Teksti suurus:

Telekommunikatsiooniseaduse ja julgeolekuasutuste seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2005
Avaldamismärge:RT I 2004, 46, 332

Telekommunikatsiooniseaduse ja julgeolekuasutuste seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.05.2004

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 28. mai 2004. a otsusega nr 650

I. Telekommunikatsiooniseaduses (RT I 2000, 18, 116; 78, 495; 2001, 23, 125; 53, 310; 2002, 47, 297; 61, 375; 63, 387; 99, 580; 2003, 23, 136; 88, 594; 2004, 30, 207 ja 208) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 7 lõiget 2 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

« 6) sõnumite ülekandmise korraldamiseks jälitusametkonna või julgeolekuasutuse jälgimisseadmesse vastavalt jälitustoimingu teostamiseks või sõnumi saladuse õiguse piiramiseks. Nõuded sõnumite ülekandmise korraldamiseks hõlmavad eelkõige ülekantavate sõnumite formaati, kvaliteeti, üheaegselt ülekantavate sõnumite hulka ja ülekantavate sõnumite kaitset.»

§ 2. Paragrahv 37 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 37. Jälitusametkonnale ja julgeolekuasutusele teabe andmise kohustus

(1) Kui jälitusametkond või julgeolekuasutus esitab järelepärimise, on üldkasutatava telekommunikatsioonivõrgu operaator või üldkasutatava telekommunikatsiooniteenuse osutaja kohustatud kiireloomuliste järelepärimiste puhul 24 tunni ja muudel juhtudel 10 tööpäeva jooksul, kui nimetatud tähtaegade järgimine on järelepärimise sisust tulenevalt võimalik, andma jälitusametkonnale või julgeolekuasutusele olemasolevat teavet:
1) liitumislepingus sisalduvate sõnumi edastaja ja vastuvõtja isikuandmete kohta;
2) sõnumi edastaja ja vastuvõtja asukoha kohta, kui see on tehniliselt võimalik;
3) sõnumi edastamise fakti, kestuse, viisi ja vormi kohta;
4) sõnumite edastamise protsessis moodustuvate sõnumite edastamist kirjeldavate andmekogude ja nendes sisalduvate andmete kohta (sõnumite edastamise fakt, kestus, viis ja vorm).

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud järelepärimine esitatakse kirjalikus või elektroonilises vormis. Lõike 1 punktis 1 nimetatud järelepärimise võib esitada ka suulises vormis, kinnitades järelepärimise parooliga. Lõikes 1 nimetatud teabe kättesaadavuse võib kirjaliku lepingu alusel tagada pideva elektroonilise ühendusega.

(3) Üldkasutatava telekommunikatsioonivõrgu operaator ja üldkasutatava telekommunikatsiooniteenuse osutaja on kohustatud hoidma saladuses jälitustoimingu teostamise ja eraelu puutumatuse õiguse piiramise toimingute andmeid.»

§ 3. Seadust täiendatakse §-ga 371 järgmises sõnastuses:

« § 371. Üldkasutatavale telekommunikatsioonivõrgule juurdepääsu võimaldamise kohustus

(1) Üldkasutatava telekommunikatsioonivõrgu operaator ja üldkasutatava telekommunikatsiooniteenuse osutaja peavad võimaldama jälitusametkonnale või julgeolekuasutusele juurdepääsu telekommunikatsioonivõrgule vastavalt jälitustoimingu teostamiseks või sõnumi saladuse õiguse piiramiseks.

(2) Üldkasutatava telekommunikatsioonivõrgu operaator ja üldkasutatava telekommunikatsiooniteenuse osutaja peavad telekommunikatsioonivõrgule juurdepääsu võimaldamisega seoses andma jälitusametkonna või julgeolekuasutuse taotlusel neile teavet telekommunikatsioonivõrgu tehniliste parameetrite kohta. Telekommunikatsioonivõrgu tehniliste parameetrite muutmisel, kui see võib mõjutada käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud kohustuste täitmist, kohustub operaator või teenuse osutaja informeerima jälitusametkonda või julgeolekuasutust sellest viivitamatult.

