemi järelevalve

  (1) Teavitatud asutuse poolt teostatava järelevalve eesmärgiks on tagada, et transporditava surveseadme tootja täidaks heakskiidetud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi korralikult.

  (2) Tootja peab võimaldama teavitatud asutusele järelevalve eesmärgil juurdepääsu transporditava surveseadme valmistamis-, kontrollimis-, katsetus- ja ladustuskohtadesse ning andma teavitatud asutuse käsutusse kogu vajaliku informatsiooni, sealhulgas:
  1) kvaliteedisüsteemi dokumentatsiooni;
  2) kvaliteediprotokollid, nagu kontrollimiste aruanded, katsete andmed, kalibreerimisandmed ning aruanded asjaomase personali kvalifikatsiooni kohta jne.

  (3) Tagamaks, et tootja säilitab ja rakendab heakskiidetud kvaliteedisüsteemi, peab teavitatud asutus kvaliteedisüsteemi perioodiliselt kontrollima. Pärast kontrolli peab teavitatud asutus esitama tootjale sellekohase aruande. Perioodilisi kontrolle tuleb teostada sellise sagedusega, et kvaliteedisüsteemile tuleks täielikult uus hindamine teha igal kolmandal aastal.

  (4) Teavitatud asutus võib tootjat erakorraliselt kontrollida. Selliste kontrollide vajadus ja sagedus määratakse teavitatud asutuse kontrollkäikudel põhineva järelevalvesüsteemi põhjal, kusjuures eriti peab arvestama järgmiste asjaoludega:
  1) surveseadme kategooria;
  2) varasemate kontrollkäikude tulemused;
  3) tehtavate paranduste monitooringu vajalikkus;
  4) vajadusel süsteemi heakskiitmisega seostuvad erilised eeldused;
  5) olulised muutused valmistamise organiseerimisel, täideviimisel või tehnoloogias.

  (5) Lõikes 4 sätestatud erakorraliste kontrollide käigus võib teavitatud asutus vajadusel, hindamaks kvaliteedisüsteemi korrektset toimivust, teha katseid või lasta neid teha. Teavitatud asutus peab esitama tootjale kontrollimise aruande, ja kui tehti katsetusi, siis ka katsetuste aruande.

§ 31.   Dokumentide säilitamine

  Tootja peab säilitama 10 aastat alates viimase transporditava surveseadme valmistamisest järgmiseid dokumente:
  1) kvaliteedisüsteemi puudutavad dokumendid;
  2) kvaliteedisüsteemis tehtud muudatusi puudutavad dokumendid;
  3) teavitatud asutuse otsused ja teated ning aruanded.

§ 32.   Teavitamine

  (1) Teavitatud asutus peab edastama teistele Euroopa Liidu liikmesriikide vastavatele asutustele asjakohast informatsiooni kvaliteedisüsteemi heakskiitmise kehtetuks tunnistamise ja nõudmisel ka heakskiitmise kohta.

  (2) Teavitatud asutus peab informeerima teisi teavitatud asutusi kvaliteedisüsteemi heakskiitmise kehtetuks tunnistamisest või kvaliteedisüsteemi heakskiitmisest keeldumisest.

2. jaotis Moodul D 1 ehk tootmise kvaliteedikinnitus 

§ 33.   Moodul D1 ehk tootmise kvaliteedikinnitus

  (1) Tootmise kvaliteedikinnitus on menetlus, mille käigus lõikes 3 nimetatud tingimustele vastav tootja tagab ja deklareerib, et transporditava surveseadme ühikud vastavad nõuetele.

  (2) Tootja või tema volitatud esindaja peab kinnitama transporditava surveseadme vastavusmärgi Π igale transporditavale surveseadmele ning koostama kirjaliku vastavusdeklaratsiooni. Transporditava surveseadme vastavusmärgile tuleb lisada kvaliteedisüsteemi järelevalvet tegeva teavitatud asutuse tunnusnumber.

  (3) Tootja peab toimima heakskiidetud kvaliteedisüsteemi kohaselt nii transporditava surveseadme valmistamisel, lõpphinnangu andmisel kui ka katsetamisel ja alluma teavitatud asutuse poolsele järelevalvele.

§ 34.   Tehniline dokumentatsioon

  (1) Tootja peab koostama tehnilise dokumentatsiooni, mis peab võimaldama hinnata transporditava surveseadme vastavust nõuetele.

  (2) Tehniline dokumentatsioon peab hindamiseks vajalikul määral käsitlema surveseadme projekteerimist, valmistamist ja kasutamist ning seal peab sisalduma:
  1) surveseadme üldkirjeldus;
  2) projekteerimis-, valmistamis- ja surveseadme koostisosade ja muu taolise detailjoonised ja skeemid;
  3) jooniste ja skeemide ning surveseadme tööpõhimõtete mõistmiseks vajalikud kirjeldused ja selgitused;
  4) kirjeldus lahendustest, mida rakendati käesoleva määruse nõuete täitmiseks;
  5) tugevusarvutuste tulemused, sooritatud kontrollid ja muu taoline;
  6) katsete protokollid.

§ 35.   Kvaliteedisüsteemi heakskiitmine

  (1) Tootja peab esitama taotluse teavitatud asutusele kvaliteedisüsteemi heakskiitmiseks. Taotlus peab sisaldama:
  1) kõiki asjakohaseid andmeid antud surveseadmest;
  2) kvaliteedisüsteemi puudutavat dokumentatsiooni.

  (2) Kvaliteedisüsteem peab tagama transporditava surveseadme vastavuse kõigile asjakohastele nõuetele.

  (3) Kõik tootja kehtestatud võetud põhitingimused ja nõuded peavad olema dokumenteeritud süstemaatilisteks ja täpseteks kirjalikeks toiminguteks, protseduurideks ja juhenditeks. Selline kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon peab võimaldama kvaliteediprogrammide, plaanide, käsiraamatute ja protokollide ühest tõlgendamist.

  (4) Lõikes 3 nimetatud dokumentatsioon peab piisaval määral sisaldama järgmisi andmeid:
  1) kvaliteedieesmärgid ja organisatsiooni struktuur, juhatuse vastutus- ja haldusalad surveseadmete kvaliteedi osas;
  2) valmistamisel, kvaliteedikontrollis ja -tagamisel kasutatavad tehnikad, menetlused ja süstemaatilised tegevused, eriti heaks kiidetud püsiliidete tegemise meetodid;
  3) kontrollid ja katsed, mis tehakse enne valmistamist, valmistamise ajal või pärast seda ning antud kontrollitoimingute sagedus;
  4) kvaliteediprotokollid, nagu kontrolli protokollid ja katsetus- ning kalibreerimisandmed, asjaomaste isikute pädevuse ja heakskiitmisega seotud selgitused;
  5) meetmed, mille abil teostatakse järelevalvet nõutud kvaliteedi tagamise ja kvaliteedisüsteemi tegevuse efektiivsuse üle.

