Teksti suurus:

Avaliku teenistuse seaduse muutmise ja täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1998, 110, 1809

Avaliku teenistuse seaduse muutmise ja täiendamise seadus

Vastu võetud 25.11.1998

§ 1Avaliku teenistuse seaduses (RT I 1995, 16, 228; 50, 764; 97, 1664; 1996, 15, 265; 45, 850; 1997, 1, 4; 29, 447; 1998, 34, 486; 38, 563; 41/42, 625; 50, 753; 57, 858) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

(1) Paragrahvis 22:

1) lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Katseajal hinnatakse ametniku töötulemusi ja vastavust ametikohal esitatavatele nõuetele. Enne katseaja lõppu viib vahetu ülemus ametnikuga läbi vestluse, mille tulemused kantakse ametniku atesteerimislehele. Ebarahuldavate tulemuste korral võib ametniku katseaja kestel vabastada käesoleva seaduse § 117 1. lõike punkti 1 alusel.»;

2) lõike 3 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Katseaja hulka ei arvata aega, mil teenistussuhe oli peatatud käesoleva seaduse § 108 punktide 1--4 ja 6 alusel.»

(2) Paragrahvis 34:

1) lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Konkursi- ja atesteerimiskomisjon esitab ametikohale nimetamiseks ühe või mitu kandidaati või loobub kandidaadi esitamisest.»;

2) lõikes 2 asendatakse sõna «kandidaadi» sõnaga «kandidaatide».

(3) Paragrahvi 35 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Ametikohale nimetamiseks esitatud kandidaadid esitavad kahe nädala jooksul, arvates konkursi- ja atesteerimiskomisjoni otsuse teatavakssaamise päevast, ametisse nimetamise õigust omavale isikule kirjaliku avalduse, elulookirjelduse, omakäelise kinnituse, et nad vastavad teenistusse astumiseks seaduses sätestatud nõuetele, käesoleva seaduse § 23 1. lõike punktides 4--6 nimetatud dokumentide koopiad ning muud seadusega või seaduse alusel nõutavad dokumendid.

(2) Ametikohale nimetamise õigust omav isik nimetab konkursi- ja atesteerimiskomisjoni poolt ametisse nimetamiseks esitatud nende isikute hulgast, kes täitsid käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud tingimused, ametisse ühe kandidaadi. Ametikohale nimetamisel ja ametisse astumisel järgitakse käesoleva seaduse § 23--25. Isikutele, keda ametisse ei nimetatud, teatab ametisse nimetamise õigust omav isik hiljemalt ametisse nimetatud isiku ametisse astumise päeval kirjalikult ja motiveeritult nende ametisse mittenimetamisest.

(3) Ametikohale nimetamiseks esitatud kandidaat, keda temast sõltumatutel põhjustel ei nimetatud ametisse ja kes ei ole ametnik, võib kahe nädala jooksul, arvates ametisse nimetamise õigust omavalt isikult teate saamise päevast, esitada reservi arvamise avalduse vastavalt käesoleva seaduse § 138 punktile 3.»

(4) Paragrahvi 82 pealkiri ja tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 82. Ametniku edutamine

(1) Ametniku edutamiseks loetakse ametniku nimetamist:

1) kõrgema põhigrupi ametikohale samas ametiasutuses või ametiasutuse haldusala piires;

2) käesoleva seaduse § 29 1. lõikes nimetatud ametikohale;

3) ametiasutuse, kus ametnik on teenistuses, kõrgemalseisva ametiasutuse sama põhigrupi ametikohale;

4) kohaliku omavalitsuse ametiasutuses juhtide põhigrupi ametikohale.

(2) Ametniku edutamise õigus on isikul või ametiasutusel, kellel on õigus nimetada isik ametisse ametikohale, millele ametnik edutatakse.»

(5) Paragrahvi 83 lõiked 1--3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Edutada võib ametnikku, kes on senisel ametikohal olnud teenistuses vähemalt kuus kuud ning edutamisel käesoleva seaduse § 29 1. lõikes nimetatud ametikohale on tunnistatud konkursi- ja atesteerimiskomisjoni poolt vastavaks sellele ametikohale, millele ametnik edutatakse. Motiveeritud ettepaneku ametniku edutamiseks võib teha tema ülemus, isik või ametiasutus, kes on ametniku ametisse nimetanud või kellel on õigus nimetada ametnik ametisse ametikohale, millele ametnik edutamiseks esitatakse, ja vastav konkursi- ja atesteerimiskomisjon.