(3) Üldkasutatava telekommunikatsioonivõrgu operaator ja üldkasutatava telekommunikatsiooniteenuse osutaja on telekommunikatsioonivõrgule juurdepääsu võimaldamise raames kohustatud:
1) võimaldama jälitusametkonnal või julgeolekuasutusel valida sõnumid ning tagama nende ülekandmise jälitusametkonna või julgeolekuasutuse tsentraalsesse või kaasaskantavasse jälgimisseadmesse muutmata kujul ja reaalajas;
2) tagama sõnumite ülekandmise kvaliteedi, mis on samaväärne operaatori või teenuse osutaja tavapärase teenuse kvaliteediga;
3) tagama valitud sõnumite ja nende ülekandmisega seonduvate andmete kaitse.

(4) Sõnumi tsentraalsesse jälgimisseadmesse ülekandmine peab toimuma sõnumit jaotavat liidest ning vastavat riist- ja tarkvara kasutades, tagades tsentraalset jälgimisseadet kasutades teostatud toimingute kohta sõltumatute logifailide (toimingu aeg, liik, objekt ja identifikaator) säilimise vähemalt viis aastat.

(5) Sõnumi kaasaskantavasse jälgimisseadmesse ülekandmiseks esitab jälitusametkond või julgeolekuasutus üldkasutatava telekommunikatsioonivõrgu operaatorile või üldkasutatava telekommunikatsiooniteenuse osutajale kirjalikus või elektroonilises vormis taotluse telekommunikatsioonivõrgule juurdepääsuks, milles näidatakse ära vastavalt jälitustoimingu või sõnumi saladuse õiguse piiramise kohtu loa väljastamise kuupäev, number ja tähtaeg. Operaator või teenuse osutaja on kohustatud säilitama nimetatud taotlusi vähemalt viis aastat.

(6) Üldkasutatava telekommunikatsioonivõrgu operaatori või üldkasutatava telekommunikatsiooniteenuse osutaja poolt operaatortegevuse või telekommunikatsiooniteenuse osutamise lõpetamise, operaatori või teenuse osutaja surma või lõpetamise, pankroti väljakuulutamise, samuti tegevusloa lõppemise korral, sealhulgas ühinemise või jagunemise tulemusena, antakse käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud logifailide teabekandja ning käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud taotlused viivitamatult üle Sideametile. Täpsema korra logifailide ja taotluste säilitamise, Sideametile üleandmise ning kustutamise ja hävitamise kohta kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega.

(7) Prokuratuuril ja Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjonil on jälitusametkonna või julgeolekuasutuse tegevuse üle järelevalve teostamiseks õigus tutvuda käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud taotluste ja sõnumi tsentraliseeritud jälgimisseadmesse ülekandmise korral säilinud logifailidega. Prokuratuurile ja Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjonile peab olema tagatud sõltumatu juurdepääs logifailidele.

(8) Üldkasutatava telekommunikatsioonivõrgu operaator ja üldkasutatava telekommunikatsiooniteenuse osutaja on kohustatud hoidma saladuses jälitustoimingu teostamise ja sõnumi saladuse õiguse piiramise andmeid.»

§ 4. Seadust täiendatakse §-ga 372 järgmises sõnastuses:

« § 372. Teabe andmise ja telekommunikatsioonivõrgule juurdepääsu võimaldamise kulude hüvitamine

(1) Üldkasutatava telekommunikatsioonivõrgu operaatorile või üldkasutatava telekommunikatsiooniteenuse osutajale hüvitatakse tema poolt kantud käesoleva seaduse § 37 lõikes 1 sätestatud teabe andmise ning § 371 lõikes 3 sätestatud telekommunikatsioonivõrgule juurdepääsu võimaldamise ja sõnumi jälitusametkonna või julgeolekuasutuse jälgimisseadmesse ülekandmisega seotud kulud.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kulud koosnevad käesoleva seaduse § 371 lõikes 4 nimetatud riist- ja tarkvara maksumusest, nende hoolduskuludest, sõnumite jälgimisseadmesse ülekandmise kuludest ja § 37 lõikes 1 sätestatud teabe andmise kuludest.