§ 36.   Teavitatud asutuse kohustused kvaliteedisüsteemi hindamisel

  (1) Teavitatud asutus peab hindama kvaliteedisüsteemi, tegemaks kindlaks, kas see vastab §-s 35 sätestatud nõuetele.

  (2) Hindamist teostavas töögrupis peab olema vähemalt üks liige, kellel on kogemusi antud transporditava surveseadme hindamisel.

  (3) Hindamismenetlus peab sisaldama kontrollkäiku transporditava surveseadme valmistamis- ja ladustamiskohtadesse.

  (4) Hindamise tulemused teatatakse tootjale. Teates peab sisalduma hindamise tulemuste kokkuvõte ja motiveeritud lõpphinnang. Teavitatud asutus peab võimaldama lõpphinnangut vaidlustada.

§ 37.   Kvaliteedisüsteemi järgimine ja muutmine

  (1) Tootja kohustub täitma heakskiidetud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi ja hoidma kvaliteedisüsteemi piisaval ja efektiivsel tasemel.

  (2) Tootja või tootja volitatud esindaja peab teatama kvaliteedisüsteemi heakskiitnud teavitatud asutusele kõigist kvaliteedisüsteemi planeeritavatest muudatustest.

  (3) Teavitatud asutus peab hindama planeeritavaid muudatusi ja otsustama, kas muudetud kvaliteedisüsteem vastab §35 nõuetele või on vaja anda uus hinnang. Teavitatud asutus esitab selle kohta tootjale oma motiveeritud seisukoha.

§ 38.   Teavitatud asutuse poolne kvaliteedisüsteemi järelevalve

  (1) Teavitatud asutuse poolse järelevalve eesmärgiks on tagada, et surveseadme tootja täidaks heakskiidetud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi korralikult.

  (2) Tootja peab võimaldama teavitatud asutusele järelevalve eesmärgil juurdepääsu surveseadme valmistamis-, kontrollimis-, katsetus- ja ladustuskohtadesse ning andma teavitatud asutuse käsutusse kogu vajaliku informatsiooni, sealhulgas:
  1) kvaliteedisüsteemi dokumentatsiooni;
  2) kvaliteediprotokollid nagu kontrollimiste aruanded, katsete andmed, kalibreerimisandmed ja asjaomase personali kvalifikatsiooni aruanded jne.

  (3) Tagamaks, et tootja säilitab ja rakendab heakskiidetud kvaliteedisüsteemi, peab teavitatud asutus kvaliteedisüsteemi perioodiliselt kontrollima. Pärast kontrolli peab teavitatud asutus esitama tootjale sellekohase aruande. Perioodilisi kontrolle tuleb teostada sellise sagedusega, et kvaliteedisüsteemile tuleks täielikult uus hindamine teha igal kolmandal aastal.

  (4) Teavitatud asutus võib tootjat erakorraliselt kontrollida. Selliste kontrollide vajadus ja sagedus määratakse teavitatud asutuse kontrollkäikudel põhineva järelevalvesüsteemi põhjal, kusjuures eriti peab arvestama järgmiste asjaoludega:
  1) surveseadme kategooria;
  2) varasemate kontrollkäikude tulemused;
  3) tehtavate paranduste monitooringu vajalikkus;
  4) vajadusel süsteemi heakskiitmisega seostuvad erilised eeldused;
  5) olulised muutused valmistamise organiseerimisel, täideviimisel või tehnoloogias.

  (5) Lõikes 4 sätestatud erakorraliste kontrollide käigus võib teavitatud asutus vajadusel, hindamaks kvaliteedisüsteemi korrektset toimivust, teha katseid või lasta neid teha. Teavitatud asutus peab esitama tootjale kontrollimise aruande, ja kui tehti katsetusi, siis ka katsetuste aruande.

§ 39.   Dokumentide säilitamine ja teavitamine

  (1) Tootja peab säilitama 10 aastat alates viimase transporditava surveseadme valmistamisest järgmised dokumendid:
  1) tehniline dokumentatsioon;
  2) kvaliteedisüsteemi puudutavad dokumendid;
  3) kvaliteedisüsteemis tehtud muudatusi puudutavad dokumendid;
  4) teavitatud asutuse otsused, teated ning aruanded.

  (2) Teavitatud asutus peab edastama Euroopa Liidu liikmesriikide vastavatele asutustele asjakohast informatsiooni kvaliteedisüsteemi heakskiitmise kehtetuks tunnistamise ja nõudmisel ka heakskiitmise kohta.

  (3) Teavitatud asutus peab informeerima teisi teavitatud asutusi kvaliteedisüsteemi heakskiitmise kehtetuks tunnistamisest või kvaliteedisüsteemi heakskiitmisest keeldumisest.

5. jagu Moodulid E ja E1 

1. jaotis Moodul E ehk toote kvaliteedikinnitus 

§ 40.   Moodul E ehk toote kvaliteedikinnitus

  (1) Toote kvaliteedikinnitus on menetlus, mille käigus lõikes 3 nimetatud nõuetele vastav tootja tagab ja deklareerib, et transporditava surveseadme ühik vastab tüübihindamise sertifikaadis kirjeldatud tüübile ja asjakohastele nõuetele.

  (2) Tootja või tootja volitatud esindaja kinnitab transporditava surveseadme vastavusmärgi Π igale transporditavale surveseadmele ja koostab kirjaliku vastavusdeklaratsiooni. Vastavusmärgile tuleb lisada järelevalvet tegeva teavitatud asutuse tunnusnumber.

  (3) Tootja peab toimima heakskiidetud kvaliteedisüsteemi kohaselt nii transporditava surveseadme valmistamisel, lõpphinnangu andmisel kui ka katsetamisel ja alluma teavitatud asutuse poolsele järelevalvele.

§ 41.   Kvaliteedisüsteemi heakskiitmine

  (1) Kvaliteedisüsteemi heakskiitmiseks peab surveseadme tootja esitama taotluse teavitatud asutusele. Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) kõik asjakohased andmed antud surveseadmest;
  2) kvaliteedisüsteemi puudutav dokumentatsioon;
  3) heakskiidetud tüübi tehniline dokumentatsioon ning koopia tüübihindamise sertifikaadist.

  (2) Kõik tootja poolt vastu võetud põhitingimused, nõuded ja sätted peavad olema dokumenteeritud süstemaatilisteks ja täpseteks kirjalikeks toiminguteks, protseduurideks ja juhenditeks. Selline kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon peab võimaldama kvaliteediprogrammide, plaanide, käsiraamatute ja protokollide ühest tõlgendamist.

  (3) Lõikes 2 nimetatud dokumentatsioon peab piisaval määral sisaldama järgmisi andmeid:
  1) kvaliteedieesmärgid ja organisatsiooni struktuur, juhtkonna vastutus- ja haldusalad surveseadmete kvaliteedi osas;
  2) kontrollid ja katsed, mis tehakse pärast valmistamist;
  3) vahendid, mille abil teostatakse järelevalvet kvaliteedikontrolli efektiivsuse üle;
  4) kvaliteediprotokollid, nagu kontrolliprotokollid ja katsetus- ning kalibreerimisandmed, vajalike isikute pädevuse ja heakskiitmisega seotud selgitused.