(2) Edutamiseks on vajalik edutatava kirjalik nõusolek. Ametniku edutamisel teise ametiasutusse on vajalik ametiasutuse, kus isik on teenistuses, juhi kirjalik nõusolek, välja arvatud käesoleva seaduse § 82 1. lõike punktis 3 nimetatud juhul.

(3) Mitme ametniku ühele ametikohale edutamiseks esitamise korral otsustab edutamise isik või ametiasutus, kellel on õigus nimetada ametnik ametisse ametikohale, millele ametnik edutatakse. Ametikohale mitteedutatuks osutunud ametnikele teatab edutamise õigust omav isik või ametiasutus sellest kirjalikult ja motiveeritult hiljemalt edutatuks osutunud ametniku edutamise päeval. Ametniku edutamisel teise ametiasutusse vabastatakse ta seniselt ametikohalt käesoleva seaduse § 127 1. lõike alusel.»

(6) Paragrahvi 90 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Isiku atesteerimine käesoleva seaduse tähenduses on tema töötulemuste ja ametikohal esitatavatele nõuetele vastavuse hindamine.»

(7) Paragrahvis 91:

1) lõike 1 punkti 2 täiendatakse pärast sõna «edutamisettepanek» sõnadega «käesoleva seaduse § 29 1. lõikes nimetatud ametikohale»;

2) lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) lõike 1 punkti 5 täiendatakse enne sõna «teenistuses» sõnaga «ametnikuna».

(8) Paragrahvis 92:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Atesteerimisperiood algab ametisse nimetamise päevast, perioodilise atesteerimise läbiviimise päevale järgnevast päevast või avaliku konkursi korras täidetavale ametikohale nimetamise päevast ja lõpeb perioodilise atesteerimise päeval või avaliku konkursi korras täidetavale ametikohale edutamise päeval.»;

2) täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Atesteerimisperiood pikeneb:

1) käesoleva seaduse § 991 1. lõike punkti 3 alusel atesteerimise edasilükkamise aja võrra;

2) teenistussuhte peatumise aja võrra, kui teenistussuhe oli atesteerimisperioodi viimasel aastal peatatud kokku üle kuue kuu;

3) teisele sama põhigrupi ametikohale nimetamise või edutamise korral käesoleva seaduse § 82 1. lõike punktides 1 ja 3 nimetatud ametikohale -- vähemalt kuue kuu täitumiseni nimetatud ametikohal ametisse astumise päevast;

4) kui atesteerimisperioodi viimase iga-aastase vestluse toimumise ajaks ei ole ametniku vahetu ülemus oma ametikohal töötanud vähemalt kuus kuud, -- kuue kuu täitumiseni.»

(9) Paragrahvis 93:

1) lõike 1 punkti 5 lõppu täiendatakse pärast sõna «ametikohtadest» sõnadega «ning Riigikantselei ametnike konkursi ja atesteerimiskomisjon atesteerib maa-arhivaare, riigiarhivaari asetäitjaid, eriarhiivide direktoreid ja Rahvusarhiivi osakonnajuhatajaid, samuti ametnikke, keda kavatsetakse edutada mõnele nimetatud ametikohtadest»;

2) lõike 1 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«8) valla või linna konkursi- ja atesteerimiskomisjon -- selle valla või linna ametiasutuste vanem- ja nooremametnikke;»;

3) lõiget 1 täiendatakse punktidega 81 ja 82 järgmises sõnastuses:

«81) maakondliku omavalitsusliidu juures tegutsev konkursi- ja atesteerimiskomisjon -- selle maakonna valdade ja linnade ametiasutuste kõrgemaid (juhtide ja nõunike põhigruppidesse kuuluvaid) ametnikke ning maakondliku omavalitsusliidu büroo ametnikke (välja arvatud büroo juhti);

82) üleriigilise omavalitsusliidu juures tegutsev konkursi- ja atesteerimiskomisjon -- üleriigilise omavalitsusliidu büroo ametnikke ja maakondlike omavalitsusliitude büroode juhte;»;

4) lõike 1 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«9) Riigikantselei juures tegutsev ametnike reservi arvamist taotlevate isikute konkursi- ja atesteerimiskomisjon -- ametnikuna teenistuses mitteolevaid isikuid, kes taotlevad ametnike reservi arvamist.»;

5) lõikes 3 lisatakse pärast sõnu «atesteerimise korra» sõnad «(sealhulgas iga-aastase vestluse korralduse)».

