Teksti suurus:

Riiklike elatusrahade seaduse, soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja väljateenitud aastate pensionide seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 107, 1767

Riiklike elatusrahade seaduse, soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja väljateenitud aastate pensionide seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 25.11.1998

I. Riiklike elatusrahade seaduses (RT 1993, 15, 256; RT I 1993, 35, 542; 74, 1055; 1994, 23, 384; 24, 397; 51, 855; 72, 1261; 1995, 14, 168; 61, 1027; 68, 1139; 95, 1631; 1996, 22, 437; 45, 849; 86, 1539; 1997, 77, 1309; 81, 1366; 1998, 17, 266; 61, 982; 64/65, 1009) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvist 51 jäetakse välja sõnad «pärast 1991. aasta 20. augustit».

§ 2. Paragrahv 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 7. Vanaduspensioni arvutamise aluseks on rahvapensioni määr, millele liidetakse iga pensioniõigusliku või pensionikindlustusstaaži aasta eest 6,4 protsenti rahvapensioni määrast.»

§ 3. Paragrahvi 10 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 10. Invaliidsuspension arvutatakse järgmistes suurustes:

I grupi invaliidile -- 295 protsenti rahvapensioni määrast;

II grupi invaliidile -- 250 protsenti rahvapensioni määrast;

III grupi invaliidile -- 195 protsenti rahvapensioni määrast;

lapsinvaliidile -- 200 protsenti rahvapensioni määrast;

lapsinvaliidile, samuti alla 18-aastasele (alla 24-aastasele päevases õppevormis õppivale) lapseeast invaliidile, kellel on samaaegselt õigus toitjakaotuspensionile-- 295 protsenti rahvapensioni määrast;

lapsinvaliidile-orvule, samuti alla 18-aastasele (alla 24-aastasele päevases õppevormis õppivale) lapseeast invaliidile-orvule -- 360 protsenti rahvapensioni määrast.»

§ 4. Paragrahv 19 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 19. Toitjakaotuspension arvutatakse järgmistes suurustes:

täisealisele -- 210 protsenti rahvapensioni määrast;

alla 18-aastasele (alla 24-aastasele päevases õppevormis õppivale) orvule-- 240 protsenti rahvapensioni määrast;

alaealisele -- 200 protsenti rahvapensioni määrast.»

§ 5. Paragrahvis 211 asendatakse arv «160» arvuga «195».

§ 6. Seadust täiendatakse peatükiga VII1 järgmises sõnastuses:

«VII1 peatükk

PENSIONIKINDLUSTUSSTAAŽ

§ 291. Pensionikindlustusstaaži hulka arvatakse aeg, mil isik on kindlustatav sotsiaalmaksuseaduse (RT I 1998, 40, 611; 61, 982) § 5 mõistes.

Ettevõtlusega tegeleva füüsilise isiku ettevõtluse aeg arvatakse pensionikindlustusstaaži hulka, kui makstakse sotsiaalmaksu vastavalt sotsiaalmaksuseadusele.»

§ 7. Paragrahv 39 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 39. Pensioniõigusliku ja pensionikindlustusstaaži kogupikkuse kindlaksmääramisel loetakse täisaastaks staaž, mille pikkus on vähemalt kuus kuud.

Käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatut ei kohaldata pensioni määramiseks vajaliku pensioniõigusliku ja pensionikindlustusstaaži kindlaksmääramisel, samuti käesoleva seaduse § 41 alusel pensioni ümberarvutamiseks täiendava staaži kindlaksmääramisel.

§ 8. Paragrahvis 41 asendatakse sõna «kahe» sõnaga «ühe».

§ 9. Seadust täiendatakse §-ga 751 järgmises sõnastuses:

«§ 751Käesoleva seaduse §-des 27 ja 28 sätestatud pensioniõiguslikku staaži arvestatakse kuni 1998. aasta 31. detsembrini.

Pensionikindlustusstaaži arvestatakse alates 1999. aasta 1. jaanuarist.

Käesoleva seaduse alusel pensioni arvutamiseks ja ümberarvutamiseks pensioniõiguslik ja pensionikindlustusstaaž liidetakse.»

§ 10. Paragrahvi 762 täiendatakse pärast sõnu «riikliku pensionikindlustuse seaduse §-des 20 ja 47 sätestatud korras» sõnadega «riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni arvutamisel ja ümberarvutamisel.»

II. Soodustingimustel vanaduspensionide seaduses (RT 1992, 21, 292; RT I 1993, 40, 596; 1994, 24, 398; 51, 856; 83, 1450; 1995, 61, 1027; 95, 1631; 1996, 22, 437; 86, 1539; 1997, 81, 1366; 1998, 17, 266) tehakse järgmised muudatused:

§ 11. Seaduse tekstis asendatakse sõnad «pensioniõiguslik staaž» sõnadega «pensioniõiguslik või pensionikindlustusstaaž» vastavas käändes.

§ 12. Paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse arvud «5,1» ja «5,7» vastavalt arvudega «6,6» ja «7,2».

§ 13. Paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse arv «4,9» arvuga «6,4».

III. Väljateenitud aastate pensionide seaduses (RT 1992, 21, 294; RT I 1993, 40, 596; 1994, 24, 398; 51, 856; 83, 1450; 1995, 61, 1027; 95, 1631; 1996, 22, 437; 86, 1539; 1997, 81, 1366; 1998, 17, 266) tehakse järgmised muudatused:

§ 14. Seaduse tekstis asendatakse sõnad «pensioniõiguslik staaž» sõnadega «pensioniõiguslik või pensionikindlustusstaaž» vastavas käändes.

§ 15. Paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse arv «4,3» arvuga «5,8».

IV. § 16. Käesolevas seaduses sätestatud muudatusi rakendatakse alates 1999. aasta 1. jaanuarist.

Riigikogu aseesimees Tunne KELAM

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json