(3) Riist- ja tarkvara maksumus ning nende hoolduskulud hüvitatakse operaatorile või teenuse osutajale kasutustasuna riigieelarvest Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eelarve kaudu. Nimetatud kasutustasu makstakse fikseeritud maksetena üks kord aastas ajatatuna ühe soetatud eseme kohta mitte pikemale perioodile kui 10 aastat. Riist- ja tarkvara soetamise või väljavahetamise vajadus, soetamise viis ning soetamise ja hoolduskulude maksumus kooskõlastatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga enne riist- või tarkvara soetamist või väljavahetamist. Kasutustasu makstakse operaatori või teenuse osutaja poolt esitatud arve alusel vastavalt operaatori või teenuse osutajaga sõlmitud lepingule.

(4) Sõnumite ülekandmise ja teabe andmise kulud hüvitatakse operaatorile või teenuse osutajale riigieelarvest selle ministeeriumi eelarve kaudu, kelle valitsemisalasse jälitusametkond või julgeolekuasutus kuulub. Nimetatud kulud hüvitatakse operaatori või teenuse osutaja poolt esitatud arve alusel üks kord kuus vastavalt operaatori või teenuse osutajaga sõlmitud lepingule.

(5) Kulude hüvitamise täpsema korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.»

§ 5. Paragrahvis 10212 tehakse järgmised muudatused:

1) pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 10212. Jälitusametkonnale ja julgeolekuasutusele teabe andmise ning telekommunikatsioonivõrgule juurdepääsu võimaldamise kohustuse rikkumine»;

2) lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «jälitusametkonnale» sõnadega «või julgeolekuasutusele».

§ 6. Paragrahv 10213 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« §10213. Andmete saladuses hoidmise kohustuse rikkumine

(1) Telekommunikatsiooniteenuse osutamise käigus kasutajate kohta teatavaks saanud andmete saladuses hoidmise kohustuse või kolmandatele isikutele seadusliku aluseta telekommunikatsiooniteenuse osutamise käigus kasutajate kohta teatavaks saanud andmetele juurdepääsu välistamise kohustuse rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 30 000 krooni.»

§ 7. Seadust täiendatakse §-ga 10214 järgmises sõnastuses:

« § 10214. Menetlus

(1) Käesoleva seaduse §-des 1021–10213 sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku (RT I 2001, 61, 364; 2002, 86, 504; 82, 480; 105, 612; 2003, 4, 22; 88, 557; 90, 601; 2004, 7, 40) üldosa ja väärteomenetluse seadustiku (RT I 2002, 50, 313; 110, 654; 2003, 26, 156; 83, 557; 88, 590) sätteid.

(2) Sideamet või kohus võib kohaldada käesoleva seaduse §-des 102 1, 1023 ja 1028 sätestatud väärtegude toimepanemise vahetuks objektiks olnud eseme konfiskeerimist vastavalt karistusseadustiku §-le 83.

(3) Käesoleva seaduse §-des 1021–10213 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Sideamet.

(4) Käesoleva seaduse §-s 10212 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on politseiprefektuur ja Kaitsepolitseiamet.»

II. Julgeolekuasutuste seaduses (RT I 2001, 7, 17; 100, 643; 2002, 61, 375; 2003, 23, 147; 90, 601) tehakse järgmised muudatused:

§ 8. Paragrahvi 25 lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) telekommunikatsioonivõrgu kaudu edastatavate sõnumite või muu teabe pealtkuulamise, -vaatamise või salvestamisega;».

§ 9. Paragrahvi 26 lõike 3 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) telekommunikatsioonivõrgu kaudu edastatavate sõnumite edastamise fakti, kestuse, viisi ja vormi ning edastaja või vastuvõtja isikuandmete ja asukoha kohta andmete kogumisega.»

§ 10. Paragrahvi 27 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Käesoleva seaduse § 25 lõike 3 punktis 2 ja § 26 lõike 3 punktis 4 nimetatud toimingud viiakse läbi kooskõlas telekommunikatsiooniseaduse (RT I 2000, 18, 116; 78, 495; 2001, 23, 125; 53, 310; 2002, 47, 297; 61, 375; 63, 387; 99, 580; 2003, 23, 136; 88, 594; 2004, 30, 207 ja 208) vastavate sätetega.»

III. § 11. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2005. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu aseesimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json