(10) Paragrahvis 94:

1) lõiget 3 täiendatakse teise ja kolmanda lausega järgmises sõnastuses: «Riigikantselei ametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjoni esimees on Riigikantselei peadirektor. Teiste käesolevas lõikes nimetamata valitsusasutuste konkursi- ja atesteerimiskomisjonide esimeheks on vastava valitsusasutuse juht või tema poolt määratud isik.»;

2) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Valla või linna konkursi- ja atesteerimiskomisjoni esimehe määrab selle omavalitsusüksuse volikogu, maakondliku omavalitsusliidu juures tegutseva konkursi- ja atesteerimiskomisjoni esimehe määrab maakondliku omavalitsusliidu liikmete üldkoosolek, üleriigilise omavalitsusliidu juures tegutseva konkursi- ja atesteerimiskomisjoni esimeheks on üleriigilise omavalitsusliidu juhatuse esimees (juhataja).»

(11) Paragrahvis 95:

1) lõike 1 kolmas lause tunnistatakse kehtetuks;

2) lõikes 4 asendatakse sõnad «reservi arvatud» sõnadega «reservi arvamist taotlevate»;

3) paragrahvi täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

«(41) Valla või linna konkursi- ja atesteerimiskomisjoni moodustab ja liikmed määrab valla- või linnavolikogu, komisjoni koosseisu peab kuuluma valla- või linnasekretär. Maakondliku omavalitsusliidu juures tegutseva konkursi- ja atesteerimiskomisjoni moodustab ja liikmed määrab maakondliku omavalitsusliidu liikmete üldkoosolek, komisjoni koosseisu peavad kuuluma selle maakonna valdade ja linnade esindajad ja maasekretär. Üleriigilise omavalitsusliidu juures tegutseva konkursi- ja atesteerimiskomisjoni moodustab ja liikmed määrab üleriigilise omavalitsusliidu liikmete üldkoosolek, komisjoni koosseisu peavad kuuluma maakondlike omavalitsusliitude esindajad ja Riigikantselei esindaja.»;

4) lõike 5 punktis 2 jäetakse välja sõna «üleriigiliste»;

5) lõiget 5 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

«5) valdade ja linnade esindajaid -- vastava valla- või linnavolikogu ettepanekul.»

(12) Paragrahvi 98 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Atesteerimistulemused vormistatakse konkursi- ja atesteerimiskomisjoni otsusena koosoleku protokollis.

(2) Ametniku edutamisel toimuva atesteerimise ja perioodilise atesteerimise tulemused kantakse ametniku atesteerimisperioodi alguses avatud atesteerimislehele.»

(13) Paragrahvi 99 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Atesteerimisel kontrollitakse isiku vastavust ametikohale, hinnates tema töötulemusi ja vastavust ametikohal esitatavatele nõuetele.

(2) Atesteerimise viib läbi käesoleva seaduse § 93 1. lõikes nimetatud vastav konkursi- ja atesteerimiskomisjon, kes määrab ka atesteerimise viisi.

(3) Ametikoha atesteerimisnõuded kinnitab riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuse juht kooskõlastatult vastava konkursi- ja atesteerimiskomisjoniga, juhindudes Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud ametikohtade põhigruppide atesteerimisnõuetest.

(4) Ametniku töötulemuste ja ametikohal esitatavatele nõuetele vastavuse hindamisel on aluseks ametniku vahetu ülemuse poolt ametniku atesteerimislehele iga-aastaste vestluste alusel kantud hinnangud ja nende põhjal komisjonile esitatud ettepanekud. Atesteerimisperioodi viimane vestlus peab toimuma hiljemalt kaks kuud enne perioodilist atesteerimist. Konkursi- ja atesteerimiskomisjonil on õigus omal äranägemisel kontrollida ametniku vahetu ülemuse antud hinnangute paikapidavust, seejuures kuulub vahetu ülemuse negatiivne hinnang atesteerimisel kohustuslikule kontrollimisele.

(5) Isiku töötulemusi ei hinda konkursi- ja atesteerimiskomisjon käesoleva seaduse § 91 1. lõike punktides 4 ja 5 nimetatud juhtudel toimuval atesteerimisel.