§ 42.   Teavitatud asutuse kohustused kvaliteedisüsteemi hindamisel

  (1) Teavitatud asutus peab hindama kvaliteedisüsteemi, tegema kindlaks, kas see vastab §-s 41 sätestatud nõuetele.

  (2) Hindamist teostavas töögrupis peab olema vähemalt üks liige, kellel on kogemusi antud transporditava surveseadme tehnoloogia hindamisel.

  (3) Hindamismenetlus peab sisaldama kontrollkäiku surveseadme valmistamis- ja ladustamiskohtadesse.

  (4) Hindamise tulemused teatatakse tootjale. Teates peab sisalduma hindamise tulemuste kokkuvõte ja motiveeritud lõpphinnang. Teavitatud asutus peab võimaldama lõpphinnangut vaidlustada.

§ 43.   Kvaliteedisüsteemi järgimine ja muutmine

  (1) Tootja kohustub täitma heakskiidetud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi ja hoidma kvaliteedisüsteemi piisaval ja efektiivsel tasemel.

  (2) Tootja või tootja volitatud esindaja peab teatama kvaliteedisüsteemi heakskiitnud teavitatud asutusele kõigist kvaliteedisüsteemi planeeritavatest muudatustest.

  (3) Teavitatud asutus peab hindama planeeritavaid muudatusi ja otsustama, kas muudetud kvaliteedisüsteem vastab §41 nõuetele või on vaja anda uus hinnang. Teavitatud asutus esitab selle kohta tootjale oma motiveeritud seisukoha.

§ 44.   Teavitatud asutuse poolne kvaliteedisüsteemi järelevalve

  (1) Teavitatud asutuse poolse järelevalve eesmärgiks on tagada, et surveseadme tootja täidaks heakskiidetud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi korralikult.

  (2) Tootja peab võimaldama teavitatud asutusele järelevalve eesmärgil juurdepääsu surveseadme valmistamis-, kontrollimis-, katsetus- ja ladustuskohtadesse ning andma teavitatud asutuse käsutusse kogu vajaliku informatsiooni, sealhulgas:
  1) kvaliteedisüsteemi dokumentatsiooni;
  2) tehnilise dokumentatsiooni;
  3) kvaliteediprotokollid, nagu kontrollimiste aruanded, katsete andmed, kalibreerimisandmed ning asjaomase personali kvalifikatsiooni aruanded jne.

  (3) Tagamaks, et tootja säilitab ja rakendab heakskiidetud kvaliteedisüsteemi, peab teavitatud asutus kvaliteedisüsteemi perioodiliselt kontrollima. Pärast kontrolli peab teavitatud asutus esitama tootjale sellekohase aruande. Perioodilisi kontrolle tuleb teostada sellise sagedusega, et kvaliteedisüsteemile tuleks täielikult uus hindamine teha igal kolmandal aastal.

  (4) Teavitatud asutus võib tootjat erakorraliselt kontrollida. Selliste kontrollide vajadus ja sagedus määratakse teavitatud asutuse kontrollkäikudele põhineva järelevalvesüsteemi põhjal, kusjuures eriti peab arvestama järgmiste asjaoludega:
  1) surveseadme kategooria;
  2) varasemate kontrollkäikude tulemused;
  3) tehtavate paranduste monitooringu vajalikkus;
  4) vajadusel süsteemi heakskiitmisega seostuvad erilised eeldused;
  5) olulised muutused valmistamise organiseerimisel, täideviimisel või tehnoloogias.

  (5) Lõikes 4 sätestatud erakorraliste kontrollide käigus võib teavitatud asutus vajadusel, hindamaks kvaliteedisüsteemi korrektset toimivust, teha katseid või lasta neid teha. Teavitatud asutus peab esitama tootjale kontrollimise aruande ja kui tehti katsetusi, siis ka katsetuste aruande.

§ 45.   Dokumentide säilitamine ja teavitamine

  (1) Tootja peab säilitama 10 aastat alates viimase transporditava surveseadme valmistamisest järgmised dokumendid:
  1) kvaliteedisüsteemi puudutavad dokumendid;
  2) kvaliteedisüsteemis tehtud muudatusi puudutavad dokumendid;
  3) teavitatud asutuse otsused ja teated ning aruanded.

  (2) Teavitatud asutus peab edastama Euroopa Liidu liikmesriikide vastavatele asutustele asjakohast informatsiooni kvaliteedisüsteemi heakskiitmise kehtetuks tunnistamise ja nõudmisel ka heakskiitmise kohta.

  (3) Teavitatud asutus peab informeerima teisi teavitatud asutusi kvaliteedisüsteemi heakskiitmise kehtetuks tunnistamisest või kvaliteedisüsteemi heakskiitmisest keeldumisest.

2. jaotis Moodul E1 ehk tootmise kvaliteedikinnitus 

§ 46.   Moodul E1 ehk tootmise kvaliteedikinnitus

  (1) Tootmise kvaliteedikinnitus on menetlus, mille käigus lõikes 3 nimetatud nõuetele vastav tootja tagab ja deklareerib, et transporditav surveseade vastab nõuetele.

  (2) Tootja või tootja volitatud esindaja kinnitab transporditava surveseadme vastavusmärgi Π igale transporditavale surveseadmele ja koostab kirjaliku vastavusdeklaratsiooni. Transporditava surveseadme vastavusmärgile tuleb lisada kvaliteedisüsteemi järelevalvet tegeva teavitatud asutuse tunnusnumber.

  (3) Tootja peab toimima heakskiidetud kvaliteedisüsteemi kohaselt nii transporditava surveseadme valmistamisel, lõpphinnangu andmisel kui ka katsetamisel ja alluma teavitatud asutuse poolsele järelevalvele.

§ 47.   Tehniline dokumentatsioon

  (1) Tootja peab koostama tehnilise dokumentatsiooni, mis peab võimaldama hinnata transporditava surveseadme vastavust nõuetele.

  (2) Tehniline dokumentatsioon peab hindamiseks vajalikul määral käsitlema surveseadme projekteerimist, valmistamist ja kasutamist ning selles peab sisalduma:
  1) surveseadme üldkirjeldus;
  2) projekteerimis-, valmistamis- ja surveseadme koostisosade ja muu taolise detailjoonised ja skeemid;
  3) jooniste ja skeemide ning surveseadme tööpõhimõtete mõistmiseks vajalikud kirjeldused ja selgitused;
  4) kirjeldus lahendustest, mida rakendati käesoleva määruse nõuete täitmiseks;
  5) tugevusarvutuste tulemused, sooritatud kontrollid ja muu taoline;
  6) katsete protokollid.

§ 48.   Kvaliteedisüsteemi heakskiitmine

  (1) Kvaliteedisüsteemi heakskiitmiseks peab surveseadme tootja esitama taotluse teavitatud asutusele. Taotlus peab sisaldama järgmist:
  1) kõik asjakohased andmed surveseadmest;
  2) kvaliteedisüsteemi puudutav dokumentatsioon.

