Teksti suurus:

I kaitsekategooria liigi isendi valduse ning tehingu keskkonnaregistris registreerimise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.06.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2004, 72, 1193

I kaitsekategooria liigi isendi valduse ning tehingu keskkonnaregistris registreerimise kord

Vastu võetud 28.05.2004 nr 59

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» (RT I 2004, 38, 258) § 56 lõike 4 alusel.

§ 1. I kaitsekategooria liigi isendi valduse ja sellega tehtava tehingu registreerimise eesmärk on isendite kohta teabe kogumine, korrastamine, säilitamine ning nendega tehtavate tehingute arvestuse pidamine.

§ 2. I kaitsekategooria isendi valdus ja sellise isendiga tehtav tehing registreeritakse keskkonnaregistris «Kaitstavate liikide isendeid, medaliväärseid jahitrofeesid või Eestisse loa alusel toodud isendeid sisaldava loomakogude nimistu» lisana.

§ 3. Andmed I kaitsekategooria isendi valdusest või muust tehingust esitatakse ühe kuu jooksul valdusesse saamisest või muu tehingu tegemisest.

§ 4. Tehinguks nimetatakse vastavalt «Looduskaitseseaduse» § 56 lõikele 1 isendi ostmist, ostupakkumist, tulu saamise eesmärgil omandamist, kasutamist, müüki, müügikohas hoidmist, müügiks vedamist, müügipakkumist või muul viisil tulu saamise eesmärgil kasutamist.

§ 5. Isendi valdamise registreerimiseks esitab isendi valdaja järgmised andmed:
1) valdaja nimi, elu- või asukoht ja kontaktandmed;
2) isendi eesti- ja ladinakeelne nimetus;
3) isendi tüüp (elusisend, topis, isendi osa, isendist valmistatud toode jne);
4) isendi päritolu (geograafiline koht ja keskkond);
5) isendite arv või kogus.

§ 6. Isendiga tehtavate tehingute registreerimiseks esitab tehingu tegemiseks ettepaneku teinud isik tehingu toimumise korral järgmised andmed:
1) tehingu objekti nimetus;
2) tehingu liik vastavalt «Looduskaitseseaduse» § 56 lõikele 1;
3) tehingus osalejate nimed, elu- või asukohad;
4) tehingu aeg;
5) tehingu koht.

3.09.2014 9:19
Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas „ettepaneku“ Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel arvestades Keskkonnaministeeriumi 02.09.2014 kirja nr 1-6.1/14/6970-2.

§ 7. Registripidaja väljastab isendi omanikule isendi või tehingu registreerimise õiendi.

Minister Villu REILJAN

Kantsler Sulev VARE

/otsingu_soovitused.json