(6) Käesoleva seaduse § 91 1. lõike punktis 5 toimuval atesteerimisel lähtutakse ametikohtade põhigruppide atesteerimisnõuetest.»

(14) Täiendatakse seadust §-ga 991 järgmises sõnastuses:

«§ 991. Konkursi- ja atesteerimiskomisjoni otsused

(1) Ametniku perioodilisel atesteerimisel võib konkursi- ja atesteerimiskomisjon teha ühe või mitu järgmistest otsustest:

1) lugeda ametnik atesteerituks;

2) lugeda ametnik mitteatesteerituks ning teha ametiasutuse juhile ettepanek vabastada ametnik teenistusest või nimetada ta madalama põhigrupi või sama põhigrupi ametikohale, millel esitatavatele nõuetele ametnik on vastav;

3) lükata atesteerimine kuni üheks aastaks edasi ja teha ametiasutuse juhile ettepanek ametniku koolitamiseks;

4) teha ametiasutuse juhile ettepanek kohaldada ametnikule ergutust;

5) teha ametiasutuse juhile ettepanek ametniku edutamiseks.

Käesoleva lõike punktides 4 ja 5 nimetatud ettepanekud ei ole ametiasutuse juhile või ametisse nimetamise õigust omavale isikule kohustuslikud. Käesoleva lõike punktis 3 nimetatud otsust atesteerimise edasilükkamise kohta võib sama ametniku suhtes rakendada üks kord. Käesoleva lõike punktides 2 ja 3 nimetatud otsused peavad olema motiveeritud.

(2) Käesoleva seaduse § 91 1. lõike punktis 2 nimetatud juhul toimuval atesteerimisel otsustab konkursi- ja atesteerimiskomisjon, kas ametnik on vastav või mittevastav ametikohale, kuhu ametnikku soovitakse edutada. Ametniku ametikohale mittevastavaks tunnistamise korral peab otsus olema motiveeritud.

(3) Käesoleva seaduse § 91 1. lõike punktis 5 nimetatud juhul toimuval atesteerimisel otsustatakse lugeda atesteeritav isik atesteerituks või mitteatesteerituks. Ametniku mitteatesteerituks tunnistamise korral peab otsus olema motiveeritud.

(4) Käesoleva seaduse § 91 1. lõike punktis 4 nimetatud juhul toimuval atesteerimisel valib konkursi- ja atesteerimiskomisjon kandideerivate isikute hulgast ühe või mitu kandidaati, kes esitatakse ametikohale nimetamiseks. Mitme kandidaadi esitamise korral otsustab nimetamise isik või ametiasutus, kellel on õigus nimetada ametnik ametikohale.

(15) Paragrahvi 100 pealkiri ja tekst muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«§ 100. Atesteerimisleht

(1) Atesteerimisleht on riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses ametniku kohta peetav dokument, millele kantakse ametniku ja tema vahetu ülemuse vahel katseaja lõpus toimuva ja iga-aastase vestluse tulemused, selle alusel antud vahetu ülemuse hinnang ametniku töötulemuste ja ametikohal esitatavatele nõuetele vastavuse kohta, atesteerimisperioodi viimasel vestlusel ka ametniku vahetu ülemuse poolt konkursi- ja atesteerimiskomisjonile tehtavad ettepanekud, isiku atesteerimistulemused ning teised Vabariigi Valitsuse määratud andmed. Atesteerimislehe vormi ja täitmise juhendi kehtestab Vabariigi Valitsus.

(2) Ametniku atesteerimisleht avatakse atesteerimisperioodi alguses ja lõpetatakse sellele atesteerimistulemuste kandmisega ning seda hoitakse koos isiku teenistuslehega.

(3) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud iga-aastase vestluse tulemusi, selle alusel antud hinnangut ning konkursi- ja atesteerimiskomisjonile tehtavaid ettepanekuid tuleb iga kord ametnikule tutvustada kolme tööpäeva jooksul, arvates nende kandmisest atesteerimislehele. Ametnik, kes ei ole nõus vahetu ülemuse hinnangu ja ettepanekutega, võib kahe nädala jooksul, arvates päevast, mil vahetu ülemuse hinnang ja ettepanek sai või oleks pidanud saama talle teatavaks, esitada kõrgemalseisvale ülemusele eriarvamuse ja taotleda vahetu ülemuse otsustuse õigsuse kontrollimist.