  (2) Kõik tootja kehtestatud võetud põhitingimused ja nõuded peavad olema dokumenteeritud süstemaatilisteks ja täpseteks kirjalikeks toiminguteks, protseduurideks ja juhenditeks. Selline kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon peab võimaldama kvaliteediprogrammide, plaanide, käsiraamatute ja protokollide ühest tõlgendamist.

  (3) Kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon peab piisaval määral kirjeldama järgmist:
  1) kvaliteedieesmärke ja organisatsiooni struktuuri, juhtkonna vastutus- ja haldusala surveseadme kvaliteedi osas;
  2) püsiliidete tegemise protseduure;
  3) kontrolle ja katseid, mida tehakse pärast valmimist;
  4) vahendeid, mille abil teostatakse järelevalvet kvaliteedikontrolli efektiivsuse üle;
  5) kvaliteediprotokolle, nagu kontrolliprotokolle ja katsetus- ning kalibreerimisandmeid, vajalike isikute pädevuse ja heakskiitmisega seotud selgitusi.

§ 49.   Teavitatud asutuse kohustused kvaliteedisüsteemi hindamisel

  (1) Teavitatud asutus peab hindama kvaliteedisüsteemi tegemaks kindlaks, kas see vastab §-s 48 sätestatud nõuetele.

  (2) Hindamist teostavas töögrupis peab olema vähemalt üks liige, kellel on kogemusi antud transporditava surveseadme hindamisel.

  (3) Hindamismenetlus peab sisaldama kontrollkäiku surveseadme valmistamis- ja ladustamiskohtadesse.

  (4) Hindamise tulemused teatatakse tootjale. Teates peab sisalduma hindamise tulemuste kokkuvõte ja motiveeritud lõpphinnang. Teavitatud asutus peab võimaldama lõpphinnangut vaidlustada.

§ 50.   Kvaliteedisüsteemi järgimine ja muutmine

  (1) Tootja kohustub täitma heakskiidetud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi ja hoidma kvaliteedisüsteemi piisaval ja efektiivsel tasemel.

  (2) Tootja või tootja volitatud esindaja peab teatama kvaliteedisüsteemi heakskiitnud teavitatud asutusele kõigist kvaliteedisüsteemi planeeritavatest muudatustest.

  (3) Teavitatud asutus peab hindama planeeritavaid muudatusi ja otsustama, kas muudetud kvaliteedisüsteem vastab §48 nõuetele või on vaja anda uus hinnang. Teavitatud asutus esitab selle kohta tootjale oma motiveeritud seisukoha.

§ 51.   Teavitatud asutuse poolne kvaliteedisüsteemi järelevalve

  (1) Teavitatud asutuse poolse järelevalve eesmärgiks on tagada, et surveseadme tootja täidaks heakskiidetud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi korralikult.

  (2) Tootja peab võimaldama teavitatud asutusele järelevalve eesmärgil juurdepääsu surveseadme valmistamis-, kontrollimis-, katsetus- ja ladustuskohtadesse ning andma teavitatud asutuse käsutusse kogu vajaliku informatsiooni, sealhulgas:
  1) kvaliteedisüsteemi dokumentatsiooni;
  2) tehnilise dokumentatsiooni;
  3) kvaliteediprotokollid, nagu kontrollimiste aruanded, katsete andmed, kalibreerimisandmed ja asjaomase personali kvalifikatsiooni aruanded jne.

  (3) Tagamaks, et tootja säilitab ja rakendab heakskiidetud kvaliteedisüsteemi, peab teavitatud asutus kvaliteedisüsteemi perioodiliselt kontrollima. Pärast kontrolli peab teavitatud asutus esitama tootjale sellekohase aruande. Perioodilisi kontrolle tuleb teostada sellise sagedusega, et kvaliteedisüsteemile tuleks täielikult uus hindamine teha igal kolmandal aastal.

  (4) Teavitatud asutus võib tootjat erakorraliselt kontrollida. Selliste kontrollimiste vajadus ja sagedus määratakse teavitatud asutuse kontrollkäikudel põhineva järelevalvesüsteemi põhjal, kusjuures eriti peab arvestama järgmiste asjaoludega:
  1) surveseadme kategooria;
  2) varasemate kontrollkäikude tulemused;
  3) tehtavate paranduste monitooringu vajalikkus;
  4) vajadusel süsteemi heakskiitmisega seostuvad erilised eeldused;
  5) olulised muutused valmistamise organiseerimisel, täideviimisel või tehnoloogias.

  (5) Lõikes 4 sätestatud erakorraliste kontrollide käigus võib teavitatud asutus vajadusel, hindamaks kvaliteedisüsteemi korrektset toimivust, teha katseid või lasta neid teha. Teavitatud asutus peab esitama tootjale kontrollimise aruande ja kui tehti katsetusi, siis ka katsetuste aruande.

§ 52.   Dokumentide säilitamine ja teavitamine

  (1) Tootja peab säilitama 10 aastat alates viimase transporditava surveseadme valmistamisest järgmised dokumendid:
  1) tehniline dokumentatsioon;
  2) kvaliteedisüsteemi puudutavad dokumendid;
  3) kvaliteedisüsteemis tehtud muudatusi puudutavad dokumendid;
  4) teavitatud asutuse otsused ja teated ning aruanded.

  (2) Teavitatud asutus peab edastama Euroopa Liidu liikmesriikide vastavatele asutustele asjakohast informatsiooni kvaliteedisüsteemi heakskiitmise kehtetuks tunnistamise ja nõudmisel ka heakskiitmise kohta.

  (3) Teavitatud asutus peab informeerima teisi teavitatud asutusi kvaliteedisüsteemi heakskiitmise kehtetuks tunnistamisest või kvaliteedisüsteemi heakskiitmisest keeldumisest.

6. jagu Moodul F ehk toote tõendamine 

§ 53.   Moodul F ehk toote tõendamine

  (1) Toote tõendamine on menetlus, mille käigus tootja või tema volitatud esindaja tagab ja deklareerib, et §-s 54 sätestatule allutatud transporditav surveseade vastab nõuetele ning tüübile, mis on kirjeldatud tüübihindamissertifikaadis.

  (2) Tootja peab rakendama kõiki vajalikke meetmeid tagamaks, et tootmisprotsess tagab transporditava surveseadme vastavuse nõuetele ning tüübile, mis on kirjeldatud tüübihindamissertifikaadis või projektihindamissertifikaadis.

  (3) Tootja või tema volitatud esindaja peab kinnitama transporditavale surveseadmele transporditava surveseadme vastavusmärgi Π ja koostama kirjaliku vastavusdeklaratsiooni.

  (4) Tootja või tootja volitatud esindaja peab hoidma vastavusdeklaratsiooni koopiat 10 aastat arvates viimase transporditava surveseadme valmistamisest. Tootja või tootja volitatud esindaja peab tagama, et teavitatud asutuse poolt väljastatud vastavusdeklaratsioonid oleksid nõudmisel kättesaadavad.

§ 54.   Teavitatud asutuse kohustused

  Kontrollimaks iga surveseadme vastavust asjakohastele nõuetele, peab teavitatud asutus §55 nõuete kohaselt sooritama vajalikud kontrollid ja katsed.

§ 55.   Iga transporditava surveseadme kontrollimine ja katsetamine

  (1) Tõendamaks, et transporditav surveseade vastab nõuetele ja tüübile, tuleb iga transporditavat surveseadet individuaalselt kontrollida ja katsetada.

  (2) Teavitatud asutus peab:
  1) tegema kindlaks, et püsiliiteid või mittepurustavaid katseid tegevad isikud on kvalifitseeritud või heakskiidetud;
  2) kontrollima materjali tootja poolt väljastatud sertifikaate;
  3) tegema lõpphinnangu ja proovikatse või laskma need teha ja vajadusel kontrollima ka ohutusseadiseid.

  (3) Teavitatud asutus peab kinnitama oma tunnusnumbri või laskma seda kinnitada igale transporditavale surveseadmele. Teavitatud asutus peab samuti koostama kirjaliku vastavusdeklaratsiooni teostatud katsete kohta.

7. jagu Moodul G ehk toote ühiku tõendamine 

§ 56.   Moodul G ehk toote ühiku tõendamine

  (1) Toote ühiku tõendamine on menetlus, mille käigus tootja tagab ja deklareerib, et transporditav surveseade, mille kohta on väljastatud §58 lõikes 2 nimetatud sertifikaat, vastab käesoleva määruse nõuetele.

  (2) Tootja või tema volitatud esindaja peab kinnitama transporditavale surveseadmele transporditava surveseadme vastavusmärgi Π ja koostama kirjaliku vastavusdeklaratsiooni. Tootja või tema volitatud esindaja peab tagama, et teavitatud asutuse poolt väljastatud vastavusdeklaratsioonid ja vastavussertifikaat oleksid nõudmisel kättesaadavad.

  (3) Toote ühiku tõendamiseks peab tootja esitama teavitatud asutusele taotluse. Taotlus peab sisaldama järgmist:
  1) tootja nimi ja aadress ning transporditava surveseadme asukoht;
  2) kirjalik kinnitus selle kohta, et sama taotlust ei ole esitatud teisele teavitatud asutusele;
  3) tehniline dokumentatsioon.

§ 57.   Tehniline dokumentatsioon

  Tehniline dokumentatsioon peab võimaldama hinnata surveseadme vastavust nõuetele ja aru saada surveseadme projektist, tööpõhimõtetest ja valmistamisest. Tehnilises dokumentatsioonis peab sisalduma:
  1) surveseadme üldkirjeldus;
  2) projekteerimis-, valmistamis- ja surveseadme koostisosade ja muu taolise detailjoonised ja skeemid;
  3) jooniste ja skeemide ning surveseadme tööpõhimõtete mõistmiseks vajalikud kirjeldused ja selgitused;
  4) tugevusarvutuste tulemused, sooritatud kontrollid ja muu taoline;
  5) katsete protokollid;
  6) asjakohane info valmistamis- ja katsetuste protseduuride heakskiidu kohta ja personali kvalifikatsiooni või heakskiidu kohta.

§ 58.   Teavitatud asutuse kohustused

  (1) Teavitatud asutus peab, tagamaks transporditava surveseadme vastavust nõuetele, kontrollima iga transporditava surveseadme projekti ja konstruktsiooni ning sooritama valmistamise käigus kohased katsed.

  (2) Teavitatud asutus peab kinnitama või laskma kinnitada oma tunnusnumbri surveseadmele ja koostama kirjaliku vastavussertifikaadi sooritatud katsete kohta. Seda sertifikaati peab säilitama kümme aastat.

  (3) Teavitatud asutus peab:
  1) hindama tehnilist dokumentatsiooni, arvestades projekteerimis- ja valmistamisprotseduure;
  2) hindama kasutatud materjale, kui need ei vasta asjakohastele nõuetele;
  3) heaks kiitma püsiliidete tegemist puudutavad menetlused;
  4) tegema kindlaks nõutava kvalifikatsiooni või heakskiidud;
  5) tegema lõppkontrolli, tegema või laskma teha proovikatsed ja hindama vajadusel ohutusseadiseid.

8. jagu Moodulid H ja H1 

1. jaotis Moodul H ehk täielik kvaliteedi tagamine 

§ 59.   Moodul H ehk täielik kvaliteedi tagamine

  (1) Täielik kvaliteedi tagamine on menetlus, mille käigus lõikes 3 nimetatud nõuetele vastav tootja tagab ja deklareerib, et transporditav surveseade vastab nõuetele.

  (2) Tootja või tootja volitatud esindaja peavad kinnitama transporditavale surveseadmele transporditava surveseadme vastavusmärgi Π ning koostama kirjaliku vastavusdeklaratsiooni. Transporditava surveseadme vastavusmärgile tuleb lisada selle teavitatud asutuse tunnusnumber, kes teostab kvaliteedisüsteemi järelevalvet.

  (3) Tootja peab toimima heakskiidetud kvaliteedisüsteemi kohaselt nii transporditava surveseadme valmistamisel, lõpphinnangu andmisel kui ka katsetamisel ja alluma teavitatud asutuse poolsele järelevalvele.

§ 60.   Kvaliteedisüsteemi heakskiitmine

  (1) Kvaliteedisüsteem peab tagama transporditava surveseadme vastavuse nõuetele. Kvaliteedisüsteemi heakskiitmiseks peab surveseadme tootja esitama taotluse teavitatud asutusele. Taotlus peab sisaldama järgmist:
  1) kõik asjakohased andmed antud transporditavast surveseadmest;
  2) kvaliteedisüsteemi puudutav dokumentatsioon.

  (2) Kõik tootja poolt kehtestatud põhitingimused ja nõuded peavad olema dokumenteeritud süstemaatilisteks ja täpseteks kirjalikeks toiminguteks, protseduurideks ja juhenditeks. Selline kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon peab võimaldama kvaliteediprogrammide, plaanide, käsiraamatute ja protokollide ühest tõlgendamist.

  (3) Kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon peab piisaval määral sisaldama järgmist:
  1) kvaliteedieesmärgid ja organisatsiooni struktuur, juhtkonna vastutus- ja haldusalad surveseadmete kvaliteedi osas;
  2) tehnilised projekti iseloomustused, sealhulgas rakendatud standardid;
  3) projekti kontrollimise ja tõendamise tehnika, protsessid ja süstemaatilised meetmed transporditava surveseadme projekteerimisel;
  4) vastavad valmistamise, kvaliteedi kontrolli ja kvaliteedi tagamise tehnikad, protsessid ja süstemaatilised meetmed;
  5) kontrollid ja katsed, mis tehakse enne ja pärast valmistamist ning valmistamise ajal ning nende tegemise sagedus;
  6) vahendid, mille abil teostatakse järelevalvet kvaliteedisüsteemi efektiivsuse üle;
  7) kvaliteediprotokollid, nagu kontrolliprotokollid ja katsetus- ning kalibreerimisandmed, vajalike isikute pädevuse ja heakskiitmisega seotud selgitused.