(4) Ametniku suhtes edutamisettepaneku tegemise ja ametniku perioodilise atesteerimise aja määramise korral esitab selle ametiasutuse juht, kus ametnik on teenistuses, ametniku atesteerimislehe ametnikku atesteerivale konkursi- ja atesteerimiskomisjonile».

(16) Paragrahvi 103 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

«(2) Käesoleva seaduse § 91 1. lõike punktides 1, 2 ja 4 nimetatud juhtudel teatab konkursi- ja atesteerimiskomisjoni esimees atesteerimistulemustest ametiasutuse juhile otsuse tegemisele järgneval tööpäeval ning ametniku edutamise korral toimuval atesteerimisel ja perioodilise atesteerimise korral tagastab ametniku atesteerimislehe.»

(17) Paragrahv 105 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 105. Atesteerimise või kordusatesteerimise uue aja määramine

(1) Atesteerimise või kordusatesteerimise uus aeg määratakse ametniku kirjaliku taotluse korral, kui ta ei saa ootamatult tekkinud takistuse tõttu ettenähtud ajaks ilmuda konkursi- ja atesteerimiskomisjoni ning ametniku osalemist konkursi- ja atesteerimiskomisjoni koosolekul peab vajalikuks kas konkursi- ja atesteerimiskomisjon või ametnik.

(2) Kui ametnik ei ole oma ilmumata jäämisest teatanud ega taotlenud atesteerimise uue aja määramist hiljemalt konkursi- ja atesteerimiskomisjoni koosoleku toimumise ajaks, loeb komisjon ametniku mõjuva põhjuseta mitteilmunuks ning võib tema atesteerimise viia läbi ametniku osaluseta. Kui komisjon peab vajalikuks ametniku osalemist koosolekul, määrab komisjoni esimees kindlaks atesteerimise või kordusatesteerimise uue aja ning teeb selle teatavaks nii atesteeritavale kui ka ametiasutuse juhile, kes vastavalt käesoleva seaduse § 92 1. lõikele määras kindlaks atesteerimise aja.»

(18) Paragrahvi 106 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 106. Ametniku mitteatesteerituks tunnistamise tagajärg

Ametnik, kelle suhtes konkursi- ja atesteerimiskomisjon on teinud käesoleva seaduse § 991 1. lõike punktis 2 nimetatud otsuse, vabastatakse ametist käesoleva seaduse § 117 1. lõike punkti 2 alusel või nimetatakse tema nõusolekul madalama põhigrupi ametikohale kahe kuu jooksul, arvates konkursi- ja atesteerimiskomisjoni otsuse tegemise päevast. Madalama põhigrupi ametikohale nimetatud ametnikke ei saa esitada edutamiseks ühe aasta jooksul, arvates madalamale ametikohale ametisse astumise päevast.»

(19) Paragrahvi 117 lõikes 3 asendatakse sõnad «võib ametniku vabastada» sõnadega «vabastatakse ametnik».

(20) Paragrahvis 138:

1) punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Riigikantselei juures tegutseva ametnike reservi arvamist taotlevate isikute konkursi- ja atesteerimiskomisjoni poolt atesteerituks loetud isikud»;

2) punkti 3 täiendatakse pärast sõna «esitatud» sõnadega «ametnikuna teenistuses mitteolev».

(21) Paragrahvi 153 punkti 2 täiendatakse enne sõna «reservis» sõnadega «teenistuses mitteolevatel isikutel».

§ 2. Rakendussätted

(1) Käesoleva seaduse jõustumisel teenistuses olevate ametnike iga-aastaste vestluste läbiviimist alustatakse käesoleva seaduse jõustumisest, arvestusega, et hiljemalt kaks kuud enne esimest perioodilist atesteerimist oleks toimunud vähemalt üks iga-aastane vestlus. Esimesele perioodilisele atesteerimisele esitatakse atesteerimisleht, millele on käesoleva seadusega sätestatud korras kantud selleks ajaks toimunud vestluste tulemused.

(2) Käesolev seadus jõustub 1999. aasta 1. jaanuaril.

(3) Vabariigi Valitsusel:

1) tagada käesolevast seadusest tulenevate Vabariigi Valitsuse määruste kehtestamine hiljemalt 1999. aasta 1. jaanuariks;

2) korraldada avaliku teenistuse seaduse tervikteksti avaldamine Riigi Teatajas ühe kuu jooksul pärast käesoleva seaduse jõustumist.

Riigikogu aseesimees Tunne KELAM

/otsingu_soovitused.json