§ 61.   Teavitatud asutuse kohustused kvaliteedisüsteemi hindamisel

  (1) Teavitatud asutus peab hindama kvaliteedisüsteemi tegemaks kindlaks, kas see vastab §-s 60 sätestatud nõuetele.

  (2) Hindamist teostavas töögrupis peab olema vähemalt üks liige, kellel on kogemusi antud transporditava surveseadme hindamisel.

  (3) Hindamismenetlus peab sisaldama kontrollkäiku surveseadme valmistamis- ja ladustamiskohtadesse.

  (4) Hindamise tulemused teatatakse tootjale. Teates peab sisalduma hindamise tulemuste kokkuvõte ja motiveeritud lõpphinnang. Teavitatud asutus peab võimaldama lõpphinnangut vaidlustada.

§ 62.   Kvaliteedisüsteemi järgimine ja muutmine

  (1) Tootja kohustub täitma heakskiidetud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi ja kvaliteedisüsteemi tasemel hoidma nii, et see püsib piisava ja efektiivsena.

  (2) Tootja või tootja volitatud esindaja peab teatama kvaliteedisüsteemi heakskiitnud teavitatud asutusele kõigist kvaliteedisüsteemi planeeritavatest muudatustest.

  (3) Teavitatud asutus peab hindama planeeritavaid muudatusi ja otsustama, kas muudetud kvaliteedisüsteem vastab §60 nõuetele või on vaja anda uus hinnang. Teavitatud asutus esitab selle kohta tootjale oma motiveeritud seisukoha.

§ 63.   Teavitatud asutuse poolne kvaliteedisüsteemi järelevalve

  (1) Teavitatud asutuse poolse järelevalve eesmärgiks on tagada, et transporditava surveseadme tootja täidaks heakskiidetud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi korralikult.

  (2) Tootja peab võimaldama teavitatud asutusele järelevalve eesmärgil juurdepääsu transporditava surveseadme valmistamis-, kontrollimis-, katsetus- ja ladustuskohtadesse ning andma teavitatud asutuse käsutusse kogu vajaliku informatsiooni, sealhulgas:
  1) kvaliteedisüsteemi dokumentatsiooni;
  2) projekteerimist puudutava kvaliteedisüsteemi kvaliteediprotokollid, nagu analüüside, arvutuste ja katsete tulemused;
  3) kvaliteediprotokollid, nagu kontrollimiste aruanded, katsete andmed, kalibreerimisandmed ning asjaomase personali kvalifikatsiooni aruanded jne.

  (3) Tagamaks, et tootja säilitab ja rakendab heakskiidetud kvaliteedisüsteemi, peab teavitatud asutus kvaliteedisüsteemi perioodiliselt kontrollima. Pärast kontrolli peab teavitatud asutus esitama tootjale sellekohase aruande. Perioodilisi kontrolle tuleb teostada sellise sagedusega, et kvaliteedisüsteemile tuleks täielikult uus hindamine teha igal kolmandal aastal.

  (4) Teavitatud asutus võib tootjat erakorraliselt kontrollida. Selliste kontrollimiste vajadus ja sagedus määratakse teavitatud asutuse kontrollkäikudel põhineva järelevalvesüsteemi põhjal. Kontrollkäikudel põhineva järelevalvesüsteemi puhul peab eriti arvestama järgmiste asjaoludega:
  1) surveseadme kategooria;
  2) varasemate kontrollkäikude tulemused;
  3) tehtavate paranduste monitooringu vajalikkus;
  4) vajadusel süsteemi heakskiitmisega seostuvad erilised eeldused;
  5) olulised muutused valmistamise organiseerimisel, täideviimisel või tehnoloogias.

  (5) Lõikes 4 sätestatud erakorraliste kontrollide käigus võib teavitatud asutus vajadusel, hindamaks kvaliteedisüsteemi korrektset toimivust, teha katseid või lasta neid teha. Teavitatud asutus peab esitama tootjale kontrollimise aruande ja kui tehti katsetusi, siis ka katsetuste aruande.

§ 64.   Dokumentide säilitamine ja teavitamine

  (1) Tootja peab säilitama 10 aastat alates viimase transporditava surveseadme valmistamisest järgmised dokumendid:
  1) kvaliteedisüsteemi puudutavad dokumendid;
  2) kvaliteedisüsteemis tehtud muudatusi puudutavad dokumendid;
  3) teavitatud asutuse otsused, teated ning aruanded.

  (2) Teavitatud asutus peab edastama Euroopa Liidu liikmesriikide vastavatele asutustele asjakohast informatsiooni kvaliteedisüsteemi heakskiidu kehtetuks tunnistamise ja nõudmisel ka heakskiitmise kohta.

  (3) Teavitatud asutus peab informeerima teisi teavitatud asutusi kvaliteedisüsteemi heakskiidu kehtetuks tunnistamisest või kvaliteedisüsteemi heakskiitmisest keeldumisest.

2. jaotis Moodul H1 ehk täielik kvaliteedi tagamine koos projektihindamise ja lõppkatse järelevalvega 

§ 65.   Moodul H1 ehk täielik kvaliteedi tagamine koos projektihindamise ja lõppkatse järelevalvega

  Moodul H1 protseduur koosneb eelnevas jaotises sätestatud moodulist H, ühes käesolevast jaotisest tulenevate erisustega.

§ 66.   Taotlus

  (1) Tootja esitab taotluse projekti hindamiseks teavitatud asutusele. Taotlus peab võimaldama surveseadme projektist, valmistamisest ja tööpõhimõtetest aru saada ja hinnata selle nõuetele vastavust.

  (2) Taotlus peab sisaldama järgmist:
  1) projekti tehnilised kirjeldused, sealhulgas kohaldatud standardid;
  2) vajalikud tõendid punktis 1 nimetatud dokumentide asjakohasuse kohta.

  (3) Lõike 2 punktis 2 nimetatud vajalike tõenditena käsitletakse tootja või kolmanda isiku labori kontrollide või katsete tulemusi.

§ 67.   Teavitatud asutuse kohustused

  (1) Teavitatud asutus peab hindama taotlust ning projekti vastavuse korral käesolevas määruses esitatud nõuetele väljastama projektihindamissertfikaadi.

  (2) Projektihindamissertifikaat peab sisaldama hindamise järeldust, kehtivuse tingimusi ja heakskiidetud projekti identifitseerimist võimaldavaid andmeid ning kui kohane, ka kirjeldust transporditava surveseadme või lisaseadme funktsioneerimisest.

  (3) Teavitatud asutus peab edastama teistele teavitatud asutustele asjakohase informatsiooni projektihindamise sertifikaadi kehtetuks tunnistamistest või selle väljastamisest keeldumisest.

§ 68.   Projektihindamissertifikaadi muutmine

  (1) Projektihindamise taotleja peab informeerima teavitatud asutust, kes väljastas projektihindamissertifikaadi, kõigist heakskiidetud projektis tehtavatest muudatustest. Kui need muudatused võivad mõjutada surveseadme vastavust 3. peatükis sätestatud olulistele ohutusnõuetele või ettenähtud kasutustingimustele, peab neile muudatustele saama eelneva heakskiidu.

  (2) Täiendav heakskiit antakse varasema projektihindamissertifikaadi täiendusena.

§ 69.   Lõpphindamine

  Lõpphindamine peab olema allutatud teavitatud asutuse erakorralistele kontrollvisiitidele. Selliste kontrollvisiitide käigus peab teavitatud asutus teostama transporditava surveseadme hindamisi.

3. peatükk VASTAVUSE TAASHINDAMISE PROTSEDUUR 

§ 70.   Vastavuse taashindamise protseduur

  (1) Vastavuse taashindamise protseduur on menetlus, mille eesmärgiks on tagada §1 lõike 2 punktis 2 nimetatud transporditava surveseadme ADRi või RIDi nõuetele vastavus.

  (2) Transporditava surveseadme kasutaja peab teavitatud asutusele võimaldama informatsiooni, mis võimaldab teavitatud asutusel transporditavat surveseadet täpselt hinnata. Kui see on asjakohane, peab kasutaja teatama ettenähtud kasutuspiirangud ja edastama märkused tehtud paranduste ja võimalike kahjustuste kohta.

§ 71.   Teavitatud asutuse kohustused

  (1) Teavitatud asutus peab kontrollima, kas ventiilid ja teised otsest ohutusfunktsiooni omavad lisaseadmed vastavad §-s 3 sätestatud nõuetele.

  (2) Teavitatud asutus peab kontrollima, kas turule lastud transporditav surveseade tagab vähemalt sama ohutustaseme, kui transporditav surveseade, mida on mainitud ADRis või RIDis. Kontrolli tuleb teha §70 lõikes 2 nimetatud andmete alusel ja kui kohane, ka täiendavate vaatluste alusel.

  (3) Kui lõikes 2 mainitud kontrolli tulemused on rahuldavad, tuleb transporditav surveseade allutada korralisele tehnilisele kontrollile.

§ 72.   Seeriaviisiliselt valmistatud paagid

  Seeriaviisiliselt valmistatud paakide, sealhulgas nende ventiilide ja muude lisaseadmete puhul võib asjakohaseid vastavuse taashindamise protseduure teha heakskiidetud asutus, tingimusel, et teavitatud asutus on eelnevalt teostanud vajalikud §71 lõikes 3 sätestatud toimingud.

4. peatükk KORRALISE KONTROLLI PROTSEDUURID 

1. jagu Moodul 1 ehk toodete korraline kontrollimine 

§ 73.   Moodul 1 ehk toodete korraline kontrollimine

  (1) Moodul 1 on protseduur, mille kaudu omanik või tema volitatud esindaja, kelle tegevuskoht on Euroopa Liidu liikmesriigis (edaspidi omaniku volitatud esindaja), või valdaja tagab, et transporditav surveseade vastab jätkuvalt nõuetele.

  (2) Tagamaks nõuete täitmist, peab omanik, omaniku volitatud esindaja või valdaja võtma tarvitusele kõiki vajalikke meetmeid, tagamaks, et kasutustingimused ja hooldus tagavad transporditava surveseadme jätkuva nõuetele vastavuse, eriti et:
  1) transporditavat surveseadet kasutataks vastavalt tema ettenähtud kasutusotstarbele;
  2) seadet täidetakse nõuetele vastavates täitejaamades;
  3) tehakse kõik hooldus- ja parandustööd;
  4) tehakse vajalikud perioodilised kontrollid.

  (3) Omanik või omaniku volitatud esindaja või valdaja peab protokollima rakendatud meetmed ja säilitama protokolli ning hoidma korralise kontrolli sertifikaate vähemalt järgmise korralise tehnilise kontrollini.

§ 74.   Teavitatud või heakskiidetud asutuse kohustused

  (1) Teavitatud asutus või heakskiidetud asutus peab, kontrollimaks transporditava surveseadme nõuetele vastavust, tegema igale transporditavale surveseadmele kõik vajalikud kontrollid ja asjakohased katsed, nagu need on sätestatud ADRi või RIDi tehnilistes lisades.

  (2) Teavitatud asutus või heakskiidetud asutus peab kinnitama oma tunnusnumbri või laskma selle kinnitada igale korraliselt kontrollitavale transporditavale surveseadmele kohe pärast kontrolli teostamist ja koostama kirjaliku korralise kontrolli sertifikaadi. See sertifikaat võib hõlmata mitut transporditavat surveseadet (nn grupisertifikaat).

2. jagu Moodul 2 ehk korraline kontroll läbi kvaliteeditagamise 

§ 75.   Moodul 2 ehk korraline kontroll läbi kvaliteeditagamise

  Moodul 2 koosneb §-des 76 ja 77 kirjeldatud protseduuridest.

§ 76.   Moodul 2 esimene definitsioon

  (1) Moodul 2 tähendab protseduuri, mille käigus omanik või omaniku volitatud esindaja või valdaja, kes täidab §-s 78 sätestatud nõudeid, tagab ja deklareerib, et transporditav surveseade vastab jätkuvalt nõuetele.

  (2) Omanik või omaniku volitatud esindaja või valdaja peab kinnitama korralise kontrolli kuupäeva transporditavale surveseadmele ning koostama kirjaliku vastavusdeklaratsiooni. Korralise kontrolli kuupäeva juurde tuleb märkida ka selle teavitatud asutuse tunnusnumber, kes teostas kvaliteedisüsteemi järelevalvet.

§ 77.   Moodul 2 teine definitsioon

  (1) Moodul 2 tähendab protseduuri, mille käigus heakskiidetud asutus, kes vastab lõike 3 nõuetele, teeb kooskõlas §6 lõikega 1 anumate korralist kontrolli ja tõendab, et transporditav surveseade vastab jätkuvalt nõuetele.

  (2) Heakskiidetud asutus peab kinnitama korralise kontrolli kuupäeva kõigile transporditavatele surveseadmetele ja koostama kirjaliku korralise kontrolli sertifikaadi. Korralise kontrolli kuupäeva juurde tuleb märkida ka teavitatud asutuse tunnusnumber.

  (3) Heakskiidetud asutus peab toimima heakskiidetud kvaliteedisüsteemi kohaselt nii transporditava surveseadme korralisel kontrollil, katsetamisel ja alluma teavitatud asutuse poolsele järelevalvele.

§ 78.   Omaniku, omaniku volitatud esindaja või valdaja kohustused

  (1) Tagamaks nõuete täitmist, peab omanik, omaniku volitatud esindaja või valdaja võtma tarvitusele kõik vajalikud meetmed, tagamaks, et kasutustingimused ja hooldus tagavad transporditava surveseadme püsiva nõuetele vastavuse, eriti et:
  1) transporditavat surveseadet kasutataks vastavalt tema ettenähtud kasutusotstarbele;
  2) seadet täidetakse nõuetele vastavates täitejaamades;
  3) tehakse kõik hooldus- ja parandustööd;
  4) tehakse vajalikud perioodilised kontrollid.

  (2) Omanik või omaniku volitatud esindaja või valdaja peab protokollima rakendatud meetmed ja säilitama protokolli.

  (3) Omanik või tema volitatud esindaja peab tagama, et on olemas kvalifitseeritud personal ja vajalikud rajatised korraliseks kontrolliks.

  (4) Omanik, omaniku volitatud esindaja või valdaja peab toimima heakskiidetud kvaliteedisüsteemi kohaselt nii transporditava surveseadme korralisel kontrollil kui katsetel ning alluma teavitatud asutuse poolsele järelevalvele.

§ 79.   Kvaliteedisüsteemi heakskiitmine

  (1) Kvaliteedisüsteem peab tagama transporditava surveseadme nõuetele vastavuse. Kvaliteedisüsteemi heakskiitmiseks peab surveseadme tootja esitama taotluse teavitatud asutusele. Taotlus peab sisaldama järgmist:
  1) kõik asjakohased andmed antud transporditavast surveseadmest;
  2) kvaliteedisüsteemi puudutav dokumentatsioon.

  (2) Tagamaks transporditava surveseadme nõuetele vastavust, peab kvaliteedisüsteemi kohaselt iga transporditav surveseade olema kontrollitud ja sellele peavad olema tehtud asjakohased katsed. Kõik tootja poolt kehtestatud põhitingimused ja nõuded peavad olema dokumenteeritud süstemaatilisteks ja täpseteks kirjalikeks toiminguteks, protseduurideks ja juhenditeks. Selline kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon peab võimaldama kvaliteediprogrammide, plaanide, käsiraamatute ja protokollide ühest tõlgendamist.

  (3) Kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon peab piisaval määral sisaldama järgmist:
  1) kvaliteedieesmärgid ja organisatsiooni struktuur, juhtkonna vastutus- ja haldusalad transporditava surveseadme kvaliteedi osas;
  2) korralise kontrolli käigus tehtavad kontrollid ja katsed;
  3) vahendid, mille abil teostatakse järelevalvet kvaliteedisüsteemi efektiivse toimimise üle;
  4) kvaliteediprotokollid, nagu kontrolliprotokollid ja katsetus- ning kalibreerimisandmed, vajalike isikute pädevuse ja heakskiitmisega seotud selgitused.

§ 80.   Teavitatud asutuse kohustused kvaliteedisüsteemi hindamisel

  (1) Teavitatud asutus peab hindama kvaliteedisüsteemi tegemaks kindlaks, kas see vastab §-s 79 sätestatud nõuetele.

  (2) Hindamist teostavas töögrupis peab olema vähemalt üks liige, kellel on kogemusi antud transporditava surveseadme hindamisel.

  (3) Hindamismenetlus peab sisaldama kontrollkäiku transporditava surveseadme omaniku, omaniku volitatud esindaja või valdaja või heakskiidetud asutuse valdustesse.

  (4) Hindamise tulemused teatatakse omanikule, omaniku volitatud esindajale või valdajale või heakskiidetud asutusele. Teates peab sisalduma hindamise tulemuste kokkuvõte ja motiveeritud lõpphinnang.

§ 81.   Kvaliteedisüsteemi järgimine ja kvaliteedisüsteemi muutmine

  (1) Omanik, omaniku volitatud esindaja või valdaja või heakskiidetud asutus peavad täitma heakskiidetud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi ja hoidma kvaliteedisüsteemi piisaval ja efektiivsel tasemel.

  (2) Omanik, omaniku volitatud esindaja või valdaja või heakskiidetud asutus peavad teatama kvaliteedisüsteemi heakskiitnud teavitatud asutusele kõigist kvaliteedisüsteemi planeeritavatest muudatustest.

  (3) Teavitatud asutus peab hindama planeeritavaid muudatusi ja otsustama, kas muudetud kvaliteedisüsteem vastab §79 nõuetele või on vaja anda uus hinnang. Teavitatud asutus esitab selle kohta tootjale oma motiveeritud seisukoha.

§ 82.   Teavitatud asutuse poolne kvaliteedisüsteemi järelevalve

  (1) Teavitatud asutuse poolse järelevalve eesmärgiks on tagada, et transporditava surveseadme omanik, omaniku volitatud esindaja või valdaja või heakskiidetud asutus täidaks heakskiidetud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi korralikult.

  (2) Omanik, omaniku volitatud esindaja või valdaja või heakskiidetud asutus peavad võimaldama teavitatud asutusele järelevalve eesmärgil juurdepääsu transporditava surveseadme kontrollimis-, katsetus- ja ladustuskohtadesse ning andma teavitatud asutuse käsutusse kogu vajaliku informatsiooni, sealhulgas:
  1) kvaliteedisüsteemi dokumentatsiooni;
  2) tehnilise dokumentatsiooni;
  3) kvaliteediprotokollid, nagu kontrollimiste aruanded, katsete andmed, kalibreerimisandmed ning asjaomase personali kvalifikatsiooni aruanded jne.

  (3) Tagamaks, et heakskiidetud kvaliteedisüsteemi säilitatakse ja rakendatakse, peab teavitatud asutus kvaliteedisüsteemi perioodiliselt kontrollima. Pärast kontrolli peab teavitatud asutus esitama omanikule, omaniku volitatud esindajale või valdajale või heakskiidetud asutusele sellekohase aruande.

  (4) Teavitatud asutus võib teha ka erakorralisi kontrolle. Erakorraliste kontrollide käigus võib teavitatud asutus vajadusel, hindamaks kvaliteedisüsteemi korrektset toimivust, teha katseid või lasta neid teha. Teavitatud asutus peab esitama tootjale kontrollimise aruande ja kui tehti katsetusi, siis ka katsetuste aruande.

§ 83.   Dokumentide säilitamine

  Omanik, omaniku volitatud esindaja või valdaja või heakskiidetud asutus peab säilitama 10 aastat alates viimasest korralisest transporditava surveseadme kontrollist järgmised dokumendid:
  1) kvaliteedisüsteemi puudutavad dokumendid;
  2) kvaliteedisüsteemis tehtud muudatusi puudutavad dokumendid;
  3) teavitatud asutuse otsused, teated ning aruanded.

3. osa RAKENDUSSäTTED 

§ 84.   Määruse rakendamine

  Raudteel kasutatavate transporditavate surveseadmete osas rakendub käesolev määrus RIDi jõustumisel Eesti suhtes.

§ 85.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2004. aasta 1. juunil.

1 Määruses on arvestatud Euroopa Liidu Nõukogu 29. aprilli 1999 aasta direktiivi 1999/36/EÜ transporditavate surveseadmete kohta (EÜT L 138, 1.6.1999, lk 20), muudetud direktiividega 2001/2/EÜ (EÜT L 5, 10.01.2001, lk 4) ja 2002/50/EÜ (EÜT L 149, 07.06.2002, lk 28).

Meelis Atonen
Minister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 

/otsingu_soovitused.json